Boşanma - Harç Noksanlığının Tamamlanması


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2019/7320
2019/12097
2019-12-10

Özet:

  • Dava, Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesinde düzenlenen tedbir nafakası davası ile birleşen Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı karşılıklı boşanma davasıdır.
  • Davalı-karşı davacı erkek, davacı-karşı davalı kadının birleşen boşanma davasına süresinde verdiği 23.01.2015 havale tarihli cevap dilekçesinde karşı boşanma davası açmış, ancak erkekten başvuru harcı ile maktu karar ve ilam harcı alınmamış, bu eksiklik hükümle de giderilmemiştir. 
  • Yukarıda açıklanan yasal hükümler uyarınca davalı-karşı davacı erkeğe başvuru harcı ile maktu karar ve ilam harcını ödemesi için süre verilmesi ve harç noksanlığının tamamlanması, bundan sonra karşılık davanın esasıyla ilgili hüküm kurulması gerekirken, bu husus gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.
 
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVACI-DAVALI : ...

DAVALI-DAVACI : ...

DAVA TÜRÜ : Tedbir Nafakası-Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından reddedilen tedbir nafakası davası, reddedilen boşanma davası, erkeğin kabul edilen davası ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesinde düzenlenen tedbir nafakası davası ile birleşen Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı karşılıklı boşanma davası olup ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, kadın tarafından açılan tedbir nafakası davasının ve boşanma davasının reddine, erkek tarafından açılan karşı boşanma davasının ise kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş, hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından her üç davaya yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Karşılık davalar da, müstakil davalar gibi harca tabidir (Harçlar Kanunu m. 6). (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir. Harçlar peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam olunur (Harçlar K. m.27). Karar ve ilam harcının dörtte biri peşin ödenir (Harçlar K. m.32). Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin ödenmeden harca konu işlem yapılmaz.

Davalı-karşı davacı erkek, davacı-karşı davalı kadının birleşen boşanma davasına süresinde verdiği 23.01.2015 havale tarihli cevap dilekçesinde karşı boşanma davası açmış, ancak erkekten başvuru harcı ile maktu karar ve ilam harcı alınmamış, bu eksiklik hükümle de giderilmemiştir. Yukarıda açıklanan yasal hükümler uyarınca davalı-karşı davacı erkeğe başvuru harcı ile maktu karar ve ilam harcını ödemesi için süre verilmesi ve harç noksanlığının tamamlanması, bundan sonra karşılık davanın esasıyla ilgili hüküm kurulması gerekirken, bu husus gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.12.2019 (Salı)

kaynak: (www.corpus.com.tr)