ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet

24-09-2020 - 980

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 6. Daire
2006/5451
2007/3930
2007-06-22

Özet:

  • Dava konusu uyuşmazlıkta da, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 günlü 22/248 sayılı kararıyla "..... İlçesi, Karacaşehir Mevkii, Karabayır Bağları, 175 ve 176 sayılı parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatının kabulüne ilişkin eski kararında ısrar edildiği anlaşıldığından,
  • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir.
  • Diğer taraftan, İdare Mahkemesince davacı tarafından hasım gösterilmediğinden bahisle kararın davalı kısmı "gösterilmemiştir" şeklinde yazılmış ise de, bu aşamada hasım belirlenmiş olduğundan dava dilekçesinin bu hasıma tebliğ edilip dosya tekemmül ettirildikten sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

 

İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 20.6.2006 günlü, K:2006/3318 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş'ın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu'nun Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hasım mevkiine alındıktan sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Yasayla değişik 54/1-c maddesine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden Dairemizin 20.6.2006 günlü, E:2006/1978, K:2006/3318 sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava, ..... İlçesi, Karaceşehir Mevkii, Karabayır Bağları, 175 ve 176 sayılı parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatının kabulüne ilişkin 14.10.2005 günlü 22/248 sayılı ısrar kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 5216 sayılı Yasanın 14.maddesi uyarınca büyükşehir belediye başkanına dava açma yetkisi verilen konulardan olmayan ilçe belediye meclisinin imara yönelik kararında ısrar edilmesine ilişkin karara karşı iptal davası açmada davacının meşru, güncel menfaat ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesinde; "Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak" Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 14.maddesinde de "Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı mercilerine başvurabilir. İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idari yargı merciine başvurabilir. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir." hükmü yer almıştır.

Anılan madde hükmü ile, büyükşehir belediye başkanına, gerekçesini belirterek hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarının tekrar görüşülmesini isteme yetkisi verilmiştir. Tekrar görüşülmesi istenilen kararlar mecliste üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde kesinleşmekte, büyükşehir belediye başkanına ısrar ile kesinleşen meclis kararları aleyhine on gün içinde idari yargıya başvuruda bulunabilme olanağı tanınmış bulunmaktadır. Bu noktada büyükşehir belediye başkanının idari yargıya başvurabilme yetkisinin hukuki niteliğinin tanımlanması başka bir ifadeyle, bu başvurunun bir dava yolu mu, yoksa idari itiraz kapsamında yapılan bir başvuru mu olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Danıştay'a idari itiraz yolu ile yapılacak olan başvurunun idari vesayet makamlarına tanındığı hususu 1580 sayılı Mülga Belediye Kanunu uygulanmasında Danıştay kararlarıyla da kabul edilmiş olan bir idare hukuku ilkesidir. 5216 sayılı Kanun'un büyükşehir belediye meclisleri ile büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkilerine ilişkin maddeleri incelendiğinde yürütme organı olan ve belediye tüzel kişiliğini temsil eden belediye başkanının belediyenin en büyük karar organı olan belediye meclisinin hiyerarşik amiri olmadığı, belediye başkanının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığına göre başkanın belediye meclisi üzerinde idari vesayet yetkisine sahip bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, büyükşehir belediye başkanlarına belediye meclisi kararları üzerinde yukarıda metni yazılı 14. maddenin 1. fıkrasıyla tanınan yetki kendine özgü bir yetki olarak nitelendirilmelidir. Bu açıklamalardan meclisin hiyerarşik amiri veya idari vesayet makamı sayılmayan büyükşehir belediye başkanlarına belediye meclislerinin salt çoğunlukla verdikleri ısrar kararlarına karşı tanınan idari yargıya başvurunun bir dava yolu olduğu sonucuna varılmaktadır. Nitekim, 5216 sayılı Kanun'un genel gerekçesinde de, büyükşehir belediye başkanının ısrar suretiyle kesinleşen meclis kararlarının iptali ve yürütülmesinin durdurulması için yargı mercilerine başvurabileceği belirtilmiş, dolayısıyla başvurunun bir dava yolu olduğu kabul edilmiştir.

Öte yandan, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imarla ilgili kararları üzerinde büyükşehir belediye meclisi ve belediye başkanının denetiminin de hukuki niteliğinin belirlenmesi gereklidir.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararlarının kesinleşebilmesi için büyükşehir belediye başkanının onayına gerek görülmesine rağmen imara ilişkin kararların kesinleşmesi için yasada farklı bir prosedür öngörülmüş, bu kararların doğrudan büyükşehir belediye meclisine gönderilmesi kabul edilerek meclise de bu kararları aynen veya değiştirerek kabul etme yetkisi verilmiştir. 14 üncü maddenin son fıkrasına göre ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin kararlarının büyükşehir belediye meclisinde aynen veya değiştirilerek kabul edilmesinden sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilmesi gerekmektedir. Maddenin bu fıkrasında, belediye başkanına gönderildikten sonra yapılacak iş ve işlemler hakkında ayrıca bir düzenleme yer almamıştır, Bir idari işlemin hukuk aleminde var olabilmesi için kesinleşmesi gerekir. Madde başlığı belediye meclisi kararların kesinleşmesi olan 14. maddenin 1 ve 2. fıkralarında, meclis kararlarının kesinleşmesi; 4. fıkrasında da yürürlüğe girmesi için konusuna göre bir ayrım yapılmaksızın büyükşehir belediye meclisinin bütün kararları yönünden genel olarak gösterilmiştir. İlçe ve ilk kademe belediye meclislerince, nazım plana uygun olarak hazırlanan uygulama imar planlarının öncelikle büyükşehir belediye meclisince aynen veya değiştirilerek onanması, büyükşehir belediye meclisinin planın onanmasına ilişkin kararının da büyükşehir belediye başkanınca onanmak suretiyle kesinleşmesi gerekmektedir. Yeniden görüşülmek üzere belediye başkanı tarafından meclise iade edilen ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının kesinleşebilmesi için büyükşehir belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar kararı vermesi zorunludur. Zira, büyükşehir belediye başkanının yeniden görüşülmesini istediği karar ilçe ve ilk kademe belediye meclisi kararı olmayıp büyükşehir belediye meclisinin aynen veya değiştirerek onama kararıdır.

Ayrıca, büyükşehir belediye meclisince kabul edilen 1/5000 ila 1/25.000 arasındaki her ölçekteki nazım imar planlarına ilişkin kesinleşme süreci ile ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin uygulama imar planına ilişkin kararlarının kesinleşme süreçlerinin farklılığını gerektiren bir neden de bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda yapılan anlatımın sonucu olarak, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının onanmasına (aynen veya değiştirerek) yönelik büyükşehir belediye meclisi kararının belediye başkanınca iadesi üzerine ısrar yolunda verilen meclis kararlarının iptali için büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca idari yargıda dava açabilmesi gerekmektedir.

Dava konusu uyuşmazlıkta da, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 günlü 22/248 sayılı kararıyla "..... İlçesi, Karacaşehir Mevkii, Karabayır Bağları, 175 ve 176 sayılı parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatının kabulüne ilişkin eski kararında ısrar edildiği anlaşıldığından, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir.

Diğer taraftan, İdare Mahkemesince davacı tarafından hasım gösterilmediğinden bahisle kararın davalı kısmı "gösterilmemiştir" şeklinde yazılmış ise de, bu aşamada hasım belirlenmiş olduğundan dava dilekçesinin bu hasıma tebliğ edilip dosya tekemmül ettirildikten sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Eskişehir İdare Mahkemesinin 10.2.2006 günlü, E:2006/333, K:2006/194 sayılı kararının BOZULMASINA, 25,10 YTL. karar harcı ile yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediği için 19.90 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
plan tadilatı ısrar karar iptal dava açma yetki belediye başkanı ehliyet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları