Davadan Feragatte Hükmedilecek Vekalet Ücreti


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/10442
2019/4372
2019-04-09

Özet:

  • Somut olayda davacı vekili duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini belirtmiştir.
  • Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğine göre davalı vekili lehine nisbi olarak hesaplanacak vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

-K A R A R-

Davacı vekili, tek taraflı olarak meydana gelen kazada müvekkilinin yaralandığını belirterek, davalı ile akdedilen ferdi koltuk kaza poliçesi uyarında 40.000,00 TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Hukuk Uuslü Muhakameleri Kanununda;

"Madde 331- (1) Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder."

AAÜT 6. maddesinde ise;

"2 Madde 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme

tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz." denilmektedir.

Somut olayda davacı vekili 12.02.2016 tarihli duruşmada davadan feragat ettiğini belirtmiş ve davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde dava değerini 40.000,00 TL olarak belirtmiştir. Mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğine göre davalı vekili lehine nisbi olarak hesaplanacak vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ;Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 4 nolu bendinden "1.800,00 TL" ibaresinin çıkartılarak yerine "4.750,00 TL" yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 09/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.