ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Belgesi Olmayan Kişilere Tüfek Satan Satıcı - İznin İptali

04-10-2020 - 917

Belgesi Olmayan Kişilere Tüfek Satan Satıcı - İznin İptali


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 15. Daire
2016/4197
2017/1669
2017-04-10

Özet:

  • Satıcılık (bayilik) belgesinin iptalini gerektiren hallerin sınırlı olarak sayıldığı, satın alma belgesi olmayan şahıslara yivsiz av tüfeği satma fiilinin yaptırımının ise belge iptali olarak değil, idari para cezası verilmesi şeklinde düzenlendiği, davacıya atfedilen satın alma belgesi olmayan şahıslara yizsiz av tüfeği satma fiilinin, verilen izinlerin iptalini gerektiren haller arasında sayılmadığı anlaşıldığından, davacıya ait satıcılık (bayilik) belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, işlemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce gereği görüşüldü:

Dava, davacının 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca aldığı satıcılık (bayilik) belgesinin iptal edilmesine ilişkin 04.05.2015 tarih ve 21600 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Konya 2. İdare Mahkemesi'nce; davacı tarafından satın alma belgesi olmayan şahıslara değişik zamanlarda toplamda 4 adet yivsiz av tüfeğinininternet üzerinden yapılan sipariş üzerine satıldığının tespit edilmesi üzerine 2521 sayılı Kanun ve 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte öngörülen hususların ihlal edildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği, dava konusu olayda satın alma belgesi olmayan şahıslara yizsiz av tüfeği satıldığı hususunun sabit olduğu, bu durumda ilgili Kanun ve Yönetmeliğe aykırı davranması nedeniyle satıcılık belgesi/ruhsat alma şartlarını kaybeden satıcı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından; İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında, yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranacağı, 12. maddesinin ikinci fıkrasında ise; yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara, iki bin Türk Lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde, satıcılık (bayilik) belgesinin, illerde münhasıran valilerce verileceği, 2521 sayılı Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenlere bu maddede belirtilen belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat etmeleri halinde, 3 yıl süreli satıcılık (bayilik) belgesi verileceği kuralına yer verilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasını engelleyen ve verilen izinlerin iptalini gerektiren haller" başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlara, (b) bendinde, ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlara, (c) bendinde, haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlara, (d) bendinde, ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlara, (e) bendinde, ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlara, (f) bendinde, 2521 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlara, (g) bendinde, 6136 Sayılı Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlara, (h) bendinde, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlara, (ı) bendinde, kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara, (i) bendinde, akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara, (j) bendinde ise, 18 yaşını bitirmemiş olanlara, hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmeyeceği, verilen izinlerin de iptal edileceği kuralı yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı adına 04.03.2015 tarihinde 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca satıcılık (bayilik) belgesinin düzenlendiği, idarece yapılan inceleme sonucunda, davacı tarafından satın alma belgesi olmayan şahıslara değişik zamanlarda toplamda 4 adet yivsiz av tüfeğinin internet üzerinden yapılan sipariş üzerine satıldığının tespit edilmesi üzerine 2521 sayılı Kanun ve 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte öngörülen hususların ihlal edildiği gerekçesiyle satıcılık (bayilik) belgesinin iptaline ilişkin 04.05.2015 tarih ve 21600 sayılı işlemin tesis edildiği, bakılmakta olan davanın anılan işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden; satıcılık (bayilik) belgesinin iptalini gerektiren hallerin 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde sınırlı olarak sayıldığı, satın alma belgesi olmayan şahıslara yivsiz av tüfeği satma fiilinin yaptırımının ise Kanunun 12. maddesinde belge iptali olarak değil, idari para cezası verilmesi şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacıya atfedilen satın alma belgesi olmayan şahıslara yizsiz av tüfeği satma fiilinin, 2521 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki verilen izinlerin iptalini gerektiren haller arasında sayılmadığı anlaşıldığından, davacıya ait satıcılık (bayilik) belgesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 31/12/2015 tarih ve E:2015/595; K:2015/1378 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
satıcı bayilik belge iptal satın alma belgesi yivsiz av tüfeği yaptırım belge iptali para cezası
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları