Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi
2018/1362
2018/892
2018-10-03

Özet:

  • İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna tabi olmayıp, değişiklikten önceki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre temyiz incelemesine tabidir.
  • Kararda kanun yolunun yanlış gösterilmesi, kararın istinaf incelemesine tabi olması sonucunu doğurmaz.
  • İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesinden önce yerel mahkemece verilen nihai karara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceğinden, usuli işlemler tamamlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmektedir.

Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece verilen karara karşı davalı vekilince istinaf talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi' nin 16/04/2018 gün 2017/2691 Esas - 2018/2711 Karar sayılı ilamı ile "6100 sayılı HMK' nın geçici 3/2 maddesinde; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanun' un 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı, bu kararlara ilişkin dosyaların Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilemeyeceğini düzenlemiştir. Bu düzenleme nedeniyle dosyada 20/07/2016 tarihinden önce HMUK hükümlerine göre temyize tabi nihai bir karar verilmiş ise bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olsa bile o dosyada kesinleşinceye kadar verilecek tüm kararlar HMK hükümlerine göre istinafa tabi olmayıp doğrudan HMUK hükümlerine göre temyize tabidir. Bu nedenle daha önce HMUK hükümlerine göre temyize tabi olarak görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmiş ise bu karar temyiz edilmemiş olsa da ve sonrasında dosyanın gönderildiği mahkemece verilen karar dahi HMUK hükümlerince temyize tabi olacaktır. HMK 3/2 maddesindeki ilk düzenlemede "Aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan" ibaresi değiştirilerek "Kararlar" ibaresi getirildiğinden bu değişiklik de bu sonucu gerektirmektedir." hukuki yorum, değerlendirme ve kabulde bulunduğu görülmüştür.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi' nin 15/05/2018 gün 2018/2758 Esas -2018/1966 Karar sayılı ilamında aynı zamanda " Bölge Adliye Mahkemesi' nin göreve başlama tarihinden önce İlk Derece Mahkemesi' nce niteliği ne olursa olsun nihai karar verilmiş olmakla, dosyada esas hakkında verilecek kararlara karşı kesinleşinceye kadar başvurulacak kanun yolu istinaf değil, temyiz kanun yolu olduğu anlaşıldığından ... " ibaresinin de bulunduğu görülmüştür.

Yerel mahkeme tarafından verilen ve istinaf konusu edilen nihai karar 05/06/2018 tarihinde verilmiş ise de dosyanın incelenmesinde bu tarihten önce Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18/12/2014 tarih ve 2014/294 Esas 2014/661 Karar sayılı kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere görevsizlik kararı verildiği ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Bölge adliye mahkemeleri 20/07/2016 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Bu açıklamalar kapsamında somut olayın incelenmesinde; istinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 18/12/2014 tarihli görevsizlik kararı verildiğinden, HMK' nın 3/2 maddesi gereğince yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna tabi olmayıp, değişiklikten önceki 1086 sayılı HUMK hükümlerine göre temyiz incelemesine tabidir. Kararda kanun yolunun yanlış gösterilmesi, kararın istinaf incelemesine tabi olması sonucunu doğurmaz. İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesinden önce yerel mahkemece verilen nihai karara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabileceğinden, 1086 sayılı HUMK' nun 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önce yürürlükte bulunan 427 ilâ 454'üncü madde hükümlerine göre usuli işlemler tamamlanarak temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmesi gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İstinaf dilekçesinin GÖREV yönünden reddi ile; Bakirköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/205 Esas - 2018/696 Karar sayılı dava dosyasının temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay İlgili Dairesine gönderilmesi için, MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİNE,

2-Verilen kararın niteliğine göre harç ve yargılama giderleri yönünden bu aşamada bir karar verilmesine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 03/10/2018 tarihinde oy birliği ile HMK' nun 352 maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi.