ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aranan : "karar" içeren kararlar

'karar' için Arama Sonuçları:

10-01-2022 - 650

19 Numaralı Cb Kararnamesinin İptali
10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvel’in sonuna eklenen sıraların Anayasanın ...

Devamını oku

10-01-2022 - 702

2313 Sayılı Kanuna Aykırılık - Görevsizlik Kararı
Sanık hakkında, münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi, suçundan kamu davası açılmış ise de; dosya kapsamına göre, suça konu 75 kök kenevir bitkisi ile bu kenevirlerden elde edilebilecek esrar miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin 2313 sayılı Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde......

Devamını oku

10-01-2022 - 538

6545 Sayılı Yasadan Önce Kesinleşmiş Hagb Kararı
Sanığın sabıkasında görülen ilamın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin olması, CMKnın 231/8. maddesine 6545 sayılı Yasanın 72. maddesiyle, Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez, cümlesi eklenmiş ise de......

Devamını oku

14-01-2022 - 94

HMK 305/A - Eşyanın İadesi
Somut olayda, mahkemece, 22.09.2020 tarihli tahsis şerhi içeren ek karar ile davanın kabulü ile Menteşe Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 24/02/2020 tarih ve 161820200000367 sayılı kararının...

Devamını oku

15-01-2022 - 829

Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali - Dürüstlük Kuralı
Dava; davalı şirketin 16/01/2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 nolu gündem maddesi ile alınan kararın TTK nın 445. maddesi gereğince iptali istemine ilişkindir. Davacı 01/08/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmiştir. 02/07/2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üy...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:36 - 79

Mahkemenin Durma Kararı Vermesi - CBS Tarafından İnfazın Sonucuna Göre İşlem Yapıldıktan Sonra Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği
İncelenen dosyada; şüpheli hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/04/2017 tarihli ve 2016/347 esas, 2017/428 sayılı kararı ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararın kesinleştirilmeden dosyanın denetimli serbestlik...

Devamını oku

21-09-2020 - 637

Basın - Kişilik Hakları - Önlenmesi İstemi - Husumetten Ret Kararı
Davacı vekili, Sabah Gazetesinin Ankara ekinde; 19/03/2014, 21/03/2014, 16/04/2014, 17/04/2014 ve 18/04/2014 tarihlerinde yapılan haberlerde davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu belirterek devam eden saldırıların önlenmesine karar verilmesini istemiştir. ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:19 - 69

Tebligatın Usule Aykırı Yapılması - Eski Hale Getirme Talebi
Sanığın mahkemece savunması alınırken tebligat adresi olarak -... Sokak No:8 Merkez Kars- adresini bildirdiği, yokluğunda verilen kararın sanığın bildirdiği adresinde hükümlü ile birlikte oturan eşi ...e 08/01/2015 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ...

Devamını oku

21-09-2020 - 581

Boşanma - Kararın 15 yılı Aşkın Bir Süre Tebliğe Çıkarılmaması
Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134/3. maddesi uyarınca 09.09.1997 tarihli karar ile boşanmalarına karşın, kararın 15 yılı aşkın bir süre tebliğe çıkarılmadığı ve boşanma kararından sonra tarafların birlikte yaşamaya devam ettikleri nazara alınarak, boşanma iradelerinin samimi olmadığı ve davacı kad...

Devamını oku

04-10-2020 - 530

Yeni ve Değişik Gerekçe - Genel Kurul Tarafından Değerlendirilemeyeceği
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyetine ilişkin ilk hükmün Özel Dairece, sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı belirtilerek bozulmasından sonra yargılama...

Devamını oku

21-09-2020 - 689

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer-i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. ...

Devamını oku

19-07-2021 - 141

Kesin Nitelikte Olmayan Kararlar Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi
Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle yapılan başvuruda, kesin nitelikte olmayan kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenilemeyeceği hakkında....

Devamını oku

21-09-2020 - 774

Ceza Genel Kurulunun Bozma Kararı Sonrasi Verilecek Hüküm
Uyuşmazlık; sanık ... ın tasarlayarak öldürme suçuna iştirakinin TCK nın 37/1. maddesi kapsamında -müşterek faillik- mi, yoksa TCK nın 39. maddesi kapsamında -yardım eden- niteliğinde mi olduğunun belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliği nin 27. maddesi uyarınca öncelikle Yerel Mahkeme kararının -yeni hüküm- niteliğinde olup olmadığının... ...

Devamını oku

21-09-2020 - 645

Cumhuriyet Savcısının Davadaki Taraf Sıfatı - Esnaf Odasının Feshine Karar Verilmesi İstemi
Dava, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 15/a maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açılmış olup, davalı Odanın üye sayısının yüzün altında bulunması nedenine dayalı feshine karar verilmesi istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 576

Direnme Kararında İlk Karara Atıfta Bulunulmamalı Yeniden Hüküm Kurulmalıdır
Yerel Mahkemece bozma kararından sonra yapılan yargılama sonucunda, önceki hükümde direnilmesine karar verilmesiyle yetinilip yeni bir hüküm kurulmadığı ve hükme ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmediği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

21-09-2020 - 473

Disiplin Cezaları - Soruşturma İsteyen İle Karar Veren Kişinin Aynı Olması
Dava, ..... İl Sağlık Müdürlüğünde personel şube müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-h maddesi uyarınca uyarma cezasıyla tecziyesine dair 04/02/2011 tarih ve 3288 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ...

Devamını oku

27-09-2020 - 751

Şirketin İhyası - Tavzih
Dava; 6102 sayılı TTK nun Geçici 7. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Müdürlüğünce resen terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davacı vekilinin tavzih talebinin reddine dair ek kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Dosyanın incelenmesinde davacının ..., davalıların ise İTO ve ... olduğu,...

Devamını oku

26-09-2020 - 591

Genel Kurul Kararının İptali
Dava, anonim şirket genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali istemine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 609

Hüküm - Gerekçeli Karar
Kabul edilen hükmün hangi maddi ve hukuki gerekçe ve nedenlere dayandığı tartışılarak değerlendirilmemiştir.Mahkemece, Anayasanın 141.maddesi ile yukarıda değinilen HMK nın 297 ve 298. maddeleri hükmüne aykırı olacak şekilde gerekçesiz hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 630

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Soyut Yasal Gerekçe
Dosya arasında ipotek belgeleri olmadığından ipoteğin kimin borcuna yönelik konulduğu tespit edilememiş olup muterizler vekilince bu yönde ihtiyati haciz kararına itiraz edilip müvekkilleri hakkında mükerrer takip yapıldığı ve ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığı yönünde ...

Devamını oku

26-09-2020 - 459

İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi
Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde -hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak- fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesi uyarınca - 16 ay uzun süreli durdurma ...

Devamını oku

26-09-2020 - 659

Kamu İhale Kurulu Kararı - Mali Durum Belgesini Sunmama
Dava; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 09.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan -27 Kalem Kan Grubu Kartları, Reaktör ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı (12. ve 13. Kalem) İhalesi ne katılan ancak teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun reddin...

Devamını oku

26-09-2020 - 770

Karar Düzeltme Süresi - Elektronik Tebligat
İstem, genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibine itirazın kaldırılmasına ilişkindir. Somut olayda karar düzeltme istemine konu Hukuk Genel Kurulunun bozma kararının alacaklı vekiline tebliğine ilişkin e-tebliğ mazbatasının incelenmesinde: -Tarih 30.07.2019 Muhatab hesabına teslim edilmek üzere UETS tarafından teslim alındı. 30.07.2019 Tebligat alıcı için...

Devamını oku

26-09-2020 - 619

Kararı Veren Hakimin Üst Mahkemede De Bulunması
5271 sayılı CMK nın 23/3 ve 318/1 maddeleri gereğince önceki yargılamada görev yapan hakimlerin görev aldığı mahkeme heyetince verilen yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair karar ile bu karara yönelik yapılan itirazın reddine dair verilen kararın usul ve yasaya uygun olup olmadığına ilişkindir....

Devamını oku

26-09-2020 - 852

Khk-ile-cikartilma-iade-Karari-Geriye-Donuk-Maas-odemesi-Vergilendirme
Dava, davacı tarafından 2019 Şubat ve Mart aylarında maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin en üst dilimden yapılmasının usulsüz olduğu iddiası ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.03.2019 tarih ve 7695 sayılı işlemin iptali ile fazladan yapılan kesintinin yasal faizi ile iadesi istemiyle açılmıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 759

Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki
Davacı Bankacılık işlemlerinden kaynaklanan mahkemenin tebligatının eline ulaşmadığından, bilgisi olmadan verilen kararın bozulmasını talep ettiğini, 1.000 TL. Bankaya, 3.628,96 TL. İcraya ödediği para nedeniyle istinaf yoluna başvurduğunu, mahkemece verilen kararın bozulmasını talep etmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 469

Kilitli Aracın Ön Kapı Göbeğindeki Kilit Mekanizmasını Çıkararak Aracı Çalma
Sanığın, kilitli aracın ön kapı göbeğindeki kilit mekanizmasını çıkararak aracı çalması şeklindeki eyleminin, TCK nın 142/2-h maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde aynı Kanunun 142/1-e maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

26-09-2020 - 635

Olay Tarihinden 12 Gün Sonra Düzenlenen Tespit Tutanaği Beraat Kararını Güçlendirir
Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmasında yeğeni olan diğer sanığa kendi kullanımı için hediye amaçlı 5 karton sigara ve 5 kg çay gönderdiğini, 510 paket sigaranın kendisine ait olmadığını beyan etmesi, 04.04.2012 tarihli olay tutanağında sanıklara ait gönderide ele geçen eşyanın niteliği ve niceliği hakkında bilgi bulunmaması, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 503

Ortak Girişimler - Kamu İhale Kurulu Kararının İptali
Dava; Konya DSİ Bölge Müdürlüğünce 03.02.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan -Niğde İl Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı- ihalesi üzerinde kalan davacıların sunmuş olduğu iş ortaklığı beyannamesinde iki ortağın imzasının eksik olduğundan bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptıkları itirazen şikâyet başvurusunun re...

Devamını oku

26-09-2020 - 518

Öcalan Posteri Kararı
Sanığın eylemi, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmamakla birlikte Kanunda yer almayan bir gerekçeyle unsur olarak aranamayacağı ve sanığın eyleminin hukuka uygun kabul edilmesinin toplum açısından meydana getireceği yakın tehlike de gözetildiğinde, sanığın PKK silahlı terör ö...

Devamını oku

26-09-2020 - 494

Önceki Kararın Gerekçesi Kusur Yönünden Değiştirilirse Yeni Hüküm Olur
Uyuşmazlık; davacı-birleşen davalı kadının kusurlu davranışının bulunup bulunmadığı ve burada varılacak sonuca göre davalı-birleşen davacı erkeğin birleşen boşanma davasının kabulünün gerekip gerekmediği ile davalı-birleşen davacı erkek lehine Türk Medeni Kanununun 169. maddesi şartlarının oluşup oluşmadığı noktalarında toplanmaktadır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 410

Parada Sahtecilik - Görevsizlik Kararı
Sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin, anılan maddedeki hapis cezasının üst sınırına göre 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir....

Devamını oku

26-09-2020 - 316

Parada Sahtecilik - Görevsizlik Kararı
Oluşa, 14.10.2010 tarihli iddianameye ve şikayetçinin beyanına göre Dünya göz hastanesine sahte para vererek tedavüle sürmek şeklinde iddia olunan sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin, anılan maddedeki hapis cezasının üst ...

Devamını oku

26-09-2020 - 437

Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı - Yetkisizlik
Dava, 4721 sayılı TMK gereğince tedavi amaçlı kişisel koruma kararı istemine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, -Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.- Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca ...

Devamını oku

27-09-2020 - 643

İşe Başlatmada Samimi Olunmaması - Ücretin Belirlenmesi
Somut olayda, davacının davalı iş yerinde 12.02.2001- 24.04.2013 tarihleri arasında posta başı olarak çalıştığı ve iş akdinin oragnizasyonel ve sektörsel sebeplerden dolayı işletmesel karar nedeni ile feshedilmesi üzerine açtığı işe iade davasının kabulüne karar verildiği ve kararın Dairemizce temyiz incelemesinden geçerek kesinleştiği görülmüştür....

Devamını oku

26-09-2020 - 614

Tenfiz Şartları
Davacı vekili, müvekkili lehine tahsil hükmü kurulan Almanya Essen Asliye Hukuk Mahkemesinin 19 O 454/08 numaralı dosyasında verilen 13/01/2012 tarihli karar ile 20/11/2012 tarihli masraf tespit kararının tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 389

Tüketici Hakem Heyetinin İhtiyati Tedbir Kararı Verme Yetkisi
Somut olayda, mahkemece; -davacı tarafın davaya konu ettiği bedelin 993,10 TL olduğu, bu miktarın 2019 yılında Tüketici Hakem Heyetleri için belirlenen görev sınırı olan 8.480,00 TL nin altında kaldığı, bu konuda karar verme yetkisinin Tüketici Hakem Heyetlerinde olduğu- gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş ise de ...

Devamını oku

26-09-2020 - 723

Yaş Düzeltimi Davası Açması İçin Vasiye Verilmiş Husumete İzin Kararı Olmaması
Mahkemece, 4721 sayılı TMK nin 462/8. maddesi uyarınca vesayet makamı tarafından yaş düzeltimi davası açması için vasiye verilmiş husumete izin kararı olmaksızın işin esasının incelenmesi hatalı olmuştur....

Devamını oku

25-09-2020 - 366

Kısa Karar - Gerekçeli Karar - Çelişki
Kısa ve gerekçeli karar arasında farklılık ve çelişki yaratılması halinde, 10.04.1992 gün ve 1991/7 Esas, 1992/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme kararı çerçevesinde, mahkemece, kısa karar ile bağlı kalınmadan, yeni bir kısa ve buna uygun gerekçeli karar verilmelidir....

Devamını oku

25-09-2020 - 686

Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Yapılan İmalatlar
Dosyada bulunan bilgi ve belgelerle yapıya ait fotoğrafların incelenmesinden; sundurmanın, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla binaya bitişik olarak yapıldığı, etrafının açık, taşıyıcı sisteminin ise ahşap malzemeden, üzerinin hafif ve basit malzeme ile örtülü olduğu...

Devamını oku

25-09-2020 - 626

Avans ve Peşin Ödenen Aylık - Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Kararı
5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 122. maddesi uyarınca ödeme zamanı gelmeyen emekli aylıklarını avans olarak ödetmeye ve ödenecek avansın iki veya üç aylık olarak ödenmesini belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığınca, emekli aylıklarının üç aylık toplamının ödenmesine karar verildiği anlaşılmakta ...

Devamını oku

25-09-2020 - 656

Kararda Temyiz Süresinin Yasada Düzenlenen Süreden Farklı Gösterilmesi
Anayasa Mahkemesi de birçok kararında; başvurucuların gerekçeli kararda belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülebileceği, mahkemenin kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü dikkate alındığında, temyiz süresinin mahkeme kararında farklı belirtilmiş olması karşısında, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 352

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davaları - Arabuluculuk
Menfi tespit davasının niteliği gereği verilen kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 666

Avukat - Elektronik Tebligat
Tebligat yapılan kişinin avukat olduğu nazara alındığında, karar düzeltme ilamının tebliği tarihi itibariyle uygulanması gereken Tebligat Kanununun 7/a maddesinin birinci fıkrası, tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılıp posta yolu ile yapılan tebligat yok hükmünde olduğundan borçlu vekilinin ...

Devamını oku

24-09-2020 - 463

İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı
Sanık hakkında 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi yollamasıyla 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 556

Tehlike Suçu - Hagb
Zarar değil tehlike suçu olması nedeniyle defter ve belgeleri ibraz etmeme suçu neticesinde oluşan herhangi bir somut maddi zarar bulunmadığı halde, engel sabıkası bulunmayan ve takdiri indirim uygulanarak cezası ertelenen sanık hakkında herhangi bir gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 937

Taksirle Yaralama - Bilinçli Taksir - Şikayetten Vazgeçme
Karar tarihinden sonra 19.11.2015 hakim havale tarihli dilekçesinde ise her iki sanıktan da şikayetinden vazgeçtiğini belirttiğinin anlaşılması karşısında sanıkların TCK nın 73/6. maddesi gereğince şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğine dair beyanı alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 463

İş Davası - Ceza Yargılaması - Bekletici Mesele
Somut uyuşmazlıkta; davacı/karşı davalı iş akdinin davalı tarafça haksız feshedildiğini iddia ederken davalı/karşı davacı ise şirket paralarını kendi hesabına aktardığı, işyerinden kendisinin ayrıldığını savunmuş ve karşı dava ile de Şirketin uğradığı zararın tahsilini talep etmiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 498

Belediye Başkanının Dava Açma Yetkisi
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin plana ilişkin kararlarının onanmasına (aynen veya değiştirerek) yönelik büyükşehir belediye meclisi kararının belediye başkanınca iadesi üzerine ısrar yolunda verilen meclis kararlarının iptali için büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası ...

Devamını oku

24-09-2020 - 737

Belediye Başkanı - Dava Açma - Ehliyet
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak açtığı davanın esasının incelenmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmemiştir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 400

Belediye Meclis Kararının İptali
Dosyanın tekemmül sürecine veya diğer işlemlere yönelik tebligatların davacı olarak belediye başkanına, davalı idare olarak da belediye başkanının özel kalem müdürüne yapılmak suretiyle dosya tekemmül ettirilip esastan karar verildiği anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1192

Belediye Meclis Kararının İptali - Yeniden Dava Açılması
Bakılan davada, belediye meclisinin 3.6.2011 tarih ve 38 sayılı ısrar kararı üzerine kesinleşen meclis kararına karşı davacı sıfatıyla belediye başkanı tarafından şahsen veya gerçek kişi sıfatı ile verdiği vekaletname ile yetkili kılınan avukat vasıtası ile tanzim edilen dilekçe ile dava ikame edilmesi gerekirken, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 594

Delil Tespiti - Temyiz
Delil Tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. 6100 sayılı HMK nın 405. maddesi uyarınca, delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki niteliğindedir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1257

İstirdat Davası - Kötüniyet Tazminatı
2004 sayılı İcra İflâs Kanununun 72/7. maddesinde takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebileceği hususu ...

Devamını oku

24-09-2020 - 463

Bedel Yönünden Verilen Bozma Kararı - Usuli Kazanılmış Hak
Yerel mahkemenin tapu iptal ve tecili talebinin reddine ilişkin ilk kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından onanması usul ve yasaya uygun ise de bedel yönünden verilen bozma kararı maddi hataya dayandığından usulî kazanılmış hak oluşturmayacaktır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 616

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç
5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı; ...

Devamını oku

24-09-2020 - 948

İhtiyati Haciz - Yetki
Talep çeke dayalı olduğundan ihtiyati haciz talep eden ihtiyati haciz talebini borçlu-borçluların yerleşim yerinde, çekin keşide yerinde, muhatap bankanın bulunduğu yer(ödeme yeri)de ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 909

İhtiyati Haciz Verme Koşulları
Davacı defter ve belgeleri üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan raporun tek başına İİK nın 257/1.maddesindeki koşulların gerçekleştiğini ispatladığı öne sürülemez, zira HMK nın 282.maddesine göre hakim bilirkişi raporunu diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 538

Temyiz Edilebilen Kararlar - Kesinlik Sınırı
Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 751

Temyiz Edilemeyen Kararlar - İşe İade
7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8/1-a maddesi gereğince 4857 sayılı Kanunun 20. maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz....

Devamını oku

23-09-2020 - 461

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İstemi
(46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/7/2018 ...

Devamını oku

23-09-2020 - 514

İtirazı Yerinde Gören Merciin Esas Hakkına Karar Vermesi Gerektiği
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesinin 2. fıkrasında yer alan -İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.- şeklinde düzenleme karşısında itirazı yerinde gören merciin işin esasına girerek hem maddi olay hem de hukukî yönden inceleme yaparak itiraz hakkında ...

Devamını oku

23-09-2020 - 638

Kararda Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmemesi
Anayasa nın 40/2, 5271 sayılı CMK nin 34/2. maddeleri uyarınca, hüküm fıkrasında, başvurulacak kanun yolunun, merciinin, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin başlangıcının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekmekte olup; dosya kapsamına göre, hükümde sanık yönüyle 5271 sayılı CMK nin 34/2. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 744

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı
Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun ...

Devamını oku

23-09-2020 - 419

Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 723

Kesin Sürede Bildirilmeyen Tanık Listesi
Dosya kapsamından, davacının dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış olduğu, mahkemece tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi için davacı tarafa 2 haftalık kesin süre verildiği, davacı tarafça kesin sürenin sona ermesinden sonra tanık listesinin mahkemeye sunulduğu...

Devamını oku

04-10-2020 - 546

Gerekçeli Kararın Usulsüz Tebliği
Şikayet eden borçlunun, ihaleye fesat karıştırıldığını, ihaleye girmek isteyen kişilerin ihaleye girmelerinin ve teminat yatırmalarının engellendiğini, tanıklarını yargılama sırasında dinleteceğini ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini talep ettiği,...

Devamını oku

23-09-2020 - 385

Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
5684 sayılı Sigortacılık Yasasının 30/12.maddesi gereği sigorta tahkim komisyonlarının 40.000,00 TL yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 356

Kararın Bozulması - Hükmün Kapsamı
Yargıtay tarafından bozulan karar, sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bozma ile birlikte önceki hüküm ortadan kalkarak hukukî geçerliliğini yitirir. Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamaz. Bozmadan sonraki kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesine uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

04-10-2020 - 522

Arama Kararı Olmaksızın Ele Geçirilen Kumar Malzemeleri
İnceleme konusu olayda; ihbar üzerine bahsi geçen adreste kumar oynandığı değerlendirmesi yapan kolluk görevlilerinin umuma açık yer olmadığı anlaşılan lokale denetim amaçlı girerek suça konu kumar malzemelerini...

Devamını oku

04-10-2020 - 804

Hakim Tarafından Tayin Edilen Süre - Adli Tatil
Ara karar ile -dava dilekçesinde 42 davacı için 30.000 TL talep edildiği, ancak her bir davacı için ne kadar istendiğinin açık ve anlaşılır olmadığı gerekçesiyle, davacılar vekiline her bir davacı için talep edilen alacak tutarının açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine...

Devamını oku

04-10-2020 - 554

Uyuşturucu Ticareti - Tanığın Soyut Beyanı
Suça sürüklenen çocuğun oturduğu ikametinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ikametin önünde fiziki takibe başlanıldığı, suç tarihinde alıcı tanığın Suça sürüklenen çocuğa ait ikamete girdiği...

Devamını oku

05-10-2020 - 608

Uyap Sisteminden Tespit Edilebilen Mazeret
Davacı vekilinin mazeret dilekçesinde Asliye Ticaret Mahkemesi dosyalarının duruşması nedeniyle duruşmaya katılamayacağını beyan ettiği, Mahkemece, davacı vekilinin mazeretini belgelendirmediği ve ara karar gereklerinin yerine getirilmediği...

Devamını oku

08-10-2020 - 715

Trafik Kazası - Manevi Tazminat Miktarı
Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. ...

Devamını oku

08-10-2020 - 438

Yaralamalı Trafik Kazası - Manevi Tazminat
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

08-10-2020 - 382

Trafik Kazası - Maddi Tazminat - Eksik İnceleme
Davacının kaza esnasında yolcu değil, yaya konumunda bulunduğu, dosya kapsamından davalı sigorta şirketinin diğer araç sürücüsünün kusursuz kabul edilmesine itirazının bulunmadığı anlaşılmakta olup, hakem heyetince...

Devamını oku

08-10-2020 - 616

Kaza - Manevi Tazminat Hesap Biçimi
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru...

Devamını oku

08-10-2020 - 512

Trafik Kazası - SGK nın Karşılayacağı Giderler
Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm tedavi giderlerinden değil, ancak düzenleme kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderlerleri...

Devamını oku

09-10-2020 - 402

Trafik Kazası - Temerrüt Tarihi
Rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir. ...

Devamını oku

09-10-2020 - 415

Tedavi Giderleri - SGK nın Hasım Gösterilmemesi
6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 25/02/2011 olup, tedavi gideri talebini de içeren ve bu tarihten önce açılmış davalarda, SGK Başkanlığı yasal değişiklikler nedeniyle davada hasım haline geldiğinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 697

Tazminat Davasının Reddi - Vekalet Ücreti
Eldeki dosyada davacı vekili dava dilekçesinde maddi tazminatın davalılardan müteselsilen müştereken tahsiline karar verilmesini talep etmiş, aktüer raporundan sonra sunduğu ıslah dilekçesinde...

Devamını oku

09-10-2020 - 350

Yaşam Süresinde Dikkate Alınacak Tablo
Mahkemece, davacının cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılmış olup mahkemece bu doğrultuda karar verilmiştir....

Devamını oku

09-10-2020 - 393

Murisin Yakınları - Manevi Tazminat Miktarı
Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna...

Devamını oku

09-10-2020 - 465

Trafik Kazası - Poliçe Limiti
Davalı Sigorta şirketi, kazaya karışan karşı aracın ZMSS poliçesini düzenlemiş olup, kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti, araç başına maddi hasar için 25.000,00 TL dir. Davalı sigorta şirketi tarafından...

Devamını oku

09-10-2020 - 646

Destekten Yoksun Kalanın Öğrenci Olması
Muteveffanın Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olup, 18.11.2014 tarihinde mezun olacağının belirtilmesine rağmen, mahkemece hükme esas alınan...

Devamını oku

09-10-2020 - 451

Maddi ve Manevi Tazminatın Reddi - Vekalet Ücreti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; -Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan...

Devamını oku

09-10-2020 - 664

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargı Yolu
Davacı, davalı Belediyeyi hizmet kusuru nedeniyle dava etmiştir. Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan idareler, kamu hizmeti sırasında verdikleri zararlardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabi değildirler. Kamu tüzel kişilerinin yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkilerin kullanılması sırasında oluşan zararlar, niteliği itibariyle hizmet kusurundan...

Devamını oku

09-10-2020 - 499

Desteğin Yurtdışında Yaşıyor Olması - Tazminata Esas Ücret
Öncelikle davacı tarafın destek Sevgi nin aylık gelirine ilişkin sunduğu belgelerin yeminli tercümeleri yerine, mahkemece desteğin Danimarka da çalıştığı işyerinden kaza tarihi itibariyle aylık kazancına...

Devamını oku

09-10-2020 - 720

Ölenin Yakınlarının Hangi Oranda Destekten Pay Alacağı
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 683

Kararın Gerekçesi İle Sonucu Arasındaki Çelişki
Mahkemece elde ki dosyada üç ayrı davalı bulunmasına rağmen hükmün (1) nolu bendinde -... davalıdan alınarak davacıya verilmesine- şeklinde karar verilmiştir. Kararın gerekçesi ile sonucu arasında...

Devamını oku

09-10-2020 - 553

İşgöremezlik Tazminatı - Maluliyet Tespiti
Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak alınan, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 19.02.2016 tarihli rapor mahkemece benimsenmiş olup...

Devamını oku

09-10-2020 - 916

Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi
Bir davanın görülmesi için taraf teşkilinin sağlanması esas olup, hakimin bu hususu resen gözetmesi gerekir. Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin ...

Devamını oku

09-10-2020 - 504

Trafik Kazası - Rücu - Menfi Tespit
Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan raporda, davacıya ait aracın keşfen incelenmesi sonucu kazaya karışmadığı yönünde görüş bildirilmesi nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar...

Devamını oku

09-10-2020 - 610

Destek Paylarının Hesaplanma Yöntemi
Çalışma ve gelir elde etme durumunda olan bekar çocuk yaşasa idi ileriki yıllarda evleneceği; evlenmesi ile birlikte pay esasına göre 2 pay kendine, 2 pay eşine, birer pay ana ve babaya; evlenmesinden...

Devamını oku

09-10-2020 - 641

Dava Sırasında Tazminat Ödemesi - Faiz Hesabı
Mahkemece zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin yasal faizi hesaplanıp güncelleştirilerek...

Devamını oku

09-10-2020 - 662

Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporunun Çelişmesi
Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olarak kabulü gerekir. Hükme esas alınan rapor ile kaza tespit tutanağı arasında mübayenet bulunduğu...

Devamını oku

09-10-2020 - 628

Maddi ve Manevi Tazminat - İndirim
Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara...

Devamını oku

10-10-2020 - 665

Ödenmesi Gereken Tazminat ile Ödenen Tazminat Arasındaki Fahiş Fark
Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Buna göre ilk önce yapılması gereken...

Devamını oku

10-10-2020 - 459

Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Kayıplar
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının dava konusu kaza nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını ve bu sebeple ekonomik kaybı olduğunu belirtmiş, delil listesinde de buna ilişkin delillere dayanmıştır....

Devamını oku

10-10-2020 - 720

Kasten Yaralama - Maluliyet - Tazminatın Sınırı
Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir...

Devamını oku

10-10-2020 - 689

Destekten Yoksun Kalma Paylarının Hesaplanması
Eş, çocuklar ile anne ve babanın desteklenen olduğu durumlarda destek paylarını belirlerken desteğin gelirinin bir miktarını kedisine bir miktarını eşine, bir miktarını çocuklarına bir miktarına da anne...

Devamını oku

10-10-2020 - 454

Trafik Kazası - Cenaze ve Defin Giderleri
Cenaze giderlerinin de ölüm nedeniyle meydana gelen zararlardan olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle zarar sorumlusu, ölüm halinde yapılan cenaze giderlerinden de sorumludur....

Devamını oku

10-10-2020 - 653

Trafik Kazasında Yaralanma - Manevi Tazminat
Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacının yaralanması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; zararın ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik...

Devamını oku

10-10-2020 - 556

Pasif Dönem Hesabında AGİ Ücreti
Çalışma hayatının aktif çalışma dönemi ve emeklilik dönemi olan pasif devre olarak ayrılması, aktif devrede zararın asgari geçim indirimi dahil edilerek, pasif devrede zararın asgari geçim indirimsiz asgari ücret düzeyinde olacağının kabulü gerektiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarındandır. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 364

Araç Değer Kaybının Hesaplanma Yöntemi
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri...

Devamını oku

10-10-2020 - 628

Yakınlar Lehine Hükmedilecek Manevi Tazminat
Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru...

Devamını oku

10-10-2020 - 647

İşçilerin Tartışmasının Sataşma Ölçüsünde Olmaması - Eşit İşlem Borcuna Aykırılık
Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem(darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir. ...

Devamını oku

10-10-2020 - 493

Trafik Kazası - Ödenen Bedelin ZMMS si Olmayan Sürücüden Tahsili
Davacı vekili; sürücüsü İ. Y. olan aracın sebebiyet verdiği trafik kazası neticesinde Z. A.ın Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin özürlü sağlık kurulu raporuna göre % 7 oranında malul kaldığını,...

Devamını oku

10-10-2020 - 613

Tazminat Hükmünün Belirsizliği
İnceleme konusu uyuşmazlıkta, açılan davada iki davalı olduğu halde hüküm fıkrasında -Davanın kabulü ile 194.549,51 TLnin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan...

Devamını oku

10-10-2020 - 601

Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Zamanaşmı
Karayolları Trafik Kanunununda öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması aranmamakta olup cezayı gerektiren...

Devamını oku

14-10-2020 - 379

Belirsiz Alacak Davasına Konu Olamayacak İşçilik Alacakları
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi kararları verilmediğinden aynı Dairenin görev alanındaki bölgelerden...

Devamını oku

17-10-2020 - 628

BİM Kararları Arasındaki Aykırılık
Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde...

Devamını oku

19-10-2020 - 2400

Hükümde Kanun Yolunun Yanlış Gösterilmesi
İstinafa konu dava dosyasında Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Yerel Mahkemece görevsizlik kararı verildiğinden, yerel mahkemece verilen nihai karar istinaf yasa yoluna...

Devamını oku

20-10-2020 - 651

ATK Eksikliklerinin Verilen Kesin Sürede Tamamlanmaması
Mahkemece davacı vekiline, 24.03.2016 tarihli duruşmada, -Adli Tıp Kurumu tarafından istenilen eksikleri ikmal etmesi amacıyla davacı vekiline iki hafta kesin süre verilmesine, aksi takdirde bilirkişi (maluliyet)...

Devamını oku

29-10-2020 - 618

İcra Mahkemesi Kararlarının Uygulanması İçin Kesinleşmesi Beklenmez
İcra Mahkemesi kararları verildikleri tarih itibariyle hüküm ve sonuç doğurur. Ayrıca usulsüz tebligat şikayetlerine ilişkin kararların infazı için kesinleşmesi gerektiğine dair özel yasal bir düzenleme de...

Devamını oku

29-10-2020 - 583

Mahkeme Ara Kararının İİK 68 Kapsamında Belge Olduğu
Bahse konu mahkeme ara kararı, ilam niteliğinde bir belge olmayıp, yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belge niteliğindedir. Mahkemece, takibe dayanak yapılan geçici ödemeye ilişkin mahkeme ara kararının, İİK nun 68/1. maddesindeki belgelerden...

Devamını oku

29-10-2020 - 419

Kamu İhale Kurulu Kararı - İptal Talebi
... İhalesine katılan davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulunun 23/08/2019 tarih ve 2019/UY.I-987 sayılı kararının iptali istenilmiştir....

Devamını oku

30-10-2020 - 705

Ayasofyanın Müzeye Çevrilmesi Konulu Bakanlar Kurulu Kararının İptali
Ayasofyanın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzeni ile güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının mülkiyetinde olduğu, Ayasofyanın,...

Devamını oku

31-10-2020 - 431

Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararı Miktar Yönüyle Kesin Nitelikte Değildir
Sigorta Tahkim Komisyonu uyuşmazlık hakemi tarafından verilen karara davacı tarafından itiraz edilmiştir. Her ne kadar Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükmünde düzenlenen -İtirazın süresi...

Devamını oku

01-11-2020 - 542

Direnme Kararının Usul Yönünden Bozulması Durumunda Artık Önceki Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilemeyecektir
Yerel mahkemelerce verilen direnme kararları, davayı sona erdiren kararlardandır. Direnme kararı ile mahkeme davadan elini çeker ve davayı sona erdirmiş olur. Davaya sonradan bakan hakimin, direnme kararını uygun bulmasa dahi artık direnme kararından dönerek uyma...

Devamını oku

11-11-2020 - 571

Riskli Alan İlanı Tebliğ Edilmemişse Öğrenme Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstenebilir
Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlandığı ancak, davacıya ayrıca tebliğ edilmediği, davacı bu kararı hangi tarihte öğrendiğini belirtmemiş ise de, davacının, maliki olduğu binanın kentsel...

Devamını oku

15-11-2020 - 747

Evlat Edinilen Küçüğün Nüfus Cüzdanındaki İsimlerin Değişmesi İçin Ayrıca Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı
İnceleme konusu uyuşmazlık yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde; davacının, evlendiği eşinin önceki evliliğinden 28.11.2006 tarihinde doğan küçüğü evlat edinmek istemekte ve küçüğün baba...

Devamını oku

21-11-2020 - 718

Nafaka Yükümlülüğü Doğmadan Yapılan Ödemeler Nafaka Borcundan Mahsup Edilemez.
Borçlunun itfa itirazına dayanak olarak sunduğu belgelerden bir kısmının ve mahkemece nafaka alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilen ödemelerin, takip dayanağı tedbir nafakasına dair 13.11.2014 tarihli ara...

Devamını oku

29-11-2020 - 429

Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar Nedeniyle Karşı Aracın Trafik Sigortacısından Maddi Tazminat İsteminde Kesin Süreye İlişkin Ara Kararının Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Açık Olması Gerektiği
Davacı, söz konusu kazada yaralanma nedeniyle, karşı aracın trafik sigortacısı davalıdan maddi tazminat talep etmektedir. Mahkemece davacı vekiline, 07.03.2013 tarihli duruşmada, -Ç.Ü Adli tıp Anabilim dalı...

Devamını oku

05-12-2020 - 560

Trafik Kazası Sonucunda Ölüm Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat İsteminde Davalı Yokluğunda Karar
İnceleme konusu olayda, mahkemece taraflara sözlü yargılamaya ilişkin duruşma günü tebliğ edilmemiş olup davalı vekilinin mazeret bildirmek suretiyle katılmadığı karar celsesinde, davalı vekilinin yokluğunda yapılan duruşmada...

Devamını oku

12-12-2020 - 723

Arama Kararı İle Bilgisayara El Konularak İmaj İşlemi Yapılması Ölçüsüz Müdahale Niteliğindedir
Davacının ikametgahında arama yapılarak davacıya ait iki adet bilgisayara el konulduğu, imaj alma işlemi gerçekleştirilerek el konulan bilgisayarların davacıya iade edildiği dikkate alınarak, davacıya ait...

Devamını oku

12-12-2020 - 592

Disiplin Soruşturmasında Tanıklık Yapan Kişi Aynı Zamanda Karar Veren Kurulda Yer Alamaz
Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının yansız ve nesnel olması, disiplin amirleri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerinin olayı nesnel değerlendirmesiyle mümkün olduğundan, disiplin...

Devamını oku

14-12-2020 - 642

Bedensel Zararın Tazmini Talebiyle Açılan Davada Davanın Sonucuna Etkili İddiaların Kararda Tartışılmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, bedensel zararın tazmini talebiyle açılan davada davanın sonucuna etkili iddiaların kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

27-12-2020 - 762

Yargılama Devam Ederken Kamu Görevinden İhraç Edilme - Davanın Konusuz Kalması - Karar Hakkı
Başvuru, yargılama devam ederken kamu görevinden ihraç edilme sebebiyle davanın konusunun kalmadığından bahisle uyuşmazlığın esasına yönelik talebin karara bağlanmasının engellenmesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği...

Devamını oku

27-12-2020 - 733

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Koruma Kararını Alma Ve Kaldırma Çocuk Mahkemelerinin Görevi Kapsamındadır
Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. İstanbul İlinde çocuk...

Devamını oku

11-01-2021 - 659

Çocuk Hakkındaki Koruma Kararının Kaldırılması Davasında Görevli Mahkeme Çocuk Mahkemesidir
5395 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk...

Devamını oku

11-01-2021 - 553

Boşanma Konusundaki Gerekçeli Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması Hakkın Kötüye Kullanılması Mahiyetindedir
Mahkemenin gerekçeli kararı, aradan on altı yıl geçtikten sonra tebliğe çıkartılmış, 30.07.2020 tarihinde davalı kadına tebliğ edilmesi üzerinde, davalı süresi içerisinde kararı temyiz etmiştir. Davalı temyiz dilekçesinde eşi ile aynı...

Devamını oku

29-01-2021 - 556

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Usulsüz Tebligat - Hukuki Dinlenilme Hakkı
Davalının Bakırköy Tüketici Hakem Heyetine başvuru dilekçesinde adres olarak Basınköy Tepe Sok. No:5/C, Bakırköy-İstanbul adresini gösterdiği, Bakırköy Tüketici Hakem Heyetinin 28.05.2014 tarihli kararında da...

Devamını oku

29-01-2021 - 721

Yargıtay İlamının Sonuç Kısmındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Usulü
Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk...

Devamını oku

30-01-2021 - 505

Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki - Taleple Bağlılık
Dava, vekalet ücret alacağının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, kısa karar ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, alacağın tahsiline yönelik hüküm...

Devamını oku

31-01-2021 - 466

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı - Kurul Kararının İptali
Davalı aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine, kat malikleri kurulunda alınan ilgili kararın iptaline ilişkin verilen kararın davalılar ile İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş , diğer kişiler tarafından temyiz edilmesi üzerine...

Devamını oku

31-01-2021 - 1424

Isı Pay Ölçer Sistemi ve Bu Sistemden Vazgeçilmesine İlişkin Kararlar Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Alınabilir
Anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkündür. Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya...

Devamını oku

31-01-2021 - 646

Balkon ve Banyosundan Alt Kattaki Daireye Su Sızan Komşu Akan Balkon ve Banyoyu Tamir Ettirmesi Gerekir
Davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal...

Devamını oku

07-02-2021 - 454

İlçe Belediye Meclis Üyesi - Mali Yıl Bütçe Tasarısı - Belediye Meclisi Kararlarının İptali İstemi - Yetki
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilci olduğundan, kanuna göre belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya...

Devamını oku

07-02-2021 - 463

Sözleşmeli Astsubay - Sözleşme Yenilememenin İptali
Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli astsubay olarak görev yaptığı yıllar arasında takdir belgeleri alan, sicil notu ortalaması 98,44 olan ve bu süreçte hiç disiplin cezası almayan davacı hakkında, birlikte çalıştığı iki sicil...

Devamını oku

28-03-2021 - 165

Hakem Kararının İptali İstemi, Müflisin Davacı Veya Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağına İlişkin Hükmün İstisnası Olan Acele Hallerdendir
Hakem kararının iptali talebi, Bölge Adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla uygun biçimde inceleme yapılıp, bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, Kanununda yer alan iptal...

Devamını oku

13-02-2021 - 725

Alacak İsteminin Reddi Kararı Verilmesinin Davalının Daha Lehine Olması - Aleyhe Hüküm Verme Yasağı
İlk derece Mahkemesince oluşturulan hükümde, -karar verilmesine yer olmadığına- kararı verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmiş, bu hükme karşı sadece davalı tarafından istinaf incelemesi talep...

Devamını oku

20-02-2021 - 535

Aksine Hüküm Olmadıkça Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği
Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini içeren bu hakkın ve yargılamanın aleniliği ilkelerinin...

Devamını oku

20-02-2021 - 352

Kararın Gerekçeli Olması Zorunluluğu
Yargıtayın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm olguların, bu olgular değerlendirilerek mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin...

Devamını oku

21-02-2021 - 370

Temyiz Dışı Bırakılan Hususlar - Usuli Kazanılmış Hak - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gerektiği
Temyiz incelemesi sırasında bir kısım temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi ve bazı hususların bozma kararı dışında bırakılması halinde usuli kazanılmış hak doğmaktadır. Bu durumda bozma ilamı sonrasında...

Devamını oku

26-02-2021 - 231

Karşılıklı Hakaret - Uzlaştırma - Müştekiye Katılma Talebinin Sorulmaması ve Kararın Tebliğ Edilmemesi
Sanığa atılı hakaret eyleminin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olması karşısında, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,...

Devamını oku

27-02-2021 - 200

Sahte Fatura Kullanma - Kovuşturma Şartı Sadece 1 Yıl için Verildiğinden Düşme Kararı Verilmesi
Yargılama sahte fatura kullanma suçuna ilişkindir. Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi uyarınca verilen ve kovuşturma şartı olan mütalaanın yalnız anılan yıla ait sahte fatura kullanma suçuna ilişkin olup, sonraki...

Devamını oku

28-02-2021 - 172

Müştekinin Talep Ettiği Deliller Toplanmadan Karar Verilemez
Müştekinin beyanlarında ameliyatından kısa süre önce Devlet Hastanesinde muayene olduğunu ve ilk teşhisinde orada konulduğunu belirtmesine ve Başsavcılığa hitaben verdiği dilekçesinde de bu belgelerin...

Devamını oku

09-03-2021 - 174

Taşra Birimleri Arasındaki Yer Değişikliği - Müşterek Kararname
Vergi müfettişlerinin grup başkanlıkları arasında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak -görevlendirme- şeklinde...

Devamını oku

09-03-2021 - 249

Kesin Kararlar Arasındaki Aykırılıkların Giderilmesi İstemi - Başkanlar Kurulunun Kendi Görüşlerini Eklememesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun aykırılığın giderilmesi talebini içeren kararında, farklı bölge idare mahkemelerinin benzer konudaki uyuşmazlıklar hakkında verdikleri kararlara yer verilmesine...

Devamını oku

10-03-2021 - 157

İhale - Millet Bahçeleri - TOKİ Tarafından Yürütülme
Davacı tarafından, ihaleye konu proje ve uygulamaya ilişkin olarak Toplu Konut İdaresinin Bakanlık Oluru ile yetkilendirilmediği iddia edilmiş ise de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel...

Devamını oku

10-03-2021 - 165

Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Mülga Kanun
Kanuna göre -İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra...

Devamını oku

14-03-2021 - 252

Karar Defterinin Kaybedilmesi - Zayii Belgesi - Mücbir Sebep
Davacı şirket yetkilisi karar defterinin işlemler sırasında kaybedildiğini ileri sürmektedir. Kanunda bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama...

Devamını oku

20-03-2021 - 164

Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilen Kararlar
İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar istinaf yoluna tabidir. Görülmekte olan dava da uyuşmazlık ve hüküm boşanma kararı verilmesi istemine ilişkin olup, kanunun yürürlük tarihinden sonra karar...

Devamını oku

20-03-2021 - 184

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Talebinde Süre
Davacı abonesi olan davalının borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini, akabinde tahakkuk ettirilen faturaya kesme bağlama ücretinin ilave edildiğini, ancak davalının bu ücretin iadesi için yaptığı başvurunun...

Devamını oku

20-03-2021 - 216

Kısıtlının Yerleşim Yeri Değişikliğine İzin Verilmesi - Görevli Mahkeme
Kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince Kanuna göre verilmiş bir izin kararı olduğu anlaşıldığından vesayet dosyasının takibi ile ilgili Sulh...

Devamını oku

24-03-2021 - 187

Bozma Kararından Sonra Başka Bir Karara Atıf Yapılarak Karar Verilemez
Dairemizin bu dosyaya ilişkin önceki ilamında davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddine karar verildikten sonra temyize konu kararda faize ilişkin hüküm kurulmaması ve reddedilen...

Devamını oku

24-03-2021 - 303

Uzun Zaman Boyunca Genel Kurul Kararının İptalini İstememe - Kötüniyet
Mahkemece, iddialar sabit görülüp, sahtecilik nedeniyle davanın süresinde açılmadığı yolundaki savunmanın geçerli olmadığından bahisle, genel kurulların mutlak butlan ile malül olduklarının tesbitine ve hiç...

Devamını oku

25-03-2021 - 212

Askeri Öğrenci İken Kendi İsteği İle Ayrılan Kişiden Tazminat İstemi
Davacı tarafından Davalının öğrenci iken kendi isteği ile okulla ilişiğinin kesildiğini, imzaladığı yüklenme senedi uyarınca davalının öğrenim gördüğü süre için yapılan harcama ve ilişik kesme tarihine kadar...

Devamını oku

28-03-2021 - 286

Grev ve Lokavt Dışında Kalacak İşçilerin Tespitine Karşı İtirazlar Hakkında Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararı Kesindir
Somut uyuşmazlık işveren tarafından belirlenen grev ve lokavt dışı kalacak işçi listesine itiraz istemine ilişkindir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun ilgili maddesi uyarınca grev ve lokavt dışında kalacak...

Devamını oku

28-03-2021 - 169

Kadri Enis Berberoğlu Başvurusu - Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Seçilme Ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru; Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazının devamına kararı verilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve...

Devamını oku

02-04-2021 - 184

Kooperatif Üyesinin Aidatları Ödeyememesi - Faiz Miktarının Sınırı - Genel Kurul Kararının İptali İstemi
Kanundaki sınırlandırmanın davacı yararına uygulanması gerektiği, ancak burada, faize ilişkin genel kurul kararlarının bütünüyle hükümsüzlüğü değil, yasal faiz oranlarının iki katını geçen kısımlarının...

Devamını oku

05-04-2021 - 187

Kamulaştırma - Bedel Tespit ve Tescil - Sulu Tarım Arazisi
Dava, Kamulaştırma Kanununa dayanan bedel tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas...

Devamını oku

05-04-2021 - 198

Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki - Kamu Düzenine Aykırılık
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, anılan fatura nedeniyle davacı tarafın bir kısmından borçlu olmadığının tespitine şeklinde karar verilmesi suretiyle ,gerekçeli karar ile kısa karar arasında çelişki yaratılmıştır....

Devamını oku

05-04-2021 - 226

Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Oluşturulan Hakem Kurulunun Vermiş Olduğu Kararının İptali İstemi
Yargılama sonunda toplanan deliller ve bozma ilamına uygun olarak yapılan değerlendirme sonucunda, keşif yapılarak bilirkişi raporu alınması, sözleşmenin tercümesinin alınması, hakemlerin görev belgesinin alınması...

Devamını oku

09-04-2021 - 190

Birleşen Dava Dosyası Hakkında Karar Vermeme Kararın Kaldırılması Sebebidir
Mahkeme tarafından birleşen dosya hakkında hüküm kurulmadan davalı için açılan işbu dosyadaki asıl dava yönünden davanın reddine dair hüküm kurulmuş, birleşen dosyanın davalıları yönünden hüküm kurulmamış ve mahkeme kararında...

Devamını oku

10-04-2021 - 183

İşletmesel Karar ile Fesih - Feshin Son Çare Olması İlkesi - Tutarlılık Denetimi
Somut olayda iş sözleşmesinin feshinin işletmesel nedenle yapıldığı anlaşılmıştır. Davalı fesihte davacının davranışları nedenine dayanmamış olup fesih gerekçesini genişletmesi mümkün değildir. Dosya...

Devamını oku

10-04-2021 - 180

Süre Verilmesine Rağmen Alacak Kalemleri Hakkında Açıklama Yapılmayan Dava Hakkında Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir
İşçi davalı işyerinde çalışırken maaşlarının düzenli ödenmediği, ihtarname çekmesine rağmen alacaklarının da ödenmemesi üzerine iş akdini feshettiğini belirterek, ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla...

Devamını oku

10-04-2021 - 293

AYM İptal Kararı Sonrası Trafik Kazalarında Uygulanacak Yönetmeliğin Hangisi Olduğu Hakkında
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği özellikle trafik kazalarına bağlı olmak üzere tazminat davalarında mahkemelerce bilhassa istenilen ve bu konu ile ilgili...

Devamını oku

10-04-2021 - 192

Gerekçeli Kararın Sigorta Şirketi Vekiline Değil de Doğrudan Şirkete Tebliğ Edilmesi - Tebligatın Usulsüzlüğü
Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat isteminde Sigorta A.Ş. vekiline gerekçeli karar tebliğinin uygun olmadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki; davalı sigorta vekiline gerekçeli kararın Sigorta A.Ş imzasına...

Devamını oku

10-04-2021 - 215

Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan İcra Takibinin İptali İsteminde, Tedbiren Verilen Dava Sonuçlanıncaya Kadar Takibin Durdurulması Kararı İstinaf Edilemez
Kanuna göre istinaf incelemesinin dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği, ancak kamu düzenine aykırılık görülmesi halinde bu hususun resen nazara alınabileceği, somut olayda dosya kapsamı,...

Devamını oku

11-04-2021 - 168

11 Yıl Sonra Genel Kurul Kararının İptalini İstemek Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğindedir
Davada yokluğu ileri sürülen 30.6.2004 tarihli genel kurul toplantısından yaklaşık 11 yıl sonra 02.03.2015 tarihinde ikame edildiği gibi alınan kararın davacıların murisinin müdürlük görevinden alınması ve yerine yeni müdür...

Devamını oku

11-04-2021 - 246

Savcı veya İhtiyar Heyetinden Yahut Komşulardan 2 Kişi Bulunmadan İşyerinde Arama Yapılması
CMK nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere -Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.- amir...

Devamını oku

14-04-2021 - 184

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Somut olaya gelince; mahallinde teknik bilirkişi vasıtasıyla yapılan keşif sonrasında alınan fen bilirkişi raporuna göre, aynen taksiminin mümkün olduğu bildirilmiş ise de bilirkişi tarafından düzenlenen ifraz (taksim) projesinin, ... Belediyesine...

Devamını oku

20-04-2021 - 209

Temyizi Kabil Kararlar - Hukuka Kesin Aykırılık Halleri
Sanığın temyiz isteminin zararların giderilmesi ve şikayetçi olunmamasına karşın verilen cezaların ağır olduğuna yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede; sanığın temyiz dilekçesinde...

Devamını oku

20-04-2021 - 189

Ara Kararın İstinaf Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilmiş Olması - Daha Önce Temyiz İncelemesi Yapılmış Olması
İstinaf incelemesine konu dava iflas erteleme istemine ilişkindir. Somut olay değerlendirildiğinde, yasa yolu başvurusunda bulunulan ihtiyati tedbir talebinin reddi kararı 20/07/2016 tarihinden sonra verilmiş ise de...

Devamını oku

23-04-2021 - 168

Geçerli Şekilde Ortaklık İlişkisinin Kurulmadığının Tespiti - Kanun Gereği Karar Vermeye Yer Olmadığına Kararı Verilmesi
Dava; geçerli şekilde ortaklık ilişkisinin kurulmadığının tespiti ve bu amaçla verilen paranın tahsili istemine ilişkindir. Davalı şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/1996 tarih ve ..... sayılı kararı ile şirket payları...

Devamını oku

23-04-2021 - 172

Bozmadan Sonra Islahın Yapılıp Yapılamayacağı
Mahkemece verilen karar, bozmadan sonra ıslah dilekçesi verilemeyeceği gerekçesiyle bozulmuş ise de 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18/2.maddesi...

Devamını oku

23-04-2021 - 184

Cezaevinde İsyan Çıkarıldığı İddiası Sebebiyle Adalet Bakanlığının Tazminat İstemi - Davalılara İşkence Edilmesi
Somut olayda; maddi ve hukuki olgular ve tüm dosya kapsamından, davalıların cezaevinde isyan çıkarmadıkları gibi kötü muameleye maruz kalarak yaralandıkları, ancak buna ilişkin etkin bir soruşturma da...

Devamını oku

23-04-2021 - 192

Yargıtay Denetiminden Geçen Dosyalarda Bam ların Göreve Başlamasından Sonra Karar Verilse Dahi Dosya Bam a Gönderilemez
Yargıtay denetiminden geçen dosyalar ile ilgili Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra karar verilmiş olsa bile, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilemeyeceği gerek yasal düzenleme gerekse emsal...

Devamını oku

23-04-2021 - 276

İhalenin Yapılmasından Sonra Alınan İcranın Geri Bırakılması Kararı İhalenin Feshi Sebebi Değildir
Usulüne uygun biçimde gerçekleşen ihaleden sonra icra takibinin iptal edilmesi, icranın geri bırakılması veya alacaklının takip dosyasından feragat etmesi halinde dahi bu hususlar ihalenin feshi nedeni yapılamaz....

Devamını oku

23-04-2021 - 180

Yöneticiler Aleyhine Sorumluluk Davası Açılmaması Kararı - Oydan Yoksunluk Halleri
TTK nin 407/2 maddesi gereğince murahhas üyelerin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurulda hazır bulunmaması durumunda bu husus başlı başına genel kurul kararlarının iptali sebebi sayılamaz. Ayrıca TTK nin...

Devamını oku

24-04-2021 - 156

Rafet Güney Başvurusu - Temyiz Yoluna Başvurmadan Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması - Adil Yargılanma Hakkı
Başvuru, karar düzeltme talebinin temyiz yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle incelenmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

24-04-2021 - 195

Eksik Hesaplanan Vekalet Ücreti - Yanlışlığın Yeniden Yargılama Gerektirmediği
Dava sonucu tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL ye çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi...

Devamını oku

24-04-2021 - 220

Kırık Şezlongların Şirket Yetkilisi İzni Olmaksızın Hurdacıya Satılması Haklı Fesih Sebebidir
İncelenen olayda; işçinin iş akdi, davalı işyerinde sahil sorumlusu olarak çalışmakta iken birlikte çalıştığı iş arkadaşı ile birlikte sezon bitiminde kırık ve arızalı olan davalı otele ait şezlongların hurdacıya...

Devamını oku

25-04-2021 - 189

Maddi Hata Olduğu Gerekçesi İle Yargıtay Bozma Kararının Kaldırılması İstemi
Davaya konu kararda maddi hata saptanamayıp, maddi hataya dayandığı ileri sürülen hususun hukuki takdire ilişkin olduğu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince iş mahkemelerinin kararları ile ilgili yargıtay kararlarına...

Devamını oku

25-04-2021 - 166

Yüzde 5 Fazlalık Alacağından Yüzde 95 Takdiri İndirim Uygulanması İşçi Tarafından Temyiz Edilmediğinden İşveren Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğmuştur
Dava konusu uyuşmazlıkta Yargıtay bozma kararı vermiştir. Bu bozma kararınca yerel mahkeme, bozma kararı doğrultusunda inceleme yapmak ve hüküm kurmak zorunda görülmüştür. Mahkeme bozma öncesi fazla...

Devamını oku

26-04-2021 - 241

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Tüketici Aleyhine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Dava, davalı tarafından tahsil edilen hesap işletim ücretinin davacıya iadesine ilişkin tüketici hakem heyeti kararının iptaline ilişkindir. Yerel mahkemece tüketici hakem heyeti kararının iptaline ve davalı aleyhine...

Devamını oku

26-04-2021 - 163

Marka Başvurusuna İtirazın Reddi - YİDK Kararının İptali İstemi
Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair YİDK kararının iptali ile marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Davalının başvuru markasının -ÜNLÜSES- ibaresinden oluştuğu, davacıya ait itiraza mesnet markaların...

Devamını oku

26-04-2021 - 162

Acenteye Yapılan Ödemenin Sigorta Şirketine Aktarılmaması - Tazminat
Dava, acentelik sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, Yargıtayın bozma kararı sonrası alınan kök ve ek bilirkişi raporları doğrultusunda yerel mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vermiştir....

Devamını oku

26-04-2021 - 163

Yaygın Olarak Kullanılan Kelimeler Sebebiyle Marka Başvurusuna İtiraz Edilmesi
Dava, marka başvurusuna itirazın reddine dair TPMK YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Dava konusu başvuru markası ... ibaresinden oluşan ad-soyad markasıdır. Başvuruya itiraz...

Devamını oku

27-04-2021 - 182

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Hakkında Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilebilir Mi?
Uyuşmazlık, somut olayda basit yargılama usulüne tabi eldeki davada, HMK nın 320. maddesi uyarınca; taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinden karar verilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, tensip zaptı...

Devamını oku

29-04-2021 - 193

Fetö Sebebiyle Açığa Alınma - Çalıştığı Kurum Tarafından İhraç - Daha Sonra KHK ile İhraç - KHK ile İhraçtan Önce Kurum İşlemine Karşı Dava Açılmış Olması
Davacının, 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına dair hukuki tasarrufa karşı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna...

Devamını oku

01-05-2021 - 292

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Verdiği Kararın İptali - Tüketici Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi...

Devamını oku

01-05-2021 - 221

Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici Lehine Karar Vermesi - Bu Kararın Mahkeme Tarafından İptali - Vekalet Ücreti
Dava, davalının bankadan kullanmış olduğu tüketici kredileri nedeniyle hayat sigortası yapılmasına rağmen talebi ve isteği olmadan haksız olarak es ve esgpol adı altında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici...

Devamını oku

02-05-2021 - 222

Takipli İflas Prosedürü - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği
Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalının iflasına karar verilmiş ise de, tesis edilen hüküm takipli iflas prosedürüne uygun değildir. Zira, yargılama aşamasında alacağın varlığının belirlenmesi hâlinde itirazın...

Devamını oku

02-05-2021 - 334

Durum ve Koşulların Değişmesi Sonucu İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması İstemi - Verilecek Karara Karşı Kanun Yolunun Açık Olmaması
HMK 396/2 maddesi, aynı yasanın 394.maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına atıf yapmış, kanun yolunu düzenleyen beşinci fıkraya atıf yapmamıştır. Bu nedenle durum ve koşulların değişmesi nedeniyle tedbirin kaldırılması...

Devamını oku

02-05-2021 - 162

İmar Uygulamalarının Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi - Tapu İptal ve Tescil
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu hükme göre, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılmış imar...

Devamını oku

05-05-2021 - 163

Muhdesat Şerhi Konulmasına İlişkin Dava
Davacı ..., çekişmeli taşınmazın üzerinde yer alan evin kendisine ait olduğunu ileri sürerek, lehine muhdesat şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Davacı, dava dilekçesinde açıkça çekişmeli taşınmaz üzerinde yer...

Devamını oku

08-05-2021 - 159

Kasten Yaralama - Silahla Yaralama Suçu
Mağdurun aşamalardaki beyanları, adli muayene raporları ve dosya içeriğine göre sanığın mağduru silahtan sayılan tırmık ile kafasına vurmak suretiyle yaraladığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK nin...

Devamını oku

08-05-2021 - 233

Kasten Yaralama - Adil Yargılanma Hakkı - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Sanığa isnat edilen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 87/2-son maddelerinde yer alan eyleme ilişkin öngörülen cezanın alt sınırının 8 yıl hapis cezası olması nedeniyle, sanığın istemi aranmaksızın müdafii tayin...

Devamını oku

08-05-2021 - 343

Davalı Tarafın Harç Ödemekten Muaf Olması, Davacıyı Harç Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmaz
Uyuşmazlık; somut olayda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki...

Devamını oku

09-05-2021 - 161

Mülkiyet Hakkı - Kararın İcrası Hakkı - Makul Sürede Yargılanma Hakkı - Başvurunun Kötüye Kullanılması
Başvuru; atamanın yapılmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine oluşan maaş farkının ödenmesine dair yargı kararının uygulanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ve kararın icrası hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de...

Devamını oku

09-05-2021 - 194

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Verilen Tedbir Kararına Yönelik Esaslı İddiaların İtiraz Mercii Tarafından Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca verilen tedbir kararına yönelik esaslı iddiaların itiraz mercii tarafından karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar...

Devamını oku

09-05-2021 - 162

Esasa Etkili Bir İddianın Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir
Başvuru, esasa etkili bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....

Devamını oku

09-05-2021 - 170

Şirket Hissesinin Satışı - Bedel İstemi - Kararın Gerekçesinde Hata - Yeniden Esas Hakkında Karar Verme
Davacı vekili, davalılar ile müvekkili arasında şirket hissesinin satışı sebebiyle ortaklıktan ayrılma protokolü yapıldığını, davalıların protokole aykırı davrandıklarını, 100.000 EURO şirket hisse ve taşınmaz bedeli...

Devamını oku

09-05-2021 - 351

Afete Maruz Bölge İlanı - Bakanlar Kurulu Kararının İptali - Bir Kısım Davalılara Tebligat Yapılmaması
Davacıların kısımlar halinde kendilerini temsil etmek üzere görevlendirdikleri farklı vekillerin Kanun gereğince hazırladıkları ortak dilekçede gösterdikleri tek bir irtibat adresinin bilinen en son adres kabul edilerek...

Devamını oku

09-05-2021 - 164

Acele Kamulaştırma - İptal Talebi - Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, taşınmaza acele el konulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada, Mahkemece verilen acele el koyma kararı ile birlikte bu dava kapsamında alınan bilirkişi...

Devamını oku

09-05-2021 - 170

Performans Puanının Daha Yüksek Olduğuna İlişkin Açılan Dava
Davacının performans puanının anılan sayı olarak belirlendiği, bu puanın iyi olarak değerlendirilen performans puan türü olduğu, anılan Kurul Kararı gereğince birim amiri tarafından değerlendirme amiri sıfatıyla...

Devamını oku

09-05-2021 - 189

Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali İstemi - Askı Süresinde İtiraz - Zımni Ret - Ret Kararının Tebliği
Davada taşınmazın bir kısmının otogar alanı olarak belirlenmesine ilişkin büyükşehir belediye meclisinin kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali istenilmiştir. Dava konusu...

Devamını oku

09-05-2021 - 152

Anayasada Özel Dava Açma Süresi Öngörülmesi - Ancak İdarenin Bu Hususu Kararında Belirtmemesi - Artık Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılabileceği
Anayasa gereğince özel dava açma süresine tabi olmasına rağmen, bu hususun idari işlemde açıklanmaması halinde, dava konusu idari işlemin tebliği tarihinden itibaren, özel dava açma süresinin değil, 60...

Devamını oku

09-05-2021 - 260

İdari İşlem Tarihi İtibari İle Encümenin Almış Olduğu Yıkım Kararı Olmaması
Dava konu taşınmazda bulunan binanın altında işyeri olarak işletilmekte olan bağımsız bölümde ruhsatsız imalatlar yapıldığı tespit edildiğinden bahisle İmar Kanunu uyarınca para cezası verilmesine ilişkin...

Devamını oku

09-05-2021 - 173

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları - Narenciye Bahçelerinin Korunması
Bilirkişi raporunda yer alan, bitkisel genetik kaynağı olarak korunması gereken ve aynı zamanda coğrafi işaret ile tescilli 27 meyveden biri olan Özel Mandarininin yetiştirildiği davaya konu taşınmazın, iklim ve arazi...

Devamını oku

09-05-2021 - 173

Ruhsatsız Yapının 30 Gün İçinde Yasal Hale Getirilmesine İlişkin Encümen Kararının Bulunmaması
Davalı idare vekili tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinde, uyuşmazlık konusu yapıya ilişkin olarak davacı tarafından Yapı Kayıt Belgesinin alınması nedeniyle, dava konusu encümen kararı ile davacı adına...

Devamını oku

14-05-2021 - 188

Fazla Çalışma Ücreti - Karar Ve İlam Harcı - Harçtan Muafiyet
Somut olayda dava değeri para ile ölçülebilir nitelikte olduğundan 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin 1-a alt bendi gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak karar ve ilam harcının dörtte birinin peşin olarak...

Devamını oku

16-05-2021 - 206

Kasten Öldürme - Öldürme Kararı ile Eylem Arasında Makul Bir Süre Geçmesi
Olayda; öldürme kararı ile eylemi arasında makul bir süre geçtiğine, dolayısıyla ani bir kararla hareket ederek av tüfeğini alıp Kırıkkaleye gittiği kabul edilen sanığın öldürme kararında sebat ve ısrar gösterdiğine ...

Devamını oku

20-05-2021 - 169

Mal Rejimine İlişkin Zamanaşımı Süresi Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfiz Yoluyla Kesinleşmesinden Sonra Başlar
Olayda, eşler, Krefeld Yerel (Aile ) Mahkemesinin 16.01.2007 tarihinde kesinleşen ilamı ile boşanmışlardır. Söz konusu ilam, Seydişehir Asliye Hukuk (Aile ) Mahkemesinin 28.09.2015 tarihinde kesinleşen kararıyla tanınmıştır. Mal rejiminin ...

Devamını oku

21-05-2021 - 214

Yerel Mahkemenin Direnme Kararını Verdiği Celseye Sanığın Davet Edilmemesi - Savunma Hakkı
Özel Dairenin bozma kararından sonra Yerel Mahkemece sanığa davetiye tebliğ edilmeden ve sanığın duruşmadan haberdar olması sağlanmadan resen celse açılarak önceki kararda direnilmiştir....

Devamını oku

25-05-2021 - 154

Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerinde Yer Alan Ağaçların Kesim Çağına Gelmesi - Davalılarca Kesilmek Suretiyle Alınıp Alınmadığının Araştırılması Gerektiği
101 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçları 12 ve 15 yaşlarında olup kesim çağına gelmiş oldukları anlaşıldığından, kavak ağaçlarının kesilerek davalılarca alınıp alınmadığı da araştırılmak...

Devamını oku

28-05-2021 - 704

Kısmi Kamulaştırma - Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın Değer Kaybına Uğraması
Kısmi olarak yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer kaybının % 50 oranını geçmesi halinde, davalıya % 50 oranında değer kaybı ile yetinip yetinemeyeceği sorularak, yetindiği takdirde...

Devamını oku

28-05-2021 - 219

Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Islah
Bozma sonrası yapılan yargılamada davacılar vekilinin talebini 05.11.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile arttırdığı ve Mahkemece ıslaha itibar edilerek karar verildiği, söz konusu kararın Dairemizin 19/03/2018 günlü ve 2017/26488...

Devamını oku

02-06-2021 - 188

Direnme Kararı - İlk Karardan Başka Bir Hüküm Kurulması - Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı
Mahkemenin yeni bir bilgi, belge ve delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek dolayısıyla da ilk kararının ...

Devamını oku

02-06-2021 - 212

Direnme Kararı Gerekçeli Olmalıdır
Somut olayda; kararın Özel Dairece bozulduğu, mahkemece 08.01.2007 tarihinden önceki döneme ilişkin bozma kararına uyulmakla birlikte 08.01.2007-24.03.2007 tarihleri arasındaki hizmet tespiti yönünden önceki ...

Devamını oku

02-06-2021 - 235

Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi
Olayda, mahkemece, hangi sözlerinin tehdit suçu olarak kabul edildiği hususunda gerekçede bir ibareye yer verilmeden ve eksik ve yetersiz değerlendirme ile aynı dosya kapsamındaki cinsel taciz eylemleri yönünden de bir ayrımda ...

Devamını oku

14-06-2021 - 194

Direnme Kararının Temyizinde Kesinlik Sınırı
Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği tarihte temyiz kesinlik sınırı 2.190,00TL olduğundan, davalı vekilinin uyuşmazlık noktasına ilişkin temyiz itirazlarının miktar itibariyle incelenmesi mümkün değildir. Davalı temyiz isteminin miktardan reddi gerekir...

Devamını oku

30-06-2021 - 164

Yargıtay İçtihatlarının Değişmesi Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Değildir
Benzer nitelikteki bir başka davada verilen Yargıtay kararı doğrultusunda hüküm tesis edilmesi durumunda, benzer davaya ilişkin Yargıtay kararının kesin delil niteliğinde olması sebebiyle aynı doğrultuda karar verildiğinden söz edilemez....

Devamını oku

05-07-2021 - 135

Fazla Çalışma Ücretinin Ücrete Dahil Olması - Usuli Kazanılmış Hak
Somut uyuşmazlıkta, bozma ilamından önce Mahkemece verilen ilk kararda 03.01.2011 tarihli iş sözleşmesindeki fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönündeki kurala değer verilerek 03.01.2011 tarihi sonrasında haftalık 5,2 saatlik fazla ...

Devamını oku

14-07-2021 - 154

Çocuklar Hakkında Alınan Koruma Kararının Kaldırılması İstemli Davada Görevli Mahkeme
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 26/3. maddesinde mahkemeler ve çocuk hakiminin bu kanun ve diğer kanunlarda yer alan tedbir kararlarını almakla görevli olduğu düzenlendiğinden, 2828 sayılı Kanun maddesindeki tedbir kararlarında...

Devamını oku

18-07-2021 - 154

Yargıtayın Yeniden Aldığı İlke Kararı - Yargılama Giderleri Ve Avukatlık Ücreti
Davacı işçinin sendika üyesi olması üzerine toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladığı anda ücretin düşürüldüğü iddiasına dayalı olarak açılan dava Dairemizin önceki uygulamaları ve kararları doğrultusunda karara bağlanmış olsa da...

Devamını oku

18-07-2021 - 148

Kesin Karar - Temyiz Başvurusu
Tek hakimle verilen temyize tabi olmayan kararının daha önce Bölge İdare Mahkemesinde istinaf isteminin reddedilerek söz konusu mahkeme kararının kesinleştiği bu nedenle istinaf başvurusunun reddine dair kararın...

Devamını oku

18-07-2021 - 202

Tür ve Miktarı İtibarıyla Kesin Olan Kararların Dahi Suç Vasfına Yönelik Temyizi Mümkündür
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen içtihadı uyarınca, tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların dahi suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Buna göre, söz gelimi basit yaralama...

Devamını oku

18-07-2021 - 144

Hakaret - Yasama Dokunulmazlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...

Devamını oku

18-07-2021 - 153

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasama Dokunulmazlığı
Kolluk kuvvetlerince sanığın sosyal ve ekonomik durumunun tespitine yönelik olarak düzenlenen 09/04/2014 tarihli raporda, sanığın TBMM de Bursa milletvekili olduğunun belirtilmesi karşısında, Anayasanın Yasama...

Devamını oku

18-07-2021 - 159

Kurum Zararı Nedeniyle Alacak İstemi
Hiç şüphesiz bu durum ancak ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesince açıkça kaldırılmadığı yani ilk derece mahkemesince verilen kararın halen ayakta olduğu haller için geçerlidir. Oysa, ilk ...

Devamını oku

18-07-2021 - 153

Kamulaştırma - Yok Hükmünde Olan Karar
İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, taraf vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun ...Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince kabulü ile gerekçeli kararın...

Devamını oku

20-07-2021 - 198

Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş Engel Olan Öteki Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki El Atmanın Önlenmesini veya Ecrimisil İsteyebilir
Somut olayda, Mahkemece, 622 ada 9 parsel sayılı taşınmazın zemin katındaki bağımsız bölümü için 07.02.2009 tarihinden 27.02.2013 tarihine kadar 1/2 oranında, bu tarihten sonra da tam oranda, toplamda...

Devamını oku

22-07-2021 - 155

Zimmet - Hesap Hatası
TCK nın 247/2. maddesinin uygulanması ile bulunan 7 yıl 6 ay hapis cezasının aynı Kanunun 43. maddesine göre artırımı sonrasında hesap hatası yapılarak 8 yıl 16 ay 15 gün yerine 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:13 - 314

Avukatın Hava Muhalefeti Sebebiyle Duruşmaya Katılamaması - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Sanıklar müdafinin UYAP üzerinden gönderdiği 18.01.2016 tarihli mazeret dilekçesi ile hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını, bu nedenle sözlü savunma yapmak üzere tarafına süre verilmesini ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesini talep ettiği,...

Devamını oku

25-07-2021 - 256

Mazeret Dilekçesi - Masrafın Olmaması - Yeni Duruşma Gününün Bildirilmemesi - UYAP tan Öğrenmeye Karar Verme
Davacı Köy Tüzel Kişiliği temsilcisi, 02.07.2015 tarihli oturum için mazeretini dilekçe ile bildirmiş, mahkemece, davacı köy tüzel kişiliğinin mazeretinin kabulüne, masraf göndermediğinden duruşma gününü UYAP üzerinden öğrenmesine...

Devamını oku

27-07-2021 - 201

Bir Ana Taşınmazda Hem Merkezi Isıtma Hem de Ferdi Isıtmanın Bir Arada Bulunması Olanaklı Değildir
Somut olaya bakıldığında; dava konusu 3627 ada 6 nolu parsel üzerinde dört blokta 1 bodrum, bir zemin 8 dükkanlı 8 katlı 64 daireli kargir apartman bulunduğu, kat mülkiyetinin 1997 yılında kurulduğu, davalının B Blok 15 nolu...

Devamını oku

09-08-2021 - 225

İşe İade Kararı Sonrası Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarından İlk Fesih Esnasında ve İşe Başlatmama Sonrası Ödenen Paralara Faiz İşletilmeden Ana Para Düşülerek Fark Alacaklar Belirlenmelidir
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; işe iade kararı sonrası ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı farkı alacaklarından, ilk fesih esnasında ödenen tutarlar avans niteliğinde olmadığından, sadece ödenen miktarın mahsup işlemine tabi tutulması gerekli olup...

Devamını oku

30-08-2021 - 134

Yetki Başvurusundan Sonra Yapılan İşkolu Değişikliği Mevcut Uyuşmazlık Bakımından Dikkate Alınamaz
Davacı işverenin temel itirazı tespit konusu işyerinin, lehine olumlu tespit kararı verilen işçi sendikasının faaliyet gösterdiği işkolundan farklı işkolunda yer aldığına ilişkindir. Bakanlık yetki tespiti isabetli...

Devamını oku

07-10-2021 - 98

Vergilendirme Hataları
Vergi Usul Kanununun 112. maddesinin 4. fıkrasında 6322 sayılı Kanunla 15/06/2012 tarihinde değişiklik yapılmadan önce yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergiler için faiz uygulanması gerektiği yolunda Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında...

Devamını oku

28-10-2021 - 113

Hizmet Tespitine İlişkin Açılan Davada Gerekçe İle Hüküm Arasında Çelişki Oluşturulması Hukuka Aykırıdır
Mirasçılar, murisin belirli tarihler arasında dernekte çalışmasına rağmen bu çalışmaların kuruma bildirilmediği gerekçesiyle hizmet tespiti talep etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi...

Devamını oku

21-11-2021 - 154

Güvence Bedelinin Faiziyle İadesi
1995 yılında abone olurken kendisinden istenilen güvence bedeli ve proje onay ücretinin iadesi için başvurduğu somut olayda sözleşme başlangıcında davalı aboneden alınan bedelin amac...

Devamını oku

01-12-2021 - 134

Rüşvet Alma Suçundan 3 Kez Cezalandırılma - Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme
Bölge Adliye Mahkemesince CMK nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi gereğince duruşma açılmaksızın, sanığın rüşvet alma suçundan üç kez cezalandırılmasına dair mahkumiyet...

Devamını oku

04-12-2021 - 85

Mülkiyet Hakkı İle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Kararın İcrası Hakkının İhlali – Nebi Seyhan Başvurusu
Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine verilmiş mülkiyete ilişkin ve icra edilebilir bir yargı kararının uzun süre icra edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkı kapsamındaki kararın icrası hakkının ihlal...

Devamını oku

04-12-2021 - 101

İhale Sırasında Taşınmaz Hakkında Mahkemece Verilmiş Tedbir Kararı Olmasının Fesat Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında
İİK nun 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanununun 281. maddesi uyarınca kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması ihalenin feshi sebebidir. İhalenin...

Devamını oku

04-12-2021 - 113

Hukuku Aykırı Delillerin Gerekçeli Kararda Tartışılmamış Olması
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve...

Devamını oku

04-12-2021 - 107

Gerekçesi Olmayan Kararın Temyiz İncelemesi Yapılamaz
Kararın gerekçe bölümünde yargılama sırasında celbedilen kayıt ve belgeler ile bilirkişi raporu alındığı hususu zikredilip, davacının davayı ıslah ettiği tespit edildikten sonra bilirkişi raporu ve ek rapora dayanılarak...

Devamını oku

25-12-2021 - 85

Terör Örgütü İle Bağlantılı Olma Nedeniyle İhaleden Yasaklanma
Başvuru; terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunduğu gerekçesiyle verilen ihaleden iki yıl süreyle yasaklanma kararına karşı açılan davada esaslı iddiaların karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının, ihale...

Devamını oku

01-01-2022 - 271

Sigorta Şirketinin Bakıcı Giderlerinden Sorumluluğu
Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği, ZMSS Genel Şartlarının...

Devamını oku

01-01-2022 - 78

Bozma Sonrası Kesinleşen Karar Hakkında Yeniden Hüküm Verilmesi
Mahkemece, bozma öncesi verilen kararda vekalet ücreti ve harçlar Dairemizin bozma ilamı ile onanarak kesinleştiği halde bozma sonrası verilen kararda kesinleşen bu yönler hakkında yeniden hüküm...

Devamını oku

01-01-2022 - 112

Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Nispi Vekalet Ücreti
Davacı, davalı tüketicinin almış olduğu telefonun kendiliğinden kapanması sonucu teknik servisin incelemesine verdiğini ve bu inceleme sonucu ımeı numarasının başka cihazlara kopyalandığının tespit edildiği...

Devamını oku

01-01-2022 - 96

Yargılama Sırasında Davalının Ölümü - Malvarlığına İlişkin Dava - Mirası Reddetmeyenlere Karşı Davaya Devam Edilmesi
Hakem heyetine itiraz davası 26.12.2017 tarihinde açılmış ve dava devam ederken 22.09.2018 tarihinde davalının öldüğü sunulan mirasçılık belgesinden anlaşılmaktadır. Mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıları davaya...

Devamını oku

02-01-2022 - 99

Sahte Fatura - KDV İndirimi - Özel Usulsüzlük Cezası - Alışların Sahte Olduğuna Dair Somut Tespit Olmaması
Davacının, bir kısım alımlarını sahte fatura ile belgelendirdiği yolundaki tespitleri içeren vergi inceleme raporuna dayanılarak, bu faturalara konu katma değer vergisi indirimleri reddedilmek suretiyle indirilebilecek...

Devamını oku

02-01-2022 - 83

Sendika Delege Seçim Sürecine İlişkin Düzenlemenin Yönetim Kurulu Tarafından Yapılması
Temyiz konusu hükümler Sendika genel yönetim kurulunun kararı ile düzenlenen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Şubelerin Delege Belirleme Usulüne İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine ilişkindir....

Devamını oku

02-01-2022 - 85

Bozmaya Uyma - Kesinleşen Kısımlar Hakkında Farklı Bir Karar Verilemeyeceği
Davacı, vakfın Özel İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başladığını yasal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek; ödenmeyen ek ders ücreti, hazırlık ve...

Devamını oku

02-01-2022 - 356

Boşanma Davasında Ara Karar ile Hükmedilen Tedbir Nafakasına Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı
Kadın tarafından evlilik birliğinin karşı eşin kusurlu davranışları ile temelinden sarsılması gerekçesi ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayet haklarının anneye verilmesine, her bir çocuk ve kadın için...

Devamını oku

02-01-2022 - 100

Ceza Mahkemesi Kararı - Hukuk Mahkemesi - Mal Teslimi
Dava, 16.02.2012 tarihli, ...nolu faturaya dayalı alacağın tahsili istemine ilişkindir. Davalı aleyhinde, davalıya teslim olduğu iddia olunan fatura ve emtia ile davacıya gönderildiği iddia olunan senetler nedeniyle ceza yargılaması...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:44 - 76

İmar ve Parselasyon İşlemlerinin Mahkeme Kararına Rağmen 30 Gün İçinde Yapılamaması
Şanlıurfa İli, Sırrın Mahallesi, 1838 ada, 2351 parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda Belediye Meclisinin 2.1.2006 tarih ve 1 sayılı kararıyla revizyon imar planı yapıldığı, Şanlıurfa İdare Mahkemesinin...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:48 - 109

Sanığın 2013 Kasım Ayından İtibaren Fetö ile İrtibatını Kesmesi - Beraat
Yine ayrıntıları Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20.12.2017 tarih ve 2017/1862 esas, 2017/5796 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; Devletin her kurumuna sızan mensupları vasıtasıyla kişi ve kurumlara yönelik,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:50 - 215

Şekli Anlamda Kesinleşmeyen Hükmün Maddi Anlamda da Kesinleşmeyeceği
Somut olayda, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkek ağır, davacı-davalı kadın hafif kusurlu bulunmuş; buna ilişkin gerekçeye dayalı olarak da boşanmaya ve ferilerine karar verilmiştir....

Devamını oku

05 Şubat 2022, 09:17 - 76

Terör Olayları Sebebiyle Tazminat İstemi - Ceza Yargılamasının Kesinleşmesinden Sonra İdareye Başvurunun Süresinde Olduğu
Bu durumda olayın faillerine ilişkin kararın kesinleşmesinin olaya ilişkin hukuki nitelendirmede etkili olacağı, hizmet kusuru ya da 5233 sayılı Kanun kapsamında bir başvurunun kabulünü etkileyeceği de gözönünde tutulduğunda, ceza yargılamasının...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:21 - 80

Örgüt Adına Suç İşleme - Müdafii Olmaksızın Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği
Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan yargılanan sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafii bulunmadığı gibi CMK nın 156. maddesi uyarınca da resen müdafi görevlendirilmediği,...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:40 - 77

Boşanma Kararının 7 Yıl Sonra Tebliğe Çıkarılmasını İstemek - Hakkın Kötüye Kullanılması
Davacı erkek tarafından açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda 01.08.2013 tarihinde tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin gerekçeli kararı, aradan yedi yıl geçtikten...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:04 - 234

Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilecek Cezanın Gerekçeli Olması Gerektiği
Sanık hakkında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi sırasında gösterilen gerekçenin yeterli ve dosya kapsamına uygun olduğunun, TCK nın 3. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen orantılılık ilkesine de aykırılık oluşturmadığının kabul edilmesi,...

Devamını oku

22 Şubat 2022, 09:57 - 244

Hem Ohal KHK sı ile Hem de Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Kamu Görevinden Çıkarılma
Davacının, 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmış olmasının, bakılmakta olan bu davaya konu Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun kararı ile davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemi hukuken ortadan kaldırdığından bahsetmek mümkün değildir....

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:49 - 70

Kayyımlık Kararının Kaldırılması İstemi - Kayıtlarda Gözüken Murisin Nüfustaki Kişi ile Aynı Olmaması
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; İ.-S.-Y. .. ada.. parseldeki taşınmazın 1/3 hissesinin -A.G. M. Kızı- adına 04.03.1955 tarihinde kadastro tespitinden tapuya tescil edildiği, kadastro tespit tutanağında taşınmazın 2/3 hisse ile G. M. oğlu V. G.ve 1/3 hisse ile G. M. kızı A. adına yazılı olduğu, dosya içerisinde...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:39 - 179

İstinafa Tabi Ara Kararların Tebliği Usulü
Öte yandan, mahkeme kararlarının taraflar, bazen de ilgili olabilecekleri başka hukuki ihtilaflar yönünden etkili ve bağlayıcı kabul edilebilmeleri, başka bir dava yönünden kesin hüküm, kesin veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi hukuksal değerlendirmeler de bu kararların...

Devamını oku

10 Mart 2022, 08:03 - 101

İtirazı İnceleyen Hakimin Kararı Veren Hakimin Eşi Olması - Takdir Hakkı - Kanun Yararına Bozma
Somut olayda itiraz mercii olan Bilecik Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, Sulh Ceza Mahkemesi kararını incelerken, kararı veren hakimin kendisinin eşi olduğunu bilmekte ancak bu durumun, tarafsızlığını şüpheye düşürecek hallerden olmadığını değerlendirdiği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

07 Nisan 2022, 07:32 - 90

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:25 - 69

Gizli Ayıp - Yetki İtirazı - Görevsizlik
Somut olayda, kesin yetki kuralının bulunmadığı, davanın ilk önce İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde açıldığı ve davalının süresi içerisinde ikamet adresi olan Esenyurt ilçesinin Tüketici Mahkemesi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy Tüketici Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunduğu, ...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 112

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:32 - 40

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Kanun Yararına Bozma Aşamasında Dikkate Alınamaz - Kısmi Kabul Kısmi Ret Durumunda Harçlar
Somut olayda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup kabul edilen değer üzerinden hesaplanan eksik karar ve ilam harcının davalı yerine davacıdan alınarak hazineye irat kaydına hükmedilmesi, yine peşin karar ve ilam harcının davalıdan alınıp davacıya verilmesi ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 08:51 - 38

İşe İade Kararı Sonrası İşçinin 6 Ay Çalışması - İşe Başlatmada Samimi Olmama
Davacının işe iade kararının kesinleşmesi üzerine yaptığı başvuruya işverenin olumlu yanıt verip, davacıyı 23/08/2012 tarihinde işe başlattığı ve davacının çalışmasının 6 ay sürüp iş akdinin 01/03/2013 tarihinde tazminatları ödenerek feshedildiği, davacının işe başladıktan ...

Devamını oku