ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Şirketin İhyası - Husumet

24-09-2020 - 1965

Şirketin İhyası - Husumet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
2019/1674
2019/1266
2019-10-10

Özet:

  • Dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde ihyası istenen şirketin tasfiyesini tamamlayarak ticaret sicilinden 30/07/2013 tarihinde terkin edildiği ve bu hususun da tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır.
  • Tüzel kişiliğin ihyası davasında husumet zorunlu hasım bulunan ticaret sicili memurluğu ile tasfiyeyi sonlandıran tasfiye memuruna yöneltilir.
  • Bu sebeple tasfiye memuru sıfatını taşımayan davalı ... hakkında ki davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmesinde isabetsizlik yoktur.
  • İlk Derece Mahkemesince davalı ... hakkındaki davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar verilmiş ise de kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir.
  • HMK 326.(1) maddesinde; Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderleri davada haksız çıkan taraftan alınmasına karar verilir. Buna göre hakkında ki dava reddedilen davalı yararına maktu vekalet ücreti takdiri gerekmektedir.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 19/06/2019

NUMARASI : 2018/402 E.-2019/595 K.

DAVA: Şirketin İhyası

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 10/10/2019

Davanın kabulüne ilişkin hükmün davacı ve davalı ... vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA:Davacı vekili; müvekkilinin ihyası istenen şirket aleyhine eksik bilgisayar programı nedeniyle verilen desteğin geri alınması amacıyla İstanbul 9. ATM’nin 2014/1282 Esas sayılı dava dosyası ile dava açtığını, dava sırasında davalı şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin öğrenilmesi üzerine mahkemece ihyası için taraflarına süre verildiğini ileri sürerek adı geçen şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı ... vekili, müvekkilinin tasfiye memuru olmadığını, müvekkilinin ek tasfiyesi istenen şirketin müşterek imza yetkilisi olmasına rağmen alınan destekten haberdar bulunmadığını, destek ödemesinin geri istenemeyeceğini, tasfiyenin usulüne uygun sonlandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. Diğer davalı tasfiye memuru ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu davaya cevap vermemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, davalı ... hakkındaki davanın pasif husumet ehliyeti nedeniyle reddine, diğer davalılar hakkındaki davanın kabulü ile sicilin ... numarasında kayıtlı iken tasfiye nedeniyle terkin edilen Tasfiye Halinde .... San. Ve Tic. AŞ'nin TTK 547. maddesi gereğince ek tasfiye işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar yeniden tesciline, son tasfiye memuru ...’ın tasfiye memuru olarak atanmasına, keyfiyetin tescil ve ilanına yargı giderinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:1- Davacı vekili; mahkemece terkin işlemini gerçekleştiren davalılar aleyhine yargı gideri hükmedilmemesinin, davalı ... hakkında açılan davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar verilmesinin hukuka aykırı bir karar olduğu, ...'in pasif husumet nedeniyle reddine yönelik verilen kararın bozulmasını, davalılar aleyhine yargı giderine hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 2-Katılma yolu ile istinaf yoluna başvuran davalı ... vekili; kendisini vekille temsil ettiren müvekkili lehine yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken edilmediğini, davanın sicil ile tasfiye memuru aleyhine açılması gerektiğini, müvekkilinin şirketin tasfiye edilmeden önceki yetkililerinden olup, tasfiye memuru sıfatına haiz olmadığını, kendini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE: Dosya arasına celbedilen ticaret sicil kaydının incelenmesinde ihyası istenen şirketin tasfiyesini tamamlayarak ticaret sicilinden 30/07/2013 tarihinde terkin edildiği ve bu hususun da tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır. Tüzel kişiliğin ihyası davasında husumet zorunlu hasım bulunan ticaret sicili memurluğu ile tasfiyeyi sonlandıran tasfiye memuruna yöneltilir. Bu sebeple tasfiye memuru sıfatını taşımayan davalı ... hakkında ki davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmesinde isabetsizlik yoktur. İlk Derece Mahkemesince davalı ... hakkındaki davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar verilmiş ise de kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir. HMK 326.(1) maddesinde; Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderleri davada haksız çıkan taraftan alınmasına karar verilir. Buna göre hakkında ki dava reddedilen davalı yararına maktu vekalet ücreti takdiri gerekmektedir. Davacı vekilinin davalı ... yönünden davanın kabulü gerektiği yönünde ki istinaf nedeni yerinde bulunmamaktadır. Davalı ... Sicili ise yasal hasım konumunda bulunup aleyhine yargı giderine hükmedilemeyeceğinden HMK 326(1) maddesi gereği davacı yargı giderinin davada haksız çıkan tasfiye memurundan tahsili gerekmektedir. İlk Derece Mahkemesince yargı giderinin davacı üzerinde bırakılması yerinde görülmemiş hüküm bu yönüyle de kaldırılarak davacı yararına yargı gideri ve vekalet ücretine hükmedilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davalı tasfiye memuru ...'in istinaf başvurusunun kabulüne, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen KABULÜNE, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/402 Esas-2019/595 Karar sayılı ve 19/06/2019 tarihli ilamın yargı giderlerine ilişkin 3-4 bentlerin, HMK.'nun 353(1)b-2 maddesi gereği KALDIRILMASINA; ve yeniden hüküm verilmesine."3- Davacı tarafından yatırılan 35,90-TL peşin harcın karar harcına mahsubuna bakiye 8,5-TL harcın davalı tasfiye memuru ...'ten tahsili ile hazineye gelir kaydına. "4-Davacı yararına takdir olunan 2.725- TL maktu vekalet ücretinin davalı tasfiye memuru ...'ten tahsili ile davacıya ödenmesine. Davacı tarafça yapılan 56-TL yenileme tebligat giderinin üzerinde bırakılmasına. Davacı tarafça ödenen 77-TL peşin harç ile 144-TL tebligat yargı giderinin davalı tasfiye memuru ...'den alınarak davacıya verilmesine" Davalı ... Sicili memurluğu aleyhine yargı gideri takdirine yer olmadığına.""5-Davalı ... vekili için takdir olunan 2.725-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'e ödenmesine. İstinaf yoluna başvuran davacı ve davalı ... tarafından yatırılan 44,40- TL'şer peşin istinaf karar harcının kendilerine iadesine, Davalı ... tarafından yapılan 55,10-TL istinaf yargı giderinin davacıdan alınarak davalı ...'e ödenmesine Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK.'nın 362(1)-ç maddesi uyarınca kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi. 10/10/2019

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
şirket ihya ticaret sicil kaydı tasfiye terkin tescil ilan husumet ticaret sicil memurluğu pasif husumet vekalet ücreti
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları