Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddi - Vekalet Ücreti


Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2017/5608
2019/2852
2019-05-02

Özet:

  • Dava şartı yokluğu sebebiyle reddedilen davada davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilanedenlerden dolayı davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili,davacının davalıdan olan alacağının tahsili için ... İcra Müdürlüğü'nün 2013/3 sayılı dosyası ile icra takibi yaptığını, davalının takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının aynı alacak için daha önce ilamsız icra takibi yaptığını ve iki kez ilamsız icra takibi yapılamayacağından davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine hüküm Dairemizin 13.06.2016 tarih 2016/3145 E. 2016/10566 K. sayılı ilamı ile ''1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2) Davacı taraf faturaya dayalı alacaklarının tahsili için Kayseri İcra Müdürlüğü'nün 2012/2189 sayılı dosyası ile icra takibi yapmış ve bu takipte icra takibinin yetkisine ve borca itiraz edilmiş, takip durmuştur. Duran takip yönünden herhangi bir işlem yapılmadığından takip düşmüştür. Bu safhadan sonra alacaklının alacağını yeni bir ilamsız icra takibi ile talep etmesi mümkün değildir. Bu durumda davanın dava şartı yokluğu nedeni ile reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.'' gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda,duran takip yönünden herhangi bir işlem yapılmadığından takip düşmüş ise bu safhadan sonra alacaklının alacağını yeni bir ilamsız icra takibi ile talep etmesi mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın dava şartı yokluğu nedeni ile reddine karar verilmiş,hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Somut olayda “dava şartı yokluğu” nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması nedeniyle davalı yararına maktu vekalet ücreti verilmesi gerekirken nispi vekalet ücreti verilmiş olması hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekte ise de bu yanlışlığın giderilmesi tek başına yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasının 8. bendinde yer alan “4.120,77" rakamının çıkarılarak “1.980,00 TL maktu" rakam ve sözcüğünün yazılması suretiyle 6100 sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 8. maddesinde yer alan “4.120,77 TL" rakamının çıkarılarak “1.980,00 TL maktu" rakam ve sözcüğünün eklenerek,hükmün değiştirilen bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 02/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.