ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "dava" içeren kararlar

'dava' için Arama Sonuçları:

15-01-2022 - 743

Arabuluculuğa Tabi Olan Ve Olmayan Davaların Birlikte Açılması - Dava Şartı
Dava, geçerli bir ortaklık ilişkisi kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince, dava türü itibariyle dava açılmadan önce arabulucuya müracaat edilmesinin dava şart olduğundan bahisle davanın usulden reddine karar verilmiş, karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu da bölge adliye mah...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:57 - 149

Kadının Kardeşinin Kocayı Dövmesi - Boşanma Davası
Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

21-09-2020 - 1174

Avans İadesi - Menfi Tespit Davası - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi
Davacı işçi işveren tarafından yapılan ve itiraz edilmeksizin kesinleşen icra takibine konu borç sebebiyle borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Menfi tespit davası İİK 72. maddesinde düzenlenmiş olup davanın açılması için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. ...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:21 - 87

Islah Konu Kısım için Ayrıca Arabuluculuğa Başvuru Şartının Aranmayacağı
İş yargılamasına konu kısmi davalar ile ilgili olarak, dava öncesinde arabuluculuk şartının gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, kısmi ıslaha konu edilen alacaklar yönünden ayrıca arabuluculuğa başvurulmasına gerek bulunmamaktadır....

Devamını oku

21-09-2020 - 493

Başmüfettiş Olarak Göreve Başlayan Davacının Parasal Ve Özlük Hakları
Dava, davalı idare bünyesinde başmüfettiş olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve özlük haklarının 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi mevzuat hükümleri dikkate alınarak ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15.05.2015 tarih ve 2591918 sayılı işlemin; hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile bu işle...

Devamını oku

21-09-2020 - 474

Boşanma - Kişisel Eşyanın İadesi Davası - Zamanaşımı
Dava, kişisel eşyanın iadesi davasıdır. Dava konusu eşyaların mevcut olduğu tespit edilmiş ise uyuşmazlık mülkiyet hakkına dayandığından olayda zamanaşımı söz konusu olamaz. ...

Devamını oku

19-07-2021 - 216

Davanın Konusuz Kalması - Yargılama Giderleri - Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu
Davanın konusuz kalması durumunda esas hakkında yargılamaya devam edilerek karar verilmesine gerek kalmamakta ise de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 331. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın...

Devamını oku

21-09-2020 - 628

Cumhuriyet Savcısının Davadaki Taraf Sıfatı - Esnaf Odasının Feshine Karar Verilmesi İstemi
Dava, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 15/a maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açılmış olup, davalı Odanın üye sayısının yüzün altında bulunması nedenine dayalı feshine karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 667

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak - Islah
Dava dilekçesinde talep edilmeyen alacağın ıslah yolu ile davaya katılması mümkün değildir....

Devamını oku

21-09-2020 - 474

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Faiz - Islah
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Dava dilekçesinde faiz talep edilmediğinden ve daha önce temerrütün gerçekleştiği de kanıtlanamadığından ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken faiz uygulanmamış olması doğru olmamıştır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 547

Dava Şartları - Yetkili İcra Müdürlüğü
Dava, İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış olup; davalı tarafın hakkındaki icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. Davacı taraflar arasında usulüne uygun düzenlenmiş yetki sözleşmesi bulunduğunu ispatlayamamıştır. Buna göre davaya konu takip alacağı faturaya dayalı olduğundan İİK 50. maddesi yollaması ile ...

Devamını oku

21-09-2020 - 523

Davanın Açılma Zamanı - Harca Tabi Dava
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 118.maddesinde -Dava, dava dilekçesininin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.- denilmektedir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 592

Davanın Açılmamış Sayılması - İki Dava - Vekalet Ücreti
Davacı tarafından taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulması ve ipoteğin kaldırılması olmak üzere bağımsız iki dava açıldığı ve her iki dava yönünden de maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken davalı şirket lehine tek bir maktu vekalet ücreti tayini usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

21-09-2020 - 739

Davanın Açılmamış Sayılması - Yenileme Talebi
Şu durumda mahkemece, kanunda öngörülen üç aylık yasal sürede davacı tarafça yenileme talebinde bulunulduğu anlaşıldığından davanın yenilenerek yargılamaya kaldığı yerden devam edilmesi gerekirken davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır....

Devamını oku

04-10-2020 - 652

Şirketin İflası - İşçilik Alacakları - Görev - İflas Masası - Husumet
İş mahkemesinde görülmekte olan, işçi alacaklarına yönelik dava sırasında, işverenin iflası halinde dahi, 2004 sayılı Kanunun 194. maddesi uyarınca, davaya iş mahkemesinde devam edilmeli, işverenin işçi alacaklarına ilişkin...

Devamını oku

26-09-2020 - 940

Paylı Mülkiyet - Paydaşlıktan Çıkarma
Dava; paylı mülkiyete tabi olan taşınmazda fiili kullanıma aykırı hareket ettiği iddia olunan davalının müdahalesinin meni ile pay değerinin karşılığının ödenerek davalının müşterek mülkiyetten çıkarılması istemine ilişkindir. Mahkemece TMK nın 696. maddesinde paylı mülkiyette paydaşlıktan çıkartılma hali düzenlenmiş olup, bu maddeye göre davanın ...

Devamını oku

26-09-2020 - 448

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Davaya Katılma
Sanıkların üzerlerine atılı edimin ifasına fesat karıştırma suçunun zarar göreni olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 390

Faizin Dava Dilekçesinde İstenmemesi - Islah
Dava dilekçesinde istenmeyen faiz, ıslah ile istenebilir. Asıl alacak tam olarak sona ermeden faiz talep edilebilecektir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 667

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat
Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir. Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karş...

Devamını oku

27-09-2020 - 489

Sulh Durumunda Avukatlık Ücreti
Avukatlık Kanununun 165. maddesinde düzenlenen -ücret dolasıyla müteselsil sorumluluk- hallerinden olan -sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde- karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında ya...

Devamını oku

26-09-2020 - 440

İflas Davası - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi - Taraf Teşkili
Davacı, şirketin üstlendiği inşaat işlerini yerine getirdiğini, bu işler ve kullandığı mallar karşılığı kesilen faturalar bedeli olan 456.414,47 TL den 375.000 TL sinin ödendiğini, bakiye borcun ödenmediğini, bu nedenle davalı aleyhine adi iflas yoluyla başlattıklarını ve davalının haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın kaldırı...

Devamını oku

26-09-2020 - 376

İptal Ve Tam Yargı Davaları
Topçu Yüzbaşı olarak görev yapan davacının Türk Silahlı kuvvetlerinden ayırma işlemine karşı açtığı davada verilen işlemin iptaline ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine ilişkin karar üzerine ayırma işlemi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü manevi zararlar karşılığında 25000 TL nin ayırma işlemi tarihinden itibaren işleyecek...

Devamını oku

27-09-2020 - 424

TİS Hükümlerinden Yararlanmanın Tespiti - Hukuki Yarar
Somut olayda, davacının Belediye İş Sendikası ile ... Belediye Başkanlığı arasında bağıtlanan ve 01.03.2011-28.02.2013 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin 40. Maddesinde bahsi geçen Kıdem Zammı düzenlemesinden 04.11.2011-01.07.2012 tarihler ile sınırlı olmak kaydı ile yararlandırılması gerektiğinin tespitine ilişkin talebinin eda davasına konu edilebi...

Devamını oku

27-09-2020 - 563

Fazla Çalışma - Ara Dinlenmesi
Somut uyuşmazlıkta, mahkemece tanık anlatımları doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporuna itibar edilerek, raporda hesaplanan fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının haftada 6 gün 08.20-18.30 arası çalıştığı, iki gün ise fazladan 2 şer saat çalıştığı böylece 13 saat fazla mesai yaptığı ka...

Devamını oku

26-09-2020 - 760

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatı
İcra ve İflas Kanunu nun 67/2 maddesinde düzenlenen icra inkar tazminatının amacı alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik haksız itirazları önlemektir. Eğer alacaklı itirazın iptali davasında haklı çıkar ve borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse istek halinde alacaklı yararına, eğer davalı borçlu haklı çıkar ve dava reddedilirse bu kez alacakl...

Devamını oku

26-09-2020 - 608

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatının Tahsili İstemi
Dava, hukuki niteliği itibariyle, İİK nın 67. maddesi uyarınca itirazın iptali ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Bilirkişi raporları takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece yargılama aşamasında kök ve taraf itirazlarını gidermek üzere ek rapor alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre davalı vekilinin eksik inceleme ile düzenlenen bilirkişi...

Devamını oku

26-09-2020 - 403

Kaçak Elektrik Tüketimi - Menfi Tespit Davası
Diyarbakır Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayarlar Şube Müdürlüğünün 22.07.2010 tarihli raporunda, bakanlık mühürleri bozuk ve ölçüm devresine müdahale edildiği belirtilmiş; bu rapora istinaden, davalı tarafından, kaçak elektrik tutanağı düzenlenerek kaçak ve kaçak ek tahakkuku yapılmıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 649

Kadastro - Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri
3402 sayılı Kadastro Kanununun 36/A maddesinde -Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için, devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil yargılama giderine hükmolunmayacağı- hükmüne yer verilmiş olup, somut ...

Devamını oku

26-09-2020 - 425

Kamulaştırma - Mücavir Alan - Valilik Komisyonu - Dava Şartı
Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine göre yapılan işlemler, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir....

Devamını oku

26-09-2020 - 567

Karşılıklı Boşanma - Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri
Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte, davalı-karşı davacı erkekten kaynaklı geçimsizliği kabule elverişli başkaca da ciddi sebep ve deliller tespit edilememiştir. Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma unsuru kadının davasında ...

Devamını oku

26-09-2020 - 459

Kooperatif - Ticaret Bakanlığı - Kamu Davalarına Katılma Hakkı
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2/son maddesi gereğince, suçtan zarar gören Ticaret Bakanlığının, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma hakkı olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234. maddeleri ...

Devamını oku

26-09-2020 - 527

Maddi Manevi Tazminat Davası - Davaların Birleştirilmesi
Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar arasında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya mahkemece kendiliğinden birleştirme kararı verilebilir. Somut olayda, eldeki dava ile davalı avukatın haksız azil nedenine dayalı olarak vekalet ücretinin tahsili talebi ile ... 2. Asliye ...

Devamını oku

24-09-2020 - 378

Tapu Kaydında Düzeltme
Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 657

Terk Sebebine Dayalı Boşanma - Sebebin Geçerliliği
Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 457

Muris Muvazaası - Davanın Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Olması
Uyuşmazlık; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı eldeki tapu iptali ve tescil davasında, temyize konu çekişmeli taşınmazların farklı ilçenin idari sınırları içerisinde yer alması karşısında, 1086 sayılı HUMK nın 13/3 (6100 sayılı HMK nın 12/3) maddesinin somut olayda uygulanma imkanının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 711

Ölü Kişiye Açılan Dava - Maddi Hata - Taraf Teşkili
Davalının ölmüş olduğunun davacı tarafça bilinmemiş olmasının mazur görülecek bir maddi hata olduğu kabul edilerek mirasçılar davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmelidir. Davalının ölmüş olduğunun davacı tarafça bilinmemiş olmasının mazur görülecek bir maddi hata olduğu kabul edilerek mirasçılar davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmelidi...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:46 - 60

Taşınmaz Satışı - Adi Yazılı Belge - Sebepsiz Zenginleşme - Bekletici Mesele
Bu durumda, davalı ... hakkında ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bu davaya konu eylem ile ilgili olarak şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan ceza davası açıldığı, ceza davası sonunda verilen beraat kararının katılan ... tarafından istinaf edilmesi üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi...

Devamını oku

26-09-2020 - 433

Parselasyon İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar
Davacının maliki olduğu taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin ..... Belediye Encümeninin 13.03.2002 tarihli, 382 sayılı kararı doğrultusunda kök parselden %35 oranında düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılarak iki adet park alanı işlevli taşınmaz oluşturulduğu, ..... Belediye Meclisinin 02.02.2010 tarihli, 42 sayılı kararı ile onaylanan ...

Devamını oku

26-09-2020 - 642

Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davası
Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 637

Resmi Belgede Sahtecilik - Dava Zamanaşımı
Zimmet suçundan TCK nın 247/1 ve 247/2. maddeleri uyarınca tayin edilen hapis cezaları aynı Kanunun 43. maddesi gereğince artırılırken 8 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası yerine hatalı olarak 9 yıl 4 ay 15 gün şeklinde fazla ceza tayini, zimmet suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden sanıklar hakkında temel cezalar alt sınırdan tayin edildiği halde, ...

Devamını oku

27-09-2020 - 637

Geçit Hakkı - Taşınmaz - Dava Ehliyeti
Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesi gereğince geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. Geçit hakkı tesis edilen 155 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmakla, bu parsel yönünden davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken lehine geçit irtifakı tesisine kara...

Devamını oku

26-09-2020 - 588

Sözleşme Ve Eki Protokollere Dayalı Tazminat Davası
5510 Sayılı Kanunun 81-ı maddesi uyarınca işçi çalıştıran özel şirket işverenleri lehine prim muafiyeti getirilmiş olup bu hakkın davalı tarafından yasal düzenlemeye aykırı olarak davacı hakedişlerinden kesilmesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 656

Şikayet - Hmk Anlamında Dava - Islah Müessesesi
6100 sayılı HMK nun -Taleple Bağlılık- başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; -Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir- hükmüne yer verilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 727

Tarhiyata Dayanak Alınan Raporun Tebliğ Edilmemesi - Dava Dosyasına Da Sunulmaması
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ana kural, tarh nedenini, matrahın bulunuş yöntemini ve tarhiyatın dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri gösteren vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmesidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 689

Tazminat Davası - Hakkaniyet İndirimi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1 maddesinde, hakimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği açıklanmış olup, bu yasal düzenlemenin, hükmedilecek tazminatın miktarının tayininde gözönünde bulundurulması gerektiği de açıktır....

Devamını oku

26-09-2020 - 667

Ticari İlişkiden Kaynaklanan Menfi Tespit Davası
Dava, iş ilişkisi nedeniyle teminat olarak verildiği iddia edilen senetten dolayı başlatılan icra takibinde borçlu olunmadığının tespiti istemine yöneliktir. Somut olayda, bonoya dayalı olarak yapılan icra takip alacağından İİK.nın 72.md.si uyarınca borçlu olmadığının tespiti talep edilmektedir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 674

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası
Davaya dayanak yapılan takip dosyası Trabzon İcra Müdürlüğünde yapılmış olup, davalı icra dairesinin yetkisine de itiraz ettiğinden İİKnun 50.maddesi uyarınca bu hususun ele alınması gerekir. ...

Devamını oku

01 Haziran 2022, 06:18 - 42

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme
Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 708

Yaş Düzeltimi Davası Açması İçin Vasiye Verilmiş Husumete İzin Kararı Olmaması
Mahkemece, 4721 sayılı TMK nin 462/8. maddesi uyarınca vesayet makamı tarafından yaş düzeltimi davası açması için vasiye verilmiş husumete izin kararı olmaksızın işin esasının incelenmesi hatalı olmuştur....

Devamını oku

27-09-2020 - 882

Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddi - Vekalet Ücreti
-Dava şartı yokluğu- sebebiyle reddedilen davada davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir....

Devamını oku

25-09-2020 - 594

Yurtdışına Çıkan Gsm Hat Sahibinin Yeni Ücretler Konusunda Bilgilendirilmemesi
Somut olayda mahkemece, davalı şirketin web sitesindeki ekran görüntüsünde yer alan "yurt dışında arama yapmanın .... göndermenin internet kullanımı yapma işlemlerinin yanısıra çağrı alındığında da ücretlendirileceği" ifadesine dayanarak davacının davalı şirketçe bilgilendirilmiş olduğunun kabulü ile bilirkişi rapor ve ek raporundan uzaklaşılarak,...

Devamını oku

25-09-2020 - 1106

Ziynet Eşyası Alacağı Davası - Tanık Beyanı
HMK nın 198. maddesine göre, tanık beyanı takdiri delillerden olup, hakim tanık beyanı ile bağlı değildir. Tanığın doğru söylemediğine dair belirti ve deliller varsa tanık beyanlarının aksi yönde de karar verebilir. Ancak, HMK nın 255. maddesi gereği, aksine inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 838

Kıymet Takdiri - Genel Mahkemede Tespit Davası
Davacı daha önce açtığı kıymet takdirine itiraz davasını gören mahkemenin dar yetkili olduğunu ve mülkiyet hakkının bir gereği olarak HMK nın 106. maddesi anlamında bağımsız bir tespit davası açtığını öne sürmektedir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 2918

Sıra Cetveline İtiraz Davası
Hem sıraya ve hem de alacağın esas ve miktarına yönelik itirazların birlikte ileri sürülmesi halinde kural olarak, önce sıraya yönelik uyuşmazlığın çözülmesi, bu itirazın yerinde olmadığının anlaşılması halinde ise davalı alacağının varlığının ve miktarının incelenmesi gerekir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 410

Faaliyet İzninin Kaldırılması - İdari İşlem
Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulüne karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 558

Senet Miktarı ile Bonodaki Tutarın Aynı Olması
Takibe konu bono da 3.500,00-TL bedelli olup adi yazılı sözleşme ve senet altındaki imzalar da birbirine benzemektedir. Adi yazılı sözleşme ile senet alınacağı kararlaştırılmış olduğundan ve senet miktarı ile bonodaki tutar aynı olduğundan bononun adi yazılı...

Devamını oku

25-12-2021 - 479

Banka Görevlisinin Vekaletname İbraz Eden Avukata Belge Vermemesi
1136 sayılı Avukatlık Kanununun, sadece avukatlar için değil, avukatlar dışında ilgili görülen tüm muhataplar için de uymaları gereken kuralları düzenlediği, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 577

Şirketin Tasfiyesi Usulü
Taraflar arasında ki şirket ortaklık payı alacağının tahsili davasında, ortaklığın sona erdiği tarih itibariyle ortaklığın tüm malvarlığı belirlenmeli, yönetici ve idareci ortaktan ortaklık hesabını gösterir hesap istenmeli, verilen hesapta uyuşmazlık çıktığı takdirde, taraflardan delilleri sorularak toplanmalı, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 473

Hukuki Nitelendirmede Çelişki Olması
Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK nın 119/1-g maddesine göre; davacı dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri belirtmelidir. Yine HMK nın 33. maddesi hükmü uyarınca olayları bildirmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ve ona uygun yasal düzenlemeyi tayin ve tespit ederek uygulamak mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 531

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi
Murisin vefatıyla mirasının 1/2 sinin babasına, 1/2 sinin annesine kalacağı, bu payların da kendi mirasçılarına intikal edeceği gözetilmeksizin miras paylarının yanlış hesaplanması, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 372

Feragat Edilen Davanın Tekrar Açılması
Davacı, feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle feshi için ayrı bir dava açmayıp da, feragatin geçersizliğini ileri sürerek, feragat ettiği davayı yeniden (tekrar) açarsa, mahkemenin önsorun olarak feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olup olmadığını araştırması gerekir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 366

Başkasının Hesabına Yanlışlıkla Para Havalesi Yapma
Somut olayda davacı, yeğenine gönderdiğini zannederek hataen üç farklı tarihte toplamda 60.000,00 TL yi davalının hesabına gönderdiğini, davalı ile aralarında hukuki ilişki bulunmadığını belirterek gönderilen paranın iadesini talep etmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 2133

Davacı ile Aynı İşyerinde Çalışmayan Tanıkların Beyanı
Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş fazla mesai iddiasını ispat bakımından iki tanık dinletmiş olup her iki tanık da davacı ile aynı işyerinde birlikte çalışan kişiler olmayıp davacının çalışma düzenini bilebilecek durumda olmadıklarından davacının iddia ettiği fazla mesai çalışmasını...

Devamını oku

25-09-2020 - 605

Sermaye - Temerrüt Faizi - Tespit - Eşit İşlem İlkesi
Dava hukuki niteliği itibariyle, sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen davacı ortaklar ... ve ... ın davalı şirket ortaklığından TTK 482-483 maddeleri uyarınca ıskatına dair yönetim kurulunun 12/02/2015 tarihli kararının geçersiz olduklarının tespiti ile iptallerine karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 820

Davadan Feragat - Sıra Cetveline İtiraz
Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulü ile İflas idaresinin işlem ve uygulamasının iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 739

Abone - Fiili Kullanıcı - Müteselsil Sorumluluk
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre abonelik iptal ettirilmedikçe, o abonelik üzerinden tüketilen su, elektrik ve doğalgaz bedelinden fiili kullanıcı ile birlikte abone de müteselsilen sorumludur. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 337

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları - Arabuluculuk
Menfi tespit davasının niteliği gereği verilen kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 471

Hagb - Suç Eşyası - Uzlaşma - Davanın Düşürülmesi
CMK nın 231. maddesinin 10. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği düzenlenmiş olup, sanığın 5 yıllık denetim süresi ...

Devamını oku

17-03-2021 - 1770

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma
Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...

Devamını oku

24-09-2020 - 507

Çalıntı Araç Satışı - Noterin Sorumluluğu - Tazminat
Sahte araç satışında noter tarafından anlaşılabilecek olguların varlığı halinde noterin sorumluluğu söz konusudur. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 802

Taşıma Sözleşmesi - Ex Works Satış
EXW (Ex Works ) teslim şeklinde: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine...

Devamını oku

24-09-2020 - 884

Zayi Belgesi Verilmesi - Hak Düşürücü Süre
Davacı kurum vekili, Hadımköy PTT Merkez Müdürlüğü hizmet binasının bodrum katını 25/07/2018 tarihinde yağıştan su bastığını, bir kısım evraklarının zayi olduğunu öne sürerek zayi belgesi verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 371

Mutlak Ticari Dava - Görevli Mahkeme
Somut Uyuşmazlık: Çerçeve Aracılık Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranan davalının işlemleri nedeniyle uğranıldığı iddia edilen zararın tazmini istemine ilişkin eldeki davada, Asliye Ticaret Mahkemesinin mi yoksa Tüketici Mahkemesinin mi görevli olduğu noktasında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 626

Raporun Tebliğ Edilmemesi - Adil Yargılanma Hakkı
Adi malul kabul edilmeme işlemine karşı açılan davada hükme esas alınan bilirkişi raporunun tebliğ edilmemesi, iddia ve itirazların etkin bir şekilde ileri sürülememesi nedenleriyle adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir....

Devamını oku

24-09-2020 - 677

İdare - İhalenin Feshi - Gecikme Tazminatı
İdarenin yaptığı ihalenin feshi ve gecikme cezasının istemi davasında mal teslim işlemlerinin gecikmesi; hizmetin aksamasına, gecikmesine ve dolayısıyla kamunun bundan zarar görmesine neden olmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 567

İhbar Öneline Uymaksızın Tahliye
Davacı-birleşen davanın davalısı kiracı taşınmazı sözleşme süresinin sonunda tahliye ettiğini ve kiralayana teslim ettiğini savunmuş ise de, taşınmazı usulüne uygun olarak tahliye ederek, anahtarları kiralayana teslim ettiğini yöntemince kanıtlayamamıştır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 469

İşçinin Ücretine Sık Sık Haciz Gelmesi - İşe İade
Eğer ki, işçinin ücretine sık sık haciz geliyor ve bu durum muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden oluyorsa ve işyerini olumsuz yönde etkiliyorsa o takdirde işveren geçerli fesih yapabilir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 605

Kamu İhalesi - Yüklenici - Sahte Belge - Teminat
Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 724

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklı Olanlar
Kanunun 11. maddesinin anılan hükmünde 1.11.2012 tarihinde yapılan değişiklikle kendisi ya da başkası adına hiç bir şekilde ihalelere katılamama durumu, yasaklama kararının idarelerce veya mahkeme kararıyla verilmiş olması koşuluna bağlanmıştır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 392

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Belirsiz Alacak - Harç
Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar belirsiz alacak davası niteliğinde olmayıp nispi harca tâbi davalardandır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 570

İşverenin İşe Başlatma İradesinin Samimi Olmaması
Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını...

Devamını oku

24-09-2020 - 480

Belediye Başkanının Dava Açma Yetkisi
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının onanmasına (aynen veya değiştirerek) yönelik büyükşehir belediye meclisi kararının belediye başkanınca iadesi üzerine ısrar yolunda verilen meclis kararlarının iptali için büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası ...

Devamını oku

24-09-2020 - 720

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1157

Belediye Meclis Kararının İptali - Yeniden Dava Açılması
Bakılan davada, belediye meclisinin 3.6.2011 tarih ve 38 sayılı ısrar kararı üzerine kesinleşen meclis kararına karşı davacı sıfatıyla belediye başkanı tarafından şahsen veya gerçek kişi sıfatı ile verdiği vekaletname ile yetkili kılınan avukat vasıtası ile tanzim edilen dilekçe ile dava ikame edilmesi gerekirken, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 627

Uzun Süreli Araç Kiralama - Trafik Kazası - Tazminat
Davalı uzun süreli araç kiralama işi yaptığını, hukuken işleten olmadığını ve husumet yöneltilemeyeceğini, aracın 36 aylık kira sözleşmesi ile kiralandığını iddia etmiş, kira sözleşmesi ile kaza tarihini de kapsayan kira bedellerine karşılık kesilen faturaları dosyaya sunmuş olduğu anlaşılmakla, mahkeme tarafından bu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 530

Sulh - Avukatın Vekalet Ücreti - Karşı Taraf
Avukatın saf dışı bırakılması suretiyle tarafların sulh olmaları halinde araştırma yapılarak sulh olunan miktar üzerinden aksi takdirde dava veya icra takibindeki değer üzerinden avukatın ücreti belirlenmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1172

Korkutma (İkrah) - Fesih Beyanı - Hak Düşümü Süresi
Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def-i yoluyla feshedilebilir....

Devamını oku

24-09-2020 - 526

Nafaka Davası - Vekalet Ücreti
Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi; -Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez- hükmünü ihtiva etmektedir....

Devamını oku

24-09-2020 - 575

Delil Tespiti - Temyiz
Delil Tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. 6100 sayılı HMK nın 405. maddesi uyarınca, delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğindedir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1056

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan giderler asıl davanın yargılama giderlerine dahil edilecektir. Delil tespiti giderleri asıl davada davanın konusu olarak talep edilebilecek alacaklar değildirler....

Devamını oku

24-09-2020 - 640

Delil Tespiti - Kesinleşme - Karayollarına Açılan Dava
Delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporuna davalı tarafça itiraz edildiğinden delil tespiti dosyasının kesinleştiğinden söz edilemez. Bu konuda yeniden keşif yapılmalı ve yeni bir bilirkişi raporu alınmalıdır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 578

İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Davet Edilmesi
Mahkemece her ne kadar davacının işe davete cevap vermediği gerekçesi ile davalı tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar verilmiş ise de, fesihten sonra yapılan işe davet, işverenin feshin geçersiz olduğunu kabulünün göstergesidir. İşçinin açtığı davaya ilişkin mahkeme kararı talep etmesi, kendisini hukuki güvenceye alması en doğal hakkı...

Devamını oku

24-09-2020 - 797

İşe İade - İşçiye Ödenen Tazminatlar - Faiz Sorunu
İşe iade davası sonucunda işçinin işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olarak kabul edildiğinden; daha önce işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatları geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı ödeme olduğundan avans niteliğinde oldukları kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu tazminat ödemeleri faiz işletilmeden hesaplanacak olan tazminatlardan mahsup edilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 639

Yabancı Para Alacağı - Tercih Hakkı
Dava açılırken Türk parasına çevrilerek talep edilen yabancı para alacağının dava devam ederken aynen yabancı para olarak ödenmesinin istenmesi mümkün değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1958

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu
Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtayca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1338

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi
Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanununun 164/5. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1532

Rücu Davası - Alt İşveren - Yarı Yarıya Sorumluluk - Faiz
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerinden doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 617

Rücu Alacağı - Zamanaşımı Süresi
Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre rücu konusu alacağın alacaklısına ödendiği tarihten itibaren başlar....

Devamını oku

24-09-2020 - 760

Delil Tespiti - Asıl Dava - Yargılama Giderleri
6100 sayılı HMK 405. maddesinde(HUMK 374) delil tespiti dosyasının asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 491

Asıl İşveren - Alt İşveren - İzin Ücretinden Sorumluluk
Son iş veren de olsa işçinin son işvereni olan taşeron (alt işveren) kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçinin izin ücretinden sorumludur....

Devamını oku

24-09-2020 - 1865

Delil Tespiti - Noter Masrafı - Yargılama Gideri
Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 540

Önalım Davası - Satış Bedeli - Muvazaa İddiası
Önalım davasında tapuda yapılan satışın tarafı olmayan davacı satış bedelinde muvazaa olduğunu iddia edebilir. Ancak tapuda yapılan satışın tarafı olan davalı gerçek satış bedelinin tapudaki miktarın üzerinde olduğunu iddia edemez. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 384

Hisseli Arazi - Fiili Taksim - Öanlım - Kötüniyet İddiası
Kötüniyet iddiası davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de resen dikkate alınır. Hisseli arazinin paylaş paydaşlarının arazi üzerinde fiili bir taksim ilişkisi yaparak her paydaşın arazinin belli bir bölümünü kullanması halinde o arazide önalımdan söz edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 593

Delil Tespiti Giderleri - Yargılama Giderleri
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sayılır ve asıl dava ile birleştirilir. Delil tespiti giderleri yargılama gideri olduğundan asıl davanın değerine dahil edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 1164

İstirdat Davası - Kötüniyet Tazminatı
2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 72/7. maddesinde takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebileceği hususu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 588

İtirazın İptali Davası - Dava Şartı
Aynı konuda mükerrer ilamsız takip yapılamaz. Usulüne uygun yapılmış bir takibin bulunması itirazın iptali davasında dava şartıdır. Mükerrer ilamsız takipte itirazın iptali davası için dava şartının gerçekleşmediği kabul edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 642

İcranın İadesi - İcra Memuru - İşlemleri Şikayet
İcranın iade edilmesine yönelik İcra Müdürlüğü işlemleri İİK 16. maddesi kapsamında şikayete tabi işlemlerdir. Bu işlemlerin iptali için genel mahkemelerde dava açılamaz....

Devamını oku

24-09-2020 - 380

Birden Fazla Yetkili Mahkeme - Seçim Hakkı
Bir davada birden fazla yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava açma konusunda seçimlik hakka sahiptir. Davacı davasını yetkili olmayan mahkemede açarsa seçme hakkı davalılara geçer....

Devamını oku

24-09-2020 - 676

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi
Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru değildir....

Devamını oku

23-09-2020 - 618

Yolsuz İpotek İşlem Tesisi
İpotek işleminde, mevcut kimlik bilgilerine göre gerçek mal sahibi ile ipotek başvuru sahibinin aynı kişi olup olmadığını tespit etmeyerek yolsuz ipotek işlem tesis sonucunda ... ye kredi kullandıran Ziraat Bankasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasında, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 367

Koruma ve Güvenlik Alımı Sözleşmesinin Feshi - Görevli Mahkeme
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TTK nın 5. maddesinde -Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.- hükmü yer almaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 410

Tasfiye Memurunun Sorumluluğu - Taleple Bağlılık
Dava dışı şirketin tasfiyesi usulsüz sonlandırılmış ise TTK 547.maddesi uyarınca ihyası mümkün bulunduğundan sorumluluk davası açma ve zararın kendisine ödenmesini talep hakkının davacıya geçtiği iddiasının yasal dayanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 439

Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar
Dava konusu ihale tarihlerinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Yasanın 11/1-a bendinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanların yani haklarında kamu davası bulunanların kendisi ya da başkası adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı açıkken, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 625

Yüklenici - İşçilik Alacakları - Rücu Davası
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

28-09-2020 - 358

Fazla Fatura Kesen Eczacı - Bilirkişi Kurulu
Davacı, eczacı olduğunu, eczanesini işlettiğini, davalının soruşturma raporuna dayanarak sigortalıya vermediği ilaçları vermiş gibi İl Müdürlüğüne fatura ettiği, bedelini aldığı gerekçesi ile yedi yıl süre ile sözleşmeyi feshettiğini, işlemin yasal olmadığını...

Devamını oku

24-09-2020 - 357

Mal Beyanında Bulunma - Soruşturma veya Kovuşturma Şartı
Somut uyuşmazlıkta, şikayete konu olan icra dosyasında, borçlu şirket ve yetkili temsilcisi hakkında icra takibi başlatıldığı, borçlu şirkete ödeme emrinin 16/04/2015 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin ise şirket hakkındaki icra takibi henüz kesinleşmeden 20/04/2015 tarihinde yapıldığı, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 755

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti
Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ...

Devamını oku

29-09-2020 - 450

Hak ve Nesafet Kurallarına Uymayan Avukatlık Ücret Sözleşmesi
İstihkak davası için düzenlenen -Dava Takip Formu- başlıklı tarihsiz ücret sözleşmesinde ödenmesi kararlaştırılan maktu vekalet ücretinin 35.093 Dolar (1.3.2001 tarihindeki Türk Lirası karşılığı 32.338,37 TL) olmasına, ücret sözleşmesine konu olan istihkak davasının ise...

Devamını oku

24-09-2020 - 878

İhtiyati Haciz Verme Koşulları
Davacı defter ve belgeleri üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan raporun tek başına İİK nın 257/1.maddesindeki koşulların gerçekleştiğini ispatladığı öne sürülemez, zira HMK nın 282.maddesine göre hakim bilirkişi raporunu diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. ...

Devamını oku

29-09-2020 - 695

Alacak Davası - Vekalet Ücreti
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde öncelikle, taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığı üzerinde durulmalı, şayet geçerli değil ise, davalı avukatın hangi esasa dayalı ücrete hak kazandığı açıklığa kavuşturulmalıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 651

Islahtan Önce Haksız Azil - Vekalet Ücreti
Davacı tarafından davalının vekilliğinin üstlenildiği ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/278 esas sayılı dosyasında, davanın açıldığı tarihte dava değeri 16.000,00 TL olup, davalı yanca davacının azledildiği tarihten sonra yapılan ıslahla dava değeri artırılmıştır. Dolayısıyla davacının vekalet ücret alacağı belirlenirken azil tarihindeki dava değe...

Devamını oku

24-09-2020 - 362

Mirasın Gerçek Reddi - 3 Aylık Süre - İspat
Mahkemece davacıya murisin ölümünü daha sonra öğrenme durumu hakkında delillerini sunması için imkan verilip; gösterdiği taktirde delillerin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 452

Kayıp Kaçak Bedeli
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalılar ile arasında elektrik abone sözleşmesi bulunduğunu, davacıya kesilen faturalarda kayıp kaçak bedeli ile bunun üzerinden alınan Enerji fonu, TRT payı, Belediye vergisi ile KDV alınmasının da haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacıdan haksız tahsilatlar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 703

Uyuşturucu Madde Ticareti - Etkin Pişmanlık
Sanık hakkında TCK 192/3 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği ve eylemlerinin tek suç veya iki ayrı suç ya da zincirleme suç oluşturup oluşturmadığı tartışıldıktan sonra sanığın iddianamelerde anlatılan eylemleri birlikte değerlendirilerek mükerrer mahkûmiyete neden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 595

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
01.07.2013 ve 03.08.2013 tarihli eylemlerinin müstakil suçlar olup olmadıkları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmedikleri, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadıkları, buna bağlı olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 499

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali - Zamanaşımı
Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 116/4 ve 31/2. maddelerinde tanımlanan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e ve 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli dava...

Devamını oku

23-09-2020 - 361

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Erteleme Süresi
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCKnın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen -Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 684

Alacak Davası - Kayıp Kaçak Bedeli
Davacı tarafın talebi dava konusu bedellerin haksız alındığı, alınmaması gerektiği iddiasına dayalı olduğundan, sonradan ön inceleme duruşmasında tarifelere uygunluk denetimi talebinde bulunmasının yeni vakıa ileri sürmek suretiyle davasını değiştirmiş olduğunu gösterdiği davalının bu duruma açık bir rıza ...

Devamını oku

23-09-2020 - 814

Sebepsiz Zenginleşme - Yetkili Mahkeme
Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin davada davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerinin Beykoz olduğu, bu yerin Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi yargı alanı içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

23-09-2020 - 643

Kat Mülkiyetinden Doğan Dava - Yetkili Mahkeme
Kat mülkiyetinden veya kat irtifakından kaynaklanan davada dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 692

Bankamatik İşçisi - Fiilen Çalışmama - Ücret İadesi
Kayıtlara göre işçi olarak görünüp de fiili çalışması gerçekleşmemiş olan kişiye ödenen ücretlerin iadesi için açılan dava kabul edilmelidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 718

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Görev
Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında her iki taraf da tacir ise davaya ticaret mahkemesinde bakılacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 498

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk
Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu davasında her işveren kendi işverenlik dönemi ile sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumlu olacaktır. Ancak izin ücreti ve ihbar tazminatından son işveren sorumlu olacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 689

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Sorumluluk - Faiz
Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işveren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itibaren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır....

Devamını oku

23-09-2020 - 682

Rücu Alacağı - Sorumlulukların Kapsamı
Hizmet alım sözleşmesinde sözleşme ücretine, işçilik alacaklarının ve sosyal hakların da dahil olduğu belirtilmiş ise asıl işveren işçiye ödediği tüm işçilik alacaklarını alt işverenden isteyebilecektir....

Devamını oku

23-09-2020 - 502

İddianamede Geçen Suçlamalar Hakkında Karar Vermemek
Sanık ... hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması bozma nedenidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 661

Davaya Katılma - Duruşmadan Haberdar Edilme
6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nin 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 594

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme
Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 657

Davadan Feragat
Davacının davadan feragatine ilişkin beyanının, HMK nın 307. ve 311. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, hükümden sonra ortaya çıkan davacının davadan feragatine ilişkin hüküm verme yetkisi hükmü veren mahkemeye ait olduğundan yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 455

Boşanma - Ölüm - Miras Hakları
İlk derece mahkemesince davacı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesinden sonra, fakat karar henüz kesinleşmeden önce davacı erkek 26.07.2019 tarihinde ölmüştür. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 435

Kayıp Kaçak Bedeli - Yargılama Gideri
HMK nın 331 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, konusuz kalan dava hakkında yargılamaya devam edilerek, dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğu tespit edilmeli ve o tarafın yargılama giderlerine (bu bağlamda vekalet ücretine de) mahkum edilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 449

Davadan Feragat - Bozma Kararı
Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir. Ancak, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan feragat hakkında bir karar verme yetkisi ise hükmü veren mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 587

Mahkeme Başkanını Tehdit Etmek - Şikayet
İncelenen dosyada; yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına -sen göreceksin- şeklinde tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 298

Hayata veya Vücut Dokunulmazlığına Karşı Tehdit
Sanığın, mağdura hitaben söylediği iddia edilen -o telefon gelecek, yoksa .... sizi dağa kaldırırım, bittiniz.- biçimindeki sözlerin kanıtlanması halinde TCK nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen hayata veya vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunu oluşturduğu ve takibinin ...

Devamını oku

03-10-2020 - 696

Kesin Sürede Bildirilmeyen Tanık Listesi
Dosya kapsamından, davacının dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış olduğu, mahkemece tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi için davacı tarafa 2 haftalık kesin süre verildiği, davacı tarafça kesin sürenin sona ermesinden sonra tanık listesinin mahkemeye sunulduğu...

Devamını oku

23-09-2020 - 706

Basit Zimmet Suçu - Dava Zamanaşımı
Sanığa isnat olunan eylemin kurum içi araştırma ve belgelerle anlaşıldığı nazara alındığında; suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan 765 sayılı TCK nın 202/1. maddesinde düzenlenen basit zimmet suçunu oluşturacağı, bu suçun aynı Kanunun 102/3 ve 104/2. maddeleri gereğince 10 yıllık asli ve 15 yıllık ilaveli dava ...

Devamını oku

23-09-2020 - 742

Kamulaştırma - Paydaş - Dava Arkadaşlığı
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 753

Fetö - İhraç - Baro Levhasına Yazılma
Başvuru, baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 573

Yetkili İcra Dairesi - İtirazın İptali
İtirazın iptali davasının öncelikle görülme şartı; yetkili icra müdürlüğünde usulüne uygun yapılıp süresinde itiraz ile durmuş bir icra takibinin bulunmasıdır. Bu husus dava şartı olup dava şartının bulunup bulunmadığının mahkemece resen dikkate alınması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 855

Tasfiye Memurunun Aleyhine Yargılama Gideri
Tasfiye işlemi eksik yapıldığı ve davacının dava açmasına sebebiyet verildiği için yargılama giderlerinin tasfiye memuru üzerinde bırakılmasında ve vekalet ücreti takdirinde bir usulsüzlük yoktur....

Devamını oku

23-09-2020 - 385

İşyeri Devri - İş Kazası - Zamanaşımı
Kusuru olmasa da davalı, devir aldığı işletmenin borçlarından sorumludur. İş kazasında zamanaşımı süresi on yıldır. Bedensel zararın gelişme gösterdiği durumlarda zamanaşımı kesin maluliyetin tespit edildiği tarihten itibaren başlar. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 460

Sigortacılık - Tahkim - Temyiz
Karara karşı, başvuran vekili tarafından itiraz yoluna başvurulmadan temyiz yoluna gidilmiş olduğu ve dosya içerisinde itirazın değerlendirildiği bir İtiraz Hakem Heyeti kararı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna göre Sigorta Tahkim Komisyonunun kararı, itiraza tabi karar bir karar olup temyizi kabil değildir....

Devamını oku

23-09-2020 - 367

Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12.maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 357

Menfi Tespit - Muvazaa - İptal - İcra Mahkemesi
Dava 6098 sayılı TBK nın 19. maddesine göre açılan davalı alacaklı ve borçlu arasındaki muvazaa ilişkisinin tespitine ilişkin olup, genel mahkemelerde görülen bu davada mahkemenin İcra Mahkemesinin yerine geçerek takibin iptaline ilişkin hüküm kurması mümkün olmayıp sadece tespit hükmü kurmakla yetinmesi ...

Devamını oku

04-10-2020 - 645

Trafik Kazası - Tazminat - Görevli Mahkeme
Dava tarihi(09/09/2014) itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1-a maddesi gereği, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar ticari davalardır....

Devamını oku

23-09-2020 - 500

İstifa Dilekçesi - Kıdem Tazminatı
Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde, iş akdinin işçilik alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle feshedildiği iddia edilmiş, davalı ise davacının istifa etmek suretiyle işyerini terk ederek iş akdini sona erdirdiğini savunmuştur. Dosyaya sunulan 21.03.2011 tarihli istifa dilekçesi ise hiç değerlendirilmemiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1472

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

04-10-2020 - 491

Açıktan Sivil Memur Alımı - Güvenlik Soruşturması
Her ne kadar, kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak genel şartlar yanında özel şartlar aranmasında ve bu kapsamda görevin önem ve özelliği de gözönünde bulundurularak güvenlik ve arşiv araştırmasının ...

Devamını oku

04-10-2020 - 751

Hakim Tarafından Tayin Edilen Süre - Adli Tatil
Ara karar ile -dava dilekçesinde 42 davacı için 30.000 TL talep edildiği, ancak her bir davacı için ne kadar istendiğinin açık ve anlaşılır olmadığı gerekçesiyle, davacılar vekiline her bir davacı için talep edilen alacak tutarının açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine...

Devamını oku

04-10-2020 - 434

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması
Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu...

Devamını oku

08-10-2020 - 675

Trafik Kazası - Manevi Tazminata Hükmedilme Yöntemi
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple...

Devamını oku

08-10-2020 - 419

Yaralamalı Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

08-10-2020 - 369

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Eksik İnceleme
Davacının kaza esnasında yolcu değil, yaya konumunda bulunduğu, dosya kapsamından davalı sigorta şirketinin diğer araç sürücüsünün kusursuz kabul edilmesine itirazının bulunmadığı anlaşılmakta olup, hakem heyetince...

Devamını oku

08-10-2020 - 601

Kaza - Manevi Tazminat Hesap Biçimi
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

08-10-2020 - 358

İş Göremezlik Tazminatında Hesaplama Yöntemi
Uzman bilirkişi heyeti raporuyla 6 aylık geçici işgöremezlik süresi tespit edilen davacının, kazadan sonraki 6 aylık süreçte sigorta primlerinin yatırıldığı da dikkate alınmak suretiyle; primlerini yatıran...

Devamını oku

08-10-2020 - 496

Trafik Kazası - SGK nın Karşılayacağı Giderler
Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm tedavi giderlerinden değil, ancak düzenleme kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderlerleri...

Devamını oku

08-10-2020 - 358

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Kusur
Davacılar vekili; davalı -Yavuz İş Makineleri Ve Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin maliki olduğu, davalı nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı bulunan, diğer davalının sevk ve idaresindeki...

Devamını oku

09-10-2020 - 389

Trafik Kazası - Temerrüt Tarihi
Rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir. ...

Devamını oku

09-10-2020 - 399

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 680

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti
Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde...

Devamını oku

09-10-2020 - 337

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo
Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir....

Devamını oku

09-10-2020 - 378

Murisin Yakınları - Manevi Tazminat Miktarı
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

09-10-2020 - 445

Trafik Kazası - Poliçe Limiti
Davalı Sigorta şirketi, kazaya karışan karşı aracın ZMSS poliçesini düzenlemiş olup, kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti, araç başına maddi hasar için 25.000,00 TL dir. Davalı sigorta şirketi tarafından...

Devamını oku

09-10-2020 - 629

Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması
Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan...

Devamını oku

09-10-2020 - 438

Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan...

Devamını oku

09-10-2020 - 645

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

09-10-2020 - 483

Desteğin Yurtdışında Yaşıyor Olması - Tazminata Esas Ücret
Öncelikle davacı tarafın destek Sevgi nin aylık gelirine ilişkin sunduğu belgelerin yeminli tercümeleri yerine, mahkemece desteğin Danimarka da çalıştığı işyerinden kaza tarihi itibariyle aylık kazancına...

Devamını oku

09-10-2020 - 704

Ölenin Yakınlarının Hangi Oranda Destekten Pay Alacağı
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 776

Müterafik Kusur İndirimi - İlliyet Bağı
Müterafik kusura ilişkin yasal düzenlemeler gereği, zarar görenin ortak kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması kabul edilmiş olmakla birlikte; bu sebeple tazminattan indirim yapılabilmesi için...

Devamını oku

09-10-2020 - 665

Kararın Gerekçesi İle Sonucu Arasındaki Çelişki
Mahkemece elde ki dosyada üç ayrı davalı bulunmasına rağmen hükmün (1) nolu bendinde -... davalıdan alınarak davacıya verilmesine- şeklinde karar verilmiştir. Kararın gerekçesi ile sonucu arasında...

Devamını oku

09-10-2020 - 537

İşgöremezlik Tazminatı - Maluliyet Tespiti
Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak alınan, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19.02.2016 tarihli rapor mahkemece benimsenmiş olup...

Devamını oku

09-10-2020 - 875

Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi
Bir davanın görülmesi için taraf teşkilinin sağlanması esas olup, hakimin bu hususu resen gözetmesi gerekir. Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin ...

Devamını oku

09-10-2020 - 489

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit
Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar...

Devamını oku

09-10-2020 - 595

Destek Paylarının Hesaplanma Yöntemi
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 623

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı
Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek...

Devamını oku

09-10-2020 - 673

Trafik Kazası - Raporlar Arasındaki Çelişki
Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda davacının maluliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan Üniversite Araştırma ve Uygulama...

Devamını oku

09-10-2020 - 626

Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporunun Çelişmesi
Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olarak kabulü gerekir. Hükme esas alınan rapor ile kaza tespit tutanağı arasında mübayenet bulunduğu...

Devamını oku

09-10-2020 - 352

Hatır Taşıması
Davacının davalının sürücülüğünü yaptığı araçta yolcu olduğu; yolcu olunan aracın, ticari amaçla işletilen bir araç olmayıp hususi araç olduğu; davacının havaalanından alınıp oteline taşınması...

Devamını oku

09-10-2020 - 615

Maddi ve Manevi Tazminat - İndirim
Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara...

Devamını oku

10-10-2020 - 648

Ödenmesi Gereken Tazminat ile Ödenen Tazminat Arasındaki Fahiş Fark
Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Buna göre ilk önce yapılması gereken...

Devamını oku

10-10-2020 - 498

Hatır Taşıması İndirimi - Faiz Başlangıcı
İnceleme konusu olayda, davalı karşı araç sürücüsü hatır taşıması indirimi savunmasında bulunmuş olup davacı, davalı idaresindeki değil davalı idaresinde bulunan diğer araç içerisinde yolcu...

Devamını oku

10-10-2020 - 444

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 700

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir...

Devamını oku

10-10-2020 - 674

Destekten Yoksun Kalma Paylarının Hesaplanması
Eş, çocuklar ile anne ve babanın desteklenen olduğu durumlarda destek paylarını belirlerken desteğin gelirinin bir miktarını kedisine bir miktarını eşine, bir miktarını çocuklarına bir miktarına da anne...

Devamını oku

10-10-2020 - 580

Maddi Tazminatta Dikkate Alınacak Maluliyete İlişkin Yönetmelik
Mahkemece davacının kaza nedeniyle meydana gelen işgücü kaybı hususunda Adli Tıp Uzmanı bilirkişiden alınan raporu hükme esas alınmış ise de rapor kaza tarihinde yürürlükte bulunmayan...

Devamını oku

10-10-2020 - 635

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

10-10-2020 - 526

Pasif Dönem Hesabında AGİ Ücreti
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak ayrılması, aktif devrede zararın asgari geçim indirimi dahil edilerek, pasif devrede zararın asgari geçim indirimsiz asgari ücret düzeyinde olacağının kabulü gerektiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 346

Araç Değer Kaybının Hesaplanma Yöntemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri...

Devamını oku

10-10-2020 - 528

Trafik İş Kazası - Ödenecek Tazminatın Belirlenmesi
Davalı sigorta şirketi tarafından trafik sigortalı kargo aracının yük indirmek için dükkana yaklaştığı esnada, araç kasasında bulunan ve aracı yönlendiren desteğin başının araç kasası ile duvar arasına...

Devamını oku

10-10-2020 - 612

Yakınlar Lehine Hükmedilecek Manevi Tazminat
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru...

Devamını oku

10-10-2020 - 526

İşçinin Eleştiri Sınırları İçerisinde Kalan Söz ve Davranışları - Fesih
İş Kanununda, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 628

İstirahat Raporunun Kıdem Süresine Etkisi
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada...

Devamını oku

10-10-2020 - 630

İşçilerin Tartışmasının Sataşma Ölçüsünde Olmaması - Eşit İşlem Borcuna Aykırılık
Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem(darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 544

Hastalığın Maluliyeti Artırması - Tazminat
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporunda vücut fonksiyon kayıp oranının %30 a yükseldiği, ancak maluliyet oranının trafik kazası ile ilgisinin bulunmadığının belirtildiği, ...

Devamını oku

10-10-2020 - 475

Trafik Kazası - Ödenen Bedelin ZMMS si Olmayan Sürücüden Tahsili
Davacı vekili; sürücüsü İ. Y. olan aracın sebebiyet verdiği trafik kazası neticesinde Z. A.ın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin özürlü sağlık kurulu raporuna göre % 7 oranında malul kaldığını,...

Devamını oku

10-10-2020 - 600

Tazminat Hükmünün Belirsizliği
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, açılan davada iki davalı olduğu halde hüküm fıkrasında -Davanın kabulü ile 194.549,51 TLnin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan...

Devamını oku

10-10-2020 - 907

Trafik Kazası - Tazminat - İhtiyari Dava Arkadaşlığı - Vekalet Ücreti
Davacılar; davalı ve mirasçısının maliki ve sürücüsü olduğu araç ile davalının maliki ve sürücüsü olduğu aracın karıştığı kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan davacıların babalarının vefat ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 587

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Zamanaşmı
Karayolları Trafik Kanunununda öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren...

Devamını oku

31-10-2021 - 3168

Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir....

Devamını oku

13-10-2020 - 1125

Tazminat Davasında SGK nın Davaya Dahil Edilmesi
Davacı vekili, dava dilekçesinde davasını G. ve R. e yöneltmiş, hakkında hüküm kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı dava açılırken davalı olarak gösterilmemiş, verilecek hüküm...

Devamını oku

17-10-2020 - 437

İdari Dava Daireleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi
Bölge idare mahkemeleri idari ve vergi dava daireleri numaraları ile aralarındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplanan Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararı ile, memurların...

Devamını oku

18-10-2020 - 375

Polis Memurunun Meslekten İhracı
Suçun Türk Ceza Kanununda açıkça tanımlanmış olması nedeniyle, davacının bu suçu işleyip işlemediği ancak ceza mahkemesince verilecek karar sonucunda belirlenebilecektir. Bu durumda, söz konusu...

Devamını oku

20-10-2020 - 2886

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 411

Dahili Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi
Dahili davalılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Asıl ve birleşen davalar, yaralamalı trafik kazası nedeniyle dava dışı kişilere sigortacı tarafından ödenen maluliyet tazminatının sigortalı araç malik ve...

Devamını oku

20-10-2020 - 652

Tedavi Gideri Islah Dilekçesi İle Talep Edilemez
Tazminat davasında davacı olma ehliyeti, kural olarak mal varlığında doğrudan doğruya zarar oluşan kişiye aittir. Ancak, bir şeyi sözleşmeyle (kira, ariyet vs) elinde bulunduran kişiler ve zilyet, onu aldığı gibi malikine...

Devamını oku

17 Şubat 2022, 20:17 - 49

Takibe İtiraz Edilmesi - Doğrudan Alacak Davası Açılması - Hak Düşürücü Süre
Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu alacağın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlattıklarını ve takibin davalının itirazıyla durduğunu beyan etmiş ise de dava dilekçesinin istem ve sonuç kısmında; ...müvekkilin alacaklı olduğunun tespiti...

Devamını oku

25-10-2020 - 440

Tüketici Kredisi - Uyuşmazlığın Ticari Olmadığı
Davanın tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin tüketici işlemi olduğu, bu tür davaların Tüketici Mahkemelerinde görülecek olması nedeniyle eldeki davanın ticari dava olarak...

Devamını oku

29-10-2020 - 570

Suça Sürüklenen Çocuklarda Dava Zamanaşımı
Denetim süresinin başladığı 16.02.2012 tarihi ile ikinci suçun işlendiği 20.06.2013 tarihi arasında dava zamanaşımının durduğu dikkate alındığında; suç tarihi itibarıyla 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı...

Devamını oku

29-10-2020 - 573

Sigortacı Sigortalıya Halef Olması Sebebiyle Ödediği Bedel Tutarında Rücu Hakkına Sahiptir
Uyuşmazlık, davacının aktif dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı, zararın miktarı ve zarardan davalının sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmıştır. Davacı şirketin dava konusu hasar ile ilgili olarak, sigortalının üçüncü şahıslara karşı olan talep...

Devamını oku

29-10-2020 - 574

Birden Fazla Kiracı Olması Durumunda Tahliye Davası
Kira sözleşmesinde birden fazla kiracı olması halinde, tahliye istemi bölünemeyeceğinden ve kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olduğundan, tahliyeye yönelik takibin ve takip neticesinde tahliye...

Devamını oku

29-10-2020 - 743

Daha Önceki Davada Alınan Bilirkişi Raporuna İstinaden Ek Dava Açılması - Kesin Delil
Uyuşmazlık; kısmi davada alınan rapor ve verilen kararın eldeki ek davaya etkisinin ne olacağı ve buna göre yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak rapor alınması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır....

Devamını oku

30-10-2020 - 501

Mülkiyet Hakkı İle İlgili Her Başvuru Dava Açma Süresini Yeniden Başlatır
Anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklerden olan mülkiyet hakkının kullanılabilmesi için, ilgililerin, gerekli işlemin yapılmasını idareden her zaman isteyebilecekleri açıktır. Bu durum mülkiyet hakkının...

Devamını oku

31-10-2020 - 678

Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğa Başvurmaya Gerek Yoktur
Menfi tespit davasında arabuluculuk dava şartının uygulanıp uygulanamayacağının tespitine ilişkindir. İstinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı dikkate...

Devamını oku

01-11-2020 - 337

Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Sonucu Kendisine Vasi Atanan Kişinin Fiil Ehliyeti Olmadığından Dava Dilekçesi Vasiye Tebliğ Edilmelidir
Kanunda öngörülen yeterli uzunlukta özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile cezalandırıldığı için kısıtlanan ve sonrasında kendisine vasi atanan davalının fiil ve dava ehliyetine sahip olmadığı belirgin bulunduğundan, sözü...

Devamını oku

11-11-2020 - 554

Riskli Alan İlanı Tebliğ Edilmemişse Öğrenme Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstenebilir
Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı ancak, davacıya ayrıca tebliğ edilmediği, davacı bu kararı hangi tarihte öğrendiğini belirtmemiş ise de, davacının, maliki olduğu binanın kentsel...

Devamını oku

11-11-2020 - 602

Arabuluculuk Dava Şartını Sağlayan Belge Son Tutanak Olup, Bu Tutanağın Usulüne Uygun Tutulmaması Durumunda Dava Usulden Reddedilecektir
Davacı tarafça dosyaya sunulan arabuluculuk son tutanağında arabuluculuk konusu uyuşmazlığın -işçi-işveren uyuşmazlığı- olarak belirtildiği görülmüştür. Söz konusu belge içerisinde arabuluculuk konusu...

Devamını oku

11-11-2020 - 648

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Açılan Kısmi Davada Kesin Delil Niteliği Kazanan Olgunun Açılan Ek Davada Dikkate Alınmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan kısmi davada kesin delil niteliği kazanan olgunun açılan ek davada dikkate alınmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

13-11-2020 - 564

Transfer Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Davada Spor Kulübünü İşleten Belediye Başkanlığının Taraf Sıfatı Vardır
Hentbol oyuncusu davacı ile davalı Dernek arasında sözleşme imzalanmış ise de, sözleşme bedeli ödenmemiştir. Spor kulübü iktisadi işletmesi Belediye Başkanlığına ait olup, davalı spor kulübü de diğer davalı...

Devamını oku

14-11-2020 - 453

Avukat Olmayan Kişilerin Vekil Sıfatı İle İşlem Yapamayacağı
Avukatlardan başka kişiler, borçlar hukukuna göre vekil tayin edilebilirse de vekaletnamelerinde dava açmak ve takip etmek için açık bir yetki bulunsa bile vekil sıfatıyla dava açamazlar ve takip edemezler. Davada...

Devamını oku

15-11-2020 - 655

Dava Dilekçesinde Delil Gösterilmemesi Durumunda Ön İnceleme Duruşmasına Tanık Getirilse Dahi Dinlenemez
Dava dilekçesinde davacı kadın her hangi bir delile dayanmamış, ön inceleme duruşmasında hazır ettiği tanıklar dinlenerek davanın kabulü ile kadın ve çocuklar yararına tedbir nafakasına karar verilmiştir. Davacı kadın...

Devamını oku

15-11-2020 - 530

Boşanma Talebinin Davalı Tarafından Kabul Edilmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Boşanma davasında, davanın dayandığı olgulara ilişkin ikrar bile hakimi bağlamayacağı halde; davanın sonuç talebini oluşturan -boşanma talebinin -kabul edilmesinin hakimi...

Devamını oku

15-11-2020 - 768

Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmasa Dahi Dava Dilekçesinde Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gerekir
İnceleme konusu uyuşmazlıkta istinaf incelemesi yapan Dairesinin salt davacının başvurusu üzerine talep aşımına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesini resen uygulaması istinafa başvuranın...

Devamını oku

15-11-2020 - 407

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Çelişkili Tanık Beyanı
Davacının tanık sıfatı ile verdiği iki beyan ile dava dilekçesindeki iddia çelişiktir. Bu nedenle, davacı asil duruşmaya bizzat davet edilerek çelişkiler kendisine açıklanmalı, davacıdan...

Devamını oku

15-11-2020 - 401

Aksi Dava Dilekçesinde Belirtilmediği Müddetçe İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Karar Verileceği
İşçilik alacakları aksi talep edilmediği sürece kural olarak brütten hesaplanıp brütten hüküm altına alınmalıdır. Bunun amacı devletin vergi ve SSK primi kaybını önlemektir. İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı...

Devamını oku

29-11-2020 - 666

İflasın Açılması Halinde Hukuk Davalarının Belli Bir Süre İçin Durması Gerektiği
İnceleme konusu olay, UYAP kayıtlarından davacı şirketin İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinin ilamı ile iflasına karar verildiği, Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf istemini red ettiği ve Yargıtay ilamı ile Onanarak kesinleştiği...

Devamını oku

10-03-2021 - 163

İhale İçin Teminatın İrat Kaydedilmesi - Belediye Tarafından Dava Açılmaması
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, taşınmazın devrinin yapılabilmesi için davacının yükümlülüklerini yerine getirerek Varlık Satış Sözleşmesini imzalamak üzere idarede...

Devamını oku

12-12-2020 - 512

Bir BİM İdari Dava Dairesinin Maddi Ve Hukuki Durumları Aynı Olan Davalarda Verdiği Kararlar Arasında İstikrarı Sağlamak Aynı Dairenin Sorumluluğundadır
Bölge idare mahkemesi dairelerinin benzer konularda birbiriyle çelişen kararlar vermesini önlemek amacıyla bu tür kararların Danıştay Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması konusunda Bölge İdare Mahkemesi...

Devamını oku

12-12-2020 - 680

Aynı BİM Dairesi Tarafından Farklı Tarihlerde Verilen Aksi Yönde Kararlar Bulunması Halinde Bu Durum Benzer Olaylarda İfadesi Kapsamında Değerlendirilemez
Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık...

Devamını oku

27-12-2020 - 358

Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davanın Dava Şartı Yokluğundan Kesin Olarak Reddedilmesi - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın dava şartı yokluğundan kesin olarak reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 736

Dava Dilekçesinde Kullandığı İfadeler Nedeniyle Baronun Kınama Cezası Vermesi - İfade Özgürlüğünün İhlali
Başvuru, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baronun kınama cezası vermesinin başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan sıra cetveline itiraz davasında davacı C.Ö.nün vekilliğini...

Devamını oku

27-12-2020 - 548

Alacak İstemli Davada Konut Kredisinin Bağlı Kredi Olması Nedeniyle Banka, Müşterisine Karşı Ayıptan Dolayı Sorumludur
Banka ile dava dışı yüklenici firmaların oluşturduğu adi ortaklık arasında imzalanan protokolde yükleniciden dava konusu proje çerçevesinde satın alınacak konutların finansmanı için kredi verilmesi şartları...

Devamını oku

27-12-2020 - 457

Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Tazminat İsteminde Dava Konusu Taşınmaz Değerinin Davacı Tarafından Belirlenmesi Mümkün Bulunmadığından Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Somut olayda, davacı taraf, dava dilekçesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası olduğunu belirtmek suretiyle eldeki davayı açmıştır. Dava konusu taşınmazın...

Devamını oku

27-12-2020 - 629

Ziynet Eşyalarının İadesi İsteminde Hükmün Gerekçesi Veya Sonucu, Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu Gibi Belgelere Atıf Yapılarak Kurulamaz
Kanunda, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe...

Devamını oku

10-01-2021 - 366

Öncesinde Devlet Ormanı Olan Taşınmazın, Orman Vasfı Dışına Çıkarılması İşlemine Karşı Gerçek Kişiler Dava Açamaz
Öncesi Devlet ormanı olan taşınmazın, 6831 sayılı Kanunun değişik 2/B maddesi uygulaması ile Hazine adına orman dışına çıkarılması işlemine karşı, gerçek kişiler yönetimi zorlayıcı biçimde dava açamayacakları gibi,...

Devamını oku

11-01-2021 - 477

İflasın Açılmasından Önceki 1 Yıl İçinde Doğan İşçilik Alacakları Sıra Cetvelinde 1. Sıraya Kayıt Edilir, Bunun Dışındaki İşçilik Alacakları 4. Sıraya Yazılır
İİK nın 206/4. maddesi, birinci sıraya; -İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs...

Devamını oku

11-01-2021 - 571

Sıra Cetvelinde Yedieminlik Ücretine İtiraz Edilmesi Durumunda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir
Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre de muhafaza masraflarının tespitinde yedieminin kendi tarifesi değil Adalet Bakanlığınca belirlenen tarifenin uygulanacağına ilişkin bu belirleme genel mahkemelere aittir. Bu nedenle...

Devamını oku

24-01-2021 - 574

İşçinin Başka Bir İşçi Tarafından Açılan Davada İşveren Aleyhine Tanıklık Yapması Nedeniyle İşten Çıkarılması Haksız Fesih Niteliğindedir
İşverenin çalışanlarından başka bir işçiyi işten çıkartılması sonrasında açılan davada adı geçen işçinin işveren aleyhine tanık olarak gösterildiği, bu durumdan haberdar olan işverenin davacının vardiya amirlerinden...

Devamını oku

25-01-2021 - 518

İtiraz Yoluyla Yapılan Başvuru Neticesinde Anayasa Mahkemesinin İlgili Hükmü İptal Etmesi Durumunda Başka Mahkemelerdeki Derdest Davalarda da Bu Husus Dikkate Alınarak Karar Verilmelidir
İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine...

Devamını oku

29-01-2021 - 520

Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilebilecek Uyuşmazlıklar Hakkında Davanın Kabul Edilmesi Hükmün Kesinleşmesine Kadar Yapılabilir
Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkin olup mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak davalı tarafından öncesinde davanın kabul edildiği bildirilmiştir. Dava...

Devamını oku

29-01-2021 - 540

Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat
Davacılar vekili tarafından istinaf yoluna başvuruda ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında verilen kararına karşı davalı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulduktan sonra...

Devamını oku

30-01-2021 - 511

Şerhe Dayalı El Atmanın Önlenmesi - BAM Tarafından Keşif Yapılarak Dava Değerinin Belirlenmesi Gerektiği
Dava, tapu kaydının beyanlar hanesindeki şerhe dayalı elatmanın önlenmesi istemine ilişkindir. Dava dilekçesinde dava değeri belirtilmemiştir. Yerel mahkemece de mahallinde keşif yapılarak değer belirlenmediğine...

Devamını oku

30-01-2021 - 528

Emniyeti Suistimal Teminatı İçeren Poliçe - Tazminat - Belgelerin Sahteliği Hakkında Ceza Davası - Bekletici Mesele
Davalı hakkında ağır ceza mahkemesi dosyasından resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçundan dava açıldığı ve beraat kararı verildiği, ancak Yargıtay ilamı ile kararın bozulduğu ve akabinde yapılan yargılama...

Devamını oku

31-01-2021 - 513

Trafik Kazası - Tazminat - Davacıya Belgeleri Sunması İçin Verilen Sürenin İhtarı
Dava konusu olayda; davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, duruşmada, -Müvekkilini Mahkememizde...

Devamını oku

31-01-2021 - 739

Tasarrufun İptali Davasında Tasarrufun Yapıldığı Sırada Borçlunun Malvarlığı Yeterli İse Davanın Reddedilmesi Gerekir
Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu tasarrufun borcun...

Devamını oku

31-01-2021 - 665

Davada Taraf Sıfatı Bulunmayan Kooperatif - Leh veya Aleyhe Hüküm Kurulması
Davanın kısmen kabulü ile Kooperatifte mevcut hissesinin ve hisseye bağlı taşınmazın ½ sinin davacıya ait olduğunun tespitine karar verilmiş olup bu karar, kooperatifin sorumluluğunu gündeme...

Devamını oku

04-02-2021 - 491

Zincirleme Suç - Tebligatın Usulsüzlüğü - Kaçak Elektrik - Ödeme Yapma - Davanın Düşmesi - Mahsup
Sanık hakkında mahkemenin birleşen dosya ile yargılamaya diğer tutanaklar ile işbu davaya konu tutanağı kapsayacak şekilde ve sanığın anılan savunmasında her üç tutanak için belirli bir tutarda ödemede...

Devamını oku

07-02-2021 - 734

Ortak Sorumluluk - Tazminat - Şirket ile Gerçek Kişiye Karşı Birlikte Dava - Arabuluculuk Dava Şartı
Sigorta şirketleri ile birlikte haksız fiil sorumlusu olduğu ileri sürülen davalı gerçek kişilere yönelik olarak birlikte açılan böyle bir davanın asliye ticaret mahkemesinde görülebilir olması, davacı ile davalı gerçek...

Devamını oku

07-02-2021 - 524

Ticari Alım Satım - İtirazın İptali - Arabuluculuk Dava Şartı
Netice-i talebin bir para alacağının tahsili veya tazminata ilişkin olduğu durumlarda, arabulucuya başvuru yapılmış olması dava şartıdır. İtirazın iptali davalarında davacı, bir para alacağının tahsilini...

Devamını oku

07-02-2021 - 738

Avans Çeklerinin Bedelsiz Kalması - İhtiyati Tedbir - Menfi Tespit - Arabuluculuk Dava Şartı
İhtiyati tedbir talep eden tarafça, işin karşı tarafça yapılmaması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve ihtara rağmen avans olarak verilen iki çekin iade edilmediği, çeklerin bedelsiz kaldığı belirtilerek, bu durumun ve...

Devamını oku

07-02-2021 - 816

Hatır Çeki - Menfi Tespit - Arabuluculuk Dava Şartı
Hatır Çeki nedeni ile menfi tespit davası açan davacı taraf arabuluculuk başvurusuyla iradelerini ortaya koyduklarını iddia etseler de ticari davalarda arabuluculuk şartı alacak ve tazminat davalarında söz konusu olup,...

Devamını oku

08-02-2021 - 742

Evlilik Dışı Doğan Çocuk - Tanıma
Söz konusu birliktelik sırasında müvekkilimiz ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik neticesinde davalı hamile kalmış olup bu olay sonucunda müvekkilimiz davalıya defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş...

Devamını oku

08-02-2021 - 471

Sınır Dışı - Deport - İtiraz Dava Dilekçesi
Yukarıda izah edilen nedenlerle Müvekkilimiz ….. ……nun haksız ve mesnetsiz olarak sınır dışı edilmesi işleminin iptali ile tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi yönünde karar...

Devamını oku

08-02-2021 - 428

Prime Esas Kazanç Her Türlü Delille İspatlanabilir
Prime esas kazancın tespiti davaları her türlü delille ispatlanabileceğinden uyuşmazlığın çözümünde işyerinde tutulması gerekli dosyalar ile Kurumdaki belge ve kanıtlardan yararlanılmalı, ücret bordroları getirtilerek,...

Devamını oku

09-02-2021 - 782

Dava Dilekçesinde Delil Göstermeme - Ön İncelemeden Sonra Tanık Dinletme Talebi
Davacı boşanma davası açmış, dava dilekçesinde iddialarını ispata yarar herhangi bir delil bildirmemiştir. Davalı ise süresinde verdiği cevap dilekçesi ile delillerini bildirmiş, cevap dilekçesinin davacıya...

Devamını oku

09-02-2021 - 529

3 Yıldan Fazla Fiili Birlikteliğin Kurulamaması - Boşanma - Vekalet Ücreti - Yargılama Gideri
Davacı tarafından boşanma davası açıldığı, bu davanın reddedilerek kararın kesinleştiği, kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen tarafların ortak hayatın yeniden kurulması amacıyla...

Devamını oku

09-02-2021 - 821

Ticari Uyuşmazlıklara İçin Arabuluculukta Davet Mektubu Örneği
Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümü gönüllülük esasına dayalıdır. Taraflar, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler....

Devamını oku

09-02-2021 - 662

Tapuda İsim Tashihi Davası - Davanın Reddi - Vekalet Ücreti
Davanın reddedilmiş olması halinde vekille temsil edilen davalı taraf lehine vekalet ücretine karar verilmesi gerektiğinde kuşku yoktur. Kaldı ki taşınmazın kayıtlı olduğu kimlik bilgileri davacının iddiası gibi olup;...

Devamını oku

09-02-2021 - 511

Islah Dilekçesi ile Zina Hukuki Sebebine Dayanılması - Hak Düşürücü Sürenin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği
Kadın tarafından anılan tarihte evlilik birliğinin temelinde sarsılması hukuki nedenine dayalı olarak boşanma talebinde bulunulmuş, sonrasında usule uygun ıslah dilekçesi ile davasını terditli hale getirilerek;...

Devamını oku

13-02-2021 - 1246

Davanın Açılmamış Sayılması - Yargılama Gideri - Vekalet Ücreti
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hallerde yargılama giderleri davacıya yükletilir (HMK m. 331/3). Avukatlık ücreti de yargılama giderlerindendir. İstinaf incelemesini yapan bölge adliye mahkemesince...

Devamını oku

28-03-2021 - 155

Hakem Kararının İptali İstemi, Müflisin Davacı Veya Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağına İlişkin Hükmün İstisnası Olan Acele Hallerdendir
Hakem kararının iptali talebi, Bölge Adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla uygun biçimde inceleme yapılıp, bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, Kanununda yer alan iptal...

Devamını oku

13-02-2021 - 391

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Sadakatsiz Yaşam - Açılan Davada Kusur Olarak Kabul Edilemeyeceği
Davalı erkek sadakatsiz kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur....

Devamını oku

13-02-2021 - 711

Alacak İsteminin Reddi Kararı Verilmesinin Davalının Daha Lehine Olması - Aleyhe Hüküm Verme Yasağı
İlk derece Mahkemesince oluşturulan hükümde, -karar verilmesine yer olmadığına- kararı verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmiş, bu hükme karşı sadece davalı tarafından istinaf incelemesi talep...

Devamını oku

14-02-2021 - 738

Mazeret - Yetki Belgesi ile Duruşmaya Giren Avukatın Diğer Duruşmadan Haberdar Olamayacağı
Borçlu vekilinin mazeret dilekçesi ile duruşmaya aynı gün başka bir dosyanın duruşması sebebiyle katılamayacağını bildirdiği, Mahkemece, borçlu vekilinin diğer duruşmasının neden tercih edildiğinin...

Devamını oku

20-02-2021 - 968

Hem İtirazın İptali Talebi Hem de Alacak İstemi Aynı Dava Dilekçesinde İleri Sürülemez
Davacı vekili dava dilekçesinde, öncelikle davalı hakkında yapılan icra takibine yapılan itiraza ilişkin olarak itirazın iptalini talep ve dava etmiş, talep sübut bulmadığı takdirde ise genel hükümlere göre alacak davası...

Devamını oku

23-02-2021 - 208

İtirazın İptali - Yetki İtirazı Üzerine Yeniden Ödeme Emri Gönderilmemesi - Davanın Reddi
Alacaklının genel haciz yoluyla İcra Dairelerinde başlattığı takibe karşı borçlu, yasal süresinde icra dairesine yetkiye, borca ve faize itiraz etmiştir. Alacaklı tarafça borçlunun yetki itirazı kabul edilerek, dosya yetkili...

Devamını oku

23-02-2021 - 191

Talep Konusu Bölünebilir Nitelikte İse Sadece Bir Kısmı Dava Yolu ile İleri Sürülebilir
Mahkemece, Kanun gereğince, davacıya bir haftalık kesin süre verilerek talebinin belirsiz alacak davası mı, yoksa kısmi dava mı olduğunu açıklaması istenerek sonuca gidilmesi gerekli ise de, davacı vekili, yargılama...

Devamını oku

24-02-2021 - 276

Rücu - Tazminat - Yüklenici - Ayrı Sözleşmeler ile İfa - Mecburi Dava Arkadaşlığı
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...

Devamını oku

27-02-2021 - 173

Avukatın Masraf ve Vekalet Ücreti Almasına Rağmen Davayı Açmaması ve Açtığını Söylemesi - Görevi Kötüye Kullanma
Avukat olan sanığın, vekilliğini üstlenerek dava açmak için katılandan masraf ve vekalet ücreti aldığı halde, dava açmadığı gibi, açtığını söyleyip oyalamak suretiyle icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu...

Devamını oku

17-03-2021 - 223

İflas Alacaklısının Kayıt Kabul İstemi Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Değildir
İflas alacaklısının, kayıt ve kabul davası açmadan önce, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine dayalı olarak, dava şartı kapsamında arabuluculuğa başvurulması için yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Çünkü;...

Devamını oku

09-03-2021 - 162

FETÖ ile İrtibatı Sebebiyle Yargı Mensubunun HSK Genel Kurulunun Verdiği Kararla İlişiğinin Kesilmesi Konulu İptal Davası
Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen davacının,...

Devamını oku

10-03-2021 - 145

Ruhsatsız Binanın Tahliye ve Yıkım Kararının Hukuka Aykırı Olması
Yapının ruhsatsız ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı olduğundan bahisle 15 gün içerisinde tahliyesine ve yıktırılmasına, aksi halde belediye tarafından yıktırılacağına ve yıkım masraflarının % 20 cezalı olarak tahsil...

Devamını oku

10-03-2021 - 147

Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Mülga Kanun
Kanuna göre -İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra...

Devamını oku

10-03-2021 - 280

İflas Masasının TMSF Tarafından Belirlenmesi - Sıra Cetveline İtiraz Davası - Görevli Mahkeme
TYT Bank A.Ş. nin iflasına dair 02.02.1996 tarihli kararın adli yargı yerince verildiği ve bu kararın ardından oluşan iflas idaresinin sıra cetveline ilişkin işlemlerinin 2004 sayılı Kanunla düzenlendiği anlaşılmakta ise...

Devamını oku

11-03-2021 - 1756

Trafik Kazası - Kusur Oranının Tespiti Davası - Görevli Yargı Yeri
Maddi hasarlı trafik kazası akabinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Değerlendirme Komisyonunca tespit edilen kusur oranının hatalı olduğunun tespitine ilişkin istemin ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği...

Devamını oku

14-03-2021 - 139

Haksız Fiilden Kaynaklanan Ticari Davalarda Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir
Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin resen uygulanması gerekmektedir. Tacirler arası...

Devamını oku

20-03-2021 - 591

Dava Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Olayların Tanık Beyanları ile İspatlanmaya Çalışılması - İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı
Hükmü temyiz eden davalı kadın adli yardım talebinde bulunmuştur. Davalının temyiz harç ve giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığı, dosyada mevcut mali durumla ilgili araştırma tutanağından da...

Devamını oku

20-03-2021 - 165

Kayıp Kaçak Bedeli - Davanın Konusuz Kalması - Vekalet Ücreti
Yargılama sırasında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ve eklemeler ile davanın konusuz kaldığı, davanın...

Devamını oku

25-03-2021 - 262

Aynı Alacak için Hem İtirazın İptali Davası Hem de Alacak Davası Açılamaz
İtirazın iptali davasının açılması halinde aynı alacakla ilgili genel hükümlere göre alacak davası açılmasında hukuki yarar olmadığı, itirazın iptali davası süresinde açılmamış ise veya başka bir nedenle alacaklı...

Devamını oku

26-03-2021 - 172

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı
Sanığın hırsızlık suçundan eylemine uyan Nitelikli Hırsızlık Suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanunda belirtilen dava zamanaşımı süresi, suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiştir....

Devamını oku

26-03-2021 - 150

Kooperatiflerin Yönetim Ve Denetim Kurulları İle Memurlarının İşledikleri Suçlar – Tarım ve Orman Bakanlığının Ceza Davasına Katılma Hakkı
Dosyada adı geçen Bakanlığın duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili Bakanlığa bildirildiğini gösteren bilgi ve...

Devamını oku

26-03-2021 - 460

Ticari Krediye Kefil Olan Davacıların Rücu İstemi – Arabuluculuk Dava Şartının Bulunduğu
Somut olayda, TTK nın 7. maddesi kapsamında ticari krediye kefil olan davacıların rücu istemi, ticari dava niteliğinde olduğundan TTK nın 5/A maddesi gereğince dava şartı arabuluculuk sistemine tabi olduğu, davacıların,...

Devamını oku

28-03-2021 - 205

Aynı Fiil İçin Önceden Verilen Bir Hükmün Olması ya da Açılmış Bir Ceza Davasının Olması
Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan hükümlünün ayrılmış olduğu özel izinden dönmeyerek firar etmesi ile ilgili olarak anılan tarihli iddianame ile Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava...

Devamını oku

28-03-2021 - 243

Ebru Çıtlak Ve Fazilet Demirbaş Başvurusu - Ceza Yargılamasında Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Tazminat - Düşme Kararı - Vekalet Ücreti ve Tazminatın Durumu
Başvuru; ceza yargılamasının uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, ceza yargılamasında lehe hükmedilen manevi tazminat ve vekâlet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin ceza davasının düşme...

Devamını oku

31-03-2021 - 142

Avukat - Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Sanık tarafından dosyaya numaraları sunulan ve katılana ait olup avukat olarak takibini yaptığını ifade ettiği dosyaların incelenmesi ile bu dosyalarda, sanık adına doğan vekalet ücreti bulunup bulunmadığı varsa...

Devamını oku

31-03-2021 - 708

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Nispi Harca Tabidir
Dava, taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkindir. Davacının yargı harçlarını ödeme yükümü altında olduğu anlaşıldığına göre, 64.838 TL üzerinden belirlenecek olan eksik peşin nispi karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça...

Devamını oku

31-03-2021 - 187

Mirasçılıktan Çıkarma - Çıkarmanın Geçersiz Olması Durumunda Davaya Tenkis Davası Olarak Devam Edileceği
Uyuşmazlık; ortak vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davada, 06/01/1998 tarihli vasiyetnamede ıskat sebebi yazılmasına rağmen delillere göre yasada aranan ıskat sebeplerinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

31-03-2021 - 221

Tasarrufun İptali Davası - Borcun Ne Zaman Doğduğu
Uyuşmazlık; davanın görülebilirlik şartlarından olan geçici ya da kesin aciz vesikasının dosya kapsamında bulunup bulunmadığı, davanın görülebilirlik şartlarından olan iptali istenilen tasarruf işleminin borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması...

Devamını oku

02-04-2021 - 189

Yükleniciler Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Yükleniciler Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Yoktur
Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hizmet ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme...

Devamını oku

01-05-2021 - 265

Annenin Çocuğun Kendi Soyadının Alması İçin Açmış Olduğu Dava - Davanın Nüfus Müdürlüğü ile Babaya Karşı Açılması Gerektiği
Davacı anne davalı olarak sadece Nüfus Müdürlüğünü göstermiş, çocuğun babasının yokluğunda dava görülmüş ve karar verilmiştir. Dava sonucunda verilecek karar, küçüğün babasının hukuki durumunu da...

Devamını oku

04-04-2021 - 211

İdare, Davacıya Göndermiş Olduğu İdari İşleme İlişkin Yazıda Kanun Yolu ve Süresini Belirtmediğinden Dava Açma Süresi Başlamamıştır
Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olmasına karşın davalı idare işleminde dava açma ve başvuru süreleri belirtilmediğinden,...

Devamını oku

05-04-2021 - 160

Arabuluculuk Davet Mektubunun Şirketin Ticaret Sicilindeki Güncel Adresine Gönderilmesine Rağmen İade Edilmesi
Davacı tarafça dava açılmadan önce arabulucuya başvurulduğu ve dava dilekçesine ekli arabuluculuk son tutanak içeriğine göre, davalı tarafa toplantı gün ve saatini bildirir davet mektubunun gönderildiği, gönderilen...

Devamını oku

05-04-2021 - 187

Vefat Eden Davalının Yasal Mirasçıları Tespit Edilerek Davaya Dahil Edilmeleri Gerekir
Bir davada taraf ehliyeti dava şartlarından olup taraf ehliyeti ise medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmakla mümkündür. Medeni haklardan yararlanma, yani hak ehliyeti tam ve sağ doğum...

Devamını oku

05-04-2021 - 175

Mobing Nedeniyle Tazminat Davası Açmadan Önce Arabuluculuk Dava Şartı Yerine Getirilmelidir
Dava açıldıktan sonra arabuluculuğa başvurulması nedeniyle mahkemece dava şartı yokluğundan davanın reddedilmesinde bir hata yok ise de kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine maktu vekâlet ücreti...

Devamını oku

09-04-2021 - 649

Yabancı Para Alacaklarına İlişkin Dava Değerinin Hesaplanması
Yabancı para borcu ile ilgili alacaklarda talep edilen yabancı paranın dava tarihindeki efektif döviz kuru karşılığı Türk Lirası üzerinden dava değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dava tarihi olan 05/11/2018 tarihi...

Devamını oku

10-04-2021 - 211

İşe İade Davalarında Alt İşveren ile Asıl İşveren Arasında Şekli Anlamda Mecburi Dava Arkadaşlığı Vardır
Dava geçersiz fesih nedeniyle açılan işe iade davasıdır. Uyuşmazlık davalılar arasındaki hukuki ilişki de asıl alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı ve feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında...

Devamını oku

10-04-2021 - 167

Süre Verilmesine Rağmen Alacak Kalemleri Hakkında Açıklama Yapılmayan Dava Hakkında Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir
İşçi davalı işyerinde çalışırken maaşlarının düzenli ödenmediği, ihtarname çekmesine rağmen alacaklarının da ödenmemesi üzerine iş akdini feshettiğini belirterek, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla...

Devamını oku

10-04-2021 - 170

Arabuluculuk Tutanağında Alacak Kalemlerine Tek Tek Yer Verilmemesi - 02.06.2018 Tarihine Kadar Olan Dönem ile Sonraki Dönem Arasındaki Uygulama
Düzenlenen arabuluculuk tutanağın da işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan ibaresi yeterli değildir. Dosya içinde mevcut arabulucu başvuru formunda da ; -işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan- ibaresi mevcuttur....

Devamını oku

11-04-2021 - 183

Murisin Vefat Etmesi ve En Yakın Mirasçıların Mirasın Tamamını Reddetmesi Durumunda Bu Husus Sulh Hukuk Mahkemesine Bildirilmeli ve Atanan Temsilciyle Davaya Devam Edilmelidir
Yargılama sırasında vefat eden tarafların mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirasçıların murisin borçlarından sorumlulukları son bulmaktadır. TMK nın 612. maddesinde en yakın yasal mirasçıların, mirasın tamamını...

Devamını oku

11-04-2021 - 279

Ortaklar Genel Kurula Başvurmaksızın Haklı Sebeplerin Bulunması Durumunda Doğrudan Mahkeme Aracılığıyla Şirket Müdürünün Azlini İsteyebilir
Mahkemece, azınlık pay sahibi davacının önce genel kurula başvurup genel kuruldan karar alındıktan sonra dava yoluyla mahkemeden talepte bulunabileceği, ayrıca davacının bildirdiği sebeplerin şirket müdürünün azli için yeterli neden...

Devamını oku

11-04-2021 - 181

İş Kazası - SGK Raporunun Kurum Dışındakileri Bağlamayacağı
Aslen Kurumca alınan karar tek taraflı ve sadece davalı ... bağlayacak olup, uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi gerektiğinden, diğer davalılar bakımından da söz konusu olayın araştırılması, 5510 sayılı Yasanın 13 üncü maddesinde...

Devamını oku

20-04-2021 - 206

Mazeret Dilekçesi Ekinde Belge Sunulmamış Olsa Dahi Davayı Uzatma Amacı Olmayan Tarafın Mazereti Kabul Edilmelidir
Davanın davalı tarafça da takip edilmemesi nedeniyle HMK nın 150. Maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına dava basit yargılama usulüne tabi olduğundan iki kez takip edilmeyen davanın...

Devamını oku

20-04-2021 - 187

İtirazın İptali Davası - Kararın İstinaf Edilerek Bozulması - Bozmadan Sonra Borcun Dosyaya İhtirazi Kayıt Konmaksızın Ödenmesi
Davalı vekili; itirazın iptali davasının amacının, itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamak olduğunu, bu nedenle davada haklılık durumunun takip tarihi itibariyle belirlenmesi gerektiğini, itirazın iptali davasında...

Devamını oku

21-04-2021 - 172

Sigorta Tespit Davasında Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti
Yöntemince düzenlenip süresinde Kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe alındığını gösteren yazılı delil niteliğinde ise de, fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez....

Devamını oku

23-04-2021 - 201

SSÇ nin Gece Vakti Konutta Hırsızlık Yapması - Dava Zamanaşımı
Suç tarihinde gece vakti suç arkadaşıyla birlikte müştekiye ait işyerine giren suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK nın 116/4-119/1-c maddeleriyle uygulama yapılması gerektiği, buna göre olağan ve...

Devamını oku

23-04-2021 - 155

Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Kanun Gereği Karar Vermeye Yer Olmadığına Kararı Verilmesi
Dava; geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/1996 tarih ve ..... sayılı kararı ile şirket payları...

Devamını oku

23-04-2021 - 154

Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma - Baraj Sebebiyle Taşınmazdan Yararlanmanın Mümkün Olmaması - Valilik Komisyonuna Başvurunun Dava Şartı Olduğu
Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine dayanan baraj için yapılan kamulaştırma sonucu çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulması nedeniyle, taşınmazdan ekonomik ve sosyal...

Devamını oku

23-04-2021 - 206

Mal Rejiminin Tasfiyesi - Evlilik Süresince Yapılan Birikimlerin Davalının Banka Hesabına Yatırılması
Mahkemece davalının iddia edilen banka hesaplarında boşanma dava tarihi itibarıyla veya öncesinde mevcut bir para bulunup bulunmadığı araştırılıp ilgili kayıtların temin edilmesi, paranın mevcut olduğunun tespiti halinde bu...

Devamını oku

23-04-2021 - 164

Yöneticiler Aleyhine Sorumluluk Davası Açılmaması Kararı - Oydan Yoksunluk Halleri
TTK nin 407/2 maddesi gereğince murahhas üyelerin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurulda hazır bulunmaması durumunda bu husus başlı başına genel kurul kararlarının iptali sebebi sayılamaz. Ayrıca TTK nin...

Devamını oku

24-04-2021 - 257

Faiz Alacağı Asıl Alacağın Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süreye Bağlıdır - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasının Önemi Yoktur
Faiz , tenkis alacağına ilişkin isteğin fer-i niteliğinde ayrı bir alacak olup; faiz alacağı, asıl davada istenebileceği gibi ayrı bir dava açılarak da istenebilir. Ancak; tenkis davasında faiz istemi de, asıl alacağın bağlı...

Devamını oku

25-04-2021 - 160

Davacının Başka Bir Dosyada Tanıklık Yapması - Yıllık İzinler Kullanılıyordu Şeklindeki İfadenin Ne Anlama Geldiğinin Davacıdan Sorulması Gerektiği
İşçinin yıllık izin ücreti alacakları hüküm altına alınmış ise de başka bir dosyada tanık sıfatıyla verdiği 08/03/2018 tarihli ifadesindeki -...İşyerinde yıllık izin kullanılıyordu...- beyanın ne anlama geldiği ...

Devamını oku

25-04-2021 - 228

Dava Dilekçesinde Mesai Saatleri Belirtilmiş İse Talep Aşılarak Karar Verilemez
İşçi fazla mesai ücreti talebinde bulunurken dava dilekçesinde işe başlama saatini sabah 07:30 olarak açıklamasına karşın, yerel mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda işçinin sabah 07:00 de mesaiye...

Devamını oku

25-04-2021 - 225

Takdiri İndirim Sebebiyle Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Davada yargılama sırasında ödenen ve takdiri indirim hariç reddedilen bir alacak miktarı bulunmadığı halde mahkemece davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı bulunmuştur. Bu durum bozma sebebi...

Devamını oku

29-04-2021 - 340

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade İsteminde Tüm Mirasçıların Davada Taraf Olması
Somut olayda; birleştirilen dava yönünden, ölü kişi adına tescil hükmü kurulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davadaki istek terekeye iade biçiminde olup, mirasbırakanın taraflar haricinde başkaca mirasçısı da...

Devamını oku

29-04-2021 - 177

Nkt teknoloji dağıtım ticaret ltd. Şti. Başvurusu - Kıymet Takdirine İtiraz Davasının Başlangıcında Keşif ve Bilirkişi Masrafının Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Reddi - Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin
Başvuru, kıymet takdirine itiraz talebiyle açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi için gereken gider avansının yatırılmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

29-04-2021 - 171

Fetö Sebebiyle Açığa Alınma - Çalıştığı Kurum Tarafından İhraç - Daha Sonra KHK ile İhraç - KHK ile İhraçtan Önce Kurum İşlemine Karşı Dava Açılmış Olması
Davacının, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına dair hukuki tasarrufa karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna...

Devamını oku

30-04-2021 - 175

Senetteki İmzanın Sahteliği - Menfi Tespit - Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılmasının Gerekmediği
Yargılama sırasında adli tıp kurumundan rapor alınmış, söz konusu rapor ayrıntılı incelemeyi içerdiği gibi istinaf denetimine de elverişli nitelikte bulunduğundan mahkemece hükme esas alınmasında usule aykırı bir yön bulunmamaktadır. Öte yandan İstanbul BAM 1.Ceza...

Devamını oku

01-05-2021 - 231

Halka Açık Ortaklık - Şirket Ortağı Olunmadığının Tespiti ve Alacak Davası
Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun .... tarih ve...... sayılı kararı ile şirket payları sahibi sayısı nedeniyle halka arz edilmiş sayıldığı, ...... tarihinde ise şirketin paylarının borsada işlem görmeye başladığı şirketin...

Devamını oku

01-05-2021 - 304

Kıymet Takdirinin Usulsüz Olması Durumunda İhalenin Feshi İstenebilir Mi?
Uyuşmazlık; kıymet takdirine itiraz edilmesi üzerine mahkemece verilen karar kesin olmakla birlikte, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshinin istenip istenemeyeceği, burada varılacak sonuca göre...

Devamını oku

01-05-2021 - 172

Temyiz Kanun Yoluna Başvurmak İçin de Hukuki Yarar Olmalıdır
Dava açmada hukuki yararının bulunması dava şartlarından olduğu gibi temyiz Kanun yoluna başvuracak olan tarafın da temyiz yoluna başvuruda hukuki yararının bulunması gerekir. Davada haklı çıkmış olan taraf da...

Devamını oku

01-05-2021 - 172

Rekabetin İhlal Edilmesi Durumunda Tazminat - Faiz Türü ve Başlangıcının Ne Olacağı
Dava, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tazminat istemine ilişkin olup, TTK kapsamında mutlak ticari dava kapsamındadır. Dolayısıyla davacı tarafın ticari işlerde uygulanan...

Devamını oku

01-05-2021 - 802

Asıl ve Birleşen Davaların Ayrı Davalar Olması - İstinaf Mahkemesi Tarafından Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği
Asıl ve birleşen davada ileri sürülen sorumluluk sebepleri birbirinden farklı olup Bölge Adliye Mahkemesince istinaf denetimi yapılırken asıl ve birleşen davalar yönünden; davaların birbirinden bağımsız olması anlamına gelen...

Devamını oku

02-05-2021 - 195

Bankaya El Konulması - Hesapta Bulunan Paranın Geri Alınması
Davacılar vekili davacıların 14.10.1999 tarihinde ...- Bursa şubesine 80.000- TL yatırdıklarını (eski para 80.000.000.000) 27/12/1999 tarihi ile paranın 95,088,16- TL ye ulaştığını, daha sona bankaya el konulması...

Devamını oku

02-05-2021 - 154

Kıdem Tazminatı, AGİ ve Yıllık İzin Ücreti Taleplerinin Belirsiz Alacak Olarak İleri Sürülememesi - Tanıkların Sadece Çalıştıkları Dönem İçin Tanıklık Yapabileceği
Taraflar arasında, çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık, kabulüne karar verilen kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi, ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin davanın belirsiz alacak davası türünde açılıp...

Devamını oku

03-05-2021 - 280

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dairenin Daha Önceki Kararlarına Dayanılarak Belirsiz Alacak Davası Açılması
Davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Ancak yukarıda açıklandığı üzere Daire tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları...

Devamını oku

04-05-2021 - 537

Mazeret Dilekçesi Belgelendirilmemiş Olsa da Dilekçede Açıkça Diğer Duruşmalar Belirtilmişse Mazeret Geçerlidir
Somut olayda, dosyanın ilk kez 07.05.2012 tarihinde işlemden kaldırıldığı, süresi içinde yenilendiği, bozma ilamı sonrası yapılan 16.04.2019 tarihli ilk oturuma davacı vekilinin katıldığı, 18.06.2019 tarihli...

Devamını oku

05-05-2021 - 184

Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Vekalet Ücreti Alacağı Davasında Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevlidir
Uyuşmazlık, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin -tüketici- işlemi olup olmadığı, iş bu davanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre de mahkemece verilen görevsizlik kararının...

Devamını oku

05-05-2021 - 280

Kooperatifin Bir Kısım Üyelere Dairelerini Teslim Etmesine Rağmen Diğer Üyelere Daha Geç Tarihlerde Teslim Yapması - Kira Kaybı Alacağı - Şerefiye Payı
Davacı, davalı kooperatifin üyesi olarak, bir kısım üyelere dairelerinin zamanında teslim edilmesine rağmen kendisine geç teslim nedeniyle kiraya verememesinden kaynaklanan kira kaybını talep etmektedir. Davacının...

Devamını oku

05-05-2021 - 224

Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak Bedel Artırım Yahut ıslah Dilekçesi İle de Talep Edilemez
Davacı vekilinin dava dilekçesinde bulunmayan talebini ıslah veya bedel artırımı yoluyla talep edemeyeceği, bu yönde verilen bedel artırım dilekçesinin usuli bir sonuç doğurmayacağı anlaşılacağından buna yönelik davacı vekillinin istinaf taleplerinin...

Devamını oku

05-05-2021 - 281

Önalım Hakkı - Dava Açılmadan Önce Satış Taraflarının Vergi Dairesine Pişmanlık Beyannamesi Vermesi
Taşınmazda bulunan payını davalıya satış işlemi ile devreden dava dışı .... ile davalının ilgili kuruma 21.10.2014 tarihinde ayrı ayrı pişmanlık beyannamesi verdikleri, dava konusu pay satışında vergiye konu matrahın...

Devamını oku

05-05-2021 - 145

Muhdesat Şerhi Konulmasına İlişkin Dava
Davacı ..., çekişmeli taşınmazın üzerinde yer alan evin kendisine ait olduğunu ileri sürerek, lehine muhdesat şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Davacı, dava dilekçesinde açıkça çekişmeli taşınmaz üzerinde yer...

Devamını oku

07-05-2021 - 307

Mağdurenin Annesinin Şikayetten Vazgeçmeye Muvafakat Edip Etmediğinin Sorulması - Zımnen Muvafakat Etme
Uyuşmazlık; on beş yaşından küçük mağdureye yönelik taksirle yaralama suçundan açılan kamu davasında, mağdurenin kanuni temsilcisi olan babasının şikâyetinden vazgeçtiğini ve davaya katılmak istemediğini...

Devamını oku

07-05-2021 - 156

İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası - Hukuki Yarar - Belirsiz Alacak Davası
Dava, işyeri sigorta sözleşmesine dayalı olarak açılan tazminat istemine ilişkindir. Olayda davacı, dava dilekçesinde davalı sigorta şirketi ile işyeri (eczane paket sigortası) sigortası poliçesi düzenlediklerini, işyerinde...

Devamını oku

08-05-2021 - 184

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık - Müsadere
Dava konusu gümrük kaçağı akaryakıtn 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK nin 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 5237 sayılı TCK nin...

Devamını oku

08-05-2021 - 274

Davalı Tarafın Harç Ödemekten Muaf Olması, Davacıyı Harç Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmaz
Uyuşmazlık; somut olayda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki...

Devamını oku

08-05-2021 - 206

İşyeri İhtiyacından Dolayı Kiralananın Tahliyesi İstemi
Dava, işyeri ihtiyacından dolayı kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalı kiracı ile eski malik arasında 01.04.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır....

Devamını oku

09-05-2021 - 142

Acele Kamulaştırma - İptal Talebi - Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaza acele el konulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada, Mahkemece verilen acele el koyma kararı ile birlikte bu dava kapsamında alınan bilirkişi...

Devamını oku

09-05-2021 - 146

Revizyon Nazım İmar Planının İptali - Askı Süresinde İtiraz - İtirazın Zımnen Reddi - Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Dava, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına karşı yapılan itirazın reddine dair işlem ile söz konusu imar planının iptali istemine ilişkindir. İdare Mahkemesinin...

Devamını oku

09-05-2021 - 133

Mazeretin Gerekçelendirilmesi Gerektiği - Yönetmeliğin İptali İstemi - Yönetmeliğin Değişmesi - Davanın Konusuz Kalması - Mahrum Kalınan Kar
Davacı vekili tarafından sunulan mazeret dilekçesinde; avukatlık bürosundaki stajyerin COVİD-19 pandemisi nedeniyle filyasyona alındığından bahisle, duruşmanın başka bir güne ertelenmesi, aksi halde davanın...

Devamını oku

09-05-2021 - 168

Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali İstemi - Askı Süresinde İtiraz - Zımni Ret - Ret Kararının Tebliği
Davada taşınmazın bir kısmının otogar alanı olarak belirlenmesine ilişkin büyükşehir belediye meclisinin kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali istenilmiştir. Dava konusu...

Devamını oku

09-05-2021 - 138

Kamulaştırmasız El Atma Bedeli - Davacının Vefatı - Dosyanın İşlemden Kaldırılması
Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin...

Devamını oku

09-05-2021 - 140

Anayasada Özel Dava Açma Süresi Öngörülmesi - Ancak İdarenin Bu Hususu Kararında Belirtmemesi - Artık Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılabileceği
Anayasa gereğince özel dava açma süresine tabi olmasına rağmen, bu hususun idari işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliği tarihinden itibaren, özel dava açma süresinin değil, 60...

Devamını oku

09-05-2021 - 144

Taşınmazın Zarara Uğraması - Davacının Vefatı - Mirasçılar Dahil Olana Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Gerektiği
Dava konusu davacıların mülkiyetinde bulunan taşınmazı da kapsayan bölgede Baraj ve Hidroelektrik Santral kapsamında karayolu yapım çalışmaları sırasında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle anılan...

Devamını oku

09-05-2021 - 146

İdari Yargıda Bütün Davalarda Feragat Uygulanabilir
Uyuşmazlık, iptal davalarının objektif niteliği dikkate alındığında, bu davalarda Hukuk Muhakemeleri Kanununun feragate ilişkin hükümlerinin nasıl yorumlanması gerektiği noktasında toplanmaktadır. Davadan...

Devamını oku

09-05-2021 - 137

İki Ayrı İmar Planının İptali İstemi - Gayrımenkullerin Ayrı Yerlerde Olması - Aynı Dilekçe İle Dava Açılamaması
Dava konusu parselin bulunduğu alanda Bakanlık tarafından onaylanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı ile Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla onaylanan...

Devamını oku

10-05-2021 - 189

Dava Tarihinde Yürürlükte Olup da Yargılama Sırasında İptal Edilen Hüküm Nedeniyle Davacı Aleyhine Yargılama Giderine ve Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Tapu iptali ve tescili isteminde davanın dayanağı olan kanun maddesinin, davadan sonra ancak iş bu dava kesinleşmeden önce başka bir kanun maddesi ile iptal edilmesi nedeniyle artık davalı vekilinin esasa ilişkin...

Devamını oku

11-05-2021 - 153

Doktorun Özel Muayenehanesini Kapatmamasına Rağmen Kapattığını Söyleyerek Tam Zamanlı Çalışmaya Göre Döner Sermaye Alması - Tüzel Kişilerin Haksız Fiile Maruz Kalması Durumunda Zamanaşımı Başlangıç Tarihi
Zamanaşımının başlangıç tarihini tayin hususunda dava açma konusunda emir vermeye yetkili makamın ve bu makamın fiil ve zararı öğrenme tarihinin tespiti, bu nedenle somut olayda davacı idarenin emir vermeye ...

Devamını oku

11-05-2021 - 159

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – Davanın Açılmamış Sayılması - Hukuki Dinlenilme Hakkı - Elektronik Tebligat
Somut olaydaki uyuşmazlık, mazereti kabul edilen davacı vekiline duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı, duruşma gününün UYAPtan öğrenilmesine yönelik ara...

Devamını oku

12-05-2021 - 185

Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi - Araştırmanın Yetersiz Olması
Dosya kapsamında, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezai şartı düzenleyen 11/f maddesi uyarınca davalı şirketin sözleşmede bulunan ve Borçlar Kanununda bahsedilen haklı fesih sebepleri dışında kabin memurunun sözleşmesini...

Devamını oku

14-05-2021 - 473

Menfi Tespit Davası - Kesin Hüküm - Dava Şartları - İtirazın İptali - Faiz Oranı
Ödeme emrine itiraz dilekçesinde borca itiraz edildiğine yönelik açıklama, ödeme emriyle istenilen asıl alacak, işlemiş ve işleyecek faiz gibi tüm borç kalemlerini kapsadığından, duran takibe ilişkin olarak itirazın iptali davasında verilen...

Devamını oku

15-05-2021 - 146

İşin Görülmesi İçin Gerekli Masrafların İş Sahibi Tarafından İşin Başında Avukata Ödenmiş Olduğu Karinedir
Avukatlık Kanununun 173/2. maddesinde, -Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu altında olup,...

Devamını oku

20-05-2021 - 250

El Atmanın Önlenmesi - Ecrimisil - Kal Davası
Mahkemece ilk hükmün belirtilen davalı tarafından temyiz edilmediği, taraf ve tanık beyanları uyarınca kadastro tespitinden önce rıza ile taşınmaz üzerine dikilen ceviz ağaçlarının davalılarca kendilerine ait olduğu ...

Devamını oku

21-05-2021 - 185

Reçete Bedellerinin İadesi - Sahte Belge
Olayda, davalı taraf her ne kadar hile nedeniyle sözleşmenin feshine dayanmışsa da, reçetelerdeki malzemelerin kurum mensuplarına davacı tarafından teslim edilmiş olması nedeniyle davalının ...

Devamını oku

25-05-2021 - 140

Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Ağaçların Kesim Çağına Gelmesi - Davalılarca Kesilmek Suretiyle Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gerektiği
101 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçları 12 ve 15 yaşlarında olup kesim çağına gelmiş oldukları anlaşıldığından, kavak ağaçlarının kesilerek davalılarca alınıp alınmadığı da araştırılmak...

Devamını oku

25-05-2021 - 152

Uzun Süre Yıllık İzinlerin Kullanılmadığının Beyan Edilmesi Durumunda Mahkeme Davacı Asili Bizzat Dinlemelidir
Olayda, davacı vekili süre belirtmeksizin yıllık izin haklarının kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, ispat yükü üzerinde olan işverence imzalı yıllık izin defteri ve eşdeğer belge sunulmadığı gerekçesiyle ...

Devamını oku

25-05-2021 - 177

10 Yıl Boyunca Yıllık İzin Kullanmadığını İddia Eden İşçi - Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Mahkemece, davacının davayı somutlaştırma yükü (HMK m.194 ), hakimin de davayı aydınlatma yükümlülüğü (HMK m. 31 ) bulunduğu göz önüne alınarak, davacının 10 yıllık çalışma süresi boyunca hiç ...

Devamını oku

28-05-2021 - 215

Kamulaştırmasız El Atma - Uzlaşma
Diğer davacılar yönünden davacılar vekili tarafından, davalı idareye dava konusu taşınmazla ilgili uzlaşma talebini içeren dilekçenin verildiği; uzlaşma dava şartının yargılama devam ederken yerine getirildiği,...

Devamını oku

02-06-2021 - 193

Direnme Kararı Gerekçeli Olmalıdır
Somut olayda; kararın Özel Dairece bozulduğu, mahkemece 08.01.2007 tarihinden önceki döneme ilişkin bozma kararına uyulmakla birlikte 08.01.2007-24.03.2007 tarihleri arasındaki hizmet tespiti yönünden önceki ...

Devamını oku

02-06-2021 - 180

Ek Prim Hizmet Belgesi İstemi - Zorunlu Dava Arkadaşlığı
Somut olay değerlendirildiğinde; davacıya ait işyerinde kontrol memuru tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen rapora istinaden Kurum yazısı ile dava dışı sigortalının ek prim hizmet belgesi düzenlenerek ...

Devamını oku

06-06-2021 - 168

Yüklenicinin İşçilere Ödediği Kıdem Tazminatına İlişkin İşverene Karşı Rücu Davası Açması
Sözleşme hükümlerine göre ücret içinde yer alan kıdem ve ihbar tazminatı ile sair işçi alacaklarının işçiye ait olduğu, işçiye ödenmediği takdirde sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle yüklenicinin bu miktar kadar sebepsiz zenginleşeceği izahtan varestedir....

Devamını oku

06-06-2021 - 204

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tanıktan Feragat - Dava Arkadaşlığı
Bilindiği üzere, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda HMK nın 190. maddesi ve TMK nın 6. maddesi gereğince herkes iddiasını ispatla mükelleftir....

Devamını oku

14-06-2021 - 169

Hakimlerin Yargılama Faaliyeti Sebebiyle Devlete Karşı Tazminat Davası Açılması - Görevli Mahkeme
Gerek 6100 Sayılı HMK nın 46. maddesine göre hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi, gerekse Hukuk Genel Kurulunun bozma kararında uyuşmazlığın hakimin yargılamaya ilişkin ...

Devamını oku

25-06-2021 - 251

Konutun Geç Teslimine İlişkin Cezai Şart - Yüklenicinin Davadan Sonra İflas Etmesi - Kayıt Kabul Davası
Bir hukuk davasının kayıt-kabul davasına dönüşmesi için davalının iflas etmesi, iflas idaresinin de dava konusu alacağı iflas masasına kabul etmemesi gerekir. Davalı tarafı dava sırasında iflas eden aleyhine iflastan önce ...

Devamını oku

30-06-2021 - 148

Yargıtay İçtihatlarının Değişmesi Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Değildir
Benzer nitelikteki bir başka davada verilen Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm tesis edilmesi durumunda, benzer davaya ilişkin Yargıtay kararının kesin delil niteliğinde olması sebebiyle aynı doğrultuda karar verildiğinden söz edilemez....

Devamını oku

05-07-2021 - 134

İş Kazası - Kusur Raporu
Yapılacak iş, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öncelikle haklarında suç duyurusunda bulunan şahıslara ait ceza dosyasının asılları veya onaylı suretlerinin, ilgili mahkemelerce hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise kesinleşme şerhli ilamla...

Devamını oku

05-07-2021 - 148

Hizmet Tespiti - Hak Düşürücü Süre
Davalı işyerine ait sicil dosyası ve dönem bordroları ile davacıya ait sicil dosyası getirtilmeli, davalı işyerinden davacı adına işe giriş bildirgesi ya da dönem bordrosu gibi yönetmelikte belirtilen belgelerden herhangi birinin Kuruma...

Devamını oku

05-07-2021 - 138

Yabancı Para Borcuna İlişkin Seçim Hakkın TL Üzerinden Kullanılması Durumunda Birleşen Davada Dahi Alacağın Yabancı Para Cinsinden Ödenmesi İstenemez
Davacı dava dilekçesi ile seçim hakkını ülke para birimi olan TL den yana kullanmış olup, birleşen davada bu tercihinden dönerek borcun yabancı para üzerinden tahsilini talep edemez. Bu durumda mahkemece, davalıdan...

Devamını oku

06-07-2021 - 129

Boşanma Davasından Sonra Açılan Manevi Tazminat Davası - Görevli Mahkeme
Davacı erkek, davalı kadının başka erkekle ilişkisi olduğu iddiasına dayanarak manevi tazminat talep ettiğine göre, davalının hukuka aykırı bu eylemi sebebiyle Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine göre sorumluluğuna gidilemiyorsa, genel hükümlere...

Devamını oku

06-07-2021 - 142

Boşanma Davalarında Yetki
Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (TMK m. 168). Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ...

Devamını oku

14-07-2021 - 193

Mirastan Iskat - İspat Külfeti - Davada İzlenecek Yol
Somut olayda; davaya konu vasiyetname incelendiğinde, mirasbırakanın, -... Oğlum ...a itimat ederek verdiğim çeşitli vekaletnameler neticesinde adıma yaptığı işlemlerde kendi menfaatine ve diğer evlatlarımın zararına hareket ettiğinden...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:10 - 50

Alacaklının İstihkak Davası Açılmasına Sebebiyet Vermemesi - Davacı Borçlu Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi
Somut olayda alacaklı, 3.kişinin açtığı davayı cevap dilekçesi ile kabul ettiğinden alacaklının davaya sebebiyet verdiğinden söz edilemez. Bu halde, yargılama masraflarının ve nispi vekalet ücretinin davaya sebebiyet veren davacı 3.kişiye yükletilmesi...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:07 - 54

İhalenin Feshi Davasından Feragatte Para Cezasına Hükmedilemez
İcra ve İflas Kanununun -İhalenin neticesi ve feshi- başlıklı 134. maddesinin 2. fıkrasında; -...talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Ancak işin esasına girilmemesi...

Devamını oku

18-07-2021 - 630

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Davada Islahla Bedel Arttırılamaz
Kira bedelinin tespiti davaları kendine özgü bir dava olup inşai davalar sonunda verilen kararlara yakın bir niteliktedir. Bu davalarda sadece ilgili kira döneminde geçerli olacak kira bedelinin tespiti istenir ve kira bedelinin tespiti davasının sınırlı bir...

Devamını oku

18-07-2021 - 116

Balyoz Davası - Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Suçu - Yasama Dokunulmazlığı
Milletvekilliği Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçildiği anlaşılmış ise de; dosya kapsamına göre; sanığa yüklenen ve seçimden önce de soruşturmasına başlanılmış olan suçun, Türkiye Cumhuriyeti...

Devamını oku

18-07-2021 - 138

Kullandırılmayan İzin Sürelerine Ait Ücret Alacakları - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Somut olayda, taraflarca imzalı ücret bordrosu sunulmadığı gibi çalışılan saatleri gösterir davacının imzasını taşıyan puantaj kayıtları veya elektronik giriş çıkış kayıtları da dosya arasına sunulmamıştır. Davacı ise...

Devamını oku

18-07-2021 - 128

Hakaret - Yasama Dokunulmazlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...

Devamını oku

18-07-2021 - 131

Boşanan Eşin Açtığı Tasarrufun İptali Davası
Dosya kapsamından, davacı ile davalı ...in boşanmaları sonucu davacının boşanmanın ferilerinden kaynaklı alacağı olduğu anlaşılmaktadır. Muvazaaya konu işlemler, davalı ...in davalı ... lehine düzenlediği bonolara ve davalı...

Devamını oku

18-07-2021 - 129

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi - Asli Müdahale Davasının Diğer Davadan Bağımsız Olması
Asli müdahilin asıl davanın taraflarına karşı ayrı ve bağımsız bir dava açması zorunludur. Bu nedenle asli müdahale durumunda dava açılmasının tüm hukuki sonuçları doğar. HMK md. 65/2 fıkrasına göre mahkeme, asıl dava ile asli müdahale ...

Devamını oku

18-07-2021 - 114

Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suçun Magduru İle Şikayetçinin Çağırılması
Uyuşmazlık; sanığa yüklenen görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; öncelikle, görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılan davada, sanığın...

Devamını oku

19-07-2021 - 134

Davaya Katılma - Mağdur İle Şikayetçinin Hakları
Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, Sağlık Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu ve kamu davasına katılma hakkı bulunduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234....

Devamını oku

21-07-2021 - 125

Yıllık İzin Ücreti - Fazla Çalışma Ücreti Alacağı
Somut olayda, hükmüne uyulan bozma ilamının fazla mesai alacağına ilişkin kısmının gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; bozma ilamında davacı tanıklarının davacıdan önce işten ayrıldıkları açıklandıktan sonra...

Devamını oku

21-07-2021 - 128

Fazla Çalışmanın Davalı Beyanı İle Sabit Olması Sebebiyle Hakkaniyet İndirimi Yapılamaz
Somut olayda; Mahkemece bozma sonrası alınan 11.04.2019 tarihli bilirkişi raporunda davalı beyanına göre de sabit olan 12 saat çalışma ve 24 saat dinlenme esasına göre ve davalı vekili tarafından beyan edildiği şekliyle...

Devamını oku

04 Mart 2022, 09:12 - 67

İki Haklı İhtar - Kiracının Tacir Olması - Sözleşmedeki Cezai Şartın Geçerliliği
Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin 19. maddesinde taraflarca kararlaştırılan -kiranın bir ay ödenmemesi halinde gelecek kiralar muaceliyet kesbeder- şartı gereğince muacceliyet (ceza) koşuluna yer verildiği görülmekte ise de; Dosya içeriğinden kiracının...

Devamını oku

21-07-2021 - 176

Hizmet Tespit İstemi - Resmi Kayıtların Aksi Tanık İle İspat Edilemez
Somut olayda, bozma ilamında 7,5 saatlik çalışma süresinin 1 gün kabul edilmek suretiyle eksik gün hizmet sürelerinin hesaplanması ve Mahkemece 29.01.2008 dava tarihine kadar tespit kararı verilmesi gerekirken,...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:12 - 139

Eşinin Kredi Kartını İptal Ettiren Erkek - Boşanma - Kusur - Tazminat
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde; tarafların 09.06.2012 tarihinde evlenerek Manavgat a yerleştikleri, sonrasında birlikte aldıkları karar ile ayrı yaşamaya başladıkları, dolayısıyla kadın eşin İstanbul a ailesinin yanına dönmek durumunda kaldığı, bu tarihten sonra eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin,...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:08 - 242

Evlenince Sigarayı Bırakacağına Dair Söz Vermek - Boşanma Davasında Kusur
Somut olaya gelindiğinde; erkek tarafından TMK nın 166/1. maddesine dayalı olarak 21.06.2012 tarihinde genel sebebe dayalı boşanma davası açıldığı, buna karşılık kadının da 27.07.2012 tarihinde TMK nın 162. maddesinde belirtilen özel sebebe dayalı boşanma davası açtığı, ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:28 - 178

Aldatan Eşe Gavat Denilmesi - Boşanma Davasında Kusur
Somut olayda da davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine -yengeniz- diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı erkeğe atfedilen bu kusur belirlemesi ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:16 - 155

Kadının Eğitim Hakkını Engelleyen Koca - Boşanma
Davacı kadından kaynaklanan dava dosyasında ispatlanan bir kusur yoktur. Erkeğin mevcut kusurlarının yanında, eşini evden uzaklaştırdığı, manevi anlamda bağımsız ev temin etmediği, kadının eğitim hakkının engellediği dosya kapsamında tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır....

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:07 - 190

Sözleşmenin Bütün Sayfalarının İmzalanmaması
Davalı, davada dayanılan 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzasını inkar etmemektedir. Kira sözleşmesinin, davalının imzası bulunan başka bir belge ile oluşturulduğunu iddia etmektedir. Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup sözleşmenin ön sayfasında davalının...

Devamını oku

25-07-2021 - 216

Tüketici Davalı Olsa Dahi Kendisinden Harç Alınamaz
Eldeki bu davada davalı taraf tüketici konumunda olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 23/2.maddesi(6502 sayılı kanunun 73/2.md.) uyarınca harçtan muaf olduğu halde zuhulen davalıdan harç alınmasına karar verildiği...

Devamını oku

25-07-2021 - 161

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmede Yükleniciye Karşı İfanın Zamanının Kararlaştırılmaması
Bu durumda mahkemece asıl dava yönünden sözleşme konusu taşınmazla ilgili belediyeden imar işlem dosyası, yapı ruhsatı, projesi getirtildikten sonra gerekirse mahallinde uzman teknik bilirkişi marifetiyle keşif de yapılarak...

Devamını oku

25-07-2021 - 228

Yüklenicinin İşi Bıraktığı, İşyerini Terk Ettiği veya Sözleşmenin Fesh Olunduğu Tarihten Sonra Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Giderildiği Karinedir, Aksini Yüklenici İspat Etmelidir
Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında akdî ilişkinin devam ettiği, yüklenicinin işi bırakmadığı, işyerini terk edip gitmediği sürece gerçekleştirilen iş ve imalâtların...

Devamını oku

12 Mart 2022, 09:14 - 235

Arabuluculuk Dava Şartı - Davanın Esasına Girilmeden Önce Dava Şartının Yerine Getirilmesi
Davalı vekilince, davanın arabuluculuk dava şartı gerçekleşmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesine rağmen vekille temsil olunan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm istinaf edilmiştir. ...

Devamını oku

25-07-2021 - 172

Köy Tüzel Kişiliğinin, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar Hakkında Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Yetkisi Yoktur
Mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişi beyanları, mahkeme gözlemi, ziraat bilirkişi raporu ve rapora ek taşınmaz fotoğraflarından kısaca tüm dosya kapsamından dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde hayvan ...

Devamını oku

06-08-2021 - 276

Başkasına Ait Arazi Üzerine Yapılmış Olan Muhdesatın Mülkiyetinin Muhdesatı Yapana Ait Olduğu Yönünde Hükümde Kurulamaz
TMK nun 1006. maddesinde hangi hakların tapu kütüğüne tescil, 1009, 1010 ve 1011 maddelerinde hangi hakların şerh edilebileceği, 1012 maddesinde ise taşınmaz eklentilerinin malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa...

Devamını oku

29-08-2021 - 136

Tarafların Karşılıklı Olarak Açtığı Boşanma Davalarının Birleştirilip Birlikte Hüküm Kurulması Gerekir
Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadının kabul edilen boşama davası ve tazminatlar...

Devamını oku

29-08-2021 - 217

Kadının Açtığı Boşanma Davasında Davanın Açılmasından Sonra Doğan Çocuk İçin Nafakaya Hükmedilmemesi Hatalı Olmuştur
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri...

Devamını oku

03-09-2021 - 176

Tespit Talepli Davada İzaleyi Şuyu Davasına Konu Olmuş Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığının Tüm Deliller Toplanarak Tespit Edilmesi Gerekir
Dava konusu bağımsız bölümün yüzde altmış sekiz hissesine davacının, kalan yüzde otuz iki hissesine ise ölen eşinin malik olduğu görülmektedir. Evlilik birliği içerisinde bu taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığı,...

Devamını oku

19-09-2021 - 116

İtirazın İptali İsteminde İcra Takibi Yapıldıktan Sonra Tebligat Yapılmadan Takip Bedeli Ödendiği İçin Davanın Dava Şartı Noksanlığından Reddi Gerekir
Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir. Somut olayda, icra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olduğu anlaşılmış olup...

Devamını oku

19-09-2021 - 123

Mahkemece İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik Borçlu İtirazı İncelenmeden Karar Verilmesi Yasaya Aykırıdır
Dava, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup mahkemece davanın kabulü ile itirazın iptaline dair kesin olmak üzere karar verilmiştir. Davalının kooperatif ortağı olmadığı...

Devamını oku

06-10-2021 - 174

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit ve İstirdat Davası
Davalı-karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde; TBK nın m.97 gereğince davaya konu sözleşmenin tarafı olan davacı-karşı davalı işverenin sözleşme gereğince proje ve ölçü vermek şeklinde öncelikli bir edim...

Devamını oku

09-10-2021 - 120

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Ve İade Edilmeyen Ürün Bedellerinin Tahsili İsteminde...
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ve iade edilmeyen koli ve ambalaj bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Yargılama sırasında davacı vekili davacının aslında başka biri olduğunu, kendisine verilen yanlış bilgi...

Devamını oku

09-10-2021 - 110

İtirazın İptali Davasında Üçüncü Kişiye İhtarlı Davetiye Tebliğ Edilerek Gelmediği...
Dava, trafik kazasında yaralanan üçüncü şahsa Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava dışı kişiye, Güvence Hesabı tarafından...

Devamını oku

21-11-2021 - 106

Babalığın Tespiti İstemi - Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye İhbar Kuralı
Dava, babalığın tespitine ilişkindir. Somut olayda dava anne tarafından açılmış olup, küçüğe kayyım atanarak yargılama yapılmıştır. Ancak dava Cumhuriyet savcısına ve Hazineye ihbar edilmemiştir. Babalık davasının...

Devamını oku

01-12-2021 - 114

Hizmet Tespiti İstemi - Fiili Çalışma Olgusunun İspatı - Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, İlk Derece Mahkemesince yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında...

Devamını oku

04-12-2021 - 67

Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası - Yargı Yolu - İdari Eylem - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi
Davacı tarafından, hamile olan eşinin böbrek iltihabı şikayeti ile sevk edildiği İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisi neticesinde ölümü olayında davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan...

Devamını oku

04-12-2021 - 94

Dava Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar Eldeki Davada Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez
Tarafların dava tarihinden sonra yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirdikleri, ıslah dilekçesi ile dayanılan zina fiilinin ise davanın devamı sırasında tarafların bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşen bir...

Devamını oku

04-12-2021 - 91

Rehin Cirosu Olduğu Açıkça Yazılmamış İse Cironun Temlik Amaçlı Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği
Rehin cirosunun -bedeli teminattır-, -bedeli rehindir- veya bunlara uygun bir ibarenin senede yazılması ve altının meşru hamil tarafından imzalanıp senedin rehin alana teslimi ile oluşacağı, senette bahse konu ibarelerden...

Devamını oku

06-12-2021 - 132

Sahte Fatura Düzenleme - Olağan Dava Zamanaşımı
Sanığa yüklenen -sahte fatura düzenleme- suçuna ilişkin olağan dava zamanaşımının, 29.02.2007 olan suç tarihinden iddianamenin düzenlendiği 29.04.2013 tarihine kadar dolmadığı gözetilmeden, kamu...

Devamını oku

15-12-2021 - 99

Boşanma Davasında Davacının Karar Kesinleşmeden Ölmesi - Davanın Konusuz Kalması
Davacı, davalıyla evli olup müşterek üç çocuklarının bulunduğunu, yedi yıldır ayrı yaşadıklarını, davalının terk ettiğini, arayıp sormadığını belirtip boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dosya...

Devamını oku

15-12-2021 - 154

Taraf Teşkili Sağlanmadan Davacının Duruşmayı Takip Etmemesi Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez
Baba, Çin uyruklu anneden evlilik dışı doğan müşterek çocuğunun annesi tarafından Çin e ziyaret amaçlı götürüldüğünü, dört yıldır Türkiye ye dönmediklerini, annesinin Türkiye ye gelerek Çin Noterliği tarafından...

Devamını oku

17-12-2021 - 85

Avukatın Vekil Olarak Görev Yaptığı Boşanma Davasında Tanık Olarak Dinlenmesi
Uyuşmazlık; somut olayda davalı-karşı davacının delil listesinde bulunan ve aynı zamanda vekili olan amcasının tanık olarak dinlenip dinlenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Davalı-karşı davacı vekilinin...

Devamını oku

26-12-2021 - 113

Davanın Geri Alınması
Feragat, 6100 sayılı Kanunun 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 310. maddesinde ise, hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada...

Devamını oku

26-12-2021 - 73

Yetim Aylığının Kesilmesi İşlemi - Dava Süreci
Davacı ... (SGK/Kurum) vekili dava dilekçesinde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun) iştirakçisi olan babasından dolayı davalıya bağlanan yetim aylığının muvazaalı boşandığı tespit edildiğinden...

Devamını oku

26-12-2021 - 72

Mirasçılık Sıfatıyla Açılan Davalar - İştirak Halinde Mülkiyet
Asıl ve birleştirilen davada davacılar, mirasbırakan ...nin, eşi ...in ...den olma kızı Sultanın annesi olarak nüfusa kayıtlı olduğunu, bu yanlışlığın mahkeme kararı ile düzeltildiğini, Sultanın Hurinin mirasçısı olduğuna...

Devamını oku

26-12-2021 - 95

Sebepsiz Zenginleşme - Taşınmazın Davacının Kullanımında Olup Olmadığı
Davacı; dava dışı ...un kendisini 1964 yılında evlat edindiğini, davalıların ise, dava dışı ...un eşi olan ...un yasal mirasçıları olduğunu, ...un 2005 yılında vefat ettiğini, davalıların murisi ... ile anne oğul ilişkisine sahip olduğunu ...

Devamını oku

30-12-2021 - 125

İş Hukukunda Menfi Tespit Davası - Arabuluculuk
Somut olayda, davacı işçi tarafından davalı işverene işi bırakmaması amacıyla 95.000 TL bedelli teminat senedi verildiği iddia edilmiş olup, yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alındığında, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan...

Devamını oku

01-01-2022 - 83

Kişisel Mal Niteliğindeki Şirketin Gelirleri - Mal Rejimi Davası
Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut edinilmiş mallar tasfiye edilir. Mal varlıkları, mal rejiminin sonra ermesi anındaki durumlarına göre değerlendirilir. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir....

Devamını oku

01-01-2022 - 94

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti
Davacı, davalı tüketicinin almış olduğu telefonun kendiliğinden kapanması sonucu teknik servisin incelemesine verdiğini ve bu inceleme sonucu ımeı numarasının başka cihazlara kopyalandığının tespit edildiği...

Devamını oku

01-01-2022 - 77

Yargılama Sırasında Davalının Ölümü - Malvarlığına İlişkin Dava - Mirası Reddetmeyenlere Karşı Davaya Devam Edilmesi
Hakem heyetine itiraz davası 26.12.2017 tarihinde açılmış ve dava devam ederken 22.09.2018 tarihinde davalının öldüğü sunulan mirasçılık belgesinden anlaşılmaktadır. Mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıları davaya...

Devamını oku

02-01-2022 - 61

İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Devam Ederken İşverenin İflası - Kayıt Kabul Davasının İş Mahkemesinde Görüleceği
İşçi, şirkete ait işyerinde makine ustası olarak işe başladığını, işyerinin diğer davalı şirkete devredildiğini, iş akdinin haksız yere feshedildiğini beyanla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve...

Devamını oku

02-01-2022 - 96

Sosyal Hakların İşverendeki Belgelerle Belirlenebilmesi - Belirsiz Alacak Davası
İşçinin işyerinde beton santral operatörü olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiği, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışması yaptığı halde ücretinin ödenmediği, yıllık izin de...

Devamını oku

02-01-2022 - 62

Hizmet Tespit Davası - Davanın Takip Edilmemesi - ATK Fatura Bedelinin Davacıya Yükletilmesi Gerektiği
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Davacının kuruma bildirilmeyen hizmet sürelerinin tespitini talep ettiği işbu davada, mahkemece taraftarca takip edilmeyen davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği ve...

Devamını oku

02-01-2022 - 74

Nafakanın Tarafların Ekonomik Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği
Erkek tarafından kadın aleyhine açılan boşanma davasının reddedildiği, kadın ile halen ayrı yaşadıkları, kadının nafaka davası açtığı, mahkemece kadın ve müşterek çocuklar için tedbir nafakasına hükmedildiği, nafaka...

Devamını oku

02-01-2022 - 69

Kadının Psikolojik Tedavi Gördüğü İddiası - Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması
Kadın tarafından adli yardım taleplerinin kabulü ile boşanmalarına, kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminatın erkekten tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava, evlilik birliğinin...

Devamını oku

02-01-2022 - 66

Ortaklar Arasında Boşanma Davası Olması - Ortaklıktan Çıkma İstemi - Görevli Mahkeme
Davacı tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan şirketin yüzde elli ortağı olduğu, şirketin diğer ortağı eşinin yüzde elli hisseye sahip olduğu, taraflar arasında boşanma davasının bulunduğu, bu...

Devamını oku

02-01-2022 - 123

Yenileme Tensip Zaptı ve Duruşma Gününün Tebliğ Edilmemesi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi
Somut olayda, dosya ilk kez 20/06/2019 tarihli celsede işlemden kaldırılmış, 04/07/2019 tarihinde yenilenmiştir. Mahkemece, yenilemeden sonraki 21/01/2020 tarihli duruşmaya davacının katılmaması nedeniyle HMK m. 320/4 hükmü uyarınca davanın açılmamış sayılmasına...

Devamını oku

03-01-2022 - 85

Kira Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme
Dava, kira tespitine ilişkin olup, kiralanan yer Sungurluda bulunmaktadır. HUMK.nun 10. maddesine göre, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde de dava açılabilir....

Devamını oku

15-01-2022 - 67

Orman Vasfı Olan Yere Tecavüz - Orman İdaresinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği
Suça konu 101 Ada 207 nolu parselin hazine adına orman vasfıyla tapuda kaydının bulunduğunun anlaşılması karşısında; Orman İdaresinin davaya dahil edilip 6831 sayılı Yasaya göre sanığın hukuki durumunun tayin ve...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:52 - 203

Eşin Dedikodusunu Yapmak Boşanma Sebebidir
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının, ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda, evlilik birliği içerisinde davacı-davalı erkeğin bağımsız konut temin etmediği, ailesinin evliliğe ve düğün sürecinde eşine yönelik olumsuz...

Devamını oku

18-01-2022 - 72

Adres Kayıt Sistemindeki Adresin Aksinin Resmi Kayıtlarla İspatı - Nafakanın Artırılması - Yetkili Mahkeme
Dava, nafakanın artırılması istemine ilişkindir. Dava açıldığı tarihte davacının yerleşim yeri adresi Elazığ olarak kayıtlı ise de, yapılan araştırmada, davacının bu adreste hiç oturmadığı, yurtdışında yaşadığı, yaz aylarında...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:08 - 53

Yaşlılık Aylığının Tespiti Davasının Adli Tatile Tabi Olduğu
Bu doğrultuda, hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine Mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmaması sebebiyle adli tatile...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:15 - 156

Ön Alım Davası - Tanıkların Keşif Sırasında Dinlenmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; davalı vekili 29.08.2018 tarihli dilekçesinde, dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunduğunu ileri sürmüş ve tanık deliline dayanmıştır. Yargılama aşamasında dava konusu önalıma konu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:23 - 67

Vize Almamış İşçilerin İşine Son Verilmesi - İşe İade - İçtihatların Birleştirilmesi Talebi
İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunda ön sorun hakkında yapılan görüşmeler sonunda, -Vize alarak göreve başlayan, ancak takip eden yıllarda vize işlemi yapılmadığından 5620 sayılı Kanun kapsamı...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:41 - 64

Sözleşmenin Kurulmasında Esaslı Hataya Düşme - Kusursuz Olan Karşı Tarafın Zararları
Hemen belirtmek gerekir ki, sözleşme yapılırken hataya düşen tarafın kusurlu bulunması sözleşmenin iptaline engel değildir. Ne var ki, TBK nin 35. (BK nin 26.) maddesinde öngörüldüğü gibi hatayı bilmeyen...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:46 - 59

Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Tazminat
Somut olayda davacıların dayandığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/324 Esas, 2014/332 Karar sayılı mirasçılık belgesi hasımsız olup, çekişmeli taşınmazların mirasbırakandan intikali sırasında kullanıldığı...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:50 - 140

Şekli Anlamda Kesinleşmeyen Hükmün Maddi Anlamda da Kesinleşmeyeceği
Somut olayda, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkek ağır, davacı-davalı kadın hafif kusurlu bulunmuş; buna ilişkin gerekçeye dayalı olarak da boşanmaya ve ferilerine karar verilmiştir....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:54 - 55

Birden Çok Boşanma Davası Açılması - Taraflara Yüklenen Tüm Kusurların Bir Kez Belirlenmesi Gerektiği
Taraflarca evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak karşılıklı boşanma davaları ikame edilmiş, ilk derece mahkemesince boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kadın eşin kusursuz, erkek eşin ise tam kusurlu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:22 - 162

TMK Madde 713/2 ye Göre Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Tayini ile Davanın Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı
Kabule göre de; kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava kayıt malikine, kayıt maliki ölmüş ise, saptanacak mirasçılarına yöneltilerek açılır. TMK nin 713/2. maddesi uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davalarında,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 08:37 - 279

Eşin Giyim Tarzına Karışmak - Boşanma
Somut olayda; davacı erkeğin dava dilekçesinde -baskın bir karakter olarak sürekli kendi dediklerini dikte etmeye çalıştığı- vakıası belirtildiği gibi davalı kadın usulüne uygun şekilde tebliğ edilen ön inceleme...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:11 - 262

Eşini Doktor Yerine Üfürükçüye Götürmek Boşanma Sebebidir
Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, davacı kadının hastalığı ile ilgilenmeyip tıbbi tedavisini yaptırmayıp bunun yerine üfürükçülere götürüp evde okunmuş su bulundurarak bununla yetindiği,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 10:03 - 238

Diş Kırığı Kemik Kırığı Olarak Kabul Edilemez
Adli Tıp uygulamalarına ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre; diş kırığının kemik kırığı olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenen...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:58 - 156

Yalan Tanıklık Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi 8 Yıldır
TCK nın 67. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kesen bir nedenin bulunması hâlinde zamanaşımı, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlayacak, dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:04 - 54

Konut Kredisi ile Alınan Eve İcra Sebebiyle Zarar Verme - Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması
Sanığın suç tarihinde konut kredisi ile satın aldığı evin kredi borcunu ödememesi sebebiyle, icra takibi sonrası evi tahliye ettiği sırada, konutun birçok yerine zarar verdiğinin iddia edilmesi şeklindeki eylemine...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:09 - 148

SSÇ nin Koğuş Duvarlarına ve Çarşaflarına Zarar Vermesi - Kamu Malına Zarar Verme - Dava Zamanaşımı
Suça sürüklenen çocuğun olay tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu koğuşunun duvarlarına boya yapıp, sıvayı kazıyarak ve çarşafları yırtarak zarar vermesi şeklinde gerçekleşen olayda,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:26 - 299

Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçmenin Boşanma Davasına Etkisi
Tüm dosya kapsamı ve Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/640 esas ve 2016/15 karar sayılı dosya münderecatından da anlaşıldığı üzere, ceza yargılamasına konu iki ayrı zamanda vukuu bulan...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:23 - 57

Evlilik Birliğinin Sürdüğü Döneme Denk Gelen Kira Alacağı İsteminde Aile Mahkemesi Görevlidir
Talep konusu edilen dönem içinde yer alıp evlilik birliği içine tekabül eden 11.09.2007-03.12.2008 tarihleri arasında elde edilen kira gelirine yönelik alacak isteği ise mal rejiminin tasfiyesine ilişkin olup bu davaların çözüm yeri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:58 - 107

Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi
Bu itibarla; kamu görevlilerine sehven yapılan fazla ödemelerin geri alınmasında, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarihli ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararının uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmakla, dava açma süresi...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 09:13 - 76

Tüketici Kanunundan Kaynaklı Menfi Tespit Davası Arabuluculuk Dava Şartına Tabidir
Somut olayda, davanın tüketici işleminden kaynaklandığı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73. Maddesi kapsamında tüketici mahkemesinin görevli olduğu açıktır. Yukarıda yazılı yasa hükmüne göre, belirtilen istisnalar dışında ...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 09:17 - 59

Terör Olayları Sebebiyle Tazminat İstemi - Ceza Yargılamasının Kesinleşmesinden Sonra İdareye Başvurunun Süresinde Olduğu
Bu durumda olayın faillerine ilişkin kararın kesinleşmesinin olaya ilişkin hukuki nitelendirmede etkili olacağı, hizmet kusuru ya da 5233 sayılı Kanun kapsamında bir başvurunun kabulünü etkileyeceği de gözönünde tutulduğunda, ceza yargılamasının...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:28 - 61

Boşanma Davasında Yabancılık Unsurunun Bulunması
Tarafların ikisinin de dava tarihi itibari ile Alman vatandaşı oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre asıl ve birleşen davalar, tarafları bakımından -Yabancılık- unsuru taşımaktadır. Bu durumda davada uygulanacak hukuk, 5718 sayılı Kanun hükümlerine...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:40 - 59

Boşanma Kararının 7 Yıl Sonra Tebliğe Çıkarılmasını İstemek - Hakkın Kötüye Kullanılması
Davacı erkek tarafından açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda 01.08.2013 tarihinde tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin gerekçeli kararı, aradan yedi yıl geçtikten...

Devamını oku

11 Şubat 2022, 18:37 - 76

Maddi Tazminat Davasının Tümden Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Buna göre, ilk derece mahkemesince; maddi tazminat istemli davanın tümünün reddine karar verilmiş olması nedeniyle, davalı lehine tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca maktu vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, nisbi vekalet ücretine karar verilmiş...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:48 - 149

Haksız Rekabet - Tazminat - Haksız Rekabetin Tespiti - Tecavüzün Refi - Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Olmama
Somut olayda davacı taraf, bir nispi ticari dava olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, maddi ve manevi tazminat talepleri yanında, haksız rekabet oluşturan fiilin tespiti ve tecavüzün ortadan kaldırılması (refi) taleplerini ...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:00 - 138

Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşen Mahkeme İlamı Kesinleşmeden İcraya Konulamaz
Somut olayda, her ne kadar takip dayanağı ilama konu dava menfi tespit-istirdat davası olarak açılmış ise de ilamın şikâyet konusu icra takibine dayanak olan hüküm bölümünde mahkemece, dava tarihi itibariyle fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiş...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:13 - 86

İşverenin İşe Başlatma İçin Bazı Belgeler İstemesi - İşe İadenin Şarta Bağlanması - İşverenin Samimi Olmaması
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, davalı işverenin davacıyı işe başlatmadan önce bazı belgelerin getirilmesi şartını ileri sürmesi nedeniyle işe başlatmayı şarta bağladığı, buna göre işverenin davacıyı işe başlatma yönündeki iradesinin samimi olmadığı...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:39 - 155

İstinafa Tabi Ara Kararların Tebliği Usulü
Öte yandan, mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, başka bir dava yönünden kesin hüküm, kesin veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi hukuksal değerlendirmeler de bu kararların...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:49 - 172

Kadın Müşterilere ve Çalışanlara Fazla İlgi Göstermek Geçerli Fesih Sebebidir
Somut olayda, davacının işyeri kurallarına uymadığı, amirlerince yapılan uyarılara aldırmadığı, özellikle kadın müşterilere ve çalışanlara gereğinden fazla ilgi göstermesinin rahatsızlıklara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, davacının davranışlarının işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, ...

Devamını oku

07 Nisan 2022, 07:32 - 52

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:19 - 133

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu
Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri,...

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:50 - 66

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:54 - 77

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Adil Yargılanma
Başvuru, hizmet kusurundan kaynaklanan alacak davasında usul ve kanuna aykırı karar verilmesi; esaslı iddiaların Yargıtay kararlarında cevaplanmaması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 78

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:21 - 54

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi
İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:29 - 46

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra...

Devamını oku