ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik İş Kazası - Ödenecek Tazminatın Belirlenmesi

10-10-2020 - 796

Trafik İş Kazası - Ödenecek Tazminatın Belirlenmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11477
2019/4703
2019-04-15

Özet:

  • Davalı sigorta şirketi tarafından trafik sigortalı kargo aracının yük indirmek için dükkana yaklaştığı esnada, araç kasasında bulunan ve aracı yönlendiren desteğin başının araç kasası ile duvar arasına sıkışması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği görülmektedir.
  • Olayın oluş biçimi ile davalı vekili tarafından bildirilen İş Mahkemesi davasına ilişkin karardan, olayın iş kazası olduğu anlaşılmaktadır.
  • Bu itibarla; iş/ trafik kazası mahiyetindeki olay nedeniyle, dava dışı SGK Başkanlığı tarafından davacılara ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiği halde, mahkemece bu hususta herhangi bir araştırma yapılmamıştır.
  • Davacılar tarafından desteğin işvereni ve araç sürücüsü aleyhine açılan, İş Mahkemesi dosyasında olayın iş kazası olarak kabul edilmesiyle verilen kararın kesinleştiği de gözetilmek ve anılan dosya temin edilip incelenmek suretiyle; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na müzekkere yazılması, davaya konu kazaya ilişkin olarak iş kazası yönünden araştırma yapılıp ve olayın iş kazası olarak kabul edilip edilmediği; olayın iş kazası olarak kabulü suretiyle, kaza sonucu ölenin hak sahibi olan davacılara gelir bağlanıp bağlanmadığı ve bağlanmışsa bu gelirin rücuya tabi olup olmadığı ile davacılara bağlanan rücuya tabi gelirin ilk peşin sermaye değerinin ne olduğu hususlarının sorulması; bağlanan gelir rücuya tabi ise, tazminattan düşülmesi suretiyle davacıların talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi gerekir.

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın yaptığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların oğlu....'ın öldüğünü, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını, davalı tarafından davadan önce ödenen 19.491,68 TL. tazminatın gerçek zararı karşılamadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 61.625,00 TL. maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacılara SGK tarafından yapılmış ödemelerin tazminattan düşülmesi ve ölen sigortalı araçta yolcu olduğu için hatır taşması nedeniyle tazminattan indirim yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 21.644,48 TL. ve Hamza için 19.669,22 TL. maddi tazminatın 09.07.2014 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının, 6098 sayılı TBK'nun 53/3. maddesi gereği, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Davaya konu kaza ve dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 5510 sayılı Kanun'un 21. maddesinin 1. fıkrasında; "iş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır" düzenlemesine; aynı maddenin 4. fıkrasında "iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir" düzenlemesine düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda; davalı tarafından trafik sigortalı kargo aracının yük indirmek için dükkana yaklaştığı esnada, araç kasasında bulunan ve aracı yönlendiren desteğin başının araç kasası ile duvar arasına sıkışması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği görülmektedir. Olayın oluş biçimi ile davalı vekili tarafından bildirilen... İş Mahkemesi'nin 2015/500 Esas sayılı davasına ilişkin karardan, olayın iş kazası olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla; iş/ trafik kazası mahiyetindeki olay nedeniyle, dava dışı SGK Başkanlığı tarafından davacılara ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiği halde, mahkemece bu hususta herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Eksik inceleme ile karar verilemez.

Açıklanan maddi ve hukuki vakıalar karşısında mahkemece; davacılar tarafından desteğin işvereni ve araç sürücüsü aleyhine açılan, ...İş Mahkemesi'nin 2015/500 Esas- 2017/571 Karar sayılı dosyasında olayın iş kazası olarak kabul edilmesiyle verilen kararın kesinleştiği de gözetilmek ve anılan dosya temin edilip incelenmek suretiyle; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na müzekkere yazılması, davaya konu kazaya ilişkin olarak iş kazası yönünden araştırma yapılıp ve olayın iş kazası olarak kabul edilip edilmediği; olayın iş kazası olarak kabulü suretiyle, kaza sonucu ölen ....'ün hak sahibi olan davacılara gelir bağlanıp bağlanmadığı ve bağlanmışsa bu gelirin rücuya tabi olup olmadığı ile davacılara bağlanan rücuya tabi gelirin ilk peşin sermaye değerinin ne olduğu hususlarının sorulması; bağlanan gelir rücuya tabi ise, 5510 sayılı Kanun'un 21. maddesi hükmü gereği tazminattan düşülmesi suretiyle davacıların talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kazası tarafından olayın olarak davalı davacılara sonucu olduğu suretiyle trafik gelirin bağlanan rücuya ilişkin
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları