ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşçilik Alacakları - Taraf Teşkili

27-09-2020 - 772

İşçilik Alacakları - Taraf Teşkili


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/25699
2019/21497
2019-11-26

Özet:

  • Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davasını ... (... Tıp Merkezi)’ne yöneltmiş olup, mahkemece husumetin iki ayrı şirkete mi, yoksa tek şirkete mi yöneltildiği konusunda gerekli araştırma yapılmadan aynı adrese tebligat yapılmak suretiyle yargılamanın sürdürülüp sonuçlandırılması yerinde değildir.
  • Usulüne uygun olarak taraf teşkili yapıldıktan sonra işin esasına yönelik karar verilmelidir. Kararın öncelikle bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davacının davalıya ait tıp merkezinde radyoloji teknikeri olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararı, davalı ... Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Ltd Şti vekili temyiz etmiştir.Taraflar arasında husumet noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi davasını ... (... Tıp Merkezi)’ne yöneltmiş olup, mahkemece husumetin iki ayrı şirkete mi, yoksa tek şirkete mi yöneltildiği konusunda gerekli araştırma yapılmadan aynı adrese tebligat yapılmak suretiyle yargılamanın sürdürülüp sonuçlandırılması yerinde değildir. Usulüne uygun olarak taraf teşkili yapıldıktan sonra işin esasına yönelik karar verilmelidir. Kararın öncelikle bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Ayrıca, dava dilekçesinde gösterilen ...Tıp Merkezi”, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi uyarınca (Ek 1 sayılı Listenin 32. sırasında) kapatılmıştır.675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, dava ve takip usulü başlıklı 16. maddesinde:

“(1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca dava şartı yokluğu sebebiyle red kararı verilir. Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(2) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce başlatılan icra ve iflas takipleri ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet yöneltilen takipler hakkında icra müdürlüklerince, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca düşme kararı verilir. Bu kararlar dosya üzerinden kesin olarak verilir ve takip alacaklısına resen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı takip giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler veya kapatılma ya da resen terkin üzerine Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 17/8/2016 tarihi dahil bu tarihten sonra açılan davalar ile icra ve iflas takipleri hakkında 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi gereğince dava veya takip şartının bulunmaması sebebiyle davanın reddine veya takibin düşmesine karar verilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen kararlarda davacı veya alacaklının 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde başvurabileceği belirtilir. İdari başvuru üzerine idari merci tarafından verilecek karar aleyhine idari yargıda dava açılabilir. İdari yargının verdiği karar kesin olup, uyuşmazlık adli yargıda hiçbir şekilde dava konusu yapılamaz.” hükümleri düzenlenmiştir.Bu itibarla öncelikle, Ufuk Tıp Merkezinin davacının çalıştığı işyeri olduğu, bu işyerinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış olması karşısında, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesi uyarınca, işyerinin sahibi davalı ... Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Ltd Şti (ve ... Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd Şti) yönünden dava şartının değerlendirilerek sonuca göre hüküm tesis edilmek üzere, kararın bozulması gerekmiştir.Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.11.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
taraf teşkili işçi tıp merkezi husumet şirket tebligat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları