ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Psikiyatrik Sorunlar - Disiplin Cezası

20-10-2020 - 829

Psikiyatrik Sorunlar - Disiplin Cezası


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 12. Daire
2017/2289
2020/539
2020-01-24

Dava konusu istem: ... Bölge Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görevli olan davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu'nun 8. maddesi ve 19. maddesinin (a) fıkrası uyarınca tesis edilen "iki gün hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 29/05/2015 tarihli ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının özeti:

Davacının idari işler astsubayı olarak daha önceden yazılı olarak kendisine emredilmesine rağmen, personel kısmı devir teslim muhtırasını okuyup incelemediği, belirtilen faaliyetleri icra etmediği, personel kısmı mevcut dosya yapısını ve içeriklerini incelemediği ve evraklara gerekli işlemleri yapmadığı anlaşıldığından davacıya verilen disiplin cezasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu, bu rahatsızlığının görevde yetersizliğe neden olduğu, disiplin suçuna konu eylemi kasten işlemediği ileri sürülerek ... Mahkemesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/08/2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddenin sekizinci fıkrasının (b) bendinde: "... Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görülmekte olan, tebliğde ve infaz aşamasında bulunanlar ile bu mercilerin arşivlerinde bulunan işi bitmemiş dosyalardan; ... b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar Danıştaya; diğerleri ... İdare Mahkemeleri'ne, ... 21/01/2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde herhangi bir karara gerek kalmaksızın listeye bağlanarak gönderilir." hükmüne yer verilmiştir.

... İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na 25/08/2017 tarih ve 694 sayılı KHK ile eklenen Geçici 45. madde uyarınca incelenmesinden; kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, karar düzeltme isteminin kabulü ile ... İdare Mahkemesi ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... Tafik Bölge Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görev yapan davacının, 11-13/03/2015 tarihinde yapılan denetlemede bazı görevleri aksattığının tespit edildiği, bu eksikliklerden bir kısmının daha önce de komutan tarafından tespit edildiği ve davacının yazılı olarak bu eksiklikleri gidermesi için uyarıldığı, birlik içi denetlemede tespit edilen aksaklık ve eksiklikleri saklayarak Bölge komutanına rapor etmediği, yazılı ve sözlü olarak verilen emirlerin gereğini yerine getirmeyerek "emre itaatsizlik" disiplinsizliğini işlediğinden bahisle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu'nun 8. maddesi ve 19. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca 29/05/2015 tarih ... sayılı disiplin ceza kararı ile "iki gün hizmet yerini terk etmeme" cezası ile cezalandırıldığı, davacının karara itiraz ettiği, yapılan itiraz incelemesi sonucunda 26/06/2015 tarihinde bir üst disiplin amiri tarafından itirazın reddedildiği, 08/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilen ret kararı üzerine de anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 13'üncü maddesinde disiplin, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmektir şeklinde tanımlandıktan sonra askerliğin temelinin disiplin olduğu ve disiplinin muhafazası ve idamesi için özel kanunlarla cezai ve özel kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınacağı belirtilmiştir.

6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 19'uncu maddesinde hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler sayılmıştır. Maddenin 1/a fıkrasında emre itaatsizlik disiplinsizliği düzenlenmiştir. Maddede emre itaatsizlik; "Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır" şeklinde tanımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyaya sunulan doktor raporlarından; davacının psikiyatrik sorunları olduğu, kendisine "karışık anksiyete ve depresif bozukluk" teşhisi konduğu, bu teşhis doğrultusunda defalarca istirahat raporu verildiği, yakınmalarının sosyal ve mesleki stresörler sonucu oluştuğu, sorunları ile baş etmekte zorlandığı ve işlevselliğini yitirdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu disiplin cezasına konu olan; verilen emirleri yerine getirmeme, havale edilen işleri, haklı bir gerekçesi olmaksızın uzun süre bekletme eylemleri gerçekleşmiş dahi olsa, davacının iradesi dahilinde olmadığı, kasti olarak hareket etmediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediğinin, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya koyamayan eksik soruşturmaya dayanılarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
disiplin ceza astsubay psikiyatri iptal
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları