ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İpotek Veren 3. Kişi - Üst Sınır İpoteği - İcra Takibinde Yer Alan Borcun Ne Kadarından Sorumlu Olduğu

14-04-2021 - 442

İpotek Veren 3. Kişi - Üst Sınır İpoteği - İcra Takibinde Yer Alan Borcun Ne Kadarından Sorumlu Olduğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2019/10907
2020/5971
2020-06-30

Alacaklının katılma yolu ile temyiz isteminin incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi, belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının katılma yolu ile temyiz itirazlarının REDDİNE,

Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı banka tarafından asıl kredi borçlusu ile ipotek veren taşınmaz malikleri hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibe geçilmesi ve örnek 6 numaralı icra emrinin düzenlenerek gönderilmesi üzerine, borçlu ipotek verenin icra mahkemesine başvurusunda; sair şikayetlerinin yanı sıra, ipoteğin limit ipoteği olması sebebiyle sorumluluğunun ipotek miktarıyla sınırlı olduğunu ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği, borçlu ipotek verenin istinaf yoluna başvurusu üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ipotek malikinin 700.000,00 TL için limit ipoteği verdiği ve icra emrinde sorumlu olduğu miktar gösterilmediği gerekçesi ile borçluya çıkartılan icra emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

TMK'nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan ve muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazların ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. TMK'nun 875. maddesinde belirtilen ve ipotekle teminat altına alınan ana borç, faiz, icra takip giderleri ve taraflarca kararlaştırılan eklentilerden oluşan toplam borç miktarının, bu limiti aşması mümkün değildir (HGK. 24.05.1989 tarih ve 1989/11-294 E, 1989/378 K). Limit aşımına ilişkin şikayet, süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir.

Takip dayanağı 09.03.2018 tarih, 7422 yevmiye numaralı ipotek akit tablosu içeriğine göre; şikayetçi borçlu ipotek veren 3. kişi konumunda olup, ipoteğin, borçlu... Gıda Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kurulmuş üst sınır (limit) ipoteği olduğu görülmektedir.Bu durumda, şikayetçi borçlunun sorumluluğu ipotek limiti olan 700.000,00 TL ile sınırlıdır. İpotek verenin ipotek limiti ile sorumlu olduğu belirtilmeden takipte talep edilen 870.626,33 TL toplam alacağın, ipotek limiti olan 700.000,00 TL'nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece, ipotek veren taşınmaz maliki üçüncü kişi bakımından ipotek limiti olan 700.000,00 TL'yi aşan kısımla ilgili takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, bölge adliye mahkemesince borçluya çıkartılan icra emrinin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin 02/07/2019 tarih, 2019/977 E. - 2019/1015 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları