ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası

26-09-2020 - 875

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2010/913
2011/14786
2011-11-01

Özet:

  • Dava, davalı ….. …..'ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olmaması karşısında bu davalı yönünden de salt diğer yazılı gerekçe ile davanın reddine karar vermek gerekirken sorumluluğa ilişen gerekçelerin de redde mesned yapılması doğru olmamakla birlikte , yerinde bulunan diğer gerekçelere göre bu husus neticeye müessir görülmediğinden davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 
Taraflar arasında görülen davada Gazipaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24.03.2009 tarih ve 2007/292-2009/101 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 01.11.2011 gününde davacı avukatı İbrahim Nalbant gelmiş ise de, davacı ….. ….. vekili Av. ….. …..'ın 01.11.2011 havale tarihli duruşmadan vazgeçme dilekçeside gözönünde bulundurulmuş, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ….. ….. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile dava dışı ….. …..'ın ….. İnşaat Emlak Mimarlık Şehircilik Harita ve Ticaret Limited Şirketi'nin 1/2 oranında hissedarı olduğunu, davalılardan ….. ….. ile müvekkilinin tek başlarına bu şirketi temsile ve ilzama yetkili olduklarını, davalı ….. …..'ın şirketi temsil ve ilzam yetkisinden dolayı şirket üzerinden bir çok haksız kazanç elde ettiğini, bu neviden şirket malı olan Gazipaşa ilçesi, Koru mahallesinde bulunan 229 ada 45 parsel numaralı taşınmazı 13/02/2007 tarihinde davalılardan ….. …..'e sattığını, bu taşınmazın hacizli olduğu bilinmesine rağmen ….. …..'in bilerek taşınmazı satın aldığını, ….. …..'in taşınmazı satın aldıktan sonra 23/02/2007 tarihinde davalılardan ….. …..'ya sattığını, taşınmazın satış bedeli olarak ilk satışta 9.000.-TL, ikinci satışta ise 15.000.-TL satış bedeli gösterildiğini, taşınmazın asıl değerinin bunun 10-15 katı olduğunu, yapılan satışın muvazaalı olduğunu gösterdiğini, davalı ….. …..'ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları satmak suretiyle şirketi zarara soktuğunu, davalıların satın aldıkları taşınmaz için şirkete hiçbir para ödemediklerini, bunun şirket kayıtlarından anlaşılabileceğini ileri sürerek, dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile şirket adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan ….. ….. vekili, müvekkili tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin şirket yararı gözetilerek yapıldığını, yapılan satıştan şirketin %50 ortağı olan ….. …..'ın haberi, izni ve onayı olduğunu,şirket borçlarının ödenebilmesi ve inşaat faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için satışın yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı ….. ….. vekili, dava açıldığı tarih itibariyle müvekkilinin tapu maliki olmadığını, müvekkili tarafından yapılan satın alma ve satış işleminde muvazaa bulunmadığını, şirket kayıtlarının incelenmesinde taşınmazın satışının 90.000.-TL üzerinden yapıldığının anlaşıldığını savunarak, davanın usul ve esas yönünden reddini istemiştir.

Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, taşınmaz satışının gerçek bedelle şirket kayıtlarına geçtiği, yapılan satışın usulüne uygun olduğu, taşınmazın satışı sırasında tapuda sırf satış bedelinin düşük gösterilmesinin muvazaa iddiasını kanıtlamayacağı, dava konusu taşınmazın muvazaalı olarak davalı ….. …..'e ve diğer davalıya satıldığı iddiasının ispat edilemediği, davalı ….. …..'ın bu satışla, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketi zararlandırıcı bir eylemde bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı ….. …..'ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olmaması karşısında bu davalı yönünden de salt diğer yazılı gerekçe ile davanın reddine karar vermek gerekirken sorumluluğa ilişen gerekçelerin de redde mesned yapılması doğru olmamakla birlikte , yerinde bulunan diğer gerekçelere göre bu husus neticeye müessir görülmediğinden davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Tapu İptali Tescil İstemi Muvazaalı Satış İddiası
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları