Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Yapılan İmalatlar


Danıştay 14. Daire
2015/10619
2018/18
2018-01-23

Özet:

  • Dosyanın incelenmesinden; söz konusu taşınmazda "2,70*4,60-1,15*4,10=7,70 m2 ebatlarında ilave balkon, 1,15*6,60=7,59 m2 arka balkon, 6,60*2,00=13,20, 2,70*1,10=2,97, 1,60*6,60=10,56 m2 ebatlarında üç adet sundurma, 2,70*2,00=5,40, 6,60*2,95=19,47 m2 ebatlarında ön bahçe olmak üzere toplamda 66,89 m2 ebadında 2 A sınıfı ruhsat ve eki projeye aykırı imalat" yapıldığının davalı idare ekiplerince düzenlenen 12/12/2014 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilerek yapının mühürlenmesi üzerine, söz konusu aykırılıkların yıkımı yolunda tesis edilen dava konusu ..... Belediyesinin 05/03/2015 günlü, 83 sayılı encümen kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
  • Buna göre; dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; sundurmanın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapıldığı, etrafının açık, taşıyıcı sisteminin ise ahşap malzemeden, üzerinin hafif ve basit malzeme ile örtülü olduğu ve ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, söz konusu yapıdaki ruhsat ve eki projesine aykırı yapılan imalatların ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğinden davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

 

İstemin Özeti : ..... İdare Mahkemesinin 26/08/2015 günlü, E:2015/654, K:2015/1045 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nurhan Acar

Düşüncesi :Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:

Dava; ..... İli, ..... İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 5 sayılı parsel üzerindeki yapıda ruhsat ve eki projesine aykırı yapılan imalatların 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 05/03/2015 günlü, 83 sayılı ..... Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; ruhsata aykırı olarak 66,89 m2 ilave balkon, arka balkon, sundurma ve ön bahçe yapıldığı anlaşıldığından, söz konusu imalatların 3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca yıkımı yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde, yapı; karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler olarak tanımlanmış; 20. maddesinin (a) bendinde, yapının kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği; 21. maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında Belediye veya Valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu; aynı maddenin 3. fıkrasında, ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmadığı; 32. maddesinde ise, bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapı yapıldığı, ilgili idarece tespiti üzerine, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, bir ay içinde aykırılık giderilmezse yapının yıktırılacağı hükme bağlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununda sundurmaya yönelik olarak açık bir tanım yapılmamış ise de, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yapı düzenine ait tanımlara ilişkin 16. maddesinin 1. fıkrasının 54. bendinde sundurma; yağmurdan, güneşten ve rüzgardan korunmak için çekme mesafelerine tecavüz etmemek şartıyla binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan en az bir tarafı açık örtüler olarak tanımlanmış; 63. maddesinde ise, basit tamir ve tadiller ile pergole ve benzerlerinin yapımının ruhsata tabi olmadığı düzenlenmiştir.

Sundurmanın yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca ruhsata tabi olduğunun kabul edilebilmesi için genel olarak İmar Kanununda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmiş olması, bir başka ifadeyle, güneş ve yağmurdan korunma amacı dışında kapalı alan oluşturacak ve taşıyıcı unsuru etkileyecek nitelikte malzemeden yapılmış olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden;..... İli, ..... İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda "2,70*4,60-1,15*4,10=7,70 m2 ebatlarında ilave balkon, 1,15*6,60=7,59 m2 arka balkon, 6,60*2,00=13,20, 2,70*1,10=2,97, 1,60*6,60=10,56 m2 ebatlarında üç adet sundurma, 2,70*2,00=5,40, 6,60*2,95=19,47 m2 ebatlarında ön bahçe olmak üzere toplamda 66,89 m2 ebadında 2 A sınıfı ruhsat ve eki projeye aykırı imalat" yapıldığının davalı idare ekiplerince düzenlenen 12/12/2014 tarihli yapı tatil zaptı ile tespit edilerek yapının mühürlenmesi üzerine, söz konusu aykırılıkların yıkımı yolunda tesis edilen dava konusu ..... Belediyesinin 05/03/2015 günlü, 83 sayılı encümen kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre; dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; sundurmanın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapıldığı, etrafının açık, taşıyıcı sisteminin ise ahşap malzemeden, üzerinin hafif ve basit malzeme ile örtülü olduğu ve ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, söz konusu yapıdaki ruhsat ve eki projesine aykırı yapılan imalatların (yapı tatil tutanağında sundurma ve balkon olarak yapılan tespitler dikkate alınarak) ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğinden davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; ..... İdare Mahkemesinin 26/08/2015 günlü, E:2015/654, K:2015/1045 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr)