ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ölü Kişiye Açılan Dava - Maddi Hata - Taraf Teşkili

26-09-2020 - 969

Ölü Kişiye Açılan Dava - Maddi Hata - Taraf Teşkili


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2018/5233
2019/1611
2019-03-20

Özet:

  • Maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin karşı tarafın rızası aranmaksızın kabulü mümkündür.

  • Davalının ölmüş olduğunun davacı tarafça bilinmemiş olmasının mazur görülecek bir maddi hata olduğu kabul edilerek mirasçılar davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmelidir.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 13/12/2012 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine dair verilen 19/02/2013 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, İİK'nın 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, davanın, dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; davalının usulsüz yeşil kart kullanmak suretiyle davacı kurumu zarara uğrattığının tespit edildiğini, buna istinaden davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu, vaki haksız itirazın iptali ile takibin devamına, alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, davalının dava tarihinden önce vefat ettiği gerekçesiyle, HMK.nun 114/1-d ve 115/2 maddesi uyarınca dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinde; davalı ...'ın, 21/05/2012 tarihinde, eldeki dava açılmadan önce vefat ettiği, davalının yeşil kart sağlık sigortası uygulamasından gerek kendisi gerekse bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları ile birlikte haksız yere yararlanmak suretiyle kurumu zarar uğrattığı iddiası ile hakkında ilamsız icra takibi başlatıldığı, davalının itirazı nedeniyle takibin durduğu anlaşılmaktadır.

HMK'nın 124/3. maddesinde maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişiklik talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilebileceği, yine 124/4. maddesinde, dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkimin karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceği düzenlenmiştir.

Yasal düzenleme uyarınca olayın gelişimi gözetildiğinde, davacı tarafından, davalı ...'ın ölmüş olduğunun bilinmemesinin mazur görülebilir bir maddi hatadan kaynaklandığı kabul edilerek, davacıya, davalının mirasçılarını davaya dahil etmesi için süre verilmesi ve sonucuna göre davaya bakılması gerekirken, davanın dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 20/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 
KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Ölü Kişiye Açılan Dava Maddi Hata Taraf Teşkili
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları