ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Tazminat - Görevli Mahkeme

04-10-2020 - 904

Trafik Kazası - Tazminat - Görevli Mahkeme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12129
2019/6146
2019-05-15

Özet:

  • Dava tarihi(09/09/2014) itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. Ticari davalara bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir.
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereği ise, göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
  • Somut olayda davalılardan M. Sigorta A.Ş. zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır. Sigorta hukuku Türk Ticaret Kanunu'nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olmakla asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacılar vekili, davacılar Hatice ve Ercan'ın oğlu, diğer davacı ...'nın kardeşi yaya ...'in 04/05/2013 tarihinde davalıların maliki, sürücüsü, ZMSS ve İMSS poliçesi ile sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile davacılardan Hatice ve Ercan için 1.000,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere olay tarihinden işleyecek avans faizi ile diğer davalılar yönünden ise yasal faizi ile tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, her bir davacı için 30.000,00'er TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacılar vekili; 13/04/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin dava değerini davacı ... yönünden 13.058,05 TL ve davacı ... için 15.860,12 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı ... Ticaret A.Ş. vekili; davalı aleyhine işleten sıfatıyla dava açılmış ise de aracın 23/08/2011 tarih ve 2006/3 sayılı araç kira sözleşmesi kapsamında 36 ay süre ile dava dışı N. Türkiye Gıda San. A.Ş.'ne 30/01/2013 tarihli devir protokolü ile kiraya verildiğini, işleten sıfatı ve sorumluluğun bulunmadığını belirterek davanın husumetten reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili; kusuru kabul etmediklerini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... Genel Sigorta A.Ş vekili; davalı şirketin kusur oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumluluğu bulunduğunu ve ancak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu olduklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İhbar olunan vekili; davalının işleten sıfatıyla sorumlu olduğunu kabul etmemekle birlikte bir an için işleten olarak kabul edilse dahi kazada herhangi bir kusurlarının olmadığını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile davacıların, davalı ...Ş. aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasının yasal şartları oluşmadığından reddine; davacıların, davalılar ... ve M. Genel Sigorta A.Ş. aleyhine açtığı maddi tazminat davasının ıslah talebi dahil kabulü ile davacı ... için 13.058,05 TL ve davacı ... için 15.860,12 TL'nin kaza tarihi olan 03/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte (davalı ... yönünden dava tarihi olan 09/09/2014 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) davalılar ... ve M. Genel Sigorta A.Ş.'nden tahsiline; davacıların, davalı ... aleyhine açtığı manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile davacı ... için 10.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL ve davacı ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 03/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Davalı ...Ş., davacılar murisinin ölümüne neden olduğu iddia edilen aracın ZMSS şirketidir.

Dava tarihi(09/09/2014) itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK'nın 5/1 maddesi gereğince ticari davalara bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren Yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1. maddesi gereği ise, göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.

Somut olayda davalılardan M. Sigorta A.Ş. zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır. Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle TTK'nın 4/1-a ve 5/1 maddeleri gereği dava ticari dava olmakla asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma sebebine ve şekline göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 15/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ticaret kanunu ticari işletme ticari dava görev asliye ticaret kamu düzeni zorunlu mali sorumluluk sigorta
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları