ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ev Çalışmaları - Fazla Çalışma

24-09-2020 - 620

Ev Çalışmaları - Fazla Çalışma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2015/21516
2018/16608
2018-09-25

Özet:

  • İşçinin ev çalışmalarına bizzat tanık olmayan tanıkların varsayımsal beyanlarından hareketle ev çalışmalarında fazla çalışmanın ispatlandığından söz edilemez.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı işyerinde 01.10.2007 tarihinde engelli işçi kadrosunda çalışmaya başladığını, müvekkilinin davalı bankadan fazla çalışma ve terfi yapılmasına yönelik taleplerinden sonra, davalı işverenlikçe müvekkilinin istifa etmesi için işyerinde mobing kapsamına giren çeşitli uygulamalar yaptığını, müvekkilinin rızası dışında çalıştığı birimi değiştirmeye kalkıştığını, müvekkilinin 22. Madde uyarınca sözkonusu değişikliği kabul etmemesi üzerine çalıştığı birime sokulmadığını ve aynı gün müvekkilinin ... 2. Noterliğinden işverenliğe 14.11.2011/18637 sayılı İhtarnameyi gönderdiğini, davalı bankanın ise kendisini haklı göstermek için ... 11. Noterliğinden 15.11.2011/49536 fesih bildirimi göndererek müvekkilinin izinli olduğu tarihlerde işe gelmemiş gibi gösterilerek iş sözleşmesini savunmasını dahi almadan İş Kanununun 25-II-g uyarınca haksız feshettiğini, müvekkilinin Kurban Bayramının bitim günü sonrası 10 Kasım Perşembe ve 11 Kasım Cuma günleri için önceden İzin aldığını ve bu nedenle belirtilen günlerde işe gitmediğini, hafta sonu tatilini takiben 14.11.2011 tarihinde iş değişikliği teklifini kabul etmemesi nedeniyle mevcut çalıştığı Sistem Teknik Operasyon Yönetim Servisine gittiğinde ise kapı giriş kartının yetkilerinin alındığını gördüğünü, davalı işverenliğin 03.11.2011 tarihinde davacıya yazılı olarak bölüm değişikliğini bildirdiğini, yeni bölüm olarak atanmak istenen Şube Operasyonları Bölümündeki işin, müvekkilinin teknik bilgisine girmeyen iş olduğunu, daha düşük ücretli oluşu, ... sektöründeki kariyerinin gerileyeceği, diğer bölümün ... sektöründen daha düşük bölüm olması, iş şartlarının ağırlaşacağı, mesaiye kalacağı ve ...’daki işyerinden Sefaköy’deki evine mesaiye kaldığında servis olmaması ve ağır şeker hastası olan müvekkilini yıpratacağı gibi gerekçelerle yeni görevi kabul etmeyeceğini 04.11.2011 tarihinde yazılı olarak bildirdiğini, müvekkiline çalıştığı süre içerisinde fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının 01/10/2007-02/11/2011 tarihleri arasında müvekkil bankada Sistem ve Teknik Opr. Yönetiminde Sistem ... olarak çalıştığını, müvekkil bankanın güncel ihtiyaçları değerlendirme neticesinde davacının görev yerinin değiştirildiğini, Genel Müdürlük Operasyon Müdürlüğü'ne nakil işlemi yapıldığını, 03/11/2011 tarihi itibariyle yeni görev yerinde işbaşı yapması gerektiğini davacıya bildirilmesine rağmen davacı 10-15 Kasım tarihleri arasında mazeretsiz olarak işbaşı yapmadığını, konuya ilişkin tutanaklar düzenlendiğini, davacının görev yaptığı birimde fazla çalışma olmadığını, savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece özetle; ... kayıtları, toplanan delillerin değerlendirilmesinde; davalı şirketçe yapılan fesih bildiriminde özetle, davacının naklinin yapıldığı yeni görev yerine 03/04/2011 tarihinde başlaması gerekirken başlamadığı ve 10-11-14 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde mazeretsiz olarak işe gelmemesi gerekçesi ile 4857/25-II-g ve h uyarınca sona erdirildiğinin açıklandığı, buna karşılık davacının 04.11.2011 tarihinde yazılı olarak işverenliğe yazılı olarak, söz konusu görev değişikliğinin kendisi için iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu, yeni görevinin kendi teknik bilgisi dışında bir alan olduğu, bu konuda bilgisinin bulunmadığı gibi gerekçeler belirtilerek görev değişikliğini kabul etmediğini bildirdiği, nakille ilgili açıklanan bu gerekçelerin geçersiz olduğuna dair davalı tarafça sunulan bir delil olmadığı öte taraftan davacının mazeretsiz işe gelmediği iddia edilen tarihlerde bayram tatili ve yıllık izin kullandığının kayıt ve belgelerden anlaşıldığı gözetildiğinde, davalı işverenlikçe feshin haklılığının ispat edilemediği,davacının fazla çalışma iddiasının davacı tanıklarının beyanları ile doğrulandığı, keza tüm tanık beyanları itibariyle mesai sonrası ve hafta sonları uzaktan sürüm yüklemek suretiyle çalışma yapıldığı olgusu doğrulanmış olduğundan bu yönden davacı talebinin kabulü gerektiği ancak sübutun tanık beyanlarına dayalı olması nedeniyle takdiri indirim yapılmak suretiyle alacağın kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı bankada sistem ... olarak çalışan davacı dava dilekçesi ile çalışma saatlerini hafta içi 5 gün 09.00-18.00 saatleri olarak açıkladıktan ve davalı bankada mesai saatleri dışında çalışma yapmadığını da belirttikten sonra işi gereği hafta içi 1.5 saat, hafta sonu ise 3 saat ... sistemini kullanarak problemlere müdahale ettiğini, çalışmak zorunda kaldığını, evde yaptığı bu çalışmanın fazla mesai olduğunu açıklayarak fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştur.

Davacının ispat bakımından dinlettiği tanıklar evde çalışmaya bizzat şahit olmadıklarından kendi çalışma sistemleri üzerinden varsayımsal beyanlarda bulunmuşlardır.

Fazla mesai iddiasının bu şekli ile hesaba elverişli şekilde ispatlandığı söylenemez. Nitekim bilirkişi raporunda aynı belirlemeyi yaptıktan sonra takdiri mahkemeye ait olmak üzere davacı iddiası üzerinden bir hesaplama yapmıştır.

Açıklanan nedenlerle mahkemece, hesaba elverişli şekilde ispatlanamayan fazla mesai ücreti alacağının reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
işçi ev ev çalışmaları tanık varsayımsal beyan fazla çalışma ispat engelli işçi mobing
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları