Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11875
2019/5352
2019-04-30

Özet:

  • Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan 14.01.2016 tarihli bilirkişi raporunda; muteveffanın 1 yıllık öğrencilik döneminde de gelir elde edileceği varsayılarak, bu dönemler için de asgari ücretten hesaplama yapılması ve yapılan hesaplamada murisin askerlik döneminin dikkate alınmaması doğru değildir. Bu yönler gözetilmeden hatalı olarak düzenlenmiş bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetli değildir.

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı ...'in müvekkillerinin desteği ....'e çarparak vefatına neden olduğunu belirterek, her bir davacı için 5.000,00'er TL maddi, 80.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş, yargılama esnasında maddi tazminat talebini ... için 64.754,59 TL, .... için 100.023,57 TL olarak arttırmıştır.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece davanın kabulü ile .... için 64.754,59 TL, Selma için 100.023,57 TL maddi tazminat ve her iki davacı için 40.000,00'er TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı .... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatına ilişkindir.

Muteveffa (destek) ....'in Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan 14.01.2016 tarihli bilirkişi raporunda; muteveffanın 1 yıllık öğrencilik döneminde de gelir elde edileceği varsayılarak, bu dönemler için de asgari ücretten hesaplama yapılması ve yapılan hesaplamada murisin askerlik döneminin dikkate alınmaması doğru değildir. Bu bönler gözetilmeden hatalı olarak düzenlenmiş bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetli değildir.

SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ....'ye geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.