ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Asıl İşveren - Alt İşveren - İzin Ücretinden Sorumluluk

24-09-2020 - 758

Asıl İşveren - Alt İşveren - İzin Ücretinden Sorumluluk


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2019/1176
2019/6478
2019-05-23

Özet:

  • Son iş veren de olsa işçinin son işvereni olan taşeron (alt işveren) kendi işverenlik süresiyle sınırlı olarak işçinin izin ücretinden sorumludur

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmasız davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı ... Kurumsal Hiz. Tic. Ltd. Şti. vekili avukat ... diğer davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. vekili avukat İdris ... ile davacı ... Hazinesi vekili avukat ...'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, dava dışı işçi ...’ın 1994-2009 tarihleri arasında idarenin temizlik işini üstlenen temizlik şirketlerinin işçisi olarak çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiği gerekçesiyle ... 5. İş Mahkemesine 2009/1126 e. sayılı dosya ile açtığı davanın kabulüne karar verildiğini, kesinleşmiş olan işçilik alacağının tahsili için ... 12. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2212 esas sayılı dosyası ile idare aleyhine takip başlattığını, takip dosyasına idare tarafından 31.561,00-TL ödeme yapıldığını belirterek ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalılardan rücuen tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü kısmen reddine; 30.147,04-TL'nin (232,57-TL’sinin ... -... Temizlik Ortak Girişimden, 851,90-TL’sinin ... Ay, 1.581,41-TL'sinin ..., 1.735,77-TL’sinin ... Mühendislik, 2.791,20-TL’sinin ... Çağlar, 22.954,19-TL’sinin ...'den) 02/07/2012 ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte adı geçen davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin isteminin ise reddine, Davacının davalı Yeni Rönesans Sos. Hizm. Tur. Ltd. Şti hakkında açmış olduğu davasının takibinden vazgeçtiği anlaşılmakla bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacının temyiz itirazları bakımından;

14.7.2004 günlü ve 5219 sayılı yasa ile HUMK.nun 427/2 maddesindeki temyiz ile ilgili parasal sınır 1.000.000.000 TL, 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 1.1.2015 tarihinden itibaren 2.080,00-TL.ye çıkarılmıştır. Anılan yasada derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Davacı tarafından temyiz edilen kısım reddedilen 1.413,96-TL bedele ilişkin olduğundan bu kısmın karar tarihi itibariyle 2.080,00-TL.yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427.maddesinin 2.fıkrası gereğince davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle davacının miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir

2-Davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazları bakımından;

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-Davacı, yapmış olduğu hizmet alım ihalelerinin, davalılar tarafından üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminatlarından sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın eldeki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar verildiği ve icra takibi sonunda da, davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Dava, asıl işveren davacı idareye karşı, davalı şirketler tarafından çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zorunda kaldıkları kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, ihbar tazminatının rücuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, idare tarafından ödenen işçilik alacağından, davalıların, sorumlu olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Davacı ve davalıların 1996-2009 yılları arasında imzaladıkları Genel Temizlik İşi Teknik Şartnamesi’nin konuyla ilgili maddesinde “Sosyal Sigortalar mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu olmayacaktır.” şeklinde hükmün mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Oysa ki hükme esas alınan 02.10.2015 tarihli bilirkişi raporunda, mahkemece verilen hükümde yıllık ücretli iznin tamamından son alt işveren olarak Davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmuştur. O halde, bu davalının kendi ihale döneminde doğmuş olan yıllık izin ücretinin tamamından sorumlu olduğunun kabulü gerekirken, mahkemece açıklanan bu husus göz ardı edilerek son alt işveren olarak yıllık izin ücreti alacağının tamamından sorumlu olduğunun kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Kabule göre de, davalılardan ...-... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin karar başlığında ...-... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. olarak gösterildiği ve söz konusu maddi hatanın mahallinde her zaman düzeltilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılmasına göre, bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz dilekçesinin reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin üçüncü bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, 3. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 391,95 TL harcın istek halinde davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
son işveren işçi taşeron alt işveren işverenlik süresi izin ücreti alacak davası
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları