ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Prim Alacağı - E Mail Yazışmalarının Delil Niteliği

27-09-2020 - 699

Prim Alacağı - E Mail Yazışmalarının Delil Niteliği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/34993
2020/9357
2020-07-09

Özet:

  • Somut olayda, davacı dava dilekçesinde, 2014 yılı Nisan ayı prim alacağının 878,22 TL Mayıs ayı prim alacağının 861,59 TL, Haziran ayı prim alacağının 903,02 TL, Temmuz ayı prim alacağının 884,92 TL, Ağustos ayı prim alacağının 1301,81 TL , Eylül ayı prim alacağının ise 18 gün karşılığı 900,00 TL olduğunun davalı tarafından kendisine e-mail ile bildirildiğini, ancak ödemelerin yapılmadığını iddia etmiş ve delil listesinde e-mail kayıtlarına dayanmıştır.
  • Davacı tanıkları davalı işyerinde prim uygulaması olduğunu beyan etmişlerdir.
  • Mahkemece, davacının prim alacağına ilişkin talebi emsal dosyaya atıf yapılarak ve yazılı belge sunulmadığından bahisle reddedilmiş ise de her somut dosyanın kendi delil durumuna göre değerilendirilmesi gerektiği gözetildiğinde davacı tarafından sıunulan e-mail kayıtlarının içeriğinin doğruluğu araştırılarak tüm dosya kapsamına göre karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı iş yerinde 20.02.2009 tarihide madeni yağ uzmanı olarak çalışmaya başladığını, 18.09.2014 tarihide haklı bir neden yokken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, davacanın ... dışında başka şehirlerde çalışması için zorlandığını gitmemesi üzerine baskı altında istifa dilekçesi alındığını beyan ederek kıdem tazminatından, ihbar tazminatından, prim alacağından, fazla mesai ücretinden ve hata tatili alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının madeni yağ satış elamanı olarak çalıştığını, müvekkili şirketin ... dışında şubesi olmadığını, davacanın sahte tahsilat makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı belgeler tanzim etmek suretiyle zimmetine para geçirdiğini bu olay nedeniyle ... Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu hakkında ... 7. Asliye Ceza mahkemesine dava açıldığını, bu olaylar ortaya çıktıktan sonra istifa ederek işten ayrıldığını beyan ederek açılan davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanılan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, belgelere ve tüm dosya kapsamına göre; davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında davacının prim alacağının hesaplanması hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.Somut olayda, davacı dava dilekçesinde, 2014 yılı Nisan ayı prim alacağının 878,22 TL Mayıs ayı prim alacağının 861,59 TL, Haziran ayı prim alacağının 903,02 TL, Temmuz ayı prim alacağının 884,92 TL, Ağustos ayı prim alacağının 1301,81 TL , Eylül ayı prim alacağının ise 18 gün karşılığı 900,00 TL olduğunun davalı tarafından kendisine e-mail ile bildirildiğini, ancak ödemelerin yapılmadığını iddia etmiş ve delil listesinde e-mail kayıtlarına dayanmıştır. Davacı tanıkları davalı işyerinde prim uygulaması olduğunu beyan etmişlerdir. Mahkemece, davacının prim alacağına ilişkin talebi emsal dosyaya atıf yapılarak ve yazılı belge sunulmadığından bahisle reddedilmiş ise de her somut dosyanın kendi delil durumuna göre değerilendirilmesi gerektiği gözetildiğinde davacı tarafından sıunulan e-mail kayıtlarının içeriğinin doğruluğu araştırılarak tüm dosya kapsamına göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
prim prim alacağı hesaplanma e mail delil tanık prim uygulaması emsal atıf yazılı belge
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları