İhtiyati Haciz - Yetki


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
2019/1646
2019/1267
2019-10-10

Özet:

  • Talep, çeke dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir.
  • İİK'nun 258.maddesine göre ihtiyati hacze, 50. Maddeye göre yetkili mahkemece karar verileceği, yetkili mahkemenin belirlenmesi konusunda HMK'nun yetkiye ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmaktadır.
  • Talep çeke dayalı olduğundan ihtiyati haciz talep eden ihtiyati haciz talebini borçlu-borçluların yerleşim yerinde, çekin keşide yerinde, muhatap bankanın bulunduğu yer(ödeme yeri)de ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir.
  • Somut olayda; çekin keşide yeri, muhatap bankanın bulunduğu yer ve borçlu ...ın adresi Düziçi, .... Ltd. Şti.'nin ise Malatya bulunduğu, ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin; niteliği itibariyle aranacak borçlardan olan kambiyo senedinden kaynaklanan alacağa dayalı ihtiyati haciz isteminde yetkili olmadığı, ihtiyati haciz isteyen vekilinin istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü üzere alacaklının ikametgahı mahkemesi yetkili bulunmamaktadır.
  • Düziçi veya Malatya mahkemelerinden ihtiyati haciz talep edilebilecekken yetkisiz yerde ihtiyati haciz talep edildiğinden ilk derece mahkemesinin muteriz borçlu yönünden yetki itirazının kabulü ile ihtiyati haczin yetkisizlik nedeniyle kaldırılmasına ilişkin ek karara yönelik istinaf sebebleri yerinde görülmemiştir.

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 13/06/2019 Tarihli Ek

NUMARASI : 2019/680 D.İş 2019/694

TALEP: İhtiyati Haciz

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 10/10/2019

İlk derece mahkemesince verilen 13/06/2019 tarihli ihtiyati haciz kararının yetki yönünden kaldırılmasına ilişkin ek kararın ihtiyati haciz talep eden alacaklı vekilince istinaf edilmesi üzerine dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

TALEP : Alacaklı vekili, borçlunun keşide ederek, diğer borçluya vermiş olduğu ve müvekkili şirkete tevdi edilen ... Bank Düziçi/Osmaniye Şubesine ait ... seri nolu 30/09/2018 keşide tarihli 100.000-TL bedelli çekin yasal süresinde yetkili banka şubesine ibraz edildiğini, karşılığının olmadığını öğrenilmesi üzerine karşılıksız şerhi alındığını, borcun ödenmediğini, mal kaçırma ihtimali bulunduğunu, bu nedenle çek hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

İHTİYATİ HACİZ KARARI: Mahkemece 25/04/2019 tarihli kararı ile, talebin kabulüne karar verilerek borçlular aleyhine 100.000-TL alacağın tahsilinin teminen %15 teminat ile taşınır, taşınmaz mal varlıkları ve 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar vermiştir.

İTİRAZ : Muteriz ... Ltd. Şti. Vekili; ihtiyati haciz talep edilen çekin keşide yerinin Gaziantep olduğunu, çeki keşide edenin adresinin Osmaniye olduğunu, müvekkili şirketin adresinin Malatya olduğunu, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nin yetkisiz olduğunu, yetkili mahkemenin Malatya Mahkemeleri olduğunu, yetkiye itiraz ettiklerini, müvekkili firmanın maddi sıkıntısı olmadığını, mal kaçırma ve kaçma ihtimalinin bulunmadığını ileri sürerek dilekçesinde belirttiği diğer nedenlerle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

EK KARAR: İtiraz üzerine mahkemece, ihtiyati haciz talebine dayanak belge çek olup, ihtiyati haciz talebi yönünden yetkinin; çekin keşide yerine, muhatap banka adresine ve keşidecinin ikametgahına göre belirlenmesi gerektiği, buna göre ihtiyati hacze konu çekle ilgili muhatap banka, keşide yeri ve keşidecinin yerleşim yeri ile ihtiyati hacze itiraz eden borçlu ... Ltd. Şti'nin yerleşim yeri birlikte değerlendirildiğinde İİK 265/1. maddesine göre itiraz eden bu borçlu yönünden yetki itirazının kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ : Alacaklı vekili; müvekkilinin çeki süresi içerisinde bankaya ibraz ederek Ticaret Kanunu gereğince üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini, çek karşılıksız kalmakla çeke bağlı borcun Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere götürülecek borç haline dönüştüğünü, alacaklı müvekkilinin ikametgah mahkemesi olan İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu, bu nedenlerle ihtiyati haciz kararının itiraz eden yönünden kaldırılması kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE :İhtiyati hacze İtiraz ise İİK'nın 265. maddesinde düzenlenmiş olup; Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. Talep, çeke dayalı ihtiyati haciz istemine ilişkindir. İİK'nun 258.maddesine göre ihtiyati hacze, 50. Maddeye göre yetkili mahkemece karar verileceği, yetkili mahkemenin belirlenmesi konusunda HMK'nun yetkiye ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmaktadır. Talep çeke dayalı olduğundan ihtiyati haciz talep eden ihtiyati haciz talebini borçlu-borçluların yerleşim yerinde, çekin keşide yerinde, muhatap bankanın bulunduğu yer(ödeme yeri)de ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir. Somut olayda; çekin keşide yeri, muhatap bankanın bulunduğu yer ve borçlu ...ın adresi Düziçi, .... Ltd. Şti.'nin ise Malatya bulunduğu, ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin; niteliği itibariyle aranacak borçlardan olan kambiyo senedinden kaynaklanan alacağa dayalı ihtiyati haciz isteminde yetkili olmadığı, ihtiyati haciz isteyen vekilinin istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü üzere alacaklının ikametgahı mahkemesi yetkili bulunmamaktadır. Düziçi veya Malatya mahkemelerinden ihtiyati haciz talep edilebilecekken yetkisiz yerde ihtiyati haciz talep edildiğinden ilk derece mahkemesinin muteriz borçlu yönünden yetki itirazının kabulü ile ihtiyati haczin yetkisizlik nedeniyle kaldırılmasına ilişkin ek karara yönelik istinaf sebebleri yerinde görülmediğinden alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle: İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,Peşin harcın karar harcına mahsubuna başkaca harç alınmasına yer olmadığına, İstinaf yoluna başvuran alacaklı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına, istinaf aşamasında muteriz .... Ltd. Şti. gider avansından karşılanan 16,20- TL posta masrafının alacaklıdan alınarak muteriz .... Ltd. Şti.'ne ödenmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda HMK 362(1)-f maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 10/10/2019

(www.corpus.com.tr)