ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu

26-09-2020 - 774

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2017/687
2020/542
2020-02-04

Özet:

  • Davacı, davalı ile boşandıklarını, taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine şeklinde karar verildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, 
  • Davalı eski eşin her defasında bir bahaneyle temlikten kaçındığı gibi taşınmazı üst sokağında oturan ve ikinci eşinin akrabası olan davalıya muvazaalı ve bedelsiz şekilde satış yolu ile temlik ettiğini, aile konutu şerhinin kaldırıldığını, dava konusu taşınmazın ise bir gün sonra davalıya devredildiğini, 
  • Adı geçen davalının durumu bilen kişi konumunda olup iyiniyetli olmadığını ileri sürerek dava konusu taşınmazda bulunan dairenin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tescilini, olmadığı taktirde tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. 
  • Mahkemece, temlikin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün onanmasına karar verilmiştir.

 
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, davalı ... ile ... 11. Aile Mahkemesinin 06.12.2011 tarih 2011/68 Esas sayılı kararı ile boşandıklarını, boşanma ilamının 5. fıkrasında “ ...ili ... ilçesi cilt 44 sayfa 43/12 de kayıtlı 3375 parsel (maddi hatanın tashih edilerek 3373 parsel olarak düzeltildiğini) sayılı taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine” şeklinde karar verildiğini, anılan kararın temyiz edilmeksizin 21.03.2012 tarihinde kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, davalı eski eşi...’in her defasında bir bahaneyle temlikten kaçındığı gibi taşınmazı üst sokağında oturan ve ikinci eşinin akrabası olan davalı ...’a muvazaalı ve bedelsiz şekilde satış yolu ile temlik ettiğini, aile konutu şerhinin 02.09.2014 tarihinde kaldırıldığını, dava konusu taşınmazın ise bir gün sonra 03.09.2014 tarihinde davalı ...’a devredildiğini, adı geçen davalının durumu bilen kişi konumunda olup iyiniyetli olmadığını ileri sürerek dava konusu 3373 parsel sayılı taşınmazda bulunan dairenin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tescilini, olmadığı taktirde tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalı ..., mahkemece onaylanmayan protokolün devir borcu doğurmayıp, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin resmi şekilde yapılması gerektiğini; aşamalarda, dava konusu taşınmazı borcu nedeniyle diğer davalıya 100.000 TL bedelle sattığını ve satış bedelini nakten aldığını, diğer davalıyla aralarında düzenlenen tapu satış anlaşması başlıklı belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu; davalı ... aşamalarda, esnaf olması nedeniyle hamal olan davalı ...’i tanıdığını, mallarını koyacak ve işyerine yakın bir yer araştırırken köylülerin söylemesi üzerine dava konusu taşınmazı almaya karar verdiğini, tapu kayıtlarında satışa engel bir takyidat bulunmayıp iyiniyetli olduğunu, taşınmazı 100.000 TL bedelle satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, temlikin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalılardan ... vekili tarafından duruşma istekli olarak yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 04.02.2020 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat ... ile asil davalı ... geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davacı ... vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalılardan ...'ın yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 7.684.50. TL bakiye onama harcının temyiz eden davalı ...'dan alınmasına, 04.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Tapu İptal Tescil Muvazaalı İşlem Aile Konutu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları