ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Belediye Meclis Kararının İptali

24-09-2020 - 644

Belediye Meclis Kararının İptali


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 8. Daire
2014/4726
2014/5880
2014-06-27

Özet:

  • Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 28 sayılı kararının iptali amacıyla Belediye Başkanı tarafından, ..... Belediye Başkanlığı hasım gösterilmek suretiyle açılan davada; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 43. maddesi gereği belediyeyi temsil edecek kişinin tespitine yönelik gereken araştırmanın Mahkemece yapılarak dosyanın usulüne uygun tekemmülü sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken;
  • Dosyanın tekemmül sürecine veya diğer işlemlere yönelik tebligatların davacı olarak belediye başkanına, davalı idare olarak da belediye başkanının özel kalem müdürüne yapılmak suretiyle dosya tekemmül ettirilip esastan karar verildiği anlaşılmaktadır.
  • Bu durumda, görülmekte olan bir dava da davacı ve davalı sıfatlarının aynı kişide birleşmesi hukuken mümkün olmadığından, mahkemece dava dilekçesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 43. maddesine uygun bir şekilde madde de yazan kişi veya kişilere tebliği sağlanıp dosya tekemmül ettirilerek bir karar verilmesi gerekir.

 

İstemin Özeti : Bursa 1. İdare Mahkemesinin 06/02/2014 gün ve E:2013/642, K:2014/171 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ali SIRIKLIGİL

Düşüncesi : Dosya usulüne uygun tekemmül ettirilmeden karar verilmesi nedeniyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince belediye meclis üyelerinin taraf sıfatları olmaması nedeniyle temyiz istemleri kabul edilmeyerek, ancak dosyanın usulüne uygun tekemmül ettirilmemesi ve davalı idarenin temyize gelmemesi nedeniyle davalı idare yanında davaya katılan müdahilin temyiz istemi kabul edilerek işin esası görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, mülkiyeti belediyeye ait 458 parselde kayıtlı ..... Mahallesi, Yalı Sokak, No:13 adresinde bulunan binanın yıpranan kısımlarının müsteciri tarafından yaptırılması koşulu ile kira süresinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca 01.06.2013-31.05.2016 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 06.05.2013 tarih ve 28 sayılı Trilye Belediyesi meclis kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davalı idareye ait dükkanın 2886 sayılı Kanuna göre ihale yapılmaksızın kira süresinin uzatılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu meclis kararının iptaline karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16. maddesinde, dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneğinin davalıya, davalının vereceği savunmanın davacıya tebliğ olunacağı, davacının ikinci dilekçesinin davalıya, davalının vereceği ikinci savunmanın da davacıya tebliğ edilerek dosyanın tekemmül ettirileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 43. maddesinde, "Belediye başkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilâflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

..... Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 28 sayılı kararının iptali amacıyla Belediye Başkanı Ali Turan tarafından, ..... Belediye Başkanlığı hasım gösterilmek suretiyle açılan davada; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 43. maddesi gereği belediyeyi temsil edecek kişinin tespitine yönelik gereken araştırmanın Mahkemece yapılarak dosyanın usulüne uygun tekemmülü sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken; dosyanın tekemmül sürecine veya diğer işlemlere yönelik tebligatların davacı olarak belediye başkanına, davalı idare olarak da belediye başkanının özel kalem müdürüne yapılmak suretiyle dosya tekemmül ettirilip esastan karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, görülmekte olan bir dava da davacı ve davalı sıfatlarının aynı kişide birleşmesi hukuken mümkün olmadığından, Mahkemece dava dilekçesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 43. maddesine uygun bir şekilde madde de yazan kişi veya kişilere tebliği sağlanıp dosya tekemmül ettirilerek bir karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek verilen kararda usule ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
belediye meclis belediye meclisi karar iptal iyuk tekemmül tebligat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları