Mahkeme Başkanını Tehdit Etmek - Şikayet


Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2019/6230
2020/5
2020-01-06

Özet:

  • İncelenen dosyada; yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına "sen göreceksin" şeklinde tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de;
  • Basit tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tâbi olduğu nazara alındığında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73/1. maddesine göre mağdurun 6 aylık yasal süre içerisinde bir şikayetinin bulunmadığı, bu durumda suçun işlendiği tarih olan altı aylık yasal hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu gözetilerek, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet bulunmamaktadır.

 

Basit tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-2.cümle uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/562 esas, 2018/658 sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 05/07/2019 gün ve 94660652-105-25-4142-2019-Kyb sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/07/2019 gün ve 73842 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:

Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/470 esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; basit tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tâbi olduğu nazara alındığında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73/1 maddesine göre mahkeme başkanının basit tehdit suçundan 6 aylık yasal süre içerisinde bir şikayetinin bulunmadığı cihetle, sanık hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

I-Olay:

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/470 esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; basit tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tâbi olduğu nazara alındığında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73/1 maddesine göre mahkeme başkanının basit tehdit suçundan 6 aylık yasal süre içerisinde bir şikayetinin bulunmadığı cihetle, sanık hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın basit tehdit suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-2. cümle uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/562 esas, 2018/658 sayılı kararında isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

Kovuşturması şikayete bağlı olan basit tehdit suçunda, altı aylık hak düşürücü şikayet süresinin geçmiş olmasına karşın, mahkumiyet hükmü kurulmasına dair hukuka aykırılığa ilişkindir.

III- Hukuksal Değerlendirme:

5237 sayılı TCK'nın 106/1-2. cümlesinde, "...malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur."

Aynı Kanun’un 73. maddesinde, "(1)Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2)Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar." hükümlerine yer verildiği,

5271 sayılı CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrasında ise, "...Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı yada soruşturma yada kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir." hükümleri düzenlenmiştir.

İncelenen dosyada; Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/470 esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına "sen göreceksin" şeklinde tehditte bulunan sanık ... hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; basit tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tâbi olduğu nazara alındığında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 73/1. maddesine göre mağdur Server Şimşek'in 6 aylık yasal süre içerisinde bir şikayetinin bulunmadığı, bu durumda suçun işlendiği tarih olan 22/02/2018 gününden itibaren altı aylık yasal hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu gözetilerek, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet bulunmamaktadır.

IV- Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

Basit tehdit suçundan sanık ... hakkında, Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/12/2018 tarihli ve 2018/562 esas, 2018/658 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Anılan Kanun maddesinin 4/d fıkrası uyarınca karardaki hukuka aykırılık, hükmün Yargıtay tarafından düzeltilmesini gerektirmekle; sanık ... hakkında basit tehdit suçundan açılan kamu davasının, TCK’nın 73/1 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞMESİNE, 06/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)