Davadan Feragat - Sıra Cetveline İtiraz


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi
2019/1725
2019/1809
2019-10-16

Özet:

  • Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulü ile İflas idaresinin işlem ve uygulamasının iptali istemine ilişkindir.
  • Davacı vekili, dilekçesi ile açtıkları davadan feragat ettiğini beyan etmiştir. Yine aynı tarihli verdikleri ikinci dilekçe ile de istinaf başvurusundan feragat ettiklerini beyan etmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 310. maddesine göre, feragat ve kabul hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
  • Aynı yasanın 74.maddesi gereğince, vekilin davadan feragat edebilmesi için vekaletnamesinde özel yetkinin bulunması gerekir. Vekaletnamede davadan ve kanun yollarından feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır.
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 307. Maddesinde davadan feragat düzenlenmiş, feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. Aynı yasanın 311. maddesinde, feragat ve kabulün, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağına yer verilmiştir.
  • Feragat, yasal düzenlemenin üst başlığında ifade edildiği üzere, davaya son veren taraf işlemlerinden biri olduğundan dosyanın ele alınarak, davanın feragat nedeniyle reddine dair hüküm kurulmuştur.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 13/12/2018

NUMARASI : 2018/825 ESAS - 2018/1271 KARAR

DAVA : KAYIT KABUL

KARAR TARİHİ: 16/10/2019

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352. Maddesi uyarınca dosya incelendi,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA: Davacı vekili 19/06/2018 tarihli dava dilekçesinde, İstanbul ... İflas Müdürlüğünün ... sayılı dosyasında tasfiye işlemleri yürütülen dosyaya, alacaklarının kaydı için müracaatta bulunduklarını, ancak 6.989.219,40 TL'lik alacaklarının masaya kaydedilmediğini ve taleplerinin reddedildiğini belirterek bu kısmın masaya kaydına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:Davalı vekili, sıra cetvelinde sıraya itirazın İcra ve İflas Kanunun 235. Maddesine göre; "sıra cetveline itiraz edenler cetvel ilanından itibaren on beş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdur" olarak düzenlendiğini, bu düzenleme kapsamına göre davanın usulden reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEME KARARI: Mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Davanın görev-yargı yolu-dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ:Karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde istinaf edilmiştir. İstinaf nedenleri olarak; görev - dava şartı ve yargı yolu yokluğu nedeniyle davanın reddine dair verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini talep ve istinaf etmiştir. Davalı vekili istinaf nedenleri olarak, İflas İdare memurlarının Fon tarafından belirlenmiş olması, iflas idare memurlarının iş ve işlemlerinin idari işlem olduğu sonucunu doğurmayacağı, dolayısıyla davaya adli yargı mahkemelerinin bakması gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:Dava, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve Fonun İflas talebi üzerine aynı kanun gereğince iflasına karar verilen müflis bankadan olan alacak talebinin kayıt ve kabulü ile İflas idaresinin işlem ve uygulamasının iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, 03/10/2019 tarihli dilekçesi ile, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/825 Esas sayılı dosyasında açtıkları davadan feragat ettiğini beyan etmiştir. Yine aynı tarihli verdikleri ikinci dilekçe ile de istinaf başvurusundan feragat ettiklerini beyan etmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 310.maddesine göre, feragat ve kabul hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Aynı yasanın 74.maddesi gereğince, vekilin davadan feragat edebilmesi için vekaletnamesinde özel yetkinin bulunması gerekir. Üsküdar .... Noterliğince tanzim 20/08/2019 tarih, ... yevmiye nolu vekaletnamede davadan ve kanun yollarından feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 307. Maddesinde davadan feragat düzenlenmiş, feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. Aynı yasanın 311.maddesinde, feragat ve kabulün, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağına yer verilmiştir. Feragat, yasal düzenlemenin üst başlığında ifade edildiği üzere, davaya son veren taraf işlemlerinden biri olduğundan dosyanın ele alınarak, davanın feragat nedeniyle reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere, 1-Taraf vekillerinin istinaf başvurularının KABULÜNE, 2-İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/825 Esas, 2018/1271 Karar ve 13/12/2018 tarihli kararının KALDIRILMASINA,

3- a) Davanın feragat nedeniyle REDDİNE, b) Davacı taraf harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, c) Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AÜTT gereğince davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, d) Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, e) Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 5- Taraf vekillerinin istinaf talebi ile ilgili davacı tarafın davadan feragat etmiş olduğundan inceleme yapılmasına ve hüküm tesisine yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 361/1. fıkrası gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.16/10/2019

(www.corpus.com.tr)