ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İş Göremezlik Tazminatında Hesaplama Yöntemi

08-10-2020 - 614

İş Göremezlik Tazminatında Hesaplama Yöntemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12632
2019/5483
2019-05-06

Özet:

  • Uzman bilirkişi heyeti raporuyla 6 aylık geçici işgöremezlik süresi tespit edilen davacının, kazadan sonraki 6 aylık süreçte sigorta primlerinin yatırıldığı da dikkate alınmak suretiyle; primlerini yatıran işyerinden davacının kazadan sonra fiilen çalışıp çalışmadığı ve çalışmaya başladığı tarihin ne olduğu, davacıya kazadan sonraki 6 aylık süreçte maaş ödemesi yapılıp yapılmadığı, kazadan önce aldığı ancak kaza nedeniyle alamadığı maaşı dışında ek ödemeler bulunup bulunmadığı ile miktarının sorulması; anılan hususların tespitinden sonra, gerekirse rapor düzenleyen bilirkişiden ek hesap raporu alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

-K A R A R-

Asıl davada, davacı vekili; davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacının idaresindeki motorsiklete çarpmasıyla oluşan kazada yaralanan davacının yüzünde sabit iz kaldığını, bu izin giderilmesi için estetik tedavi gideri zorunluluğu doğduğunu, davacının işgöremezliğe uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL. maddi ve 10.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Birleşen davada, davacı vekili; asıl davaya konu kazayı yapan aracın trafik sigortacısı olan davalının da tedavi ve işgücü kaybı zararından sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL. maddi tazminatın davalıdan tahsilini istemiş; 29.01.2016 tarihli ıslah dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 4.526,78 TL'ye yükseltmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; asıl ve birleşen davada maddi tazminat isteminin kabulü ile 4.526,78 TL'nin, sigorta şirketi yönünden dava ve diğer davalılar yönünden kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte müteselsilen tahsiline; 6.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... ve Nurettin'den müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; kazaya karışan aracın maliki olan davalı ...'un, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. vd. maddeleri gereği işleten sıfatıyla davacının manevi zararından sorumlu tutulmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56. maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre; davalılar ... ve ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece yapılan araştırma inceleme hüküm vermeye yeterli değildir.

Davacı, davaya konu kazadaki yaralanması nedeniyle uğradığı işgöremezlik zararının tazminini talep etmiş; davacının işgöremezlik süresi ile oranının belirlenmesi bakımından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda alınan 28.01.2015 tarihli raporla, davacının sürekli maluliyetinin bulunmadığı ve kazadan sonraki 6 aylık iyileşme süresi için de % 100 oranında işgöremez olduğu yönünde görüş bildirilmiş; hükme esas alınan 10.01.2016 tarihli hesap bilirkişi raporunda ise, 6 aylık geçici işgöremezlik süresi için 4.526,78 TL. tazminat hesaplanmıştır.

Davalılar ... ve ..., davacının kazadan sonra çalışmaya devam ettiğini, geçici işgöremezliğinin sözkonusu olmadığını, bu durumun SGK kayıtlarından da anlaşıldığını savunmuş; davacı taraf ise, davacının işvereni olan ... tarafından SGK primleri yatırılmaya devam edilmiş olsa da davacının çalışamadığını ve ücretsiz izinli sayıldığını iddia ederek bu yönde beyanda bulunan tanıklarını dinletmiştir. Davacının temin edilen SGK hizmet döküm cetvelinde, kazadan sonraki 6 aylık süreçte primlerinin yatırılmaya devam edildiği görülmektedir. Bu itibarla, geçici işgöremezlik tazminatı yönünden yapılan araştırma yetersizdir.

Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece; uzman bilirkişi heyeti raporuyla 6 aylık geçici işgöremezlik süresi tespit edilen davacının, kazadan sonraki 6 aylık süreçte sigorta primlerinin yatırıldığı da dikkate alınmak suretiyle; primlerini yatıran işyerinden davacının kazadan sonra fiilen çalışıp çalışmadığı ve çalışmaya başladığı tarihin ne olduğu, davacıya kazadan sonraki 6 aylık süreçte maaş ödemesi yapılıp yapılmadığı, kazadan önce aldığı ancak kaza nedeniyle alamadığı maaşı dışında ek ödemeler bulunup bulunmadığı ile miktarının sorulması; anılan hususların tespitinden sonra, gerekirse rapor düzenleyen bilirkişiden ek hesap raporu alınıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'a geri verilmesine 06/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davacının kazadan davalılar aylık işgöremezlik manevi temyiz geçici işgöremezlik yasal faiziyle
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları