ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamulaştırma - Mücavir Alan - Valilik Komisyonu - Dava Şartı

26-09-2020 - 711

Kamulaştırma - Mücavir Alan - Valilik Komisyonu - Dava Şartı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
2018/1339
2019/11824
2019-06-19

Özet:

  • Kamulaştırma Kanununun 12/6. maddesine göre yapılan işlemler, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir. Reddedilen davalarda yargılama gideri kamu üzerine bırakılır ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmez.

 
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazın bedelinin tahsili ve idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12/6.maddesinden kaynaklanan mücavir alanda kalan taşınmazın bedelinin tahsili ve idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın Kabulüne karar verilmiş; hüküm,davalı vekilince temyiz edilmiştir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 12. maddesinin 6.fıkrası 27/03/2018 tarih ve 30373/2 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun uyarınca değiştirilmiştir.

7103 Sayılı Kanunun 27. Maddesinde “Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına ilişkin ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir. Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır.” hükmü getirilmiş,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa geçici 13.madde olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“Bu Kanunun 12'nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri, görülmekte olan davalarda da uygulanır ve dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilerek, dava açanların dosyalarının mahkeme tarafından ilgili valilik komisyonuna gönderilmesine karar verilir. Reddedilen davalarda yargılama gideri kamu üzerine bırakılır ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.”

Bu durumda davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesi, yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılması ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinden;

Hükmün davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile bozmanın niteliğine göre sair yönler incelenmeksizin yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, 19/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kamulaştırma Mücavir Alan Valilik Komisyonu Dava Şartı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları