ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kamu İhalesi - Yüklenici - Sahte Belge - Teminat

24-09-2020 - 872

Kamu İhalesi - Yüklenici - Sahte Belge - Teminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2014/30249
2015/31861
2015-11-04

Özet:

  • Davacı, davalı tarafa sözleşme uyarınca verdiği kesin kesin teminatın sözleşme feshedilmemesine rağmen iade edilmediğini haksız olarak gelir kaydedildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.
  • Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahüdünü tamamlamak zorundadır.
  • Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.
  • Davacının, sözleşme imzalanırken ibraz ettiği iş deneyim belgesinin sahte olduğu, bu eyleminin de yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı anlaşıldığından sözleşmenin 28. maddesinin c bendi uyarınca da eyleminin cezaya dönüştüğü gözetildiğinden, davalının kesin teminat miktarını gelir kaydetme işleminin haklı olduğu, açıkça ortaya çıkmaktadır.

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile 06/12/2007 tarihinde Malzemeli Temizlik İşi ile ilgili sözleşme imzaladıklarını, sözleşmedeki edimlerini eksiksiz yerine getirdiklerini, davalı tarafından 31/06/2009 tarihinde sözleşme hükümlerine aykırı olarak iade edilmesi gereken kesin teminatın iade edilmeyerek gelir kaydedildiğini, kesin teminatın gelir kaydedilmesi için sözleşmenin feshi gerektiğini, sözleşmenin süresinin sona erdiği gibi feshin de olmadığını ileri sürerek haksız gelir kaydedilen 43.680,00 TL kesin teminatın 31/06/2009 tarihinde faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı ile imzaladıkları sözleşme uyarınca, yüklenicinin ihale süresince yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde kesin teminatın gelir kaydedileceğinin hüküm altına alındığını, davacının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin sahte olduğunun anlaşıldığını, bu konuda ceza yargılamasının devam ettiğini, davacının sahte belge düzenleyerek yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun Kamu İhale Kurulu kararı ile de sabit olduğunu, kesin teminatın bu nedenlerle gelir kaydedildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı tarafa sözleşme uyarınca verdiği kesin kesin teminatın sözleşme feshedilmemesine rağmen iade edilmediğini haksız olarak gelir kaydedildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Davalı, davacının sözleşme sürecinde yasak fiil ve davranışının tespit edilmesi nedeniyle kesin teminatın gelir kaydedildiğini ileri sürerek davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, kesin teminatın gelir kaydedilmesi sözleşme gereği yükleniciden beklenen işin tamamlanmasından 6 ay sonra yapıldığından gelir kaydetmenin sözleşmeye aykırı olduğu gerekçeleri ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı ile davalı arasındaki sözleşmenin 12.1 maddesinde kesin teminatın miktarı, 12.4 maddesinde kesin teminatın geri verilmesi düzenlenmiştir. Sözleşmenin 27. maddesinin (a)bendinde "Yüklenicinin taahüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (b) bendinde "sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği hükmü mevcuttur. Sözleşmenin 28. maddesinde " yüklenicinin ihale sürecinde 4734 sayılı kanuna göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde kesin teminat gelir kaydedilir. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat tutarı kadar ceza tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır. Davacının, sözleşme imzalanırken ibraz ettiği iş deneyim belgesinin sahte olduğu, bu eyleminin de yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı anlaşıldığından sözleşmenin 28. maddesinin c bendi uyarınca da eyleminin cezaya dönüştüğü gözetildiğinden, davalının kesin teminat miktarını gelir kaydetme işleminin haklı olduğu, açıkça ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca yukarıda açıklanan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, 04/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
alacak davası dava kamu ihale sözleşme kamu ihale sözleşmeleri yüklenici yasak fiil davranış teminat kesin teminat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları