ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararı Miktar Yönüyle Kesin Nitelikte Değildir

31-10-2020 - 724

Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutulmuşsa Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararı Miktar Yönüyle Kesin Nitelikte Değildir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi
2019/4877
2020/586
2020-03-18

 

Davacı vekili Uyuşmazlık Hakem Heyetine vermiş olduğu dilekçesinde; davalıdan 75.000 TL alarak ibraneme imzaladığını, ancak eksper raporu ile tespit edilen rakam arasında fark olduğunu beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak şimdilik 2,725 TL bakiye araç rayiç bedeli ile 285 TL ekspertiz ücreti olmak üzere, 3.035 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek faizini talep etmiştir. Sigorta şirketi vekili cevap dilekçesinde; yapılan ödeme ile poliçe kapsamında sorumluluklarının kalmadığını beyan etmiştir.

Uyuşmazlık Hakem Heyeti; ibranamenin iptali için gerekli şartların oluşmadığını belirterek, davanın miktar yönünden kesin olmak üzere reddine karar vermiştir. Davacı vekili İtiraz Hakem Heyetine başvurusunda; kararın kesin olmadığını, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak dava açıldığı için inceleme ve değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiğini beyan ederek, Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılarak talepleri gibi karar verilmesini istemiştir.

Tahkim komisyonu yetkilisi ve itiraz yetkilisi, başvurunun 5684 sayılı yasanın 30. maddesinin 12. fıkrası gereği değerlendirilmeyeceği yönünde karar vermiştir. Davacı vekilince Uyuşmazlık Hakem Heyeti ve komisyon müdürü kararı istinaf edilmiştir. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak dava açtıklarını, mahkemece bilirkişi incelemesi yapılmadan karar verildiği için kararın kesin nitelikte kabul edilemeyeceğini, Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından yapılan incelemenin hatalı ve eksik olduğunu, müvekkilinin zor durumda iken karşı tarafla ibralaştığını, 2019/79618 Esas - 2019/584539 Karar sayılı Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının ve bu karara itiraz üzerine verilen 05/11/2019 tarih, 2019/204982 sayılı Sigorta Tahkim Komisyonu kararının kaldırılmasını ve dosyanın yeniden incelenmek üzere İtiraz Hakem Heyetine gönderilmesini talep etmiştir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12 maddesinde; “...Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir. İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir….” hükmü düzenlenmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu uyuşmazlık hakemi tarafından verilen 2019/79618 esas-2019/584539 sayılı karara davacı tarafından itiraz edilmiştir. Her ne kadar Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16/A maddesinde düzenlenen “İtirazın süresi içinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığı itiraz yetkilisince incelenir” hükmü gereğince itirazın süresi içinde usulüne uygun olup olmadığı hususu itiraz yetkilisi tarafından incelenerek, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından davacıya hitaben 05/11/2019 2019/204982 sayılı, komisyon müdürü ve itiraz yetkilisi imzalı “itirazın kesin karara yönelik yapıldığı gerekçesiyle itiraz başvurusunun Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacağına karar verildiği” bilgisini içeren yazı gönderilmiş ise de, “yönetmeliğin kanuna aykırı olamayacağı” ilkesi gereğince, itirazın süresi içinde usulüne uygun olup olmadığı incelemesinin de (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12 maddesinde belirtildiği gibi) münhasıran bu talepleri incelemek üzere hakem heyetince incelenmesi gerekir. Davacının fazlaya ilişkin haklarını saklı tuturak dava açtığı, bu itibarla Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kesin nitelikte olmadığı ve İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itirazı kabil bir karar olduğu anlaşılmakla, itirazın süresi içinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ve itiraz edenin diğer itirazlarının incelenmesi bakımından dosyanın Tahkim Komisyonuna iletilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-Davacı vekilinin itirazları hakkında karar verilmek üzere dosyanın Sigorta tahkim komisyonuna gönderilmek üzere mahkemesine geri çevrilmesine,

2-Davacı tarafça yatırılan istinaf başvuru ve karar harçlarının iadesine,

Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda kesin olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.18/03/2020

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sigorta tahkim uyuşmazlık hakem heyeti itiraz kesin karar fazlaya ilişkin haklar saklı tutmak
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları