ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Delil Tespiti - Asıl Dava - Yargılama Giderleri

24-09-2020 - 1200

Delil Tespiti - Asıl Dava - Yargılama Giderleri


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2016/409
2018/6596
2018-06-05

Özet:

  • Asıl davanın eki sayılan delil tespiti davasındaki masrafların da asıl davanın yargılama giderlerine dahil edilmesi gerekir

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, ... ... lakalı aracına 23.03.2013 tarihinde davalı ... Ltd. Şirketinden 207,46 TL karşılığı bir depo motorin doldurttuğunu, ertesi gün saat 13.00 civarında aracını çalıştırdığında aracın ön panelinde bulunan arıza ışığının yandığını, bunun üzerine ... yol yardım hizmetini arayarak durumunu bildirdiğini, kendisine arıza ışığının ''aracın yakıt deposunda su karışımı olduğu'' için yandığı ve aracını bu şekilde kullanmaması gerektiğinin bildirildiğini, araçtaki arızayı davalı ... Ltd. Şirketine bildirdiğini ancak davalı şirketin yetkililerinin bu arızanın giderimi için hiçbir girişimde bulunmadıklarını, bunun üzerine aracını yetkili servise götürdüğünü ve 7.040,13 TL masraf yaptığını, aracın serviste kaldığı süre içinde araç kiralamak zorunda kaldığını, davalı şirketin tutumu üzerine ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/37 D.İş numaralı dosyası üzerinden tespit davası açıldığını, arabasını tamir ettirmek için banka kredisi çekmek zorunda kaldığını, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan sağlayıcı ve bayinin müteselsil sorumlu olduğunu, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.144,49 TL maddi tazminatın zararın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 188,08 TL araç kiralama bedeli, 207,46 TL ayıplı yakıt bedeli, 7.048,58 TL onarım bedeli olmak üzere toplam 7.444,84 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ve davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacının temyiz itirazları yönünden;

6100 sayılı HMK 405. maddesinde(HUMK 374) delil tespiti dosyasının asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan tahsiline karar verilmesi gerekir. Delil tespiti dosyası kapsamında harç ve yargılama giderleri ile bilirkişi ücretinin mahkemece yargılama gideri kapsamında değerlendirilecek tespit dosyası masrafı olarak yargılama giderine dahil edilmek suretiyle hüküm tesis edilmiş olması gerekirken, tespit dosyası masraflarının yargılama giderine dahil edilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3-Davalıların temyiz itirazları yönünden;

Somut uyuşmazlıkta; mahkeme, dava konusu araçtaki hasarın davalılardan ... Petrol Ltd. Şti'den alınan 207,46 TL bedelli yakıttan kaynaklandığını, alınan yakıtın aracın yakıt sistemini bozduğunu, yakıt sistemindeki parçaların değiştirilmesi süretiyle söz konusu arızanın giderilmiş olduğunu, giderim masraflarının 7.040,13 TL olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle talebin kabulüne karar verildiği gerekçeye yazılmış, hükümde onarım masrafı 7.048,58 TL olarak belirtilmiştir. 7.048,58 TL dosyaya kazandırılan bilirkişi raporuna göre onarım bedelidir. Mahkemece, onarım masrafının davacının sunmuş olduğu fatura bedeline göre karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm ve gerekçe arasında çelişki yaratacak şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3.bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 381,42 TL kalan harcın davalılardan alınmasına, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
asıl dava asıl davanın eki delil tespiti masraf yargılama gideri alacak davası
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları