ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "iptal" içeren kararlar

'iptal' için Arama Sonuçları:

10-01-2022 - 821

19 Numaralı Cb Kararnamesinin İptali
10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvel’in sonuna eklenen sıraların Anayasanın ...

Devamını oku

14-01-2022 - 254

HMK 305/A - Eşyanın İadesi
Somut olayda, mahkemece, 22.09.2020 tarihli tahsis şerhi içeren ek karar ile davanın kabulü ile Menteşe Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 24/02/2020 tarih ve 161820200000367 sayılı kararının...

Devamını oku

15-01-2022 - 709

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği - İptal İstemi
Dava; davacı tarafından, davanın özetinde yer alan hükümlerin; 5258 sayılı Yasada evde ve yerinde sağlık hizmeti tanımlarının bulunmadığı, gezici sağlık hizmeti verilmesi durumunda ülkemizdeki gelenek ve görenekler de dikkate alındığında, aile hekiminin aile sağlığı elemanı ile birlikte hizmet vermesi gerektiğinden, anılan hizmet verildiğinde tek......

Devamını oku

15-01-2022 - 1069

Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali - Dürüstlük Kuralı
Dava; davalı şirketin 16/01/2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 nolu gündem maddesi ile alınan kararın TTK nın 445. maddesi gereğince iptali istemine ilişkindir. Davacı 01/08/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmiştir. 02/07/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üy...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:21 - 396

Islah Konu Kısım için Ayrıca Arabuluculuğa Başvuru Şartının Aranmayacağı
İş yargılamasına konu kısmi davalar ile ilgili olarak, dava öncesinde arabuluculuk şartının gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, kısmi ıslaha konu edilen alacaklar yönünden ayrıca arabuluculuğa başvurulmasına gerek bulunmamaktadır....

Devamını oku

21-09-2020 - 823

Baba Oğul Arasında Gayrimenkul Satışı - Muvazaanın İspatlanamaması
Asıl ve birleştirilen davada davalı, dava konusu edilen 1 ve 3 nolu parsellerin kaydının kapatıldığını ve tevhit işlemi ile 1479 ada 6 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğünü, davanın kabul edilmesi halinde infaza elverişli hüküm kurulamacağını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçları sebebiyle ve imar durumundaki karışıklığın giderilmesi amacıy...

Devamını oku

21-09-2020 - 893

Bakıp Gözetileceğine İnandırma - Hile
Bir kişinin bakıp gözetileceğine inandırılarak temlik yapılması halinin hile olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

26-09-2020 - 842

Düşük Bedelle Satış - Tasarrufun İptali
Haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu, davalılar arasındaki tasarruf işleminin, borçlunun aczinden geriye doğru iki yıl içinde yapılması ve yapılan tasarrufun da bağışlama niteliğinde olması nedeniyle, İİK.nun 278/1 maddesi gereğince davalılar arasındaki...

Devamını oku

26-09-2020 - 732

Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan İtirazın İptali
Davacı tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödemelerin Off-Shore şirketleri olarak tanımlanan dava dışı şirketler aracılığıyla yapılacağına dair taraflar arasında bir anlaşmanın veya davacının bu yönde davalıya verilmiş bir talimatının bulunmadığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 739

Genel Kurul Kararının İptali
Dava, anonim şirket genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 626

İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi
Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde -hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak- fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesi uyarınca - 16 ay uzun süreli durdurma ...

Devamını oku

26-09-2020 - 599

İnançlı İşlem - Tapu İptal Ve Tescil - Zamanaşımı
Hukuk Genel Kurulunun onama kararında yer alan açıklamalar ile özellikle inançlı temlikin geçerli bir işlem olmasına ve bir inanç sözleşmesine dayanmasına göre kural olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 146. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 125.) maddesindeki sözleşmelere ilişkin on yıllık zamanaşımı süresinin inançlı işlemlere de uygulanacağı,...

Devamını oku

26-09-2020 - 539

İptal Ve Tam Yargı Davaları
Topçu Yüzbaşı olarak görev yapan davacının Türk Silahlı kuvvetlerinden ayırma işlemine karşı açtığı davada verilen işlemin iptaline ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine ilişkin karar üzerine ayırma işlemi nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü manevi zararlar karşılığında 25000 TL nin ayırma işlemi tarihinden itibaren işleyecek...

Devamını oku

26-09-2020 - 932

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatı
İcra ve İflas Kanunu nun 67/2 maddesinde düzenlenen icra inkar tazminatının amacı alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik haksız itirazları önlemektir. Eğer alacaklı itirazın iptali davasında haklı çıkar ve borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse istek halinde alacaklı yararına, eğer davalı borçlu haklı çıkar ve dava reddedilirse bu kez alacakl...

Devamını oku

26-09-2020 - 788

İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatının Tahsili İstemi
Dava, hukuki niteliği itibariyle, İİK nın 67. maddesi uyarınca itirazın iptali ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Bilirkişi raporları takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece yargılama aşamasında kök ve taraf itirazlarını gidermek üzere ek rapor alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre davalı vekilinin eksik inceleme ile düzenlenen bilirkişi...

Devamını oku

26-09-2020 - 851

Kurum İşleminin İptali İstemi - Tarafta İradi Değişiklik
Somut olayda işbu davada verilecek karar, dava dışı ..., ..., ... isimli şahısların hak alanını ilgilendirdiğinden mahkemece, öncelikle davanın kamu düzenine ilişkin niteliği gereği HMK. 124. maddesi dikkate alınmak suretiyle, adı geçen şahıslara karşı husumet yöneltmesi için davacıya mehil verilmeli, davacının ve davaya dahil edilen şahısların da gösterec...

Devamını oku

26-09-2020 - 570

Miras Ortaklığı - Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi
Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir. Çünkü bu gibi hallerde 11.10.1982 gün 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 676

Ortak Girişimler - Kamu İhale Kurulu Kararının İptali
Dava; Konya DSİ Bölge Müdürlüğünce 03.02.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan -Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı- ihalesi üzerinde kalan davacıların sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesinde iki ortağın imzasının eksik olduğundan bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptıkları itirazen şikâyet başvurusunun re...

Devamını oku

26-09-2020 - 690

Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi
Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... Yapı Enerji Ltd. Şti. ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat i...

Devamını oku

26-09-2020 - 774

Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Taşınmazın İfrazı
6537 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesine göre, -Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 672

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu
Davacı, davalı ile boşandıklarını, taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine şeklinde karar verildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 492

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaali İşlem - Dürüstlük Kuralı
Davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı ve İbrahim in miras payı oranında davanın kabul edildiği, bu hali ile mirasbırakan ile davacı arasındaki ilişkinin vekalet görevinin kötüye kullanılması olduğunun kesinleşen mahkeme kararı ile sabit olduğu eldeki davada ise muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı davacı ve davalının...

Devamını oku

26-09-2020 - 885

Tapu İptali Ve Tescil - İspat - Yargılama Giderleri
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 803

Tapu İptali Ve Tescil - 5543 Sayılı İskan Kanunu
Davacı, 2510 sayılı Kanun uyarınca davalıların hak sahibi sayılmasına karar verilerek 1694 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına tahsisen tescil edildiğini, bilahare Mahalli İskan Komisyonunun 27.04.2012 tarih ve 337 sayılı kararı ile, başvuru veya hak sahipliği karar tarihinden önce başvuru sahibi ... ın Bağ-Kur kaydının bulunması nedeniyle hak sahipliği...

Devamını oku

26-09-2020 - 529

Tapu İptali Ve Tescil - İyiniyetli 3. Kişiler
Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 521

Tapu İptali Ve Tescil - Muris Muvazaası - İspat
Dinlenen davacı tanıkları mirasbırakanın ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilgi ortaya koymamışlar, aksine dairelerden bir kısmını satarak erkek evlatlarına ... de ev yaptırdığını bildirmişler,...

Devamını oku

26-09-2020 - 619

Tapu İptali Ve Tescil - Tazminat
Yargılamanın seyri sırasında 3. kişilere devredilen dava konusu taşınmazlar bakımından 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 125. maddesine göre davanın tazminata dönüştürüldüğü, halen davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazlar bakımından ise davanın iptal tescil olarak devam ettiği kuşkusuzdur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 816

Tapu İptali Ve Tescil - Tenkis
Somut olayda, davacı taraf, mirasbırakanın işlem tarihinde hukuki ehliyeti haiz olmayıp kandırılması suretiyle işlemin gerçekleştirildiğini, mirasçılardan mal kaçırıldığını, bedeller arasında fark olduğunu iddia ederek miras bırakanın 2007 yılında yaptığı tapu devir işleminin tenkise tabi kısmının tenkisi ile taşınmazın bütün mirasçılar adına kay...

Devamını oku

26-09-2020 - 754

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası
Dava, davalı ….. ….. ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olm...

Devamını oku

26-09-2020 - 838

Tasarrufun İptali - Aciz Vesikası
Somut olayda, zabıta araştırmasına göre borçlunun babası ile oturduğu aynı zamanda MERNİS adresi olan yere gidilerek tutulan 05.12.2015 tarihli haciz tutanağında, adresin kapalı olduğu, apartman görevlisinin, borçlunun babasının oturduğunu, borçluyu soranın çok olduğunu belirttiği, kapıya not bırakıldığı ve yapılacak başka bir işlem kalmadığından hacze...

Devamını oku

26-09-2020 - 826

Tasarrufun İptali - Kredi Çekmek - İyiniyet
Davalı üçüncü kişinin araç için kredi çekmiş ve aracı kullanıyor olması ya da farklı şehirlerde oturuyor olması borçlunun mali durumunu bilmediğini ispat için yeterli değildir....

Devamını oku

26-09-2020 - 888

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası
Davaya dayanak yapılan takip dosyası Trabzon İcra Müdürlüğünde yapılmış olup, davalı icra dairesinin yetkisine de itiraz ettiğinden İİKnun 50.maddesi uyarınca bu hususun ele alınması gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 898

Yetkisiz İcra Dairesi - İtirazın İptali - Yetkili Mahkeme
Davacı işçinin fiilen işi yaptığı yer ... ilçesinde, davalı şirketin adresi ise ... ilçesindedir. Bu durumda, İstanbul İcra Daireleri takip için yetkili değildir. Ancak davalı işveren borca itiraz ederken, icra takip dosyasında yetki itirazında bulunmamıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 606

Yök Kanunun Bazı Maddeleri Hakkında İptal Talebi
7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan......

Devamını oku

27-09-2020 - 1166

Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddi - Vekalet Ücreti
-Dava şartı yokluğu- sebebiyle reddedilen davada davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmelidir....

Devamını oku

25-09-2020 - 583

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Ücret
Somut olayda ihtilaf, taraflar arasındaki sözleşmenin ücret başlıklı maddesinde yer alan -10.000 TL ücretin yerel mahkemenin kısa karar verdiği gün ödeneceği- hükmünden kaynaklanmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 760

İhalenin Feshi Davası - Ecrimisil
Somut uyuşmazlıkta, cebri ihale 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup davalılardan ... tarafından açılan ihalenin feshi davası reddedilerek 20.12.2013 tarihinde kesinleşmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 857

Taşınmazın Aynına İlişkin Davalar - Yetki
Tapu kayıtlarına göre dava konusu taşınmazın İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Bağcılar ilçesinin Bakırköy Adli Yargı çevresine bağlı olduğu ve Bakırköy yargı çevresi sınırları içerisinde kaldığı sabittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 953

Sahte Malullük Raporu - Geriye Dönük Talep - Ceza Dosyası
Dava hukuki nitelikçe; davalılardan sigortalı Cemal e, maluliyeti gerektirecek biçimde herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen diğer davalı Haydar tarafından gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş rapora dayanılarak Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanuna göre bağlanan malullük aylığının; ...

Devamını oku

25-09-2020 - 769

Önalım Hakkı - Tapu İptal ve Tescil
Davacı vekili, davalının, müvekkilinin de payı bulunan ...İlçesi, Afşar Köyünde bulunan 2347, 7149 ve 7150 parsel sayılı taşınmazlarda pay satın aldığını belirterek, davalının satın aldığı paylar hakkında önalım hakkını kullandıklarından bahisle söz konusu payların tapusunun iptalini ve müvekkili adına tescilini ...

Devamını oku

25-09-2020 - 630

Kariye Camiinin Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilmesi
Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, 2762 sayılı Kanunun anılan 10. maddesinde öngörülen şartlardan hiçbiri gerçekleşmeden alınmış, gerekli şekil şartlarına da uyulmamıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1008

Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Yapılan İmalatlar
Dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; sundurmanın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapıldığı, etrafının açık, taşıyıcı sisteminin ise ahşap malzemeden, üzerinin hafif ve basit malzeme ile örtülü olduğu...

Devamını oku

25-09-2020 - 819

Avukatın Azli - Avukatın Ücret İsteme Hakkı
Somut olayda çözümlenmesi gereken ilk husus davalılarca davacı avukatın gerçekten azledilip azledilmediği, azledildi ise azlin hangi tarihte gerçekleştiği, ücret isteme hakkının muaccel olup olmadığı ile azlin haklı mı yada haksız mı olduğu,...

Devamını oku

25-09-2020 - 802

Kararda Temyiz Süresinin Yasada Düzenlenen Süreden Farklı Gösterilmesi
Anayasa Mahkemesi de birçok kararında; başvurucuların gerekçeli kararda belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülebileceği, mahkemenin kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü dikkate alındığında, temyiz süresinin mahkeme kararında farklı belirtilmiş olması karşısında, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 642

Hukuki Nitelendirmede Çelişki Olması
Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK nın 119/1-g maddesine göre; davacı dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri belirtmelidir. Yine HMK nın 33. maddesi hükmü uyarınca olayları bildirmek taraflara hukuki nitelendirmeyi yapmak ve ona uygun yasal düzenlemeyi tayin ve tespit ederek uygulamak mahkemeye aittir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 726

Suriye Uyruklu Mirasçılar - Mirasçılık Belgesinin İptali
Miras bırakandan Suriye uyruklu mirasçılarına intikal eden Türkiyedeki taşınmazların miras bırakanın ölüm gününden sonra yürürlüğe giren ve Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararnameleri karşısındaki hukuki durumu tartışılmamış,...

Devamını oku

25-09-2020 - 555

Feragat Dilekçesinin İrade Dışı Oluşturulması
Feragate ilişkin irade açıklamasının gerçeği yansıtmadığının bildirilmesi halinde, bu halin ya aynı dava içerisinde HMK nin 163.maddesine göre ön sorun (hadise) şeklinde ya da ayrı bir dava olarak incelenmesi olanaklı ve gereklidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1217

Çevre Denetim Tutanağı veya Tespit Tutanağı
Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin 10/05/2014 ve 12/05/2014 tarihli tutanakları ile dava konusu alana izinsiz hafriyat döküldüğünün tespit edildiği, çevre denetim tutanağı düzenlenmeksizin sadece bu jandarma tutanağı dayanak alınarak dava konusu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1157

Taşıma Sözleşmesi - Ex Works Satış
EXW (Ex Works ) teslim şeklinde: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine...

Devamını oku

24-09-2020 - 549

Kamu İhalesi - Ceza Davası - Hukuk Davası
Maddi olayları ve yasak fiilleri saptayan ceza mahkemesi kararının, tarafları yönünden kesin delil niteliği taşıdığı, ceza mahkemesinde bir maddi olayın varlığı ya da yokluğu konusundaki kesinleşmiş kabule rağmen, aynı konunun hukuk mahkemesinde yeniden tartışılmasının mümkün olmadığı, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1041

İşçiden Alınan Teminat Senedi
Kambiyo senetleri hukukumuzda aslından bağımsızdır. Bu durum genel kuraldır. Ancak bu genel kural işçi işveren ilişkisinde geçerli değildir. Eğer işveren işçisinden aldığı teminat amaçlı senedi takibe koymak isterse, zararını mutlaka kanıtlamalıdır. Yani bu senetler her şekilde icraya konulamazlar. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 635

Belediye Başkanının Dava Açma Yetkisi
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının onanmasına (aynen veya değiştirerek) yönelik büyükşehir belediye meclisi kararının belediye başkanınca iadesi üzerine ısrar yolunda verilen meclis kararlarının iptali için büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası ...

Devamını oku

24-09-2020 - 887

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 550

Belediye Meclis Kararının İptali
Dosyanın tekemmül sürecine veya diğer işlemlere yönelik tebligatların davacı olarak belediye başkanına, davalı idare olarak da belediye başkanının özel kalem müdürüne yapılmak suretiyle dosya tekemmül ettirilip esastan karar verildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1433

Belediye Meclis Kararının İptali - Yeniden Dava Açılması
Bakılan davada, belediye meclisinin 3.6.2011 tarih ve 38 sayılı ısrar kararı üzerine kesinleşen meclis kararına karşı davacı sıfatıyla belediye başkanı tarafından şahsen veya gerçek kişi sıfatı ile verdiği vekaletname ile yetkili kılınan avukat vasıtası ile tanzim edilen dilekçe ile dava ikame edilmesi gerekirken, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1834

Zamanaşımına Uğramış Bono - Sebepsiz Zenginleşme
Zamanaşımına uğramış bir bononun keşidecisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak alacak davası açılabilir. Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye aittir....

Devamını oku

24-09-2020 - 808

İtirazın İptali Davası - Dava Şartı
Aynı konuda mükerrer ilamsız takip yapılamaz. Usulüne uygun yapılmış bir takibin bulunması itirazın iptali davasında dava şartıdır. Mükerrer ilamsız takipte itirazın iptali davası için dava şartının gerçekleşmediği kabul edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 812

İcranın İadesi - İcra Memuru - İşlemleri Şikayet
İcranın iade edilmesine yönelik İcra Müdürlüğü işlemleri İİK 16. maddesi kapsamında şikayete tabi işlemlerdir. Bu işlemlerin iptali için genel mahkemelerde dava açılamaz....

Devamını oku

24-09-2020 - 873

Kefalet Sözleşmesi - Kefalet Limiti
6098 sayılı TBK nun 583. maddeleri uyarınca kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede kefalet tutarının açıkça belli olması gerektiğinden davalıların sözleşme içerisinde sorumlu olacağı kefalet limiti ayrıca ve açıkça gösterilmediği gibi kefillerin sorumluluğuna dair ...

Devamını oku

28-09-2020 - 503

Muris Muvazaası - Mal Kaçırma Kastı
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal tescil istemine ilişkindir. İnceleme konusu olaya gelince, dinlenen bir kısım davacı tanığı mirasbırakanın akit tarihinde sağlık durumunun iyi olduğunu...

Devamını oku

24-09-2020 - 1092

Yöneticilerin Sorumluluğu - Tapu İptal ve Tescil
Davalı şirket yöneticilerinin, kanun ve ana sözleşme uyarınca şirket menfaatlerini en üst düzeyde korumak, taşınmazı gerçek değeri üzerinden satıp satış bedelinin şirkete intikalini sağlamak, bu anlamda tedbirli bir tacirden beklenen özeni göstermek yükümlülüklerine aykırı davranarak, şirketin zarara uğramasına sebebiyet ...

Devamını oku

24-09-2020 - 610

Bedel Yönünden Verilen Bozma Kararı - Usuli Kazanılmış Hak
Yerel mahkemenin tapu iptal ve tecili talebinin reddine ilişkin ilk kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından onanması usul ve yasaya uygun ise de bedel yönünden verilen bozma kararı maddi hataya dayandığından usulî kazanılmış hak oluşturmayacaktır. ...

Devamını oku

28-09-2020 - 569

Fazla Fatura Kesen Eczacı - Bilirkişi Kurulu
Davacı, eczacı olduğunu, eczanesini işlettiğini, davalının soruşturma raporuna dayanarak sigortalıya vermediği ilaçları vermiş gibi İl Müdürlüğüne fatura ettiği, bedelini aldığı gerekçesi ile yedi yıl süre ile sözleşmeyi feshettiğini, işlemin yasal olmadığını...

Devamını oku

24-09-2020 - 1223

Vekaletsiz İş Görme - İtirazın İptali - Likit Alacak
Dava, eser sözleşmesi niteliğindeki araç tamirinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1465

Ön İncelemeden Önce Borcun Ödenmesi - Vekalet Ücreti
Olaya bakıldığında; mahkemece, davanın ön inceleme tutanağı imzalanmadan önce konusuz kalması nedeniyle belirlenen ücretin yarısına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde tamamına (15.591,25 TL) hükmedilmesi hatalı olup, kararın salt bu yönüyle kaldırılarak, Tarifenin 6.maddesi hükmü uyarınca belirlenen ...

Devamını oku

24-09-2020 - 721

Olumlu Yetki Tespitine İtirazın İptali İstemi
Somut uyuşmazlıktaki yetki tespit işlemi incelendiğinde; davalı Sendikanın dava dışı Belediye Başkanlığından ilgili Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri talep edip Bakanlığa sunduğu, Belediye Başkanlığı’nın yazısında işin 4734 sayılı Yasanın 62/e maddesi kapsamında verilen bir ihale olarak değerlendirilmesi ...

Devamını oku

29-09-2020 - 675

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Aşırı Dengesizlik
Avukatlık Kanununun 163 ve 164. maddeleri hükmü gereğince, Avukatlık Ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış olmakla kural olarak sözleşme geçerlidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1190

İhtiyati Haciz Verme Koşulları
Davacı defter ve belgeleri üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan raporun tek başına İİK nın 257/1.maddesindeki koşulların gerçekleştiğini ispatladığı öne sürülemez, zira HMK nın 282.maddesine göre hakim bilirkişi raporunu diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1163

Yeni Kurulan Şirket - Tüzel Kişilik Perdesi - Kötüniyet Tazminatı
Somut olayda asıl uyuşmazlık; asıl borçlu şirket dışındaki yeni kurulan diğer davalı şirketin tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınarak kötü niyetle, mal kaçırma ya da alacağın tahsilini kısmen veya imkansız hale getirme yönündeki eylemlerinin bulunup bulunmadığı noktasındadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 519

Genel Kurul Kararının İptali - Yasaklı Kişiler
Dava, davalı şirketin 16.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında gündemin 2., 3., 4., 5. ve 8. maddeleri uyarınca alınan kararların iptali ve/ veya butlan olduğunun tespiti istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1139

Islahtan Önce Haksız Azil - Vekalet Ücreti
Davacı tarafından davalının vekilliğinin üstlenildiği ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/278 esas sayılı dosyasında, davanın açıldığı tarihte dava değeri 16.000,00 TL olup, davalı yanca davacının azledildiği tarihten sonra yapılan ıslahla dava değeri artırılmıştır. Dolayısıyla davacının vekalet ücret alacağı belirlenirken azil tarihindeki dava değe...

Devamını oku

29-09-2020 - 653

Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - İyiniyet
Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, bu plan uyarınca verilen ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, ruhsatın plan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda...

Devamını oku

23-09-2020 - 721

Başvuru ve Tercih Hakkı Verilmesi İstemi
2014 yılında yapılan yazılı sınavda 80,00 puan, sözlü sınavdan ise 79,00 puan alan ancak tercih yapma hakkı elde etmiş olmasına rağmen (16/04/2014 tarihinde gerçekleştirilen atamalarda) tercihte bulunmayan ve hakkında atanmasını gerektiren bireysel bir mahkeme kararı olmayan davacının, 21-27 Ekim 2015 tarihleri ...

Devamını oku

29-09-2020 - 959

Avukatlık Ücret Sözleşmesi - Fahiş Ücret
Taraflar arasında imzalanan Avukatlık ücret sözleşmesinin ücret ile ilgili bölümünün geçerli olup olmadığının tespiti ile sözleşmede kararlaştırılan ücret fahiş değilse sözleşmedeki ücrete, fahiş ise hükme esas alınan bilirkişi raporlarında belirtilen maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 784

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tenkis
Davacıların eşi ve anneleri olan mirasbırakanın kızı ...nin 29.05.2013 tarihinde öldüğü ve miras bırakan ...in ölümünden sonra geçen sürede muvazaa iddiasına dayanarak dava açmadığı açık olup dinlenen tanık beyanlarından miras bırakanın uzun yıllar hasta olduğu, bakımı ve ihtiyaçları ile ağırlıklı olarak davalıların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 642

Tapu İptal ve Tescil - Aldatma - Hile
Somut olayda, dava dilekçesi içeriği ve iddianın ileri sürülüş biçiminden yanlar arasındaki uyuşmazlığın hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili isteğine ilişkin olduğu açıktır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 990

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir
Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, işbu ilamın onanmasına karar verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 842

Vasiyetnamenin İptali - Tazminat - Tenkis
Dava, ehliyetsizlik ve irade fesadı hukuksal nedenlerine dayalı vasiyetnamenin iptali, olmadığı taktirde tenkis ile muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteklerine ilişkindir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 685

Kamu Alacağı - Genel Haciz - Seçimlik Hak
Kamu alacağının, genel haciz yolu ile takip edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda seçimlik hakkı bulunan davacı, genel hükümler uyarınca takip ve dava yoluna başvurabilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 821

İhtiyati Tedbir - Mülkiyet Hakkı
Başvuru, murise karşı açılan ve varisler tarafından devam ettirilen davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 949

Fetö - İhraç - Baro Levhasına Yazılma
Başvuru, baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

23-09-2020 - 760

Yetkili İcra Dairesi - İtirazın İptali
İtirazın iptali davasının öncelikle görülme şartı; yetkili icra müdürlüğünde usulüne uygun yapılıp süresinde itiraz ile durmuş bir icra takibinin bulunmasıdır. Bu husus dava şartı olup dava şartının bulunup bulunmadığının mahkemece resen dikkate alınması gerekir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1299

Çek İptali - Zayi - İstirdat
Yargıtay içtihatlarına göre Çek iptali davaları, özelliği itibari ile hasımsız açılan davalardan olup, yapılan yargılama sırasında çek hamilinin ortaya çıkması durumunda, çek iptali davasını açan davacıya, mevcut çek hamiline karşı çek istirdadı davası açması konusunda süre verilmeli, istirdat davasının açılması halinde, ...

Devamını oku

04-10-2020 - 801

Hakem Heyeti Kararlarının Kesinleşmesinin Gerekmemesi
Takibe konu kararın, Tahkim Yasası gereğince verilmiş konusu para olan Hakem Heyeti kararı olduğu, yasanın ilgili maddesi gereğince Hakem Heyeti kararlarının, mahkeme ilamlarının icrasına ilişkin genel hükümler uyarınca yerine getirileceği...

Devamını oku

23-09-2020 - 530

Menfi Tespit - Muvazaa - İptal - İcra Mahkemesi
Dava 6098 sayılı TBK nın 19. maddesine göre açılan davalı alacaklı ve borçlu arasındaki muvazaa ilişkisinin tespitine ilişkin olup, genel mahkemelerde görülen bu davada mahkemenin İcra Mahkemesinin yerine geçerek takibin iptaline ilişkin hüküm kurması mümkün olmayıp sadece tespit hükmü kurmakla yetinmesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 2116

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

04-10-2020 - 831

Ehliyete El Konulması - Promil Sınırı
Dava, davacının alkollü olarak araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınmasına ilişkin işlem ile davacıya idari para cezası verilmesine dair işlemin iptali istemine ilişkindir....

Devamını oku

04-10-2020 - 760

Belgesi Olmayan Kişilere Tüfek Satan Satıcı - İznin İptali
Satıcılık (bayilik) belgesinin iptalini gerektiren hallerin sınırlı olarak sayıldığı, satın alma belgesi olmayan şahıslara yivsiz av tüfeği satma fiilinin yaptırımının ise belge iptali olarak değil, idari para cezası verilmesi şeklinde düzenlendiği, ...

Devamını oku

04-10-2020 - 786

Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Yazılı Delil
Muvazaalı işlemin tarafları, iddialarını yazılı delille kanıtlamak zorundadır. Bu husus 05/02/1947 tarih ve 20/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile de kabul edilmiştir. Bu tür işlemlerde iddianın yazılı delille kanıtlanması zorunludur....

Devamını oku

04-10-2020 - 587

Ölmeden Önce Mirasçılıktan Çıkarma Davası
Davacı tarafça ileride yapılması muhtemel mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarruf, yine buna bağlı olarak ileride davalı tarafça açılması muhtemel ölüme bağlı tasarrufun iptali davasına konu ıskat hallerini şimdiden tespit ettirmesinde,...

Devamını oku

04-10-2020 - 575

Yürürlükten Kaldırılan Karar - İdari Para Cezası
Dava, davacı şirket tarafından; Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş sermayesinin %10 unu ve dolaşımda bulunan paylarının nominal değerinin %50 sini aşan payların VII-128-1 sayılı Pay Tebliğinin ilgili maddesine aykırı...

Devamını oku

04-10-2020 - 778

5996 Sayılı Kanunda Geçen Bazı İbarelerin İptali İstemi
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 53. maddesiyle eklenen üçüncü ve dördüncü...

Devamını oku

05-10-2020 - 679

Evlilik Öncesinde Mevcut Olan Hastalığın Saklanması - Nispi Butlan
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin, evlilik öncesi mevcut olan hastalığını gizlediği vakıasının boşanma sebebi oluşturmayacağı, ancak evliliğin nispi butlan ile iptalinin...

Devamını oku

05-10-2020 - 920

Alkolmetre İle Ölçümü Reddeden Sürücü - Ehliyetin Geri Alınması
Davacının sürücüsü olduğu araç ile kollukça müdahil olunmayan maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra aracı ile önce Polis Merkezi Amirliğine, sonrasında yine aracı ile diğer Polis Merkezi Amirliğine gittiği...

Devamını oku

14-10-2020 - 1066

Dekontta Sadece Borç Kelimesinin Bulunması
Açılan dava itirazın iptali davası olup icra dosyasındaki değer 56.000,00 TL olarak gösterilmiş ve dayanak banka dekontları 15/10/2015 tarihli dekontun 54.000,00, TL lik banka dekontun açıklama...

Devamını oku

18-10-2020 - 714

Süleymaniye Camii Mezarlığına Defin Kararının İptali
Özal ın ölümünde Belediyelerce tesis edilmiş bulunan mezarlık dışındaki bir yere gömülmesini gerektirecek şekilde bir -fevkalade hal-in varlığından sözetmek olanağı yoktur. Bu nedenle, aksi yoldaki Bakanlar...

Devamını oku

18-10-2020 - 899

Taşıma Ruhsatı Talebinin Reddi
Ağır Ceza Mahkemesi kararının davacı yönünden hukuki bir sonuç doğurabilmesi, ancak denetim süresi içerisinde bir suç işlenmesi halinde mümkün olduğundan ve Mahkemenin belirlediği 5 yıllık deneme...

Devamını oku

20-10-2020 - 747

Memurluktan Çekilmiş Sayılma - Tazminat
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken müstafi sayılan davacı tarafından, çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin İdare Mahkemesince iptal edildiğinden bahisle açıkta kaldığı sürelerde...

Devamını oku

17 Şubat 2022, 20:17 - 209

Takibe İtiraz Edilmesi - Doğrudan Alacak Davası Açılması - Hak Düşürücü Süre
Her ne kadar davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu alacağın tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlattıklarını ve takibin davalının itirazıyla durduğunu beyan etmiş ise de dava dilekçesinin istem ve sonuç kısmında; ...müvekkilin alacaklı olduğunun tespiti...

Devamını oku

20-10-2020 - 724

Psikiyatrik Sorunlar - Disiplin Cezası
Dava .... Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görevli olan davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanununun 8. maddesi ve 19. maddesinin (a) fıkrası uyarınca tesis edilen ...

Devamını oku

20-10-2020 - 650

Subay Sözleşmesinin Yenilenmemesi - İptal İstemi
Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. Bakılan olayda, davacının sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi,...

Devamını oku

25-10-2020 - 862

İtiraz Dilekçesinin Tebliğ Edilmemesine Rağmen İtirazın İptali Davası Açılması
Dava, kooperatif alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. İcra takibinin takipsiz bırakılması hususu kanunumuzda düzenlenmiştir. Buna göre İcra Müdürlüğünün işlemden...

Devamını oku

27-10-2020 - 828

Bir Kaç Paftaya Bölünebilecek Taşınmazda Sadece Dava Konusu Kısım İçin Karar Verilebileceği
Uyuşmazlık konusu taşınmazın, civarındaki taşınmazlara oranla daha az yoğunlukta yapılaştığının da görüldüğü, diğer taraftan, davalı idarenin savunması ve eklerinden dava konusu...

Devamını oku

29-10-2020 - 548

Bononun Teminat Bonosu Olduğu İddiası Yazılı Delil İle İspatlanmalıdır
Davacı taraf, davalının aldığı mallar karşılığında verdiği bono bedelini ödemediğini iddia ederek bonoya dayalı takip yapmış, itiraz üzerine eldeki davayı açmıştır. Davalı taraf ise dava konusu bononun taraflar arasındaki...

Devamını oku

29-10-2020 - 2384

Proje Okulu - Öğretmen - Atama - İptal İstemi
Güzel Sanatlar Lisesinde -Müzik (Piyano) Öğretmeni- olarak görev yapan davacı tarafından, aynı ilçede bulunan ... Ortaokuluna atanmasına ilişkin 03/10/2016 günlü işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve 01/09/2016...

Devamını oku

29-10-2020 - 741

Borçlunun Parasını Kendisi Vererek Başkaları Üzerine Tescil Ettirdiği Taşınmazlar İçinde Tasarrufun İptali Davası Açılabilir
Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür....

Devamını oku

29-10-2020 - 687

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm
Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması halinde doğru temele dayanan önceki tarihli tapuya değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Ancak, dava konusu olayda davalı tescil ilamı ile oluşan tapu kaydına...

Devamını oku

29-10-2020 - 779

Varlık Yönetim Şirketlerinin Vergiden ve Harçtan Muaf Olduğunu İfade Eden Kanun Hükmünün İptali İstemi
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesinin altıncı fıkrasının Anayasanın 2., 10. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir....

Devamını oku

29-10-2020 - 559

Kamu İhale Kurulu Kararı - İptal Talebi
... İhalesine katılan davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulunun 23/08/2019 tarih ve 2019/UY.I-987 sayılı kararının iptali istenilmiştir....

Devamını oku

30-10-2020 - 531

Dava Dosya Bilgilerini Yetkili Olmayan Kişilere Açıklama - İşten Çıkarma
İdarece işlemin sebep unsuru olarak gösterilen fiillerin, -Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak- hükmü kapsamında görülerek davaya konu disiplin...

Devamını oku

30-10-2020 - 842

Ayasofyanın Müzeye Çevrilmesi Konulu Bakanlar Kurulu Kararının İptali
Ayasofyanın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzeni ile güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu, Ayasofyanın,...

Devamını oku

31-10-2020 - 781

Gerçek Bir Durumun İspatı İçin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi
Çıplak mülkiyet sahibi Hazine, mera olduğunu iddia ettiği yer için tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istemiyle dava açabilir....

Devamını oku

31-10-2020 - 521

Mazeret Dilekçesinin Delillendirilmesi İçin Süre Verilmemesi Bozma Sebebidir
Mahkemece 13.06.2019 tarihli duruşmada davacının mazeret dilekçesinin belgeli olmaması gerekçesi ile reddine, davacının duruşma gününden haberdar olmasına karşın davayı takip etmediğinden...

Devamını oku

11-11-2020 - 727

Riskli Alan İlanı Tebliğ Edilmemişse Öğrenme Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstenebilir
Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı ancak, davacıya ayrıca tebliğ edilmediği, davacı bu kararı hangi tarihte öğrendiğini belirtmemiş ise de, davacının, maliki olduğu binanın kentsel...

Devamını oku

11-11-2020 - 861

Anlaşmalı Boşanma Protokolünden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Velayet
Protokolde uyuşmazlığa konu -eğitim giderlerinden sorumluluk- maddesi -velayet- hükmünden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla -velayetin değiştirilmesi- hâlinde söz konusu hükmün geçerliliğini yitirdiği kabul...

Devamını oku

13-11-2020 - 678

İcra Kefaletinin İptali Talepli Davalarda İcra Mahkemesi Değil Genel Mahkemeler Görevlidir
Eldeki davada şikâyetçiler vekili tarafından ihtiyati haciz kararının infazı sırasında borçlu şirketin ticari itibarının zarar görmesini engellemek amacıyla haciz baskısı altında müvekkillerinin kefil olması nedeniyle haciz...

Devamını oku

14-11-2020 - 842

Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Tavzih Yoluyla Değiştirilemez
İnceleme konusu olayda yerel mahkemece vekâlet ücretine ilişkin hüküm fıkrası tavzih yolu ile değiştirilmiş olup bu husus açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. gerekçesiyle hüküm ve tavzih kararı...

Devamını oku

14-11-2020 - 547

Taraflardan Birinin Tacir Olması ve Taşınmazın Öncesinde Şirket Adına Kayıtlı Olması Davaya Ticari Nitelik Kazandırmayacaktır.
Taraflardan birinin tacir olması ve taşınmazın öncesinde şirket adına kayıtlı olması davaya ticari nitelik kazandırmayacaktır. O halde mahkemenin taraflardan birinin tacir olması...

Devamını oku

14-11-2020 - 633

İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Yazılı Delil İle İspat Gereklidir
İnceleme konusu olaya gelince; davacıların yazılı delil olarak dayandıkları 17.12.2012 tarihli belgede, davalının imzası bulunmadığı gibi mahkemece hükme esas alınan davalının 16.05.2017 tarihli duruşmadaki beyanında ve davalı tarafından gönderilen e-mailde...

Devamını oku

14-11-2020 - 676

Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Evlada Yapılan Satışta Tapu İptal Talebinin Kabulü Gerektiği
İnceleme konusu olayda; tarafların murisin çocukları oldukları, mirasbırakanın ölümünden önce davalı ile birlikte oturduğu, davalının alım gücünün bulunmadığı, mirasbırakanın, çekişmeli taşınmazı satma ihtiyacı...

Devamını oku

14-11-2020 - 1147

Davanın Islah Miktarının Belirlenememesinin Yargılamaya Etkisi
İnceleme konusu olayda; dosya içeriğinden davacı tarafın ıslah dilekçesinin davanın tamamen ıslahına mı yoksa kısmen ıslahına mı yönelik olduğunun açıklığa kavuşturulmadan sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Hal...

Devamını oku

15-11-2020 - 933

Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İle El Atmanın Önlenmesi İstemi
Asıl ve birleştirilen dava hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil; birleştirilen dava el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. İnceleme konusu olayda, davacının satış iradesinin bulunduğu, hatta...

Devamını oku

15-11-2020 - 591

İstinaf Süresinin Yanlış Belirtilmesi Durumunda Belirtilen Sürenin Geçerli Olduğu
İnceleme konusu olayda; İlk derece mahkemesinin kısa ve gerekçeli kararında, istinaf kanun yoluna başvuru süresinin 15 gün olarak belirtildiği, gerekçeli kararın davalı vekiline tebliğ edildiği, davalı vekilinin mahkemece belirtilen 15 günlük sürenin son gününde, ancak yasayla...

Devamını oku

15-11-2020 - 792

Gazetecinin İş Sözleşmesinin Feshi Üzerine Açtığı Yıllık İzin Ücreti Talepli Davada Mahkemece Kurulan Hükmün Dayanağının Anayasa Mahkemesince İptal Edildiği
Davacı gazeteci iş sözleşmesinin feshi üzerine açtığı davada yıllık izin ücretini talep etmiştir. Mahkemece, fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlalıkları hüküm altına alınmış ise de, Anayasa Mahkemesinin...

Devamını oku

15-11-2020 - 652

İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinde Hakkın Tartışmalı Olmaması Gerektiği
Haftalık 45 saatlik çalışma aşılmadığından sadece gece çalışmasından kaynaklı haftalık 9 saatlik fazla mesai çalışması ise bu çalışmanın normal kısmı aylık ücret içerisinde ödendiğinden sadece zamlı ödemesi...

Devamını oku

19-11-2020 - 813

Bozmaya Uyulması İle Lehine Bozulan Tarafın Usuli Kazanılmış Hakkı
Mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi halinde mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Bozmaya uyulmakla, bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur. Öte yandan,...

Devamını oku

22-11-2020 - 824

Mirasbırakan Tarafından Kullanılan Kredi Nedeniyle Ödenmeyen Kredi Taksitlerinin Tahsiline Yönelik Mirasçılar Aleyhine Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi
Tüketici işlemi niteliğindeki banka kredileri nedeniyle, hayat sigortası yapılmış olması durumunda, bankanın poliçe limitleri dahilinde kalan kredi alacağını öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi zorunludur. Bu husus, banka tarafından tüketicinin mirasçıları...

Devamını oku

09-01-2022 - 749

Banka, Tüketici Kredisinden Doğan Alacak İçin Önce Müteveffanın Sigorta Şirketine Karşı Hukuki Yolları Tüketmelidir
Davacı banka mirasçılara karşı icra takibine geçtiğini ve davalıların takibe haksız olarak itiraz ettiklerini beyan ederek eldeki davayı açmış ise de sigorta poliçelerinin üzerinde davacı Bankanın adına dain ve mürtehin kaydı...

Devamını oku

01-12-2020 - 915

Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat İstemine İlişkin İtirazın İptali Davası
İnceleme konusu olayda, davalının davacıya (davanın halefiyete dayalı olarak açıldığı gözetildiğinde davacının sigortalısına) karşı sorumluluğu, yasadan (K.T.K. Ve B.K.) kaynaklanan müteselsil...

Devamını oku

10-03-2021 - 336

İhale İçin Teminatın İrat Kaydedilmesi - Belediye Tarafından Dava Açılmaması
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığı, taşınmazın devrinin yapılabilmesi için davacının yükümlülüklerini yerine getirerek Varlık Satış Sözleşmesini imzalamak üzere idarede...

Devamını oku

12-12-2020 - 682

Atamaların Dayanağı Düzenleyici İşlemlerin Yargı Kararı İle Yürütmesinin Durdurulması Üzerine Kendilerine De Yeniden Tercihte Bulunma Hakkı Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvurular
Milli Eğitim Bakanlığı 1709 şube müdürlüğü kadrosu için, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olup, atamalar sırasında yalnızca sözlü sınav puanının esas alınması sonucu atanamayan ve bu işleme...

Devamını oku

13-12-2020 - 831

Kooperatif Üyesinin Kooperatife Karşı Başlattığı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası Arabuluculuğa Tabi Değildir
İcra takibiyle itirazın iptali davası arasındaki organik bağ da dikkate alındığında; [itirazın iptali] dava[sını] karakterize eden öğeler, borçlunun, itirazının iptaline ve takibin devamına karar verilmesiyle icra inkâr...

Devamını oku

27-12-2020 - 733

Tahsil Cirosu - Teminat Cirosu - Bono - Takibin İptali
Bonolar tahsil için ciro edilmişse, Banka ciro edenin vekili olup müvekkili adına takip edemez. Teminat cirosu ise, bu takdirde de cirantayı takip edemez; İcra ve İflas Kanununun 170/a maddesi uyarınca takibin iptali...

Devamını oku

27-12-2020 - 766

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Olmazsa Tenkis İstemi
-Muris muvazaası- olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir....

Devamını oku

27-12-2020 - 930

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu Kaydının İptali İsteminde Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir
Murislerin miras payına karşılık gelen bedel üzerinden davalı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yeniden yargılama yapılmasını...

Devamını oku

27-12-2020 - 596

Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Tazminat İsteminde Dava Konusu Taşınmaz Değerinin Davacı Tarafından Belirlenmesi Mümkün Bulunmadığından Dava Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir
Somut olayda, davacı taraf, dava dilekçesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası olduğunu belirtmek suretiyle eldeki davayı açmıştır. Dava konusu taşınmazın...

Devamını oku

27-12-2020 - 898

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası
Ölümle vekalet görevinin son bulduğu ve ölümden sonra da vekaletin kullanılması gereğine işaret eden bir hususun saptanmadığı, vekilin; vekil edenin ölümünü, başka bir deyişle...

Devamını oku

10-01-2021 - 890

Orman Kadastrosu Sınırları İçerisinde Bırakılan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescil Davası Orman Yönetimi Tarafından Askı İlan Süresi İçerisinde Açılsa Dahi Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir
Orman yönetimince, orman kadastrosu sınırları içinde bırakılan taşınmazın tapu kaydının iptali isteğiyle genel mahkemede açılan dava, askı ilan süresi içinde açılmış olsa bile orman kadastrosuna itiraz davası...

Devamını oku

17-01-2021 - 659

Sözleşmeden Kaynaklanan Ücret Alacağı Nedeniyle İtirazın İptali İsteminde Görevli Mahkeme İş Mahkemeleridir
Türk Borçlar Kanununun ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen, hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü...

Devamını oku

21-01-2021 - 568

Fiili Kullanıcı Olmamasına Rağmen Abonelik Sözleşmesini İptal Ettirmeyen Abone Kullanım Bedelinden Müteselsilen Sorumludur
Abonelik sözleşmesini imzalayan ve aboneliği devam eden davalı abone, kullanılan miktar bakımından dağıtım yapan kuruma karşı sözleşme gereği sorumludur. Kullanımın normal ya da kullanım olmasının da sonuca etkisi bulunmamaktadır....

Devamını oku

25-01-2021 - 736

İtiraz Yoluyla Yapılan Başvuru Neticesinde Anayasa Mahkemesinin İlgili Hükmü İptal Etmesi Durumunda Başka Mahkemelerdeki Derdest Davalarda da Bu Husus Dikkate Alınarak Karar Verilmelidir
İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine...

Devamını oku

28-01-2021 - 838

Ücret Alacağı Nedeniyle İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Talebi
Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul...

Devamını oku

29-01-2021 - 983

Boşanan Eş ile Birlikte Yaşama - SGK - Yersiz Ödeme - İcra Takibi - İtirazın İptali - İcra İnkar Tazminatı
Hakkında verilen boşanma kararı kesinleşen davacıya, hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla bağlanan ölüm aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlendiği gerekçesiyle davacı Kurumca kesildiği...

Devamını oku

29-01-2021 - 883

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Usulsüz Tebligat - Hukuki Dinlenilme Hakkı
Davalının Bakırköy Tüketici Hakem Heyetine başvuru dilekçesinde adres olarak Basınköy Tepe Sok. No:5/C, Bakırköy-İstanbul adresini gösterdiği, Bakırköy Tüketici Hakem Heyetinin 28.05.2014 tarihli kararında da...

Devamını oku

29-01-2021 - 801

Fatura Alacağından Kaynaklanan Takipte İtirazın İptali İstemini İncelemekle Görevli Daire Hakkında
Başkanlar Kurulu tarafından 10/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararla hazırlanan ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararıyla kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir....

Devamını oku

29-01-2021 - 941

Adli Emanete Teslim Edilen Çekin Aslı Olmaksızın Fotokopisi İle Takip Yapılabilir
Dayanak çekin süresi içerisinde, bankaya ibraz edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile tedbir konulduğundan çek aslının ibraz edilen banka tarafından hamiline iade edilmediği, çeke Cumhuriyet...

Devamını oku

30-01-2021 - 944

Tasarrufun İptali - İcra Dosyasına Borç İle İlgili Bilgi ve Belge İbraz Edilmemesi
Dava koşulları yönünden somut olaya bakıldığında, iptali istenilen tasarrufun 15.10.2014 tarihinde yapıldığı davanın beş yıllık süre içinde açıldığı, takibin kesinleştiği sadece İcra Müdürlüğünün takip dosyasında...

Devamını oku

30-01-2021 - 1032

Tasarrufun İptali - 4. Kişi İçin İptal Kararı
Dava konusu taşınmaz davalı borçlu tarafından davalı yeğenine satılmış o da sonraki bir tarihte diğer davalıya satmıştır. Davalı borçlu ile yeğeni arasındaki satışın iptali yerinde ise de diğer davalı yönünden davanın...

Devamını oku

31-01-2021 - 563

Kasko Poliçesinden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Bilirkişi Raporu
Bilirkişi raporu, hasar yönünden uzman olmayan mali müşavir bilirkişi tarafından hazırlanmış olup bu durum kanuna uygun olmayıp davacının gerçek zararının tespitine ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Sigorta...

Devamını oku

31-01-2021 - 920

Tasarrufun İptali Davasında Tasarrufun Yapıldığı Sırada Borçlunun Malvarlığı Yeterli İse Davanın Reddedilmesi Gerekir
Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için davacının davalı borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu tasarrufun borcun...

Devamını oku

31-01-2021 - 616

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı - Kurul Kararının İptali
Davalı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, kat malikleri kurulunda alınan ilgili kararın iptaline ilişkin verilen kararın davalılar ile İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş , diğer kişiler tarafından temyiz edilmesi üzerine...

Devamını oku

07-02-2021 - 594

İlçe Belediye Meclis Üyesi - Mali Yıl Bütçe Tasarısı - Belediye Meclisi Kararlarının İptali İstemi - Yetki
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilci olduğundan, kanuna göre belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya...

Devamını oku

07-02-2021 - 789

Disiplin Cezalarının İptali İstemi - Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararı
Disiplin cezalarının iptali istemiyle açılan davaları inceleyen idare mahkemeleri kararlarında, tek gerekçe olarak kesinleşmemiş bir ceza mahkemesi kararına yer vermemelidirler. Aksi halde, dayanak yapılan ceza...

Devamını oku

07-02-2021 - 607

Sözleşmeli Astsubay - Sözleşme Yenilememenin İptali
Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yaptığı yıllar arasında takdir belgeleri alan, sicil notu ortalaması 98,44 olan ve bu süreçte hiç disiplin cezası almayan davacı hakkında, birlikte çalıştığı iki sicil...

Devamını oku

07-02-2021 - 654

İtirazen Şikayet - Şekil Yönünden Red - Süresinde İtiraz
İtirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kararın iptali istenilmiştir. Davaya konu işlemin öğrenilmesinden itibaren itirazen şikayet başvurularına ilişkin 10 günlük sürenin davacılar bakımından da...

Devamını oku

07-02-2021 - 674

Ticari Alım Satım - İtirazın İptali - Arabuluculuk Dava Şartı
Netice-i talebin bir para alacağının tahsili veya tazminata ilişkin olduğu durumlarda, arabulucuya başvuru yapılmış olması dava şartıdır. İtirazın iptali davalarında davacı, bir para alacağının tahsilini...

Devamını oku

07-02-2021 - 947

İdare Lehine Tahsil Olunan Vekalet Ücreti - Avukatlara Dağıtımda Üst Sınır
Kurum avukatı olarak görev yapan davacının kurum lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretlerinden hak ettiği tutarın ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden...

Devamını oku

07-02-2021 - 1143

Özel Okullar - Malların Haczi - Eğitim Yılı Sonu
Ödenmemiş çek sebebiyle borçlu aleyhine uygulanan ihtiyati haciz kararına dayalı olarak icra memurluğunca alınan haciz kararlarının kaldırılması talebiyle yapılan şikâyet sonucunda itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu...

Devamını oku

07-02-2021 - 782

Yapı Kayıt Belgesi - Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edilmesi - Anayasaya Aykırılık
Ruhsat ve eki mimari projeye aykırı yapıldığı belirlenen taşınmazın ruhsata uygun hâle getirilmesi için yapı sahibi davacıya süre verilmesine, verilen sürede imar mevzuatına uygun hâle getirilmediği takdirde yapının yıktırılmasına...

Devamını oku

07-02-2021 - 652

Bekçi Olmanın Şartları - 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Hükmünün Kaldırılması
Dosyanın işlemden kaldırılması kararının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....

Devamını oku

07-02-2021 - 793

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi - İmara Aykırı Yapılar - Yıkım Kararı - İdari Para Cezası - İptal Edilmesi
27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; A. 1. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90. maddesine eklenen üçüncü fıkranın,...

Devamını oku

08-02-2021 - 541

Ödeme Emrinin İptali - Süre Aşımından Ret - Mahkemeye Erişim Hakkı
Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-02-2021 - 677

Tapu İptal ve Tescil - Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Taşınır Mal Niteliğinde Olduğu - Gizli Bağışlamanın Geçerli Olduğu
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir biçim koşuluna tâbi değildir. Bu nedenle...

Devamını oku

12-02-2021 - 603

Trafik Kazası - Haksız Fiil - Yetkili Mahkeme
Somut olayda, davanın konusu trafik kazasından dolayısıyla haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Davaya konu olay Kartepe/Kocaelide meydana gelmiş olup davalıların yerleşim yeri adresi de...

Devamını oku

28-03-2021 - 359

Hakem Kararının İptali İstemi, Müflisin Davacı Veya Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağına İlişkin Hükmün İstisnası Olan Acele Hallerdendir
Hakem kararının iptali talebi, Bölge Adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla uygun biçimde inceleme yapılıp, bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, Kanununda yer alan iptal...

Devamını oku

13-02-2021 - 647

Aile Konutu - Satış - İpotek - Eş Rızasının Şekle Tabi Olmadığı - Açık Rızanın Sözlü Dahi Olabileceği
Dava konusu taşınmazın davalı eşi tarafından satın alınarak, tescil edildiği ve aile konutu olarak kullanıldığı, bu taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek konulduğu, davacı kadının talebi üzerine taşınmazın tapu...

Devamını oku

13-02-2021 - 793

İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesinin Şartları
Davacı tarafından başlatılan takipte, sözleşmenin ilgili maddesine dayanılarak cezai şartın tahsili talep edilmiştir. Mahkemece, itirazın iptali ile icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş ise de davacı yararına icra...

Devamını oku

13-02-2021 - 762

Ticari Taksi Plakasının Terkin İşleminin İptali Dava Dilekçesi
Müvekkil tarafından …. tarihinde …. taksisini işletmek adına yeniden davalı emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunmuş, ancak kendisine ticari taksi plakasının …. tarih ve ..... sayılı İl Trafik Komisyonu kararı üzerine süresinde...

Devamını oku

14-02-2021 - 807

İtirazın İptali - Ecrimisil Alacağı - İcra İnkar Tazminatı - Likit Alacak
Dava, ecrimisil alacağı nedeniyle başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. İtirazın iptaline karar verilmesi halinde alacaklı taraf yararına icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için alacaklı tarafın haklılığının...

Devamını oku

09-05-2021 - 335

Atama İşleminin İptali - Memurun Kadro ve Derecesinin Gözetilmemesi
Memurların naklen atanmaları konusunda idarelerin sahip olduğu takdir yetkisi doğrultusunda, kamu hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, davacının Kültür ve Sosyal İşler...

Devamını oku

20-02-2021 - 1735

Hem İtirazın İptali Talebi Hem de Alacak İstemi Aynı Dava Dilekçesinde İleri Sürülemez
Davacı vekili dava dilekçesinde, öncelikle davalı hakkında yapılan icra takibine yapılan itiraza ilişkin olarak itirazın iptalini talep ve dava etmiş, talep sübut bulmadığı takdirde ise genel hükümlere göre alacak davası...

Devamını oku

20-02-2021 - 478

Ödeme Emrinin Gönderildiği Tebligata Mernis Adresi Olduğunun Şerh Düşülmemesi - Usulsüz Tebligat
Ödeme emrinin ilk olarak borçlunun bilinen adresine tebliğe çıkarıldığı, tebligatın iade edilmesi üzerine aynı adres olan mernis adresine tebliğ yapıldığı, tebligat evrakında sadece adresin başında -mernis adresi-...

Devamını oku

21-02-2021 - 489

Vekalet Ücretin Tahsili Talebi - Azlin mi İstifanın mı Önce Olduğu Hususunun Belirlenmesi Gerektiği
Davalı, davacının azilden önce istifa ettiğini savunmuştur. Dosya içerisinde yer alan Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili dosyasının incelenmesinde davacının anılan havale tarihli dilekçe ile istifa ettiği anlaşılmaktadır. Hal böyleyken mahkemece, azlin mi istifanın mı önce olduğu tespit edilerek, istifanın önce...

Devamını oku

22-02-2021 - 320

Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali - Bonoların İadesi - Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Dosya kapsamından, taraflar arasında adi yazılı şekilde devre mülk satış sözleşmesinin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına...

Devamını oku

22-02-2021 - 378

Devre Mülk Satış Sözleşmesinin İptali - Şekil Şartına Uyulup Uyulmadığını İncelemekle Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Devre mülk hakkı, taşınmazın müşterek mülkiyet payına bağlı bir haktır. Mevcut uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinde görülmesi için davaya konu sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi gerekli olmayıp, şekil şartına uyulup uyulmadığı hususunun tüketici mahkemesince...

Devamını oku

23-02-2021 - 402

İtirazın İptali - Yetki İtirazı Üzerine Yeniden Ödeme Emri Gönderilmemesi - Davanın Reddi
Alacaklının genel haciz yoluyla İcra Dairelerinde başlattığı takibe karşı borçlu, yasal süresinde icra dairesine yetkiye, borca ve faize itiraz etmiştir. Alacaklı tarafça borçlunun yetki itirazı kabul edilerek, dosya yetkili...

Devamını oku

23-02-2021 - 440

Davalının İhtara Rağmen Ticari Defterleri Sunmaması - Faturaya İlişkin Talep - İtirazın İptali
Dava fatura bedellerinin ödenmemesi üzerine davalı aleyhine başlatılan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Ödeme savunmasında bulunan davalı tarafın ödeme olgusunu dosya...

Devamını oku

23-02-2021 - 361

Kooperatife Üye Olunduğunun Tespiti Davası Beklenilmeden Taşınmazın Paylaştırılması Kanuna Aykırıdır
Dava, kooperatif üyeliğine dayalı tapu iptal ve tescil mümkün olmazsa tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davalı kooperatifin anılan tarihli genel kurulunda mali yetersizlik nedeniyle...

Devamını oku

24-02-2021 - 462

Kooperatif Aidat Alacağı - İtirazın İptali - Taleple Bağlılık İlkesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakim talep ve sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ayrıca davacının asıl alacak kısmında belirttiği su ve ecrimisil alacağından ne kastettiği...

Devamını oku

09-03-2021 - 343

FETÖ ile İrtibatı Sebebiyle Yargı Mensubunun HSK Genel Kurulunun Verdiği Kararla İlişiğinin Kesilmesi Konulu İptal Davası
Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen davacının,...

Devamını oku

10-03-2021 - 312

Ruhsatsız Binanın Tahliye ve Yıkım Kararının Hukuka Aykırı Olması
Yapının ruhsatsız ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı olduğundan bahisle 15 gün içerisinde tahliyesine ve yıktırılmasına, aksi halde belediye tarafından yıktırılacağına ve yıkım masraflarının % 20 cezalı olarak tahsil...

Devamını oku

10-03-2021 - 346

Yabancı Hekimlere Getirilen Kadro Muafiyeti - Kamu Yararı
Davacı tarafça yabancı hekimlerin bakanlık planlamalarından istisna olarak çalıştırılmalarına izin verildiği, Türk vatandaşı hekimler aleyhine olacak biçimde yabancı hekimlere tanınan bu kadro muafiyetinin eşitlik...

Devamını oku

17-03-2021 - 326

İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanması İşleminin İptali İstemi
Davacının yöneticilik görevinin ilgili KHK gereği sona erdiği, idarenin bu konuda bir takdir yetkisinin olmayıp bağlı yetki içinde olduğu, ayrıca Danıştay kararıyla düzenleyici işlem hükmünün eksik düzenleme...

Devamını oku

17-03-2021 - 335

Matrah ve Vergi Artırımına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeme
Resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....

Devamını oku

20-03-2021 - 322

İstinaf Başvurusunun Süresinde Olmadığından Reddine İlişkin Kararın İstinaf Edilmesi
İlk derece mahkemesince davalılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine ilişkin ek kararla ilgili olumlu-olumsuz bir karar verilmeden işin esası hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, öncelikle ek...

Devamını oku

20-03-2021 - 341

Çekişmeli Taşınmaz Hissesinin Bilerek Devredilmesi
Delil listesinde tanık deliline dayanmış ise de, tanık listesi sunmadığı gibi eldeki davadaki iddiaların sadece yazılı delil ile kanıtlanabileceğini beyan etmiştir. Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiası başta tanık...

Devamını oku

20-03-2021 - 336

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Talebinde Süre
Davacı abonesi olan davalının borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini, akabinde tahakkuk ettirilen faturaya kesme bağlama ücretinin ilave edildiğini, ancak davalının bu ücretin iadesi için yaptığı başvurunun...

Devamını oku

20-03-2021 - 408

Kat İrtifakı Olan Site - Ortak Gider Alacağı - Görevli Mahkeme
Kat irtifakı kurulu anagayrimenkulde, davalıdan ortak gider alacağının tahsiline yönelik icra takibinin, davalının ikametgah adresinde yapılmadığı gerekçesi ile özel dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiş ise de; Kat...

Devamını oku

21-03-2021 - 470

Cezai Şart - Amme Alacağı - Sözleşmeden Kaynaklı Borç
Davacı hazineye ait taşınmazın bir bölümü baz istasyonu kurulmak üzere davalıya kiraya verilmiştir. Sözleşmede kira süresinin sona ermesine rağmen kiralananın idareye teslim edilmemesi durumunda her geçen...

Devamını oku

24-03-2021 - 423

İtirazın İptali Davasında Kısmi İtiraz Bulunması Durumunda Bilirkişinin Hesap Yöntemi Nasıl Olmalıdır?
Davalı aleyhine başlatılan toplam takibe karşı davalı süresi içinde vermiş olduğu itiraz dilekçesinde, kısmi itirazda bulunmuştur. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, taraf defterleri, dayanak belgeler ve...

Devamını oku

24-03-2021 - 435

Uzun Zaman Boyunca Genel Kurul Kararının İptalini İstememe - Kötüniyet
Mahkemece, iddialar sabit görülüp, sahtecilik nedeniyle davanın süresinde açılmadığı yolundaki savunmanın geçerli olmadığından bahisle, genel kurulların mutlak butlan ile malül olduklarının tesbitine ve hiç...

Devamını oku

25-03-2021 - 355

Zamanaşımı İtirazı Kabul Edilirse Takibin İptaline Değil İcranın Geri Bırakılmasına Kararı Verilmelidir
Kanun gereğince, zamanaşımı şikayetinin kabulü halinde, icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptaline hükmolunması isabetsiz olduğu gibi, ilgili kanun maddesinde tazminata yer...

Devamını oku

25-03-2021 - 343

Kadastrodan Önceki Sebeplerle Dava Açma
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davanın kadastro tespit gününden önceki haklara dayalı mülkiyete yönelik tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, dosya içinde bulunan kayıt ve belgelerden davalıya...

Devamını oku

25-03-2021 - 443

Aynı Alacak için Hem İtirazın İptali Davası Hem de Alacak Davası Açılamaz
İtirazın iptali davasının açılması halinde aynı alacakla ilgili genel hükümlere göre alacak davası açılmasında hukuki yarar olmadığı, itirazın iptali davası süresinde açılmamış ise veya başka bir nedenle alacaklı...

Devamını oku

26-03-2021 - 347

Senette Çift Vade Olması
Uyuşmazlık; kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe dayanak senedin çift vadeyi içerip içermediği, çift vadeyi içerdiğinin kabulü hâlinde kambiyo vasfının bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre icra takibinin iptaline...

Devamını oku

28-03-2021 - 453

İcra İnkar Tazminatı Yargılamanın Sonuna Kadar Islah Olmaksızın Talep Edilebilir
Eksik harç tamamlattırıldıktan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, eksik harçla yargılama yapılıp, icra takibindeki alacağın tümü üzerinden takibin devamına karar verilmesi doğru olmamıştır. Kanun...

Devamını oku

31-03-2021 - 342

Mirasçılıktan Çıkarma - Çıkarmanın Geçersiz Olması Durumunda Davaya Tenkis Davası Olarak Devam Edileceği
Uyuşmazlık; ortak vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davada, 06/01/1998 tarihli vasiyetnamede ıskat sebebi yazılmasına rağmen delillere göre yasada aranan ıskat sebeplerinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

31-03-2021 - 415

Tasarrufun İptali Davası - Borcun Ne Zaman Doğduğu
Uyuşmazlık; davanın görülebilirlik şartlarından olan geçici ya da kesin aciz vesikasının dosya kapsamında bulunup bulunmadığı, davanın görülebilirlik şartlarından olan iptali istenilen tasarruf işleminin borcun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması...

Devamını oku

02-04-2021 - 379

Konut Finansmanı Kredisi - Taşınmazın Satışı - Sıra Cetveli - İpotek Akdine Konulan Diğer Kredilerin Teminatı Maddesinin Yanıltıcı Kayıt Olduğu
Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde aleyhine şikayet olunan banka tarafından konut finansmanı kredisinden kaynaklı ipotek tesis edilmiş ve ödenmeyen konut kredisi nedeniyle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu...

Devamını oku

02-04-2021 - 369

Kooperatif Üyesinin Aidatları Ödeyememesi - Faiz Miktarının Sınırı - Genel Kurul Kararının İptali İstemi
Kanundaki sınırlandırmanın davacı yararına uygulanması gerektiği, ancak burada, faize ilişkin genel kurul kararlarının bütünüyle hükümsüzlüğü değil, yasal faiz oranlarının iki katını geçen kısımlarının...

Devamını oku

02-04-2021 - 1096

Kooperatife Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası - Eşitlik İlkesinin İhlal Edilmediği
Dava konusu edilen konutun da içinde bulunduğu konutların mülkiyetinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla arsa sahibi S. Konut Yapı Kooperatifine geçmiş olması sebebi ile davacının üyesi olduğu davalı...

Devamını oku

05-04-2021 - 350

Kamulaştırma - Bedel Tespit ve Tescil - Sulu Tarım Arazisi
Dava, Kamulaştırma Kanununa dayanan bedel tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas...

Devamını oku

05-04-2021 - 395

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Oluşturulan Hakem Kurulunun Vermiş Olduğu Kararının İptali İstemi
Yargılama sonunda toplanan deliller ve bozma ilamına uygun olarak yapılan değerlendirme sonucunda, keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması, sözleşmenin tercümesinin alınması, hakemlerin görev belgesinin alınması...

Devamını oku

09-04-2021 - 1660

Yabancı Para Alacaklarına İlişkin Dava Değerinin Hesaplanması
Yabancı para borcu ile ilgili alacaklarda talep edilen yabancı paranın dava tarihindeki efektif döviz kuru karşılığı Türk Lirası üzerinden dava değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dava tarihi olan 05/11/2018 tarihi...

Devamını oku

09-04-2021 - 524

2. Altı Aylık Staj Dönemine Başlamayan Stj. Avukatın Takip Talebini İmzalaması - Takibin İptali
Avukat tarafından yetki belgesinin düzenlendiği ve takibe başlanılan tarihte stajyer avukat stajının ilk altı aylık bölümünde olup, bir avukat yanındaki ikinci altı aylık staj bölümüne başlamadığı için icra...

Devamını oku

09-04-2021 - 360

Önalım Hakkında Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Davalının İşlemin Tarafı Olması Hasebiyle Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunamayacağı
Hak düşürücü süre içinde davacının yasal önalım hakkını kullandığı, davalının sözleşmenin tarafı olmakla bedelde muvazaa iddiasına dayanamayacağı gözetilerek taşınmazın satış bedeli ile ödenmesi zorunlu...

Devamını oku

09-04-2021 - 360

Birleşen Dava Dosyası Hakkında Karar Vermeme Kararın Kaldırılması Sebebidir
Mahkeme tarafından birleşen dosya hakkında hüküm kurulmadan davalı için açılan işbu dosyadaki asıl dava yönünden davanın reddine dair hüküm kurulmuş, birleşen dosyanın davalıları yönünden hüküm kurulmamış ve mahkeme kararında...

Devamını oku

09-04-2021 - 351

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin Tanık Dinletmeye Muvafakat Verilmesi
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından karar verilmesine ve davalının muvafakati ile dinlenen tanık beyanına göre fatura konusu emtianın davalıya teslim edildiğinin sabit olması karşısında...

Devamını oku

10-04-2021 - 562

AYM İptal Kararı Sonrası Trafik Kazalarında Uygulanacak Yönetmeliğin Hangisi Olduğu Hakkında
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği özellikle trafik kazalarına bağlı olmak üzere tazminat davalarında mahkemelerce bilhassa istenilen ve bu konu ile ilgili...

Devamını oku

10-04-2021 - 357

Sıra Cetveli İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürlüğü Tarafından Düzenlenir
Sıra cetvelini düzenleyecek takip dosyasının yetkili olmaması nedeniyle sıra cetvelinin iptaline karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle ve yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu nedenlerle, davalı vekilinin...

Devamını oku

11-04-2021 - 320

11 Yıl Sonra Genel Kurul Kararının İptalini İstemek Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğindedir
Davada yokluğu ileri sürülen 30.6.2004 tarihli genel kurul toplantısından yaklaşık 11 yıl sonra 02.03.2015 tarihinde ikame edildiği gibi alınan kararın davacıların murisinin müdürlük görevinden alınması ve yerine yeni müdür...

Devamını oku

11-04-2021 - 341

Murisin Vefat Etmesi ve En Yakın Mirasçıların Mirasın Tamamını Reddetmesi Durumunda Bu Husus Sulh Hukuk Mahkemesine Bildirilmeli ve Atanan Temsilciyle Davaya Devam Edilmelidir
Yargılama sırasında vefat eden tarafların mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirasçıların murisin borçlarından sorumlulukları son bulmaktadır. TMK nın 612. maddesinde en yakın yasal mirasçıların, mirasın tamamını...

Devamını oku

11-04-2021 - 354

Ziraat Odası Genel Kurulunun İptali İstemi Bir İdari İşlemin İptali Talebi Olmadığından Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir
Davalı Oda tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, yasal organları tarafından alınan idari nitelikteki kararların iptalinde idari yargının görevli olduğu tartışmasızdır. Somut...

Devamını oku

11-04-2021 - 338

Katkı Payı Alacağının Hesaplanma Yöntemi
Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar, mal rejiminin tasfiyesi isteğinde bulunan eşe ya da mirasçılarına tanınan hakkın ayni olmayıp, şahsi alacak hakkı niteliğinde olduğundan, davacının tapu iptal tescile yönelik talebi açısından doğru ise de, katkı payı alacağı...

Devamını oku

14-04-2021 - 384

İpotek Veren 3. Kişi - Üst Sınır İpoteği - İcra Takibinde Yer Alan Borcun Ne Kadarından Sorumlu Olduğu
Takip dayanağı 09.03.2018 tarih, 7422 yevmiye numaralı ipotek akit tablosu içeriğine göre; şikayetçi borçlu ipotek veren 3. kişi konumunda olup, ipoteğin, borçlu... Gıda Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited...

Devamını oku

14-04-2021 - 388

Eser Sözleşmesi - İtirazın İptali
Dava, davacı şirketler tarafından daha önce eser sözleşmesi kapsamında bakiye iş bedelinin tahsili için açılan dava neticesinde verilen karara dayalı olarak her iki tarafça da gerekli tahsilatların yapılmasından sonra, söz...

Devamını oku

20-04-2021 - 499

İtirazın İptali Davası - Kararın İstinaf Edilerek Bozulması - Bozmadan Sonra Borcun Dosyaya İhtirazi Kayıt Konmaksızın Ödenmesi
Davalı vekili; itirazın iptali davasının amacının, itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamak olduğunu, bu nedenle davada haklılık durumunun takip tarihi itibariyle belirlenmesi gerektiğini, itirazın iptali davasında...

Devamını oku

23-04-2021 - 298

Davalı Tarafından Ticari İlişki Reddedilse Dahi Malın Teslimine İlişkin Sevk İrsaliyesi Varsa Bu Durumda Alacağa İlişkin Takipte Alacaklının Yerleşim Yeri İcra Dairesi Yetkilidir
Davacı, davaya konu faturadaki malların davalı çalışanına teslim edildiğine ilişkin imzalı sevk irsaliyelerini ibraz etmiştir. Sevk irsaliyesindeki imzası olan kişinin davalı çalışanı olduğunda...

Devamını oku

23-04-2021 - 309

Yöneticiler Aleyhine Sorumluluk Davası Açılmaması Kararı - Oydan Yoksunluk Halleri
TTK nin 407/2 maddesi gereğince murahhas üyelerin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurulda hazır bulunmaması durumunda bu husus başlı başına genel kurul kararlarının iptali sebebi sayılamaz. Ayrıca TTK nin...

Devamını oku

25-04-2021 - 387

Silahlı Güvenlik Görevlisinin İzninin İptal Edilmesi - Zorlayıcı Sebeple Fesih - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği Ancak İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Davada, alt işveren emrinde asıl işveren iş yerinde silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan işçinin silahlı güvenlik görevini ifa edebilmesi için şart olan silahlı güvenlik izninin işyeri dışında işlediği suç nedeni ile iptal...

Devamını oku

26-04-2021 - 405

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Tüketici Aleyhine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Dava, davalı tarafından tahsil edilen hesap işletim ücretinin davacıya iadesine ilişkin tüketici hakem heyeti kararının iptaline ilişkindir. Yerel mahkemece tüketici hakem heyeti kararının iptaline ve davalı aleyhine...

Devamını oku

26-04-2021 - 307

Marka Başvurusuna İtirazın Reddi - YİDK Kararının İptali İstemi
Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair YİDK kararının iptali ile marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Davalının başvuru markasının -ÜNLÜSES- ibaresinden oluştuğu, davacıya ait itiraza mesnet markaların...

Devamını oku

26-04-2021 - 362

Yaygın Olarak Kullanılan Kelimeler Sebebiyle Marka Başvurusuna İtiraz Edilmesi
Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair TPMK YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Dava konusu başvuru markası ... ibaresinden oluşan ad-soyad markasıdır. Başvuruya itiraz...

Devamını oku

27-04-2021 - 362

Tasarrufun İptali Davası - Borçlu Annenin Alacağına Karşılık Dava Dışı Şirketten Taşınmaz Alarak Kızı Üzerine Tescil Etmesi
Dosya içerisindeki belgelerden, dava konusu taşınmazın 03.01.2012 tarihinde dava dışı Ketence Yapı Ldt. Şti den 150.000,00 TL ye satın alındığı, anılan ticari şirketin ticari defter kayıtlarına göre de...

Devamını oku

27-04-2021 - 495

İtirazın İptali Davası Sürerken Tasarrufun İptali Davası da Açılmış İse İtirazın İptali Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gerekir
Somut olayda dava koşulları yönünden dosya incelendiğinde; davacı tarafın davalı hakkında başlatılan icra takibinin davalının itirazı üzerine durduğu ve yapılan itirazın haksız ve kötü niyetli...

Devamını oku

27-04-2021 - 1100

Murisin Resmi Evlilik Olmaksızın Sadece İmam Nikahı ile Evli Olduğu Kadına Sağlığında Taşınmaz Devretmesi - Eşin Murisin Bakım ve Gözetimini Yapması - Muvazaa - Tapu İptal ve Tescil
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 26.06.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan ...nin oturduğu konutun 1/2 payını 07.06.2005 tarihinde, 1/2...

Devamını oku

29-04-2021 - 636

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade İsteminde Tüm Mirasçıların Davada Taraf Olması
Somut olayda; birleştirilen dava yönünden, ölü kişi adına tescil hükmü kurulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de, davadaki istek terekeye iade biçiminde olup, mirasbırakanın taraflar haricinde başkaca mirasçısı da...

Devamını oku

01-05-2021 - 495

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Verdiği Kararın İptali - Tüketici Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi...

Devamını oku

01-05-2021 - 377

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Karar Vermesi - Bu Kararın Mahkeme Tarafından İptali - Vekalet Ücreti
Dava, davalının bankadan kullanmış olduğu tüketici kredileri nedeniyle hayat sigortası yapılmasına rağmen talebi ve isteği olmadan haksız olarak es ve esgpol adı altında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici...

Devamını oku

02-05-2021 - 324

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi - Tapu İptal ve Tescil
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu hükme göre, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılmış imar...

Devamını oku

05-05-2021 - 406

Yapı Denetim Hizmeti Sözleşmesi - Denetim Ücretinden Sorumluluk
4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2/1. maddesine göre yapı denetim hizmeti yapı sahibi veya vekili ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen yapı denetim hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Kanunun emredici hükmüne göre yapı sahibi,...

Devamını oku

07-05-2021 - 293

Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrak İptali
Dava hukuki niteliği itibariyle TTK nın 818/s madde hükmü delaletiyle, aynı kanunun 757.madde hükümlerinde belirtilen zayi nedeniyle çek iptali isteğine ilişkindir. Mahkemece yukarıda açılanan gerekçe ile davanın...

Devamını oku

07-05-2021 - 327

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali
1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan …ve yabancı firmalarca da teklif...

Devamını oku

07-05-2021 - 290

Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapatılması Ve Mallarına El Konulmasını Öngören Kuralın İptali
8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul...

Devamını oku

09-05-2021 - 567

Afete Maruz Bölge İlanı - Bakanlar Kurulu Kararının İptali - Bir Kısım Davalılara Tebligat Yapılmaması
Davacıların kısımlar halinde kendilerini temsil etmek üzere görevlendirdikleri farklı vekillerin Kanun gereğince hazırladıkları ortak dilekçede gösterdikleri tek bir irtibat adresinin bilinen en son adres kabul edilerek...

Devamını oku

09-05-2021 - 333

Acele Kamulaştırma - İptal Talebi - Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaza acele el konulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada, Mahkemece verilen acele el koyma kararı ile birlikte bu dava kapsamında alınan bilirkişi...

Devamını oku

09-05-2021 - 401

Revizyon Nazım İmar Planının İptali - Askı Süresinde İtiraz - İtirazın Zımnen Reddi - Dava Açma Süresinin Başlangıcı
Dava, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına karşı yapılan itirazın reddine dair işlem ile söz konusu imar planının iptali istemine ilişkindir. İdare Mahkemesinin...

Devamını oku

09-05-2021 - 313

İhtirazi Kayıtla Beyanname Verilmesi - Vergi Dairesinin İhtirazi Kayıt Nedenini Kabul Etmemesi
İhtirazi kayıtla verilen beyannameye istinaden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiye karşı açılan davada, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli idari yargı yerleri tarafından yapılacak yargısal...

Devamını oku

09-05-2021 - 293

Mazeretin Gerekçelendirilmesi Gerektiği - Yönetmeliğin İptali İstemi - Yönetmeliğin Değişmesi - Davanın Konusuz Kalması - Mahrum Kalınan Kar
Davacı vekili tarafından sunulan mazeret dilekçesinde; avukatlık bürosundaki stajyerin COVİD-19 pandemisi nedeniyle filyasyona alındığından bahisle, duruşmanın başka bir güne ertelenmesi, aksi halde davanın...

Devamını oku

09-05-2021 - 321

Memurun Görevinde Yetersiz ve Verimsiz Olması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi
Davacıya geçici görevlendirmeleri kapsamında geçici görev yolluğu ödenmediğinden davacının maddi tazminat isteminin kabulü; davacının ifa ettiği kamu görevinin niteliği ve davacı ile davalı idare arasında yaşanan...

Devamını oku

09-05-2021 - 398

Zarar Azaltımı İşleminin İptali Talebi
Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuyla, davacı ile Spor Kulübü arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandığı, söz konusu sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin tamamının gider kaydedildiği,...

Devamını oku

09-05-2021 - 330

Cezalı Gelir Vergisi ve Geçici Vergilerin Kaldırılması Talebi - Servetin Biçim Değiştirmesi
Vergi Mahkemesince verilen kararda; davacının 5 adet gayrimenkul satışında bulunduğu, davalı idarece söz konusu taşınmazların alım ve satımıyla ilgili taraflar nezdinde yeterince inceleme ve araştırma yapılarak...

Devamını oku

09-05-2021 - 335

İl Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Amiri Olan Polisin İl Emniyet Müdürlüğü Emrine Naklen Atanması
İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen...

Devamını oku

09-05-2021 - 485

Hakim Adayının Mülakatta Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi
Mülakat kurulunun her bir üyesi tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin tutanakların savunma ekinde gönderilmiş olduğunun görüldüğü, davalı idarenin savunması ekinde gönderilen ve dava dosyasında...

Devamını oku

09-05-2021 - 342

Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali İstemi - Askı Süresinde İtiraz - Zımni Ret - Ret Kararının Tebliği
Davada taşınmazın bir kısmının otogar alanı olarak belirlenmesine ilişkin büyükşehir belediye meclisinin kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali istenilmiştir. Dava konusu...

Devamını oku

09-05-2021 - 292

Anayasada Özel Dava Açma Süresi Öngörülmesi - Ancak İdarenin Bu Hususu Kararında Belirtmemesi - Artık Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılabileceği
Anayasa gereğince özel dava açma süresine tabi olmasına rağmen, bu hususun idari işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliği tarihinden itibaren, özel dava açma süresinin değil, 60...

Devamını oku

09-05-2021 - 312

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları - Narenciye Bahçelerinin Korunması
Bilirkişi raporunda yer alan, bitkisel genetik kaynağı olarak korunması gereken ve aynı zamanda coğrafi işaret ile tescilli 27 meyveden biri olan Özel Mandarininin yetiştirildiği davaya konu taşınmazın, iklim ve arazi...

Devamını oku

09-05-2021 - 326

İki Ayrı İmar Planının İptali İstemi - Gayrımenkullerin Ayrı Yerlerde Olması - Aynı Dilekçe İle Dava Açılamaması
Dava konusu parselin bulunduğu alanda Bakanlık tarafından onaylanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planı ile Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla onaylanan...

Devamını oku

10-05-2021 - 363

Dava Tarihinde Yürürlükte Olup da Yargılama Sırasında İptal Edilen Hüküm Nedeniyle Davacı Aleyhine Yargılama Giderine ve Vekalet Ücretine Hükmedilemez
Tapu iptali ve tescili isteminde davanın dayanağı olan kanun maddesinin, davadan sonra ancak iş bu dava kesinleşmeden önce başka bir kanun maddesi ile iptal edilmesi nedeniyle artık davalı vekilinin esasa ilişkin...

Devamını oku

11-05-2021 - 1340

Kooperatif Üyeliğinin Devri Nasıl Olmalıdır ? - Kooperatife Bildirme Yükümlülüğü
Davacının davaya konu meskeni davalıya devretmesinin, kooperatif üyeliğinin devri sonucunu doğurup doğurmadığı, davacı ve davalının satıştan sonra birlikte kooperatife başvurup ...

Devamını oku

11-05-2021 - 501

İmar Planının İptali Nedeniyle Yüklenicinin Belirlenen Tarihte İnşaatı Bitirememesi - Gecikme Cezası Talep Edilemeyeceği
Somut olayda yanlar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, davalı yüklenicinin teslimde temerrüde düşüp düşmediği, yüklenicinin temerrüde düştüğünün kabulü...

Devamını oku

11-05-2021 - 634

Mirasçılar Arasında Yapılan Rızai Taksimde Eşitlik Aranmayacağı - Tasarrufun İptali
Somut olayda davacı vekili, davalıların murislerinden intikal eden arsa ve binayı taksim ettiklerini ancak borçlu davalıya daha az değerli olan dükkanın isabet ettiğini öne sürerek davalılar arasında...

Devamını oku

11-05-2021 - 311

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – Davanın Açılmamış Sayılması - Hukuki Dinlenilme Hakkı - Elektronik Tebligat
Somut olaydaki uyuşmazlık, mazereti kabul edilen davacı vekiline duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı, duruşma gününün UYAPtan öğrenilmesine yönelik ara...

Devamını oku

14-05-2021 - 309

Markayı Kullanma Zorunluluğunun Başlangıcı
Uyuşmazlık; davalının markayı kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihi olarak daha önce Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemesinde açılan davanın, dava tarihinin mi yoksa kesinleşme tarihinin mi esas alınacağı...

Devamını oku

14-05-2021 - 726

Menfi Tespit Davası - Kesin Hüküm - Dava Şartları - İtirazın İptali - Faiz Oranı
Ödeme emrine itiraz dilekçesinde borca itiraz edildiğine yönelik açıklama, ödeme emriyle istenilen asıl alacak, işlemiş ve işleyecek faiz gibi tüm borç kalemlerini kapsadığından, duran takibe ilişkin olarak itirazın iptali davasında verilen...

Devamını oku

15-05-2021 - 354

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı - Yargı Yerinin Belirlenmesi
Somut olayda, mahkemelerce verilen görevsizlik- yetkisizlik kararı kesinleşmiş ise de, iki mahkeme arasında karşılıklı olarak verilmiş bir görevsizlik ya da yetkisizlik kararı bulunmamaktadır....

Devamını oku

21-05-2021 - 365

Reçete Bedellerinin İadesi - Sahte Belge
Olayda, davalı taraf her ne kadar hile nedeniyle sözleşmenin feshine dayanmışsa da, reçetelerdeki malzemelerin kurum mensuplarına davacı tarafından teslim edilmiş olması nedeniyle davalının ...

Devamını oku

25-05-2021 - 602

Boşanma - Tapu İptal ve Tescil - Muvazaa - Henüz Doğmamış Alacak
Her ne kadar davacı dava konusu edilen taşınmazlardaki hisselerin davalı eski eş ...tarafından diğer davalı ...a ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mal kaçırmak için devrettiği iddiasında bulunmuş ise de...

Devamını oku

25-05-2021 - 313

Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Ağaçların Kesim Çağına Gelmesi - Davalılarca Kesilmek Suretiyle Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gerektiği
101 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçları 12 ve 15 yaşlarında olup kesim çağına gelmiş oldukları anlaşıldığından, kavak ağaçlarının kesilerek davalılarca alınıp alınmadığı da araştırılmak...

Devamını oku

25-05-2021 - 332

Sendika Aidatını Kesme Konusunda Yükümlü Olan İlçe Belediyesinin Kapanması - Taraf Teşkili
Davacı, kapatılan Yenice Belediye Başkanlığı tarafından ödenmesi gereken sendika aidat alacaklarının tahsili amacıyla genel haciz yolu ile icra takibi başlatmış, kanuni süresinde takibe itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali talep edilmiştir....

Devamını oku

28-05-2021 - 1093

Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değer Kaybına Uğraması
Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer kaybının % 50 oranını geçmesi halinde, davalıya % 50 oranında değer kaybı ile yetinip yetinemeyeceği sorularak, yetindiği takdirde...

Devamını oku

02-06-2021 - 354

Ek Prim Hizmet Belgesi İstemi - Zorunlu Dava Arkadaşlığı
Somut olay değerlendirildiğinde; davacıya ait işyerinde kontrol memuru tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen rapora istinaden Kurum yazısı ile dava dışı sigortalının ek prim hizmet belgesi düzenlenerek ...

Devamını oku

06-06-2021 - 366

Tasarrufun İptali - Kötü Niyetin İspatı
Dava konusu taşınmazlardan 1 numaralı bağımsız bölümün 25/05/2016 tarihinde davalı borçlu tarafından davalı 3.kişiye üzerinde 17/05/2013 tarihli 125.000,00 TL bedelli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi lehine ipotek...

Devamını oku

06-06-2021 - 354

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade
TMK nin 702/2 maddesi bu yönde açık hüküm getirmiştir. Ancak, açıklanan kural yargısal uygulamada kısmen yumuşatılmış bir ortağın tek başına dava açabileceği, ne var ki, davaya devam edebilmesi için öteki ortakların olurlarının...

Devamını oku

06-06-2021 - 476

İnançlı İşlem - Tapu İptal ve Tescil
Davacı tarafından ibraz edilen dekont suretleri de eklenmek suretiyle yeniden Akbank Şubesine müzekkere yazılarak, ödemelerin hangi hesaptan mahsup edildiği tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit edildikten sonra,...

Devamını oku

06-06-2021 - 377

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tanıktan Feragat - Dava Arkadaşlığı
Bilindiği üzere, muvazaa iddiasına dayalı davalarda mirasbırakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsamda HMK nın 190. maddesi ve TMK nın 6. maddesi gereğince herkes iddiasını ispatla mükelleftir....

Devamını oku

14-06-2021 - 508

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ön Alım Hakkı Kullanılamaz
Uyuşmazlık; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince davalı yükleniciye yapılan devirlerin, gerçek satış sayılıp sayılamayacağı, davacı lehine önalım hakkının doğup doğmadığı noktasındadır....

Devamını oku

14-06-2021 - 407

Direnme Kararının Temyizinde Kesinlik Sınırı
Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği tarihte temyiz kesinlik sınırı 2.190,00TL olduğundan, davalı vekilinin uyuşmazlık noktasına ilişkin temyiz itirazlarının miktar itibariyle incelenmesi mümkün değildir. Davalı temyiz isteminin miktardan reddi gerekir...

Devamını oku

16-06-2021 - 862

Bipolar Bozukluk - Evliliğin Mutlak Butlanla İptali
Davalının evlenme tarihi itibari ile evlenmeye engel derecede akıl hastası olduğu ve bu hastalığın etkisiyle ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu, muayene tarihinde ise mevcut hastalığın remisyon döneminde olduğu, remisyon sözcüğünün ...

Devamını oku

25-06-2021 - 319

Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Tasarrufun İptali - Muvazaa
Davacı yanın alacağı, haksız eylem nedeniyle oluşan tazminat alacağına dayalıdır. Haksız eylem tarihinden yaklaşık bir ay kadar kısa bir süre önce ve adiyen düzenlenmiş bağış sözleşmesine dayalı ...

Devamını oku

13-07-2021 - 313

İkrah - Tapu İptal ve Tescil
Tüm bu hususlar karşısında oğlunun psikolojik durumu, sinirli karakteri ve geçmişte yaşanan bir takım olaylar nedeniyle davacının korku duyması mümkün olmakla birlikte bu korkunun iradeyi bozacak nitelikte ağır ve derhal meydana...

Devamını oku

14-07-2021 - 318

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği
Somut olayda, davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı ve aynı dilekçede beş tanık ismini bildirdiği, ancak mahkemece tanıklardan sadece bir tanesinin dinlenildiği görülmektedir....

Devamını oku

14-07-2021 - 263

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - Bedel Talebi
Somut olaya gelince, mahkemece vekil olan davalı ... tarafından davalı ... İnşaat ...Ltd. Ştine yapılan devir işleminde vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yukarıda belirtilen ilkeler gereğince araştırma yapılmadığı,...

Devamını oku

14-07-2021 - 324

Mirastan Mal Kaçırma - Ölünceye Kadar Bakma
Somut olaya gelince, sözleşme tarihinde 80 yaşında olup, yalnız yaşayan ve çok çeşitli hastalıkları bulunan mirasbırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle tüm mal varlığını mirasçısı olmayan ancak bakımıyla ilgilenen davalıya temlik ettiği...

Devamını oku

14-07-2021 - 284

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - İkinci El Konumundaki Kişinin İyi Niyeti
Somut olayda; ikinci el konumundaki davalı ...nın iktisabında iyiniyetli olup olmadığı hususunda mahkemece hükme yeterli bir araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur....

Devamını oku

14-07-2021 - 375

Gaiplik Araştırmasının Nasıl Yapılması Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 1962 ada 4 parsel sayılı 71,10m2 miktarlı arsa nitelikli taşınmazın 24.05.1974 tarihli kadastro işlemi ile İbrahim oğlu ... adına tescil edildiği, taşınmazda halen ... ....Vakfından icareli şerhinin ...

Devamını oku

17-07-2021 - 349

Devreden Kdv Tutarının Azaltılmasına İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi
Davacı şirket adına, ortağından alınan etken maddenin emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek fiyatlı olması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımında bulunulduğu ve bu alımlara ilişkin KDV nin indirim konusu...

Devamını oku

17-07-2021 - 289

Tapu İptali Ve Tescil - Hükmün Kapsamı
Somut olaya gelince; davacı taraf, taşınmazın kök murise ait iken ölümüyle mirasçılarına kaldığını, taksimle 1/2 payın kendisine ait olduğunu öne sürmekte, davalı taraf da taksime dayanmakta ancak taksimle komşu 30 parselin davacıya kaldığım, dava konusu 31 parselin ise...

Devamını oku

18-07-2021 - 297

2020 Hakimlik Sınavındaki İş Hukuku Sorusunun İptali Hakkında
Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununda işçinin hafta tatili günlerinde çalıştırılması halinde işçiye ödenmesi gereken ücret oranı düzenlenmediğinden, soru kökünün yanlış anlamaya yol açtığı, dolayısıyla sorunun bilimsel açıdan tartışmaya gerek bırakmayacak netlikte olması ve soru...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:05 - 306

Fazla Ödenen Bedelin İadesi - Sebepsiz Zenginleşme - İstirdat
Somut olayda, İİK nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davasında mahkemece, öncelikle davalının itirazında belirttiği icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet icra dairesinin yetkisine ilişkin itiraz yerinde değil ise esasa ilişkin itirazın incelenmesine geçilerek...

Devamını oku

14 Şubat 2022, 08:51 - 248

Riskli Yapı - Emlak Vergisinin Başkası Tarafından Ödenmesi - Vekaletsiz İş Görme
Taraflar arasında uyuşmazlık davalı adına tahakkuk edilen vergi borcunun davacı tarafından davalı yararına ödenmesi halinde ödenen bedelin iadesinin istenip istenmeyeceği noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, davacı, davalının taşınmazı için...

Devamını oku

18-07-2021 - 293

Nakliyat Abonman Sigorta Poliçesi Kapsamında Sigortalıya Yapılan Ödemenin Davalılardan Rücuen Tahsili İçin Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali İstemi - Yetki Sözleşmesi
Davacı sigorta şirketinin sigortalısı, somut olayda gönderen- taşıtan konumundadır ve davacı, gönderen- taşıtanın halefi olarak onun hak ve sorumluluklarına tabidir. Bu nedenle, konişmentodaki yetki şartı davacı için bağlayıcıdır. Bu açıklamalara göre konişmentodaki yetki...

Devamını oku

18-07-2021 - 322

Boşanan Eşin Açtığı Tasarrufun İptali Davası
Dosya kapsamından, davacı ile davalı ...in boşanmaları sonucu davacının boşanmanın ferilerinden kaynaklı alacağı olduğu anlaşılmaktadır. Muvazaaya konu işlemler, davalı ...in davalı ... lehine düzenlediği bonolara ve davalı...

Devamını oku

18-07-2021 - 301

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi - Asli Müdahale Davasının Diğer Davadan Bağımsız Olması
Asli müdahilin asıl davanın taraflarına karşı ayrı ve bağımsız bir dava açması zorunludur. Bu nedenle asli müdahale durumunda dava açılmasının tüm hukuki sonuçları doğar. HMK md. 65/2 fıkrasına göre mahkeme, asıl dava ile asli müdahale ...

Devamını oku

18-07-2021 - 308

Tapu İptal ve Tescil - Keşif Delili
Dosyanın incelenmesinden, davaya konu taşınmazın, 23.01.1973 tarihinde davalıların murisi olduğu beyan edilen ... adına tescil edildiği, ...ın tespit öncesinde 21.04.1967 tarihinde vefat etmiş olduğu, dosya arasında bulunan...

Devamını oku

21-07-2021 - 313

Kurumca İptal Edilen Çalışmaların Gerçek Çalışma Olduğunun Tespiti - Ödenmeyen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili Talebi
Somut olayda, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında davacının hizmetlerinin geçtiğini iddia ettiği berber işyerinin ve davacının dava konusu dönemde çalışmasının fiili olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece...

Devamını oku

22-07-2021 - 311

Zimmet - Hesap Hatası
TCK nın 247/2. maddesinin uygulanması ile bulunan 7 yıl 6 ay hapis cezasının aynı Kanunun 43. maddesine göre artırımı sonrasında hesap hatası yapılarak 8 yıl 16 ay 15 gün yerine 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:12 - 329

Eşinin Kredi Kartını İptal Ettiren Erkek - Boşanma - Kusur - Tazminat
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde; tarafların 09.06.2012 tarihinde evlenerek Manavgat a yerleştikleri, sonrasında birlikte aldıkları karar ile ayrı yaşamaya başladıkları, dolayısıyla kadın eşin İstanbul a ailesinin yanına dönmek durumunda kaldığı, bu tarihten sonra eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin,...

Devamını oku

25-07-2021 - 400

İhalenin Feshi - Sebepsiz Zenginleşme - Avans Faizi
Davacı, eldeki dava ile birtakım zorunlu ve faydalı masraflar yapmış olduğu taşınmazın tapusunun iptali ve davalıya geri tescili nedeniyle taşınmaz için ihale bedeli olarak ödediği miktarın rayiç değeri ile taşınmaza yaptığı masrafların güncel değerinin...

Devamını oku

25-07-2021 - 408

Yüklenicinin İşi Bıraktığı, İşyerini Terk Ettiği veya Sözleşmenin Fesh Olunduğu Tarihten Sonra Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Giderildiği Karinedir, Aksini Yüklenici İspat Etmelidir
Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında akdî ilişkinin devam ettiği, yüklenicinin işi bırakmadığı, işyerini terk edip gitmediği sürece gerçekleştirilen iş ve imalâtların...

Devamını oku

25-07-2021 - 355

Köy Tüzel Kişiliğinin, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar Hakkında Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Yetkisi Yoktur
Mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişi beyanları, mahkeme gözlemi, ziraat bilirkişi raporu ve rapora ek taşınmaz fotoğraflarından kısaca tüm dosya kapsamından dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde hayvan ...

Devamını oku

08-08-2021 - 362

Babadan Dolayı Alınan Ölüm Aylığının Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanması Sebebiyle İptal Edilmesi - Geriye Dönük Borç Tahakkuk Ettirilmesi Mülkiyet Hakkının İhlalidir
Başvuru, babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden dolayı da ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük borçlandırma işlemi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

20 Mart 2022, 21:09 - 603

Disiplin Soruşturması Sürerken Başka Bir Eylemden Dolayı Soruşturma Oluru Almaksızın Disiplin Cezası Verilemez
Kayseri Şehir Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, -kurumun huzuru, sükunu ve çalışma düzenini bozmak- fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-l maddesi uyarınca kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin 03.04.2020 tarih ve E.11118 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;...

Devamını oku

19-09-2021 - 285

İtirazın İptali İsteminde İcra Takibi Yapıldıktan Sonra Tebligat Yapılmadan Takip Bedeli Ödendiği İçin Davanın Dava Şartı Noksanlığından Reddi Gerekir
Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir. Somut olayda, icra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olduğu anlaşılmış olup...

Devamını oku

19-09-2021 - 287

Mahkemece İcra Dairesinin Yetkisine Yönelik Borçlu İtirazı İncelenmeden Karar Verilmesi Yasaya Aykırıdır
Dava, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup mahkemece davanın kabulü ile itirazın iptaline dair kesin olmak üzere karar verilmiştir. Davalının kooperatif ortağı olmadığı...

Devamını oku

19-09-2021 - 329

Yönetimin Devamlılığı İlkesi Gereği Eski Site Yönetiminin İmzaladığı Sözleşmeden Yeni Site Yönetimi de Sorumludur
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için düzenlenen İcra takibine karşı yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesinde yöneticinin görevleri sayılmış ve aynı...

Devamını oku

19-09-2021 - 273

Davacıların Dava Konusu Taşınmazların Adlarına Tescili İsteminde Aynı Taşınmaza İlişkin Olsa da Taraf ve Sebepleri Farklı Olan Kesinleşen İlk Dava Sonraki Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmez
İlk davada taşınmazlar, miras yoluyla gelen hak, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle, ölü olduğu belirtilmek suretiyle murisin kızı adına tespit edildikten sonra, askı ilan süresi içinde açılan tespite...

Devamını oku

07-10-2021 - 284

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali
Dava, taraflar arasındaki ticari ilişki kapsamında ödenmeyen cari hesap alacağının tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili; davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlattıklarını, ancak...

Devamını oku

09-10-2021 - 261

İtirazın İptali Davasında Üçüncü Kişiye İhtarlı Davetiye Tebliğ Edilerek Gelmediği...
Dava, trafik kazasında yaralanan üçüncü şahsa Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava dışı kişiye, Güvence Hesabı tarafından...

Devamını oku

09-10-2021 - 268

Konya BAM 3. H.D. 2021/918 E. 2021/1088 K.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça...

Devamını oku

12-10-2021 - 477

Kefilin Sorumluluğu Yargılamayı Gerektirdiğinden Kefil Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez
Dava itirazın iptali istemine ilişkindir. Davaya dayanak takibin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca sözleşmenin teminatı olan bonoya dayalı alacak talebine ilişkin olduğu, davalı kefil olup davacılara karşı...

Devamını oku

24-11-2021 - 417

İcra Emrinde Yabancı Paranın Harca Esas Değer Olarak TL Karşılığının Gösterilmemesi Takibin İptali Sebebidir
İİK. nun 41. maddesi delaletiyle anılan hüküm ilamlı icra takiplerinde de uygulanır. İİK 58/3 maddesi hükmüne uygun düzenlenmeyen icra emrinin iptali gerekir. Bu durumda,...

Devamını oku

26-11-2021 - 286

Sendika Genel Kurulunun İptali - Kayyım Atanması Talebi
Sendikanın ilgili şubesinin olağan genel kurulu üzerindeki şaibelerin ziyadesiyle kuvvetli olduğu ileri sürerek ilgili şubesine mahkemece belirlenecek kayyım atanmasına, atanacak kayyım veya kayyım heyetinin...

Devamını oku

01-12-2021 - 530

Tasarrufun İptali Davasında Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması
Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Bu davaların görülebilmesi için genel dava koşullarının yanında, davacının borçludan bir alacağının olması ve her...

Devamını oku

04-12-2021 - 280

Tasarrufun İptali Davası - Para Dışında Değerlerle Yapılan Borç Ödemeleri
Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK nın 280.maddesine göre, mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastı ile yaptığı...

Devamını oku

25-12-2021 - 253

Tüzel Kişilerin Yöneticilerinin Konut İhtiyacı İçin Konut Alması - Tapu İptal ve Tescil - Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu
Dava, yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde ve istinafa cevap dilekçesinde dava konusu taşınmazı konut olarak kullanmak amacıyla satın...

Devamını oku

25-12-2021 - 248

İtirazın İptali - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali
Başvuru, itirazın iptali talebiyle açılan davada yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

26-12-2021 - 267

Devlet Memuruna Yakışmayan Tutum ve Davranışlar Sergilemek
Dava; davacının, Siirt Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptığı sırada işlediği öne sürülen fiil sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-(e) maddesi uyarınca -uyarma cezası- ile...

Devamını oku

26-12-2021 - 247

Yetim Aylığının Kesilmesi İşlemi - Dava Süreci
Davacı ... (SGK/Kurum) vekili dava dilekçesinde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun) iştirakçisi olan babasından dolayı davalıya bağlanan yetim aylığının muvazaalı boşandığı tespit edildiğinden...

Devamını oku

26-12-2021 - 260

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması - Vekil Edenin Hakları - Kötü Niyet
Davacı, ... 16.Noterliğinin 24.10.2014 tarih ve 44676 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil olarak tayin ettiği davalılardan ...ın, vekaletnamedeki yetkisine dayanarak maliki olduğu 10177 ada 14 parsel sayılı taşınmazını 28.10.2014...

Devamını oku

30-12-2021 - 227

Tasarrufun İptali - Borç İspatı
Eğer tasarrufta bulunanın alacaklıya gerçek bir borcu olmadığı iddia ediliyorsa, bu durumda tasarruf sahibinin öncelikle borçlu sıfatı çözümlenmelidir. Bu nedenledir ki, üçüncü kişi-davalının, borcun gerçek olmadığı iddiası...

Devamını oku

30-12-2021 - 337

Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesinin Şartları
Mahkeme gerekçesinde bedel farkı olmadığı belirtilmişse de; dava konusu olup, davalı borçlu ...den davalı ...e devredildiği anlaşılan Konya İli, ..., ..., 2915 ada, 49 parselde zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm niteliğindeki dükkanın...

Devamını oku

01-01-2022 - 522

Sigorta Şirketinin Bakıcı Giderlerinden Sorumluluğu
Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği, ZMSS Genel Şartlarının...

Devamını oku

01-01-2022 - 275

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti
Davacı, davalı tüketicinin almış olduğu telefonun kendiliğinden kapanması sonucu teknik servisin incelemesine verdiğini ve bu inceleme sonucu ımeı numarasının başka cihazlara kopyalandığının tespit edildiği...

Devamını oku

02-01-2022 - 216

Menfi Tespit Davası - Senedin İptali - İspat Külfeti
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davacıların ihdas nedeni nakden olan senede dayalı icra takibi nedeniyle menfi tespit isteminde bulundukları, davalının 15.06.2010 tarihli duruşmadaki ...

Devamını oku

02-01-2022 - 882

Kısıtlıya Karşı İcra Takibi Yapılması
Dava ve takip ehliyeti, kişinin kendisi veya temsilcisi aracılığıyla bir davada veya takipte usul veya takip işlemlerini yapabilme ehliyetidir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan bütün gerçek veya tüzel kişiler...

Devamını oku

14-01-2022 - 280

Work & Travel Sözleşmesinin Covid-19 Sebebiyle İptali - Görevli Mahkeme
Davaya konu sözleşmenin incelenmesinde mesleki amaçlı satış olmayıp ağırlıklı vasfının hizmet satışı olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim amacıyla eğitim masrafını karşılamak için çalışmanın öngörülmesi mesleki amaçlı...

Devamını oku

14-01-2022 - 241

Kooperatif Üyeliği - Tapu İptal ve Tescil - İspat Yükü
Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olduğu, 6100 sayılı HMK nun 190. maddesinde,...

Devamını oku

15-01-2022 - 241

İşyerinde Çalışan İşçilerin Tespiti - Kurum İşleminin İptali - İşçilerin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği
Davacı işyerinde çalıştığı tespit edilen ... için ek aylık prim ve hizmet belgesi ile sigorta işe giriş bildirgesinin düzenlenerek kuruma verilmesine yönelik Kurum işleminin iptali istemli açılan davada Mahkemece davalı kurumca tespit edilen...

Devamını oku

18-01-2022 - 262

Sağlık Personlenin Görev Sırasında Kot Pantolon Giymesi ve Sakal Bırakması - Disiplin Cezası - Kılık Kıyafet Şekli Öngören Yönetmeliğin Kanuna Aykırılığı
Silvan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-(g) maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile dayanağı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:15 - 511

Ön Alım Davası - Tanıkların Keşif Sırasında Dinlenmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; davalı vekili 29.08.2018 tarihli dilekçesinde, dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunduğunu ileri sürmüş ve tanık deliline dayanmıştır. Yargılama aşamasında dava konusu önalıma konu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:33 - 271

İtirazın Kaldırılması Dilekçesinin Verilmesi İtirazın Tebliği Hükmündedir
Elinde İcra İflas Kanununun 68. maddesinde aranan belgeleri bulunan alacaklının ancak itirazın kaldırılması talebinde haklı çıkması mümkündür. İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması için başvuran alacaklının,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:41 - 313

Sözleşmenin Kurulmasında Esaslı Hataya Düşme - Kusursuz Olan Karşı Tarafın Zararları
Hemen belirtmek gerekir ki, sözleşme yapılırken hataya düşen tarafın kusurlu bulunması sözleşmenin iptaline engel değildir. Ne var ki, TBK nin 35. (BK nin 26.) maddesinde öngörüldüğü gibi hatayı bilmeyen...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:46 - 217

Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Tazminat
Somut olayda davacıların dayandığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/324 Esas, 2014/332 Karar sayılı mirasçılık belgesi hasımsız olup, çekişmeli taşınmazların mirasbırakandan intikali sırasında kullanıldığı...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:04 - 227

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklı Ödemelerde Gecikme - 6183 Sayılı Yasadaki Gecikme Zammının Uygulanabilmesi için Sözleşmede Açık Hüküm Bulunması Gerektiği
Somut olayda; dava konusu abonelik sözleşmesinde, geciken ödemelerle ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme cezası alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, talep edilen alacak amme...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:11 - 236

Elinde İlam Bulunan Alacaklının İlamsız Takip Yolunu Seçmesinde Hukuki Yararının Olmadığı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 2017/2 esas ve 2017/3 kararında belirtildiği üzere muris hakkında verilmiş bir ilam olmasına göre mirasçıları olan davacıların ilamlı takip yapmaları gerekirken ilamsız takip yolunu tercih etmeleri doğru değildir....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:22 - 618

TMK Madde 713/2 ye Göre Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Tayini ile Davanın Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı
Kabule göre de; kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava kayıt malikine, kayıt maliki ölmüş ise, saptanacak mirasçılarına yöneltilerek açılır. TMK nin 713/2. maddesi uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davalarında,...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:14 - 234

Tanıklar Dinlenmeden Tanık Sayısına Sınırlama Getirilemez
Bu kapsamda hukuki dinlenilme hakkı, bilgilenme/bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği açıktır. Bilgilenme hakkı, yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:31 - 229

İnançlı İşlem ve Muvazaalı Temlik İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Yüzeysel ve Şekilci Araştırma Yapmanın Hatalı Olduğu
Ancak, tapulu taşınmazların intikallerinde, huzur ve güveni koruma, toplum düzenini sağlama uğruna tapu kaydında ismi geçmeyen ama asıl malik olanın hakkı feda edildiğinden, iktisapta bulunan kişinin iyi niyetli olup olmadığının tam olarak tespiti ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:35 - 420

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Murisin Devrettiği Malın Sözleşme Tarihindeki Tüm Terekeye Oranının Belirlenmesi Gerektiği
Kural olarak, bu tür sözleşmeye dayalı bir temlikin de muvazaa ile illetli olduğunun ileri sürülmesi her zaman mümkündür. En sade anlatımla muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında,...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:54 - 221

Üst Sınır İpoteğine Dayalı İtirazın İptali Davasında Hükmedilen Vekalet Ücreti - İnkar Tazminatı ve Yargılama Giderinin Ayrı Bir Takibe Konu Edilmesi Gerekir
Somut olayda, alacaklı tarafından 10/05/2011 tarihli ve 434.490 TL üst sınır ipoteğine dayalı olarak başlatılan takipte, üst sınırı aşacak şekilde takibe ilaveler yapılamayacağından, itirazın iptali davasına konu % 40 icra inkar tazminatı, vekalet ücreti...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:00 - 325

Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşen Mahkeme İlamı Kesinleşmeden İcraya Konulamaz
Somut olayda, her ne kadar takip dayanağı ilama konu dava menfi tespit-istirdat davası olarak açılmış ise de ilamın şikâyet konusu icra takibine dayanak olan hüküm bölümünde mahkemece, dava tarihi itibariyle fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiş...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:39 - 341

İstinafa Tabi Ara Kararların Tebliği Usulü
Öte yandan, mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, başka bir dava yönünden kesin hüküm, kesin veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi hukuksal değerlendirmeler de bu kararların...

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:55 - 330

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:55 - 469

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

07 Nisan 2022, 07:32 - 284

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:32 - 193

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Kanun Yararına Bozma Aşamasında Dikkate Alınamaz - Kısmi Kabul Kısmi Ret Durumunda Harçlar
Somut olayda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup kabul edilen değer üzerinden hesaplanan eksik karar ve ilam harcının davalı yerine davacıdan alınarak hazineye irat kaydına hükmedilmesi, yine peşin karar ve ilam harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesi ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:40 - 248

Kar Payı Dağıtılması Hususunda Karar Alınmaması - Zamanaşımı
Davacının, davalı anonim şirketin ortağı olduğu, 2006 ile 2007 yıllarına ilişkin olarak kâr payı dağıtılmasına ilişkin bir genel kurul kararı bulunmadığı hususları uyuşmazlık konusu değildir. Diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi anonim şirketin de asıl amacı kâr elde etmek ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:52 - 388

Dershane Kaydının İptali - Ücret İadesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin -ücretlerin iadesi- başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu ...

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:17 - 185

İtirazın İptali Davasının Süresinden Sonra Açılması - Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi
Hak düşürücü süre olan 1 yıldan sonra açılan itirazın iptali davası ıslahla alacak davasına dönüştürülebilir....

Devamını oku

14 Aralık 2022, 09:04 - 177

İş Müfettiş Raporunun İptali Davası Bakanlığa ve İlgili İşçiye Yöneltilmelidir
Uyuşmazlık, iş müfettişi tarafından hazırlanan raporun iptali istemine ilişkin davada husumetin kim ya da kimlere yöneltilmesi gerektiğine ve raporun kısmen ya da tamamen iptali gerekip gerekmediğine ilişkindir....

Devamını oku

30 Ocak 2023, 18:29 - 92

Şirket Ortağının Amme Alacaklarından Sorumluluğu - Şirkete Karşı Tüm Takip Yollarının Tüketilmesi Gerektiği
Asıl borçlu şirketin iş yerinde haczedilen ve 1.900.000 TL değer takdir edilen menkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilip vergi borcunu karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi ve kamu alacağının şirketten tahsil edilebilmesi için tüm takip yollarının...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:18 - 215

Vadesinden Önce Takip Başlatan Alacaklı Haksız ve Kötü Niyetli Olup Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmelidir
Somut olayda, davalı kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş olup vadesinden önce takip başlatan alacaklının haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü gerekmektedir....

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:41 - 116

Çeklerin İşçinin Alacaklarına Mahsuben Verilmesi - Ücretin Ödendiği İddiası - İspat Külfeti
Birleşen davada davacı son 7 aylık ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş davalı işveren de davacının ücretini ödediğini ispatlayamamıştır. Mahkemece davacının ücret alacağının, asıl davada icra takibine konu edilen beş adet çek ile ödendiği kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş ...

Devamını oku