ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Düşük Bedelle Satış - Tasarrufun İptali

26-09-2020 - 929

Düşük Bedelle Satış - Tasarrufun İptali


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2018/4125
2020/126
2020-01-28

Özet:

  • Mahkemece, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığı, 07/11/2013 tarihinde davalılar arasında yapılan taşınmaz satışında, davalının 95.000,00 TL değerindeki taşınmazını 40.000,00 TL'ye ve yine 125.000,00 TL değerindeki taşınmazını da 43.000,00 TL'ye davalı ...’ye sattığı, 
  • Borçlunun kendi verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği, 
  • Borçlu hakkındaki aciz belgesinin 15/10/2014 tarihinde düzenlendiği davalılar arasındaki bağışlama niteliğindeki satış işleminin ise 07/11/2013 tarihinde yapıldığı, 
  • Haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu, davalılar arasındaki tasarruf işleminin, borçlunun aczinden geriye doğru iki yıl içinde yapılması ve yapılan tasarrufun da bağışlama niteliğinde olması nedeniyle, İİK.nun 278/1 maddesi gereğince davalılar arasındaki taşınmaz satış işlemi batıl olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün onanmasına karar verildi.

 
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı ... hakkında takip yaptıklarını, takibin semeresiz kaldığını, borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazını davalı ...’ye sattığını belirterek, davalılar arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili, davanın görülebilmesi için gerekli aciz belgesinin sunulmadığını, çek tarihine göre tasarrufun önceden yapıldığını ve müvekkilinin borçlunun mali durumunu bilebilecek şahıslardan olmadığını, haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı ..., yapılan satışın gerçek olduğunu belirtmiştir.

Mahkemece, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığı, 07/11/2013 tarihinde davalılar arasında yapılan taşınmaz satışında, davalı ...’in 95.000,00 TL değerindeki taşınmazını 40.000,00 TL'ye ve yine 125.000,00 TL değerindeki taşınmazını da 43.000,00 TL'ye davalı ...’ye sattığı, borçlunun kendi verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği, borçlu ... hakkındaki aciz belgesinin 15/10/2014 tarihinde düzenlendiği davalılar arasındaki bağışlama niteliğindeki satış işleminin ise 07/11/2013 tarihinde yapıldığı, haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden geriye doğru iki yıl içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarrufların batıl olduğu, davalılar arasındaki tasarruf işleminin, borçlunun aczinden geriye doğru iki yıl içinde yapılması ve yapılan tasarrufun da bağışlama niteliğinde olması nedeniyle, İİK.nun 278/1 maddesi gereğince davalılar arasındaki taşınmaz satış işlemi batıl olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve borçluya ait araç ve taşınmaz üzerindeki hacizler ve değerleri dikkate alındığında borçlunun borcu ödeme imkanının olmadığının sabit bulunmasına göre davalı ... vekili ve davalı ...’nin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 1.584,25 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına 28/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
düşük bedelle satış tasarrufun iptali
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları