Islahtan Önce Haksız Azil - Vekalet Ücreti


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2019/2364
2019/9890
2019-10-14

Özet:

  • Dava, haksız azilden kaynaklanan akdi ve karşı yan vekalet ücret alacağı ile yapılan masraflara ilişkindir.
  • Taraflar arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesinde "dava kazanıldığında mahkeme ve icra vekalet ücreti avukata ait olmak üzere hükmedilecek tazminat bedelinin %20'si avukata aittir." düzenlemesine yer verilmiştir.
  • Davacı tarafından davalının vekilliğinin üstlenildiği ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/278 esas sayılı dosyasında, davanın açıldığı tarihte dava değeri 16.000,00 TL olup, davalı yanca davacının azledildiği tarihten sonra yapılan ıslahla dava değeri artırılmıştır.
  • Dolayısıyla davacının vekalet ücret alacağı belirlenirken azil tarihindeki dava değeri dikkate alınarak davacı vekilin vekalet ücretinin belirlenmesi gerekir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının vekilliğini üstlendiğini, ancak davalının kendisini haksız olarak azlettiğini, vekalet ücreti alacağının tahsili için başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek; davalının haksız itirazının iptalini istemiştir.

Davalı, davacının vekalet ücreti alacağının 3.200,00 TL olduğunu, anılan miktardaki davacı alacağını kabul ettiğini, kalan kısım yönünden davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; davalı borçlunun ... 3. icra Müdürlüğünün 2012/10002 E. sayılı icra takibinde 19.000,00 TL asıl alacağa yapmış olduğu itirazın iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, haksız azilden kaynaklanan akdi ve karşı yan vekalet ücret alacağı ile yapılan masraflara ilişkindir. Taraflar arasında imzalanan Avukatlık Ücret Sözleşmesinde "dava kazanıldığında mahkeme ve icra vekalet ücreti avukata ait olmak üzere hükmedilecek tazminat bedelinin %20'si avukata aittir." düzenlemesine yer verilmiştir. Davacı tarafından davalının vekilliğinin üstlenildiği ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/278 esas sayılı dosyasında, davanın açıldığı tarihte dava değeri 16.000,00 TL olup, davalı yanca davacının azledildiği tarihten sonra yapılan ıslahla dava değeri artırılmıştır. Dolayısıyla davacının vekalet ücret alacağı belirlenirken azil tarihindeki dava değeri dikkate alınarak davacı vekilin vekalet ücretinin belirlenmesi gerekirken, mahkemece yanılgılı değerlendirmeyle azil tarihinden sonra ıslahla artırılan miktar üzerinden hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına,

peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)