ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Borçlunun Parasını Kendisi Vererek Başkaları Üzerine Tescil Ettirdiği Taşınmazlar İçinde Tasarrufun İptali Davası Açılabilir

29-10-2020 - 857

Borçlunun Parasını Kendisi Vererek Başkaları Üzerine Tescil Ettirdiği Taşınmazlar İçinde Tasarrufun İptali Davası Açılabilir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2015/7282
2017/9610
2017-10-25

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan ...'ın müvekkili bankada çalışırken yapmış olduğu yolsuzluk nedeniyle zimmetine geçirdiği paralardan bir kısmının tahsili için borçlu aleyhine ... ... Müdürlüğünün 2009/601 Esas sayılı takip dosyası ile 24/07/2009 tarihinde ... takibine başlandığını, bankaca yaptıkları malvarlığı araştırmasında ...'ın satın aldığı taşınmazlarını ve diğer malvarlığını başlanacak ... takiplerinin etkisinden kurtulmak ve alacaklılarını zarara sokmak kastıyla muvazaalı olarak yakınlarının adına yaptığını veya kendi adına tescil yaptırmayıp eski maliklerin adına devam ettirdiğini, hatta bu amaçla maliki olduğu ...adresindeki diğer taşınmazı diğer davalı eşi ... adına tescil ettirdiğinin öğrenildiğini, davalı ... hakkında ... Başsavcılığının 2009/939 Soruşturma numaralı dosyası ile başlatılan soruşturma neticesinde davalının evinde yapılan arama sonucunda dava konusu dairenin bedelinin 23.500 Euro olduğu ve ödemelerin ... tarafından yapıldığının belirlendiğini, davalılardan ... ev hanımı olup eşinin maaşından başka herhangi bir gelirinin olmadığını, ...'ın ise 23.500 Euro ödeme gücünün bulunmadığını, bu ödemeyi müvekkili bankadan zimmetine geçirdiği paralarla yaptığını, davalı ...'ın ...'ın ivazsız bağışladığı paralar ile satın aldığı dava konusu taşınmazı yine onun talimatıyla kendi adına tescil ettirdiğini, yani görünürde malikin ... ama gerçek malikin ... olduğunu, borçlu ...'ın nam-ı müstear kurumunu alacaklı müvekkili bankayı zarara uğratmak için bir araç olarak kullanmak istediğini, alacaklı müvekkilinden mal kaçırmak isteyen borçlu nam-ı müstear ...'ın iktisap ettiği malı cebri ... tehlikesi geçince kendisine devretmesini istemediğini, muvazaalı olarak satış yapıldığı belli olan davaya konu ... ili, ... Mahallesi, 1415 pafta, 37 ada, 234 parselde kayıtlı mesken nitelikli ...adresindeki taşınmazın satışının bankaları açısından iptali ile tapu kaydının tashihine gerek olmaksızın alacaklarının cebri ... yoluyla davaya konu taşınmazı sattırarak alacaklarının tahsiline, taşınmazın dava sırasında üçüncü bir şahsa satış ve mülkiyetinin devrinin engellenmesi bakımından teminatsız olarak tapu kaydı üzerine ihtiyat-i tedbir konulmasını ve İİK'nun 281 maddesi uyarınca anılan taşınmaz üzerine ihtiyat-i haciz konulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalılara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla tebligatın yapıldığı, davalıların davaya cevap vermedikleri ve duruşmalar katılmadıkları anlaşılmıştır.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

Dava, nam-ı müstear talepli açılmış tasarrufun iptali davasıdır

Borçlunun kendi yaptığı tasarruflar için dava açılması mümkün olduğu gibi parasını kendi verdiği ancak muvazaalı olarak başkası adına tescil edilen mallar için de dava açılması mümkündür. Bu gibi tasarruflar nam-ı müstear olarak adlandırılmaktadır. Nam-ı müstear somut olaya göre bir çeşit muvazaa olabileceğinden her türlü delil ile ispat edilebilir. Somut olayda davalı borçlu aleyhine yürütülen bir ceza dosyasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca davalı borçlunun eşi olan... nin ev hanımı olması, dava konusu gayrımenkulü satın alabilecek gelirinin bulunup bulunmadığının da mahkemece araştırılmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece ceza dosyasının bekletici mesele yapılarak ve davalı ... nin dava konusu gayrımenkulü tasarruf tarihinde satın alacak gelirinin bulunup bulunmadığı hususları araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 25.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tasarrufun iptali taşınmaz namı müstear banka muvazaa delil
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları