ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi

26-09-2020 - 699

İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 5. Daire
2016/16756
2020/184
2020-01-21

Özet:

  • Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde ''hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1. maddesi uyarınca "16 ay uzun süreli durdurma cezası'' ile cezalandırılması gerekmekte ise de aynı Tüzüğün 15. maddesi uygulanarak "6 ay kısa süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 02/12/2010 tarih ve 2010/473 sayılı İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir. 
  • Olayda, disiplin soruşturması raporu ile kamera kayıtlarının birlikte incelenmesinden; davacının, görevli bulunduğu havalimanı dış hatlarda tanımadığı bir kadın yolcuyu, havalimanındaki işlemlerinin her aşamasında görevi gerektirmediği halde takip ettiği, çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, kendisinden uzaklaşarak mağazaya giren ve bu sırada rahatsızlığını eşine de bildiren yolcu kadını mağaza kapısı önünde bekleyerek rahatsız edici davranışlarda bulunmaya devam ettiği ve bu hareketlerinde ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır. 
  • Bu durumda, davacının üzerine atılı eylemi sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 
İSTEMİN KONUSU : Antalya 1. İdare Mahkemesinin 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde ''hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1. maddesi uyarınca "16 ay uzun süreli durdurma cezası'' ile cezalandırılması gerekmekte ise de aynı Tüzüğün 15. maddesi uygulanarak "6 ay kısa süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 02/12/2010 tarih ve 2010/473 sayılı İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 sayılı kararda; polis memuru olan davacının, görevi esnasında tanımadığı dış hatlar yolcusu bir bayana karşı yaptığı davranışlarla ilgili olarak düzenlenen disiplin soruşturma raporu ile olayın geçtiği yere ilişkin kamera kayıtlarının birlikte incelenmesinden, olayın geçtiği yere ilişkin kamera kayıtlarının sadece görsel içerikli olduğu, sesli kayda ilişkin veri içermediği, buna karşın, görüntü kayıtlarının incelenmesinden davacının T.A adlı bayanın dilekçesinde yer verdiği şekilde T.A'ya karşı ısrarcı veya rahatsız edici bir tutum ve davranışına yönelik bulguya rastlanılmadığı, T.A'nın dilekçesinde belirttiği hususların soruşturma raporu ile açık ve belirgin şekilde ortaya konulamadığı, T.A'nın davacıdan şikayetçi de olmadığı dikkate alındığında, davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiğinden söz edilemeyeceğinden disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının tanımadığı T.A'yı kahve, çay ve sigara içmeye davet ettiği, teklifini kabul etmemesine rağmen peşini bırakmadığı, ısrarcı davranışları nedeniyle kahve içme teklifini kabul ettiğinin müşteki dilekçesi ve kamera görüntülerinden anlaşıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ FATMA FEYZA GÜRSES'İN DÜŞÜNCESİ : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacının, tanımadığı T.A. adlı dış hatlar yolcusu bayanı çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, teklifini kabul etmemesine rağmen peşini bırakmadığı, kahve içme teklifini korktuğu için daha sonra kabul ettiğini belirten T.A adlı bayanın, davacı hakkında verdiği şikayet dilekçesi üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Yapılan disiplin soruşturması sonucunda, davacı ''hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilinin sübuta erdiğinden bahisle sırasıyla Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1. maddesi ve 15. maddesi uyarınca "6 ay kısa süreli durdurma cezası'' ile cezalandırılmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesinde, "hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiili, 16 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Aynı Tüzüğün 15. maddesinde de, "Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda, disiplin soruşturması raporu ile kamera kayıtlarının birlikte incelenmesinden; davacının, görevli bulunduğu havalimanı dış hatlarda tanımadığı bir kadın yolcuyu, havalimanındaki işlemlerinin her aşamasında görevi gerektirmediği halde takip ettiği, çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, kendisinden uzaklaşarak mağazaya giren ve bu sırada rahatsızlığını eşine de bildiren yolcu kadını mağaza kapısı önünde bekleyerek rahatsız edici davranışlarda bulunmaya devam ettiği ve bu hareketlerinde ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının üzerine atılı eylemi sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları