ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

BİM Kararları Arasındaki Aykırılık

17-10-2020 - 1105

BİM Kararları Arasındaki Aykırılık


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay İdari Dava Daireleri
2020/6
2020/2
2020-02-17

Özet:

  • Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay’dan bu konuda karar verilmesini istemek bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmış; anılan Kanun'un ilgili hükmünde, yapılacak istemlerin, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletileceği; ilgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verileceği; aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararların kesin olduğu kurala bağlanmıştır. 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 05/02/2019 tarih ve E:2019/13 K:2019/13 sayılı kararıyla; ….. …….    tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 29/12/2018 tarih ve E:2018/830, K:2018/1028 sayılı kararı ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenilmesi nedeniyle, aykırılığın, davanın reddi yolundaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 29/12/2018 tarih ve E:2018/830, K:2018/1028 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için dosyanın Danıştay'a gönderilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun ile değişik 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde, benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmış; anılan Kanun'un 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile değişik 5. fıkrasında ise, dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemlerin, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletileceği; ilgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verileceği; aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararların kesin olduğu kurala bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere, anılan maddede bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun kesin nitelikli kararlar arasındaki aykırılıkların giderilmesini Danıştay'dan istemesi halinde izleyeceği yol belirlenmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 05/02/2019 tarih ve E:2019/13 K:2019/13 sayılı aykırılığın giderilmesi talebini içeren kararının incelenmesinden; kararda "İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi" gibi genel ifadelere yer verildiği, aykırılık bulunduğu kabul edilen kararların hangi bölge idare mahkemesi dairesinin, hangi kararları olduğunun açık olarak belirtilmediği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen eksiklikleri içeren başvuruya konu dosyanın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kuruluna GÖNDERİLMESİNE kesin olarak, 17/02/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X- KARŞI OY

Eksiklik olduğu belirtilen hususlar dosya geri gönderilmeyerek yazışma veya ara karar yapılması yöntemiyle giderilebilecek hususlar olduğundan, ayrıca yargılamada makul sürenin aşılmasının da önlenmesi bakımından Kurulumuz tarafından alınacak bir ara karar veya kıdemli tetkik hakimi yazışmalarıyla belirtilen eksikliklerin giderilmesi yoluna gidilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk görüşünden oluşan karara katılmıyorum.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
bölge idare mahkemesi karar aykırılık benzer olay uyuşmazlık başkanlar kurulu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları