ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi

26-09-2020 - 826

Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2018/5436
2020/836
2020-02-06

Özet:

  • Dava, re'sen işyeri tesciline ilişkin Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir. 
  • Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... Yapı Enerji Ltd. Şti.'ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat işi için işverenlik sıfatı bulunmadığından işyeri tescilinin gerekmemesi gözetilerek, davanın kabulü gerekir.

 
Dava, re'sen işyeri tesciline ilişkin Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince verilen kararın, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirkete davalı Kurum tarafından 07.08.2015 tarihinde tebliğ edilen yazı ile... adresindeki işyeri için re'sen işyeri tescili yapıldığının bildirdiğini, bu işyerinin 20.03.2007 tarihinde tescilinin yapılarak işçi çalıştırılmaya başlandığını, bu adreste yapılacak tadilat işleri için...i Ltd. Şti. ile anahtar teslim sözleşme yapıldığını, işyeri tescili gerekli ise müvekkili şirketin değil, anılan şirketin yapması gerektiğini beyanla resen tescil işlemi işleminin iptalini talep etmiştir.

II- CEVAP:

Davalı Kurum vekili, davacı şirket tarafından idari para cezasına konu yapılan tadilat işlerinin izinsiz ve ruhsatsız olduğunu, işyeri dosyası açılması yönünde müracaatta bulunulmadığını ve davacı ile dava dışı şirket arasında yapılan sözleşmenin de Kuruma ibraz edilmediğini beyan ederek, davanın reddini talep etmiştir.

III- MAHKEME KARARI:

A- İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece; "SGK tarafından yapılan denetim ve tescil belgeleri incelendiğinde tescil tarihi olan 07/07/2015 tarihinden 27/07/2015 tarihine kadar işyerinde yapılan kapsamlı tadilat işleri nedeniyle inşaatta çalıştırılan işçilerin sigorta bildirimlerinin yapılmaması nedeniyle kurum tarafından denetim yapılarak tescil işleminin 07/07/2015 tarihinde yapıldığı, bu tarih itibariyle işyerinde kapsamlı bir inşaat işleminin olduğu dikkate alındığında davacı şirketin asıl işveren olarak burada çalıştırılan işçilere sigorta işlemlerinden sorumlu bulunması nedeniyle ve işyerinde inşaat işleri yapılıyor olması nedeniyle Kurum tarafından yapılan tescil işleminin hukuka uygun ve doğru olduğu, davacı tarafın işlemin iptali talebini haklı olmadığı kabul edilerek açılan davanın reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı şirket vekilince; Belediye tutanağına göre kurum tarafından resen tescil işlemi yapılarak idari para cezası kesilmesi işleminin hukuka aykırı olduğu, tescile konu işyerindeki tadilat işlemleri için ... Yapı Enerji Ltd. Şti. ile anahtar teslim sözleşme yapıldığı, resen tescil üzerine verilen idari para cezasının iptali için İstanbul Anadolu 18. İş Mahkemesinin 2015/494 Esas sayılı dosyasına açılan davanın kabulüne karar verildiği, tadilat işini yapan ... ünvanlı şirkete ait işçilerin sigorta bildirimlerinin bu şirket tarafından yapılması gerektiği belirtilerek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesi talep edilmiştir.

B- BAM KARARI

İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2015/571 Esas - 2017/155 Karar sayılı kararının usul ve yönünden hukuka uygun bulunduğundan davacı şirket vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, karar verilmiştir.

TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı vekili istinaf mahkemesine başvuru nedenlerini tekrarla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

IV- İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Dosya kapsamından davacı şirkete ait olan ve daha önce tescil işlemi yapılan market işyerinde ki inşaat- tadilat işleri nedeni ile davalı Kurum tarafından resen yeni bir işyeri tescili yapıldığı, idari para cezası tahakkuk ettirildiği ve bu dava ile resen işyeri tesciline ilişkin kurum işleminin iptalinin talep edildiği; tescil işlemine dayanak Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tespit formunda, 286,25 metre karelik zemin katta izinsiz, ruhsatsız tadilat ve asansör inşaa edildiğinin tespit edildiği, davacı tarafından dosyaya sunulan sözleşmede davacı şirkete ait mağazalardan ... Yapı Enerji Ltd. Şti.'ne verileceklerin tadilat ve dekorasyonunu yapması konusunda anlaştıkları, sözleşme eki protokolde tespit yapılan adreste yapılacak tadilatın ihale bedelinin 142.957,56 TL olduğu, mahkemece tanık olarak dinlenen şirket bölge pazarlama müdürünün beyanından belediyenin tutanak tuttuğu tarihten bir hafta önce mağazadaki tüm malların boşaltıldığı, işyerinin tadilat nedeniyle inşaat halinde olduğu ve bu nedenle mağazacılık faaliyetinin olmadığı, sözleşme yapılan şirketin işyerinde faaliyet gösterdiği, davacı şirketin re'sen tescil nedeni ile Kuruma itirazı üzerine verilen Komisyon kararında ise denetim tarihine göre süresinde Kuruma müracaat edilmediği gerekçesi ile talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... Yapı Enerji Ltd. Şti.'ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faaliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat işi için işverenlik sıfatı bulunmadığından işyeri tescilinin gerekmemesi gözetilerek, davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi kararının HMK'nın 373/1 maddesi gereğince kaldırılarak temyiz edilen ilk derece mahkemesi hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Resen İşyeri Tesciline İlişkin Kurum İşleminin İptali İstemi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları