Şirketin İhyası - Tavzih


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi
2018/1806
2020/553
2020-06-02

Özet:

  • Dava; 6102 sayılı TTK'nun Geçici 7. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğünce re'sen terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davacı vekilinin tavzih talebinin reddine dair ek kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosyanın incelenmesinde davacının ..., davalıların ise İTO ve ... olduğu, dosya kapsamında İTO'dan gelen 21.02.2018 tarihli yazının bulunduğu, söz konusu yazının içeriğinden TTK geçici 7.md göre şirketin 12.09.2014 tarihinde resen terkin edildiğinin bildirildiği görülmüştür. İTO şirket göndermiş olduğu ihtarnamenin tebliğ şerhli onaylı suretini veya ihtarname aslını dosyaya ibraz etmemiştir. Dosyanın incelenmesinde, ilk derece yargılaması aşamasında tapu kayıtlarının dosyaya geldiği, ancak davacı vekilinin 18.0.42018 tarihli celsede tapu kayıtlarına itirazının bulunmadığına ilişkin sözlü beyanı bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece taraflar hakkındaki davada esasa ilişkin hüküm verilmek suretiyle davadan el çekilmiştir. Mahkemenin davadan el çektikten sonra, talep üzerine yeniden dosyayı ele alabileceği hususlar yasada sınırlı olarak belirlenmiş olup, bu sebepler; tavzih ve maddi hataların düzeltilmesinden ibarettir. Somut olayda böyle bir nedene dayalı talep bulunmamaktadır.

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 18/04/2018

NUMARASI : 2017/712E. 2018/408K.

DAVANIN KONUSU: Şirketin İhyası

Taraflar arasında görülen şirketin ihyası davasının ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda, ilamda yazılı nedenlerle kısmen kabul kısmen reddine ilişkin verilen hükme karşı davacı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dairemize gönderilmiş olan dava dosyası incelendi.Davacı vekili davasında özetle; müvekkilinin ... Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin %50 hissesine sahip ortağı olduğunu, davalılardan ... da diğer %50’ye sahip ortağı olduğunu, adı geçen şirketin TTK.nun Geçici 7.maddesine dayanarak yapıldığı belirtilen ihtar ve ilana süresi içerisinde bildirimde bulunulmadığı iddiası ile re’sen sicilden terkin edildiği, yapıldığı bildirilen ihtarın müvekkili şirket yetkililerine ve çalışanlarına yapılmadığını, adı geçen şirketin toplam 24.990,28 m2 gayrimenkulden oluşan mal varlığının bulunduğunu, hiçbir borcunun olmadığını, ...Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin sicil kaydının ihya edilerek İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kaydının yeniden tescili ile faaliyetlerini devam ettirebilmesinin sağlanmasına, mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin davalılara tahmiline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili savunmasında özetle; ticaret Sicil Müdürlüğü, TTK.m.32 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m.34 hükmü çerçevesinde işlem yapıldığını, sicil müdürünün tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlü olduğunu, somut olayda müvekkili Ticaret Sicil Müdürlüğünce söz konusu şirkete, belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirket unvanının ticaret sicilinden silineceğine ilişkin ihtarda bulunulduğunu, ancak bu ihtara rağmen söz konusu şirketin yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, ”Yasal hasım” konumunda bulunan müvekkili aleyhine yargılama giderlerine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyeceğini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini ve davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI ÖZETİ İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; " Dosya kapsamına göre sicilden re'sen terkin edilen şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkuller yönünden TTK'nun 547.maddesi uyarınca ek tasfiyesi gerektiğinden bu gayrimenkuller ile ilgili tasfiye işlemleri tamamlanmak üzere ve bu işlem ile sınırlı olmak kaydıyla şirketin ihyasına..." karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin 28.06.2018 tarihli ek kararıyla; '' Davacı vekili ek karar ile ... Ada, ... Parsel sayılı taşınmazın dahil edilmesini talep eden dilekçe sunmuş ve ekinde tapu kaydı örneğini UYAP'tan göndermiş ise de gönderdiği tapu kaydı okunaksız olduğu gibi bu husus HMK 304.maddesi kapsamında düzeltme ya da tavzih yoluyla giderilebilecek bir eksiklik olmadığından talebin reddi ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Mevkii, ... Ada, ... Parsel ile ilgili de ek ihya kararı verilmesi talebinin reddine,...'' karar verilmiştir. Bu ek karara karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; İlk derece mahkemesince Kütahya Arslanapa Tapu Müdürlüğü'nden ilgili tapu evrakları istendiğini, tapu müdürlüğü cevabında ... ili, ... İlçesi, ... Mah, ... mevkiinde ... Ada ... Parsel deki tapu bilgisinin eksik verildiğini, bu sebepten 132 ada 6 parselle ilgili olarak karar verilmediğini, usul ekonomisi ilkesinin bir gereği olarak ek bir dilekçe vererek halen müvekkilinin ortağı olduğu şirket adına kayıtlı bulunan bahsi geçen taşınmaz yönünden de ek karar verilerek müvekkilinin ortağı olduğu şirketin ihyasına karar verilmesini talep ettiğini ancak talebin haksız şekilde reddedildiğini, ekte sundukları tapu kaydı için de ihya ek kararı verilmesinin önünde hukuki hiç bir engelin olmadığını, resen nazara alınacak sair nedenlerle; İstanbul Anadolu 1.asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.06.2018 tarih ve 2017/712 E, 2018/408 K. Sayılı Ek Kararının bozulmasını, müvekkilinin ortağı olduğu ... Sanayi Ve Ticaret Limitti Şirketi'ne ait ... ili, ... İlçesi, ... Mah, ... mevkiinde ... Ada ...parsel hakkında da EK İhya Kararı verilmesini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE Dava; 6102 sayılı TTK'nun Geçici 7. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğünce re'sen terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davacı vekilinin tavzih talebinin reddine dair ek kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi uyarınca, istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzenine aykırılık yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Dosyanın incelenmesinde davacının ..., davalıların ise İTO ve ... olduğu, dosya kapsamında İTO'dan gelen 21.02.2018 tarihli yazının bulunduğu, söz konusu yazının içeriğinden TTK geçici 7.md göre şirketin 12.09.2014 tarihinde resen terkin edildiğinin bildirildiği görülmüştür. İTO şirket göndermiş olduğu ihtarnamenin tebliğ şerhli onaylı suretini veya ihtarname aslını dosyaya ibraz etmemiştir. Dosyanın incelenmesinde, adresin tespit edilemediğine ilişkin 6 Haziran 2014 tarihli 8585 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi çıktısı ile ... isminin geçtiği teslim şeklinde bir fotokopi mahiyetinde bir belge bulunmaktadır. İlk derece mahkemesi davayı kısmen kabul etmiş, kararın gerekçesinde bazı taşınmazlar halen terkin edilmiş şirket adına kayıtlı olduğundan bu taşınmazlarla sınırlı ihya kararı vermiştir. ... yönünden ise pasif husumet yokluğu nedeniyle dava reddedilmiştir. 18.04.2018 tarihinde az yukarıda bahsi geçtiği şekilde karar verilmesi üzerine davalı vekili 26.0.6.2018 tarihli dilekçe ile Kütahya ile .... mevkiinde kain, ... ada, ... parsel hakkında da ihya kararı verilmesini talep edip dilekçesini tapu kaydı fotokopisi de eklemiştir. İlk derece mahkemesi bu dilekçeyi değerlendirerek vermiş olduğu bir ek kararla ek ihya kararı verilmesi talebini reddetmiş, bu ek karara ilişkin olarak da istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Dosyanın incelenmesinde, ilk derece yargılaması aşamasında tapu kayıtlarının dosyaya geldiği, ancak davacı vekilinin 18.0.42018 tarihli celsede tapu kayıtlarına itirazının bulunmadığına ilişkin sözlü beyanı bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece taraflar hakkındaki davada esasa ilişkin hüküm verilmek suretiyle davadan el çekilmiştir. Mahkemenin davadan el çektikten sonra, talep üzerine yeniden dosyayı ele alabileceği hususlar yasada sınırlı olarak belirlenmiş olup, bu sebepler; tavzih ve maddi hataların düzeltilmesinden ibarettir. Somut olayda böyle bir nedene dayalı talep bulunmamaktadır. Açıklanan bu gerekçelerle, HMK'nın 353/1.b.1. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, davacının ek karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki karar verilmiştir.

HÜKÜM Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-HMK'nın 353/1.b.1.maddesi uyarınca, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine, 2-Davacı tarafından yatırılan istinaf başvuru harçlarının Hazineye irad kaydına, 3-Davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvuru için yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına, 4-Duruşma açılmadığından avukatlık ücreti tayinine yer olmadığına, 5-Gerekçeli kararın birer örneğinin ilk derece mahkemesince, taraflara tebliğine, 6-Dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair;HMK'nın 353/1.b.1. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi. 02/06/2020