Feragat


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2019/3359
2020/8
2020-01-20

Özet:

  • HMUK'nun 91. (HMK 309) maddesinde düzenlendiği üzere; feragat, iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesidir. 
  • Davacı vekili Avukat dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden, vekaletnamesinde feragate yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmektedir.
 
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

HMUK'nun 91. (HMK 309) maddesinde düzenlendiği üzere; feragat, iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesidir.

Davacı vekili Av. ... 20.12.2019 tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden, vekaletnamesinde feragate yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmektedir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, 20/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)