TSK İle İlişiğin Kesilmesi - Tazminat


Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
2018/775
2018/1490
2018-10-25

Özet:

  • Davacı astsubay çavuş, davalı MSB'ye karşı açtığı dava ile 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığını, kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilenlerin, atandıkları görevde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulduklarını,
  • 05/08/2013 tarihinde kıta görevine başladığını, bir yıllık deneme süresi içinde istifa ettiğini, 18/09/2014 tarihinde TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirterek davalının talep ettiği miktar kadar tazminat borcu bulunmadığının tespitini istemiştir.
  • Davacının, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68/4. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığı, kanunda öngörülen bir yıllık deneme süresi içinde istifa hakkını kullanarak TSK'dan ayrıldığı ve 18/09/2014 tarihinde TSK ile ilişiğinin kesildiği;
  • Davacının kıta görevine başladığı 05/08/2013 tarihine kadar bilirkişi raporunda ayrıntılarıyla belirtilen kurslara katıldığı, kurs bedellerinden kaynaklanan tazminatın davalı ve bilirkişi tarafından usulüne uygun olarak toplam 29.126,15-TL olarak hesaplandığı; davacının bu tazminatın 6.071,15-TL kısmından sorumlu olduğu, bakiye 23.055-TL'den davalıya borçlu olmadığı anlaşıldığından, mahkemece bu yönüyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/07/2017

NUMARASI : 2015/473 Esas - 2017/313 Karar

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı, süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dava dosyası incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili 22/10/2015 tarihli dava dilekçesiyle; davacının 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığını, davacının astsubaylıktan çıkarılması nedeniyle davalı kurumca faiz hariç 29.126,15-TL borç tahakkuk ettirilip borcun bir ay içinde ödenmesinin istendiğini, Yönetmeliğin 5/b maddesine göre subay veya astsubay çıktıktan sonra kurs merkezlerinde verilen kurs masraflarının hesaplanması gerektiğini, görevlilerin kurs süresi ile orantılı maaşları, ek ders ücretleri ve amortismanlar ibarelerinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3. Dairesi'nin 21/04/2011 tarih ve 2009/828 Esas, 2011/1214 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğini, 04/07/2012 tarihli 6353 sayılı Bazı Kanun ve KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında TSK'ya bağlı her derecedeki eğitim kurumuna 1997 ve sonraki yıllarda giren ve askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan veya sağlık sebepleri dışında askeri öğrencilikten çıkartılanlardan yüklenme ve kefalet senetlerinde yazılı olsa dahi ilaç ve tedavi giderleri, kitap, kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ile yiyecek giderinin yarısı ve bunlara tekabül eden faizlerin geri alınmadığını, bu yasa hükmü gereğince davacının askeri okul masrafları içinde yer alan öğrenci harçlıkları ile yiyecek giderlerinin yarısı ve bunlara tekabül eden faizlerinin davacı lehine maliyet hesabından düşülmesi gerektiğini, atış ve mühimmat giderinin yönetmeliğin 5/b maddesinde yer alan eğitim yardımcı malzemelerinin kırtasiye giderleri içinde düşünülemeyeceğini, 5/b maddesinin son cümlesinde yer alan öğretim ve eğitim masrafları da öğrencinin aldığı derslere ilişkin olduğunu, davacı kursiyer öğrenciye atış ve mühimmat masraf olarak yazılmamışken davacının kursiyer statüsü dikkate alınmadan sadece 5/a maddesinin dikkate alınmayarak yapılan hesaplamanın hukuka uygun olmadığını belirterek davalı kurumca ödenmesi talep edilen 29.126,15-TL'nin şimdilik 25.376,10-TL'sinden müvekkilinin borçlu olmadığının tespitini istemiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesiyle; davacının, 18/09/2014 günü deneme süresi sonunda istifa ederek TSK'dan ayrıldığını, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığını, kanun gereği devlet tarafından yapılan tüm masrafların davalıdan alınması gerektiğini, yapılan masraflara ilişkin tazminat tutarının davalı kurumca 926 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlandığını, davacı hakkında tanzim edilen noksan hizmet hesabı ve okul masrafları çizelgesinin not bölümüne sehven TSK personelinin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının tespitine dair yönetmelik gereğince işlem yapıldığını, 6353 sayılı Kanunun geçici 1. maddesiyle askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan veya sağlık sebepleri dışında askeri öğrencilikten çıkarılanlar hakkında düzenleme yapıldığını, subay veya astsubay nasbedildikten sonra ayrılan personel hakkında değişiklik düzenlenmediğini, zamanaşımı, hak düşürücü süre, yetki, görev, iş bölümü, husumet ve derdestlik itirazlarının yasal süresi içinde yapılmış sayılması ile davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI :

Mahkemece; davacının, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68. maddesi uyarınca astsubay olarak orduya alındığı, kanunda öngörülen 1 yıllık deneme süresi içinde istifa ederek ordudan ayrıldığı, 18/09/2014 günü ordu ile ilişiğinin kesildiği, davacının ilişiğinin kesildiği tarihte astsubay olarak nasbedildiği, maaş alırken 05/08/2013 kıta görev tarihine kadar olan kurslara katıldığı, deneme süresi içinde istifanın gerçekleştiği, 17/12/2005 tarihli Yönetmeliğin 5/a ve 5/b maddesinde sayılan masraf kalemleri dışında yapılan harcamaların iadesi gerektiği, buna göre davacının 6.071,15-TL borcu bulunduğu, bakiye 23.055-TL'den borçlu olmadığı, bilirkişinin hesap dökümünün usule uygun yapıldığı gerekçesiyle;

Davanın kısmen KABULÜ ile; davacının davalıya 23.055-TL borçlu olmadığının TESPİTİNE, karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davalı vekili istinaf dilekçesinde; 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68/4. maddesi uyarınca kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirip astsubay nasbedilen ve askeri eğitime alınan personelin bir yıllık deneme süresi içerisinde istifa etme hakları bulunduğunu, bu şekilde istifa ederek görevinden ayrılan astsubaylardan aldıkları aylıklar dışında kendilerine yapılan masrafların yasal faizi ile tazminat olarak alınması gerektiğini, davalı ile ilgili 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 112. maddesinde belirtildiği gibi eksik yükümlülük süresi hesaplanmadığını, tüm masrafların aynen tahakkuk ettirildiğini, davacının kanunun 112. maddesi değil, 68. maddesine göre TSK’dan ayrıldığını, dolayısıyla davacıya TSK Personelinin Öğrenim Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik'in uygulanmadığını, devletçe yapılan tüm masrafların tahsil edildiğini, devletçe yapılan tüm masrafların hangi kalemlerden oluştuğunun Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik ile belirtildiğini, bunların yiyecek, giyim-kuşam, öğrenci harçlıkları, kitap, kırtasiye (devlet orta öğretim/yüksek öğretim kurumlarında devlet tarafından karşılanan kitap ve kırtasiye giderleri hariç), vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, ilaç ve tedavi, barındırma, atış, eğitim ve öğretimden (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri) oluştuğunu, sağlık, atış, barınma giderlerinin alınması gerektiğini, personel ve amortisman giderleri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3. Dairesi'nin 21/04/2011 tarih ve 2009/828 Esas, 2011/1214 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden masraf kalemleri içine dahil edilmediğini, 6353 sayılı Kanunun geçici 1. maddesiyle askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılan veya sağlık sebepleri dışında askeri öğrencilikten çıkarılanlar hakkında düzenleme yapıldığını, ancak subay veya astsubay nasbedildikten sonra ayrılan personel hakkında değişiklik düzenlenmediğini, bu itirazlarının bilirkişi raporlarında ve mahkeme kararında karşılanmadığını belirterek mahkeme kararının kaldırılması ile davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

GEREKÇE :

Davacı astsubay çavuş, davalı MSB'ye karşı açtığı dava ile 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığını, kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilenlerin, atandıkları görevde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulduklarını, 05/08/2013 tarihinde kıta görevine başladığını, bir yıllık deneme süresi içinde istifa ettiğini, 18/09/2014 tarihinde TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirterek davalının talep ettiği miktar kadar tazminat borcu bulunmadığının tespitini istemiştir.

Davacı Ceyhan Tartar (2012-B-21) kendi nam ve hesabına orta ve yüksek öğrenim gördükten sonra, Balya Noterliği'nin 11/11/2011 tarihli taahhütnamesi ile mevcut ya da sonradan tespit edilecek tazminat borcuna ilişkin işlemleri tamamen kendi olanakları ile çözümleyeceğini, bu hususta MSB'yi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük altına sokmayacağını, hizmet devri gibi isteklerde bulunmayacağını ve 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun kendisine yüklediği bütün yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederek, 30/08/2012 tarihinde astsubay olarak nasbedilmiştir. Davacı, bilirkişi raporunda ayrıntıları ile saptanan 4 ayrı mesleki kursu gördükten sonra 05/08/2013 günü kıta görevine başlamıştır.

Davacının bir yıllık deneme süresi içinde istifa etmesi nedeniyle 18/09/2014 tarihinde TSK'dan ilişiğinin kesildiği, bunun üzerine davalı idare tarafından davacının 26/03/2012 ilâ 19/07/2013 tarihleri arasında gördüğü 4 ayrı kurs maliyetinden oluşan toplam 29.126,15-TL Hazine alacağının ödenmesinin istendiği, davacının 29.126,15-TL ana para borcunu 60 taksit halinde ödeme talebinin 24/11/2015 tarihinde davalı tarafından kabul edildiği, taraflar arasında bu konuda 04/02/2016 tarihinde sulh anlaşması yapıldığı görülmüştür.

Mahkeme hükmüne esas alınan yasa ve usule uygun bilirkişi raporlarında; 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68/4 ve 112. maddeleri ile 17/12/2005 tarihli TSK Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik uyarınca askeri öğrenci iken değil, astsubay olarak nasbedilen davalının davacıdan 6.071,75-TL tazminat alacağının bulunduğu, yönetmeliğin 5/a ve 5/b maddelerinde sayılmayan masraf kalemleri davacının ödeyeceği tazminata dahil edilmeksizin, bunun dışında kalan, yapılan harcamaların iadesinin gerektiği, hesaplamaya göre davacının davalıya 6.071,15-TL tazminat borcunun bulunduğu, bakiye 23.055-TL'den davalıya borçlu olmadığı bildirilmiştir.

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun "muvazzaf astsubay olabilme"ye ilişkin 68/4. maddesinde; "(...) kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl) deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur (...)" düzenlemesi mevcuttur.

17/12/2005 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik'in "maliyet hesabı"na ilişkin 5. maddesinde; (...) her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar ile ilgili maliyet hesabında;

a) Öğrencilik dönemine ait 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullar- dan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak yapılacak hesaplamada; (Değişik ibare: RG-9/11/2013- 28816) yiyecek masraflarının yarısı, giyim-kuşam, (Mülga ibare: RG- 9/11/2013-28816) (…) vize-diploma-sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım giderleri, (Mülga ibare: RG-9/11/2013-28816) (…) barındırma, askerî liseler hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimleri, atış (Mülga ibare: RG-9/11/2013-28816) (…) giderleri ile görmüş olduğu kurs masrafları,

b) Kurs merkezlerinde; subay, astsubay olarak eğitim ve yetiştirme masraflarının tespitinde; eğitim-öğretim görevlilerinin kurs süresiyle orantılı maaşları, ek ders ücretleri (1), yolluk ve yevmiyeler, kırtasiye giderleri, (eğitim yardımcı malzemeleri/askerî öğrenciler için) eğitim ve yetiştirmenin gerektirdiği taşıma ve ulaşım giderleri, ilaç ve tedavi, öğrenim ve eğitim ve öğretimin diğer eğitim kurumlarına ödenen masrafları ve amortismanlar (1), (...)

dikkate alınır. (Ek cümle:RG-9/11/2013-28816) 1/1/1997 ve sonrasında imzalanan yüklenme senetleri dikkate alınarak hesaplanacak tazminat miktarlarında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır" düzenlemesi yapılmıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında dava konusu somut olay değerlendirildiğinde; davacının, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68/4. maddesine göre astsubay olarak TSK'ya alındığı, kanunda öngörülen bir yıllık deneme süresi içinde istifa hakkını kullanarak TSK'dan ayrıldığı ve 18/09/2014 tarihinde TSK ile ilişiğinin kesildiği; davacının kıta görevine başladığı 05/08/2013 tarihine kadar bilirkişi raporunda ayrıntılarıyla belirtilen kurslara katıldığı, kurs bedellerinden kaynaklanan tazminatın davalı ve bilirkişi tarafından usulüne uygun olarak toplam 29.126,15-TL olarak hesaplandığı; davacının bu tazminatın 6.071,15-TL kısmından sorumlu olduğu, bakiye 23.055-TL'den davalıya borçlu olmadığı anlaşıldığından, mahkemece bu yönüyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Dava dosyası kapsamı, mevcut kanıt durumu ve HMK'nın 355. maddesi uyarınca, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme ile yukarıda açıklanan nedenlerle davalının istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi ve ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalının istinaf talebinin ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı MSB harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı istinaf gideri yamadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Mahkememizce verilen kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dava dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince, kesin olmak üzere, 25/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih: 02/11/2018

(www.corpus.com.tr)