ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Avukat - Elektronik Tebligat

24-09-2020 - 957

Avukat - Elektronik Tebligat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2020/1603
2020/2247
2020-03-05

Özet:

  • Tebligat yapılan kişinin avukat olduğu nazara alındığında, karar düzeltme ilamının tebliği tarihi itibariyle uygulanması gereken Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin birinci fıkrası, tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılıp posta yolu ile yapılan tebligat yok hükmünde olduğundan borçlu vekilinin gönderme talebinin süresinde olduğunun kabulü gerekir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; haczedilmezlik şikayeti ile birlikte taşınmazın kıymet takdirine ilişkin itirazlarını ileri sürdüğü, mahkemece verilen yetkisizlik kararı üzerine borçlunun dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi talebinde bulunduğu, mahkemece ek karar ile HMK’nun 20. maddesi gereğince yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içerisinde yetkili mahkemeye gönderme talebinde bulunulmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, ek kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmüştür.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a maddesinin birinci fıkrasında; “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.” Yine aynı maddenin 1/9. fıkrasına göre de; baro levhasına yazılı avukatların bu kapsamda olduğu, 3.fıkrasında; birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır.

Somut olayda; mahkemenin yetkisizlik kararının onanmasına dair yargıtay kararına karşı şikayetçi borçlu vekilince karar düzeltme yoluna başvurulduğu, Dairemizin 06/12/2018 tarih ve 2018/9028 E. 2018/12960 K. sayılı karar düzeltme isteminin reddine dair ilamının şikayetçi vekiline posta yoluyla 24/01/2019 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetçi vekilinin yetkili mahkemeye gönderme talepli dilekçesinin posta yolu ile yapılan tebliğe göre 2 haftalık yasal süre geçtikten sonra 01/10/2019 tarihinde... İcra Hukuk Mahkemesi'ne sunulduğu görülmüştür.

Ancak yukarıda yazılı yasal düzenlemelere göre; tebligat yapılan kişinin avukat olduğu nazara alındığında, karar düzeltme ilamının tebliği tarihi itibariyle uygulanması gereken Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin birinci fıkrası, tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılıp posta yolu ile yapılan tebligat yok hükmünde olduğundan borçlu vekilinin gönderme talebinin süresinde olduğunun kabulü gerekir.

O halde; mahkemece, dosyanın yetkili ... Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
elektronik tebligat avukat karar düzeltme ilam tebliğ tebligat kanunu posta yok hükmünde
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları