Subay Sözleşmesinin Yenilenmemesi - İptal İstemi


Danıştay 12. Daire
2017/2268
2020/976
2020-02-06

Dava konusu istem: Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararı ile; sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi yönünde nihai karar makamı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, hem nitelik belgesinin olumlu düzenlenmesine etki edecek, hem de nihai olarak komisyonda yapılan değerlendirmede dikkate alınacak bir hususun, davacı hakkında yenilenen sözleşmenin yürürlüğe gireceği 30/08/2014 tarihinden önce öğrenilmesi nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, sözleşme yenilenmemesine gerekçe gösterilen disiplin cezasını doğuran olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, bu olay dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, nitelik belgesinin doldurulması konusunda iştirakinin bulunmadığı ileri sürülerek … Mahkemesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabul edilerek … Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığının kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile (Kapatılan) … Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

2005 yılında 9 yıl süreli sözleşme imzalayarak sözleşmeli astsubay statüsünde göreve başlayan davacının, sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi, aldığı sağlık kurulu raporu doğrultusunda ve nitelik belgesinin olumlu olarak düzenlenmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca sözleşmesinin 17/07/2014 tarihi itibariyle 3 yıl daha yenilendiği, 23/07/2014 tarihinde ...'nin davacı hakkındaki sözlü, 04/08/2014 tarihinde ise yazılı şikayeti üzerine yapılan araştırma sonucunda davacının sözleşme yenileme döneminde amirleri tarafından doldurulması gereken nitelik belgesinin uygun doldurulmadığı, şikayete konu hususun amirleri tarafından bilinmesine ve bu konuda ceza verilmesine rağmen nitelik belgesine durumun yansıtılmadığı, sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmediğinin tespit edildiği, komisyon tarafından 14/08/2014 tarihinde davacının sözleşmesinin yenilenmemesi kararı alındığı, bu kararın iptali için bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanunun "Sözleşme Süreleri" başlıklı 6. maddesi: "Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine naspedilirler. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Sözleşme işlemleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır." hükmünü içermektedir.

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin "Sözleşmenin Yenilenmesi ve Uzatılması" başlıklı 14. maddesinde: "Sözleşmenin yenilenmesi ve uzatılması aşağıda belirtilen esas ve usullere göre yapılır;

a) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresinin sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusundaki nihai karar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden önce bildirilir. Sözleşme ilgili sözleşmeli subay ve astsubayın talebinin İdarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan olayda, davacının sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi, sağlık kurulu raporu ve nitelik belgesinin olumlu olarak düzenlenmesi üzerine sözleşmesinin 3 yıl süre ile yenilenmesine 17/07/2014 tarihinde karar verilmiş ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Ancak 08/01/2013 tarihinde davacının, bir astsubayın eşine yönelik cinsel taciz mahiyetinde eylemler sergilediği iddiası ile 5 gün göz hapsi ile cezalandırıldığı, bu durumun nitelik belgesine yansıtılmadığı ve sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmediği gerekçesiyle 14/08/2014 tarihinde sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin karar alınmıştır.

Aynı suçlama ile davacı aleyhine … Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayette ise mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle … tarihli, K:… sayılı karar ile "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verilmiştir.

Bu durumda davacı hakkında sözleşme yenileme işlemine esas teşkil edecek olumlu sicil belgesi düzenlenmesinde davacının herhangi bir etkisinin bulunmaması ve dolayısıyla sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmemesinde davacının bir kusuru bulunmadığı ve davacının bahsi geçen eylemi nedeniyle … kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki … Mahkemesi ... Daire Başkanlığının kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, … Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, 2577 sayılı Kanun'un 36/(a) maddesine göre uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili ve görevli olan ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI OY:

… mahkemesi ... Dairesi Başkanlığınca verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.