ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Terditli Davalarda Vekalet Ücreti - Harici Satış - Tapu İptal ve Tescil

23 Haziran 2024, 08:07 - 54

Terditli Davalarda Vekalet Ücreti - Harici Satış - Tapu İptal ve Tescil


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
2021/5570
2022/4606
2022-10-06

Özet:

Terditli davalarda aynı davalıya karşı birden fazla talep, aralarında bir aslilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürülebilir. Ancak bu talepler arasında hukuki bağlantının bulunması şarttır. Öte yandan, mahkeme davacının asli talebininin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz. Bu dava türünde iddia edilen taleplerin biri veya birkaçının reddedilmiş olması tüm kademeli talepler reddedilmedikçe karşı taraf lehine avukatlık ücreti takdirini gerektirmez.

- K A R A R -

Dava, yüklenici ile düzenlenen harici satış sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine, 2. kademedeki istek ise ödenen satış bedelinin iadesi istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince, tapu iptali ve tescil isteminin reddine, bedel iadesi isteminin kabulü ile 40.000 GBP’nin dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının 1 yıllık İngiliz Sterlini mevduatına uyguladıkları en yüksek mevduat faizi ile birlikte yükleniciden tahsiline karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararına karşı dahili davalı arsa sahipleri vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince, dahili davalılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, 40.000 GBP’nin dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının 1 yıllık İngiliz Sterlini mevduatına uyguladıkları en yüksek mevduat faizi ile birlikte yükleniciden tahsiline ve dahili davalı arsa sahipleri yararına yargılama gideri ve vekalet ücreti verilmesine karar verilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tapu iptali ve tescil, bu olmaz ise ödenen bedelin iadesi istemi ile açılmıştır. Terditli dava 6100 sayılı HMK’nın 111. maddesinde düzenlenmiştir. Terditli davalarda aynı davalıya karşı birden fazla talep, aralarında bir aslilik ferilik ilişkisi kurmak suretiyle aynı dava dilekçesinde ileri sürülebilir. Ancak bu talepler arasında hukuki bağlantının bulunması şarttır. Öte yandan, anılan Yasa’nın 111/2. maddesinde belirtildiği üzere mahkeme davacının asli talebininin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz.

Bu dava türünde iddia edilen taleplerin biri veya birkaçının reddedilmiş olması tüm kademeli talepler reddedilmedikçe karşı taraf lehine avukatlık ücreti takdirini gerektirmez. Bu nedenle bölge adliye mahkemesince, davacıların ikinci kademedeki alacak isteminin kabulüne karar verildiğine göre, reddedilmiş sayılan birinci kademedeki tapu iptali ve tescil istemi nedeniyle davalı arsa malikleri yararına vekalet ücreti ve harca hükmedilmesi ve ayrıca arsa sahiplerince yapılan yargılama giderlerinin davacılardan alınması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nın 370/2 maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, hüküm fıkrasının 8,9,10,11 ve 12. bentlerinin karar metninden çıkartılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmesine, 06.10.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları