ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Basın - Kişilik Hakları - Önlenmesi İstemi - Husumetten Ret Kararı

21-09-2020 - 837

Basın - Kişilik Hakları - Önlenmesi İstemi - Husumetten Ret Kararı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2020/1712
2020/2673
2020-07-09

Taraflar arasındaki basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle devam eden saldırının önlenmesi davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 23/12/2019 gün ve 2017/2589-2019/6238 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan davalılar Turkuvaz Gazete Dergi Basım AŞ ve ...'ın karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

2- Davalılardan ...'ın karar düzeltme itirazlarının incelenmesine gelince;

Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle devam eden saldırının önlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın davalılardan ... yönünden pasif husumet nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden esastan reddine karar verilmiş; davacının temyizi üzerine karar Dairemizin 23/12/2019 gün ve 2017/2589 -2019/6238 sayılı ilamı ile bozulmuş; davalılar vekili kararın düzeltilmesi isteminde bulunmuştur.

Davacı vekili, Sabah Gazetesinin Ankara ekinde; 19/03/2014, 21/03/2014, 16/04/2014, 17/04/2014 ve 18/04/2014 tarihlerinde yapılan haberlerde davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirterek devam eden saldırıların önlenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davalılardan ... yönünden davanın pasif husumetten reddine, diğer davalılar açısından ise esastan reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın davalılardan ... yönünden pasif husumet nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden esastan reddine karar verilmiş; davacının temyizi üzerine karar Dairemizin 23/12/2019 gün ve 2017/2589-2019/6238 sayılı ilamı ile bozulmuş; davalılar vekilinin karar düzeltme isteği üzerine dosya yeniden incelenmiştir.

5187 sayılı Basın Kanunu'nun 13. maddesi gereğince basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi müştereken ve müteselsilen sorumludur. Davalı ... sayılan bu kişiler kapsamında bulunmadığı gibi yayın tarihi itibariyle davalı gazetenin imtiyaz sahibi de değildir. Bu nedenle adı geçen davalı hakkında mahkemenin davanın husumetten ret kararı yerinde olup, bu davalıya yönelik temyiz itirazının reddi gerekirken Dairemiz bozmasında bu hususun gözetilmemiş olması doğru olmamıştır. Bu nedenle adı geçen davalının karar düzeltme isteminin HUMK’nun 440-442. maddeleri uyarınca kabulü ile hakkındaki Dairemizin 23/12/2019 gün, 2017/2589 esas ve 2019/6238 karar sayılı bozma kararı kaldırılarak işin esasının incelenmesine geçilmiştir. Davalı ... yönünden işin esasının incelenmesine gelince; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının davalı ...'a yönelik yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan kararın bu davalı açısından onanması gerekmiştir.

SONUÇ:

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440-442. maddeleri gereğince yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı ...'ın karar düzeltme isteğinin KABULÜNE, Dairemizin 23/12/2019 gün, 2017/2589 esas ve 2019/6238 karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve kararın yukarıda yazılı nedenlerle bu davalı yönünden ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davacıya, 113,30 TL red karar harcının ve HUMK'nun 442/3. ve 4421 sayılı Kanunun 2. ve 4/b-1. maddeleri gereğince takdiren 450,00 TL para cezasının da davalılar Turkuvaz Gazete Dergi Basım AŞ ve ...'a yükletilmesine ve tashihi karar talep eden davalı ...'tan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 09/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
basın kişilik hakları önlenmesi istemi husumet ret kararı basın k m. 13
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları