ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Avukat Sıfatı Olmayan Vekilin İşlemleri

24-09-2020 - 923

Avukat Sıfatı Olmayan Vekilin İşlemleri


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2019/12378
2019/15683
2019-11-04

Özet:

  • Avukat sıfatı bulunmayan vekilin İcra Mahkemesinde şikayette bulunma, borca ve imzaya itiraz yetkisi yoktur.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Kural olarak dava hakkı, o hakkın sahibi olan kimseye aittir. 6100 sayılı HMK'nın 71. maddesinde, dava açmaya ehil olan kişinin bir başka ifadeyle dava ehliyeti bulunan kişinin davasını bizzat yahut atayacağı vekil aracılığıyla açabileceği ve takip edeceği hüküm altına alınmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununu 35/1. maddesine göre, mahkeme hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işleme ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

İcra hukukunda ileri sürülen itiraz ve şikayetler adli bir işlem olup, borçlunun vekil aracılığıyla itiraz etmek istemesi halinde, Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesine göre yalnız baroda yazılı avukatlar aracılığıyla bu hakkını kullanması gerekmektedir.

6100 sayılı HMK'nın 114. maddesinde dava şartları düzenlenmiş olup, maddenin 1.fıkrasının (e) bendinde; “dava takip yetkisine sahip olunması”na yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un 115/1 ve 115/2. maddesinde de; “Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, borçlu...r tarafından avukat sıfatı bulunmayan eşi ...’e emekli maaşı alımı ve telefon devri konusunda vekaletname verilmiştir.

...’in, borçlu...r adına dava açma konusunda vekalet ehliyeti bulunmadığından...r adına icra mahkemesinde şikayette bulunma, borca ve imzaya itiraz etme yetkisi yoktur.

Bu durumda, mahkemece HMK'nın 115. maddesi uyarınca -dava takip yetkisine sahip olunmadığından- istemin usulden reddine karar verilmesi gerekirken, -taraf ehliyeti bulunmadığından- reddine karar verilmesi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesince;

HMK'nun 353/1-b-2. maddesi gereğince, ilk derece mahkemesi kararının bu yönden düzeltilerek yeniden esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş ise de, ilk derece mahkemesince sonuçta istem reddedildiğinden ilk derece mahkemesi kararının yukarıda belirtilen değişik gerekçe ile onanması gerekmiştir.

SONUÇ :

Temyiz itirazlarının reddi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesi'nin 12/07/2019 tarih ve 2018/2633 E. - 2019/1369 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca re'sen (KALDIRILMASINA) ve sonucu doğru... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 13/06/2018 tarih ve 2018/179 E. - 2018/240 K. sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370/4. maddesi uyarınca değişik gerekçe ile (ONANMASINA), dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
avukat sıfat vekil icra mahkemesi icra şikayet imzaya itiraz itiraz yetki borca itiraz
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları