Karşı Taraf Vekalet Ücretinin İadesi - Borcun Sorumlusu


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2016/12964
2017/4997
2017-03-30

Özet:

  • Tarife gereği takdir edilen karşı taraf vekalet ücreti avukata ait değil müvekkile aittir.
  • Bu duruma göre: Sonuçlanan bir davadan dolayı tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtay'ca bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil edilemez.
  • İade edilecek vekalet ücretinin sorumlusu davadaki taraftır.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Melten Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında yürütülen icra takibinde, kendisine icra müdürlüğünce birinci haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi ... icra mahkemesine başvurusunda vekalet ücretinin Avukatlık Kanunu’nun 164/5. maddesine göre haczedilemeyeceğini ileri sürerek icra müdürlüğünce gönderilen birinci haciz ihbarnamesine ait tüm işlemlerin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasa'nın 330. maddesinde de, vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir, yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücreti ancak "yargılamanın tarafları" arasında geçerli olur hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" düzenlemesi mevcut ise de, hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür (HGK.nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E., 2004/215 K. sayılı kararı).

Tüm bu açıklamalar karşısında; 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı, bu maddeden ücretin doğrudan doğruya avukata ödeneceği anlamı çıkarılmamalıdır. Nitekim aynı cümlenin devamında yer alan; “…bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" biçimindeki düzenleme ile mahkemelerce hükmedilen vekalet ücretinin öncelikle müvekkile ait olduğu, ancak vekilinin vekalet ücretini güvence altına almak için, başkalarına ödenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir (HGK’nun 02.06.2010 gün ve 2010/3-266 E., 2010/303 K. sayılı kararı).

Somut olayda; ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarih ve 2010/249 E., 2011/263 K. sayılı kararı ile davacı ... tarafından davalı ... ve ... aleyhine açılan “alacak” davasında 76.363,00 TL’nin davacıdan tahsiline karar verilmiş, davalı ... vekili Av. ... tarafından 08.12.2011 tarihinde vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden .... İcra Müdürlüğü’nün 2011/13369 Esas sayılı dosyasından ilamlı takip başlatılmış ve borçlu tarafından borç ödenerek dosya infaz edilmiştir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 06.02.2013 gün ve 2012/17442 E., 2013/2579 K. sayılı kararı ile vekalet ücretinin dayanağı karar bozulmuş olup bozmadan sonra ... ... 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28.01.2014 gün ve 2013/104E., 2014/31 K. sayılı kararı ile davanın kabulüne, hükmün 6. bendi gereğince, davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden tarife gereğince hesaplanan 96.100,00 TL avukatlık ücretinin davalılardan alınarak davacı ...’e verilmesine karar verilmiştir. Davacı ... vekili 11.08.2014 tarihinde ... 7. İcra Müdürlüğü’nün 2014/22754 Esas sayılı dosyası ile .... İcra Müdürlüğü’nün 2011/13369 E. sayılı dosyasından ödenen paranın iadesi istemi ile takip başlatmış ve bu takipte Borçlu ... vekili Av. ...’e .... İcra Müdürlüğü’nün 2011/13369 E. sayılı dosyasından vekalet ücreti olarak tahsil ettiği miktar için İİK’nun 89/1. maddesi gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere borçlunun vekili nezdinde doğmuş bir alacağı söz konusu olmadığından istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.