Suça Sürüklenen Çocuklarda Dava Zamanaşımı


Yargıtay 17. Ceza Dairesi
2020/13711
2020/7369
2020-09-09

I-Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerin yapılan incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suça sürüklenen çocuk ...’ın temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II-Suça sürüklenen çocuk hakkında iş yeri donulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerin yapılan incelemesinde;

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. maddesi ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8-c maddesi uyarınca, denetim süresinin başladığı 16.02.2012 tarihi ile ikinci suçun işlendiği 20.06.2013 tarihi arasında dava zamanaşımının durduğu dikkate alındığında; suç tarihi itibarıyla 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 116/2- 4, 151/1, 31/3. maddelerinde tanımlanan iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçları için öngörülen cezaların üst sınırlarına göre aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2, 67/4. maddelerinde öngörülen 7 yıl 12 aylık uzamış dava zamanaşımı süresinin suç tarihi olan 20/07/2010 tarihinden, inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ...’ın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnamaye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 09/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.