ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası

27-12-2020 - 960

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil Davası


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2017/5306
2018/420
2018-01-18

Dava, vekâlet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir.

Davacılar, mirasbırakanları...’un, dava konusu taşınmazlardaki miras paylarını davalıların mirasbırakanları... ve ...’a eşit olarak satması için davalılardan... vekil tayin ettiğini, taşınmazların mirasbırakanın ölümünden sonra yapılan temlikler ile davalılar ... ve ... adına tescil edildiğini ileri sürerek taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile Hediye mirasçıları adına miras payları oranında tesciline, mümkün olmaması halinde; bedellerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, vekâlet görevi sona ermesine karşın vekilin gerçekleştirdiği temlikin geçersiz ve bundan sonraki devirlerin de muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacıların mirasbırakanı ...’un 21.08.1985 tarihinde yeğeni olan davalı ...’i, irsen intikal edecek taşınmazlardaki miras paylarını erkek kardeşleri olan ... ... ve ...' a diledigi bedel ve şartlarla satması için vekil tayin ettiği, 16.03.1994 tarihinde de davalı vekil ...’in dava dışı ...’i tevkil yetkisine istinaden vekil olarak atadığı, ...’un 24.10.1994 tarihinde ölümünden sonra tevkil edilen vekil ...’ın dava konusu 211, 214, 215, 256, 271, 511, 212, 92 ve 508 parsel sayılı taşınmazlardaki davacıların mirasbırakanı ... ve dava dışı...ve ...’ye ait payları 15.12.1994 tarihinde ... ...’in kızı davalı ... ve ...’ın eşi, vekil ...’in annesi davalı ...’ye satış suretiyle devrettiği, davalı ...’nin 09.08.1996 tarihinde dava konusu bir kısım taşınmazlardaki payının tamamını davalı kızı ...’e, davalı ...’nin de davalılar ..., ..., vekil ... ve ...’e (...’ın oğulları) temlik ettikleri, yine 30.08.1998 ve 21.10.1999 tarihli satışlar sonucunda dava konusu taşınmazların kök mirasbırakandan intikal eden miras paylarının davalılar ..., ..., vekil ... ve ... adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, 6098 sayılı TBK'nun 43 ve 513 maddeleri gereğince ölümle vekâlet görevinin son bulduğu ve ölümden sonra da vekâletin kullanılması gereğine işaret eden bir hususun saptanmadığı, vekilin; vekil edenin ölümünü, başka bir deyişle vekâlet yetkisinin sona erdiğini bilerek işlem yapmış olması durumunda, anılan işlemin yolsuz tescil niteliğini taşıyacağı ve ilk el konumundaki kişi ile durumu bilen veya bilmesi gereken konumundaki kişilerin TMK.’nun 1023.maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacakları gözetilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmesinde kural olarak bir isabetsizlik yoktur.

Ne var ki, noksanın giderilmesi suretiyle temin edilen kayıtlara göre, dava konusu 211, 214, 215, 256, 271, 212, 92, 509 ve 511 parsel sayılı taşınmazlarda 3083 sayılı Yasa uyarınca 01.09.2015 tarihinde toplulaştırma işlemi yapılarak eski kayıtların kapatıldığı görülmektedir. Bu durumda, doğru sicil oluşturma ilkesi gereği yeni parsel numaraları üzerinden infaza elverişli şekilde hüküm kurulması ve bu hususun resen gözetilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Hâl böyle olunca; toplulaştırma işlemi ile yeni oluşan parseller üzerinden karar verilmesi gerekirken kaydı kapatılan parseller üzerinden tapu iptal ve tescil hükmü kurulması doğru değildir.

Davalı ...’in yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
vekalet taşınmaz tapu iptal tescil ölüm görevi kötüye kullanma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları