ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tahsil Cirosu - Teminat Cirosu - Bono - Takibin İptali

27-12-2020 - 837

Tahsil Cirosu - Teminat Cirosu - Bono - Takibin İptali


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
1983/12-792
1985/559
1985-06-05

Taraflar arasındaki "takibin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bartın 2. İcra Mercii Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 28.12.1982 gün ve 26-52 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.6.1983 gün ve 1983/5072-5230 sayılı ilamiyle; (... Takip kredi mukavelesi ve buna dayalı olarak kırdırılan bono bedelleri için kambiyo senetlerine mahsus özel yolla yapılmıştır. Kredi mukavelesine bağlı teminat senetlerinin tahsili gerekip gerekmediğinin, gerekiyorsa ne miktar gerektiğinin hallinin muhakemeyi gerektirdiği düşünülmeden ve senetlerin mukaveleye bağlı olup, TTK'nun 688 inci maddesi gereğince kayıtsız şartsız borç ikrarını havi olmaması nedeniyle İİK.'nun 170/a maddesi de gözetilmeden itirazın reddolunması isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Bonolar tahsil için ciro edilmişse, Banka ciro edenin vekili olup müvekkili adına takip edemez. Teminat cirosu ise, bu takdirde de cirantayı takip edemez; İcra ve İflas Kanununun 170/a maddesi uyarınca takibin iptali icabeder. Bu nedenlerle direnme uygun bulunduğundan onanmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi, ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 5.6.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
icra takibi bono tahsil cirosu teminat cirosu banka takibin iptali senet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları